Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 3. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Savjet za

građanskukontroluradapo-

licijeu januaru i februarura-

dio jena 37predmeta, odko-

jih je 15 formiranouprošloj

godini, a 22uovoj, odčega je

zaključenonjihpet –u tri je

konstatovanoprofesionalno

postupanjepolicije, audva

neprofesionalno.

Savjetjeobjavioprvibroj„Pre-

gleda nezavisnog građanskog

nadzorapolicije“, zaperiodod

1. januara do 28. februara.

U njemu je, između ostalog,

navedeno da je na osnovu ini-

cijative članova Savjeta formi-

rano 18predmeta.

- Dva, iz prethodne godine, se

odnosenaunapređenjepostu-

panja policije prema maloljet-

nicima, u smislu praćenja iz-

datih preporuka – napisano je

u izvještaju.

Kako su precizirali iz Savjeta

za građansku kontrolu polici-

je, na osnovu obraćanja građa-

na formirano je 14 predmeta, a

na osnovu pritužbi nevladinih

organizacija dva.

- Dok je na osnovu obraćanja

sindikalne organizacije, pri-

tužbe policijskog službenika,

kao i Centra bezbjednosti Nik-

šić formiranpo jedanpredmet

–precizirali suoni.

Uzavršnojfazipostupkaje,ka-

ko je napisano, 17 predmeta,

dok je 13 upočetnoj.

- Pritužbama je u devet pred-

meta zatražena provjera po-

stupanja policije, odnosno

provjera primjene policijskih

ovlašćenja, dok se u 10 pred-

meta ukazuje na prekoračenje

policijskih ovlašćenja – nave-

deno je u izveštaju.

Kod ovih 10 slučajeva policij-

skog prekoračenja ovlašćenja,

u pet se predmeta ukazuje na

postojanjepovreda,kodšestse

radi o navodnoj povredi dru-

gihosnovnihprava i sloboda, a

sedampredmeta se odnose na

inicijative kojima se unapre-

đujeprimjenapolicijskihovla-

šćenja i poboljšava policijska

praksa.

- U četiri predmeta su izdate

preporuke, od kojih su tri

MUP-a i Uprave policije već

realizovane–naglasilisuizSa-

vjeta za građansku kontrolu

policije.

J. B.

PODGORICA

–Građanska

peticija „Pravda zaPavla“,

kojomse traže izmjeneKri-

vičnog zakonika, odnosno

da sevrati doživotnakazna

za teškakrivičnadjelanad

malomdjeca, uponedjeljak

ćebiti predataSkupštini i

njenimodborničkimklubo-

vima.

Kako je juče saopštila grupa

građana koja je pokrenula ini-

cijativu, peticiju je potpisalo

više od 6.500 građana, dok je

minimalan broj potpisa koji je

potrebanda bi seneka peticija

našlauSkupštininarazmatra-

nju6.000.

Peticija jeprvobitnopokrenu-

ta na vebsajtu www.petici-

je24.com

, gdje su inicijatori

napisali: „Tražimo pravdu za

malog Pavla, koji je okončao

svoj petnaestomjesečni život

zbog nasilja u porodici. Traži-

mo doživotnu zatvorsku ka-

znu za njegove dželate, majku

JelenuJovovićiočuhaNermi-

na Šišića, koji su na brutalan

način oduzeli jedan mali i ne-

vini život“.

Na onlajn verziji peticije sa-

kupljeno jedo jučepopodne

8.733potpisa.Pokrenuta je7.

februara i togdanaprikupila

2.603 potpisa, narednog da-

na potpis je ostavilo 3.135

građana, dok je broj potpisa

do 9. februara pao na 1.592.

Od 10. februara se broj pot-

pisa značajno smanjuje.

Uakcijupotpisivanjaovepeti-

cije uključila se i Televizija

Pink M. Oni su Pobjedi saop-

štili da će potpise koje su pri-

kupili – 3.500 ustupiti grupi

građana koja je pokrenula ini-

cijativu „Pravda zaPavla“.

- Naša televizija ustupiće ih

onima koji su zainteresovani

da Pavlov zakon dobije epilog

u vidu zakona koji bi uveo do-

životnu robiju za ubice djece i

trudnih žena – kazali su Po-

bjedi izTelevizijePinkM.

Petnaestomjesečna beba mje-

secima je bila žrtva brutalnog

nasilja, a 4. februara dječak je

pretučen na smrt. Ljekari Kli-

ničkog centra Crne Gore nije-

su uspjeli da se izbore za nje-

gov život. Mališan je teškim

povredama podlegao sjutara-

dan 5. februara. Ispostavilo se

da je dječak žrtva muškarca

koji je živio sa njegovommaj-

kom.

Djetetova majka Jelena Jovo-

vić ispričala je istražiteljima

da je njenog sina mjesecima

brutalno tukao njen partner,

državljanin Bosne i Hercego-

vine Nermin Šišić. On je negi-

rao da je ubica djeteta i brani

se ćutanjem.

J. B.

PODGORICA

–Zemunski

mali umjetnički centar iz

Beograda i autorski tim

,,Muzejakoprupcije“ optu-

žili sucrnogorskuNVOCen-

tar za građanskoobrazova-

njeda je zloupotrijebila

originalni koncept njihove

idejekada sunazvali svoj

projekat ,,Smjestimokorup-

cijuumuzej!“, zbog čega su

se žalili i Evropskoj komisiji

iDelegaciji Evropskeunijeu

Crnoj Gori.

- Pozivamo CGO da nas

(ZMUC) ubuduće, kada god

im zatreba, zarad osvajanja

fonda od par stotina hiljada

eura, kontaktiraju za dobru

ideju, umjetničku, ali prila-

godljivu izmišljenom građan-

skom aktivizmu, da ne bi bili

prinuđeni da je plagiraju, bu-

dući da su i sami borci protiv

plagijata –napisali suu reago-

vanju.

ZMUC, kako je po-

jašnjeno u saop-

štenju,realizuje

,,Muzej korup-

cije“ u različi-

tim formama

od februara

2016. godine,

kada ga je

osnovao sa

Društvom

protiv ko-

rupcije iz

Zrenjani-

na. Umjet-

nički direktor Muzeja korup-

cije Goran Denić i direktotka

ZMUC-aVesnaTašić saopštili

su da je „Muzej korupcije“

osnovan kao interdisciplinar-

naplatforma formiranjavirtu-

alne kolekcije mehanizama

korupcije, kako u pravnom,

tako i u etičkom smislu, kori-

steći se savremenim muzeo-

loškim metodama. Virtuelni

,,Muzej korupcije“, naveli su,

širi polje percepcije korup-

cijesazloupotrebeslužbe-

nogpoložajanamoralnu

nesposobnostpojedin-

ca da čini stvari za do-

brobit zajednice.

- Parafraziraju-

ći tezu Ka-

zimira

Maljevi-

ča i so-

vjetske

avan-

garde

o muzejima kao groblju um-

jetnosti, te manipulišući sa-

mim konceptommuzeja i ko-

rupc i j e, v i z i j a „Muze j a

korupcije“ je da korupciju iz

stvarnog života preseli u mu-

zej - pojasnili suoni.

Negodujući zbog čina CGO,

saopštili su da, poučeni lošim

iskustvom i neprofesionalnim

ponašanjemuticajne nevladi-

ne organizacije, žele da apelu-

ju na mala udruženja u Crnoj

Gori da na pravno relevantan

način i navrijemezaštitesvoje

ideje odmoguće zloupotrebe.

NEPRIZNAJUKRIVICU

Iz CGO-a su, međutim, ove

optužbe ocijenili neutemelje-

nim konstrukcijama koje, ka-

ko kažu, Denić i Tašić koriste

,,iznjimadobroznanihmotiva

i uneslučajnoodabranomtre-

nutku, a da bi ugrozili ugled

oveNVO“.

-Saopštavamodaćemosvešto

imamo ovim putem razjasniti

kroz za to nadležne institucije

sistema u Crnoj Gori pred ko-

jimaćenavedeni imati priliku,

ali i obavezu, da dokažu svoje

tvrdnje. Uvjereni smo da taj

postupak može voditi samo

jednomutvrđivanju - da seov-

djeradiopokušajudiskredita-

cijeCGO-a, s obziromna toda

su činjenice i dokazi, a samim

tim i zakon na našoj strani –

tvrde oni.

HRONOLOGIJAZBIVANJA

Zmuc je, međutim, detaljno

pojasniokakojenavodnoCGO

zloupotrijebio njihov proje-

kat. Kažu da se, između osta-

log,Muzejkorupcijeodjanua-

ra do juna 2017. godine, preko

nevladinih organizacija Za

Druga i Agora, počeo razvijati

u Budvi osvajanjem granta iz

IPAfondakojijeraspisaoCGO

,,Misli lokalno - djeluj lokalno

- borba protiv korupcije na lo-

kalnomnivou“. Umaju prošle

godine, kako podsjećaju, CGO

je pokazao interesovanje da

,,razvije Muzej korupcije na

cijeloj teritoriji Crne Gore“.

Tada su, kako pojašnjavaju,

CGO upoznali sa autorstvom

nad projektom, te su se dogo-

varali o pojedinačnim anga-

žmanima na aktivnostima u

budućemprogramu.

- U oktobru 2017. CGO, među-

tim, osvaja grant po IPA raspi-

su, negira raniji dogovor o po-

j ed i načnom angažmanu

autora projekta na njegovoj

realizaciji,aoMuzejukorupci-

je govori kao o ,,inspiraciji“ za

,,Smjestimo korupciju u mu-

zej“ –negoduju izZMUC-a.

Apelovali su na ,,evropske fon-

dere u Podgorici da novac

evropskihporeskihobveznika,

posebnokadapodržavajujača-

nje kapaciteta nevladinog sek-

tora“, distribuiraju na adrese

pravih neprofitnih zastupnika

interesa građana, a ne na adre-

se „nevladine antikoruptivne

administracije“.

N.Đ.

Sjednica

Savjet za građansku

kontrolu rada policije je

na redovnoj sjednici juče,

kojom je predsjedovao

advokat Zoran Čelebić,

razmatrao 13 predmeta.

- U osampredmeta oci-

jenjeno je da su policijski

službenici profesionalno

postupali, a u jednom je

utvrđeno prekoračenje

ovlašćenja. U jednom slu-

čaju konstatovano je i da

je Ministarstvo unutraš-

njih poslova implemen-

tiralo izdatu preporuku,

dok je u jednom slučaju

utvrđen pogrešan i nepri-

mjeren javni nastup tima

za odnose s javnošću

Uprave policije – preci-

zirano je u saopštenju

ovog tijela.

Rad na još dva predmeta

biće nastavljen.

Objavljen Pregled građanskog nadzora policije

Za dvamjeseca

Savjet formirao

22 predmeta

Cilj transparentnost

Zemunski mali umjetnički centar iz Beograda uputio žalbu Evropskoj uniji

CGOoptužen

zaplagijarizam

Smjestili crnogorskuNVOumuzej

Zemunski mali umetnički centar iz Beograda

i autorski tim „Muzeja korupcije“, kako su

saopštili, skreću pažnju javnosti na slučaj zlo-

upotrebe originalnog koncepta tog projekta

od Centra za građansko obrazovanje (CGO)

u Podgorici, kojemposvećuju novi eksponat

,,Sel ie – nove akvizicije“.

- Kao što se sel ijem eksponira osoba kroz

autoportretnu fotogra iju, tako novi eksponat

„Muzeja korupcije“ postaje samCGO, organiza-

cija koja je svojimdjelovanjem, aktuelizovala

njegovu izradu – saopštili su oni.

Novi eksponat, kako pojašnjavaju, obrađuje

lošu praksu CGO ,,koja dugoročno šteti svim

akterima nevladinog sektora, a naročitomalim

organizacijama u kulturi“.

- Transparentnost u radu civilnog sektora i

primjena dobrih praksi posebno je važna u

projektima koji u naslovu nose riječ korupcija.

Prisvajanje ideja i započetih projekata malih

udruženja od strane velikih, jeste važno pitanje

koje zavrjeđuje javnu debatu - saopštili su oni.

Grupa građana predaće u ponedjeljak peticiju za „Pavlov zakon“

Skupili 6.500glasova

PROMJENAKRIVIČNOGZAKONACILJ:

PrivođenjeŠišića i Jovović

Iz ZMUC-a je saopšteno da je CGO od njih preuzeo najefektniji dio projekta

i plasiralo ga kao svoj pod nazivom ,,Smjestimo korupciju umuzej!“, ali iz

ove NVOdemantovali su optužbe ocjenjujući ih neutemeljenim

TEŠKEOPTUŽBE:

VesnaTašić i GoranDenić

KOJEPLAGIJATOR:

DaliborkaUljarević