Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 3. mart 2018.

Društvo

ama

late

e liste

Predsjednik Vlade Duško

Marković sastao se juče sa

rukovodstvomMinistarstva

zdravlja koji su ga informisali

o rezultatima ostvarenimu

posljednjih 15 mjeseci. Na

sastanku je konstatvano i da

su nove mjere unapređenja

zdravstvenog sistema, nova

pozitivna lista i elektronski

recept, funkcionalne, ali da je

neophodno dalje kontinuira-

no unapređenje.

Kako je saopšteno iz Vladine

Službe za odnose sa javno-

šću, predstavnici Ministar-

stva informisali su premijera

o sistemu primjene nove

liste ljekova i elektronskih

recepata koji je funkcionalan

od 1. marta.

Marković je konstatovao

napredak zdravstvenog

sistema i istakao da je ta

činjenica registrovana i van

granica Crne Gore misleći

na skok naše zemlje kada

je u pitanju lista Evropskog

zdravstvenog potrošačkog

indeksa (EHCI).

Na sastanku je, kako je saop-

šteno, bilo riječi i o daljem

nastavku reformi sistema

zdravstvene zaštite, usavr-

šavanju specijalista i subspe-

cijalista iz naših bolnica i Kli-

ničkog centra u referentnim

zdravstvenimustanovana

u regionu i daljem inostran-

stvu za šta su već izdvojena

sredstva u budžetu.

Dalje

unapređivati

zdravstveni

sistem

je, takođe, 1. marta stupila na

snagu, pa je u apotekama bilo

nesporazuma jer su morali

građane da vraćaju kod iza-

branog doktora zato što far-

maceuti višenesmijuda izda-

jupojedinemedikamentekoji

su takozvane zamjene.

Pacijentisubiliuvjerenidaim

se to dešava zbog nefunkcio-

nisanja elektronskog recepta,

kriveći „sistem koji nije unio

sve podatke“. Sudeći prema

informacijama do kojih smo

došli, zabunu su izazvali iza-

brani ljekari koji, čini se, nije-

suupoznatisasvimnovinama

koje je donijela nova pozitiv-

na lista ljekova. Jedna od njih

je da pacijenti nemogudobiti

zamjenu za takozvane zašti-

ćene ljekove, kao što su ,,mo-

nopril“, ,,hemokvin“, ,,zor-

kaptil“…

Iz Ministarstva zdravlja juče

nijesu željeli da komentarišu

probleme koje je izazavala

novalista,alinidapojasneko-

je su to ključne novine koje

ona donosi.

Sl.RADONJIĆ

Održana elektronska sjednica Savjeta Radio Televizije Crne Gore

Saglasnost zaUgovor

saVladomnačekanju

PODGORICA

–Članovi Sa-

vjetaRadioTelevizijeCrne

Gore još senijesu izjasnili o

tekstuUgovoraopružanju

javnihradiodifuznihusluga

2018-2020. koji Javni servis

trebadapotpiše saVladom,

ali tekkadadobiju saglasnost

ovog tijela.

Prema saznanjima Pobjede,

elektronska sjednica Savjeta

održana je u četvrtak, među-

tim traženo je izjašnjenje o sa-

mo jednomspornomčlanu tog

dokumenta, članu 7, koji je po-

četkom februara usaglašen sa

Vladom.

Predsjednik Savjeta Vladimir

Pavićević,kakosaznajemo,tra-

žio je od Savjeta da razmotre

amandman na član 7 Ugovora,

(u koji je Pobjeda imala uvid) u

kome se navodi da će Vlada

pratiti „realizaciju finansijskih

obaveza izmeđuVlade i RTCG

predviđenihčlanom2ičlanom

6 (stav 6 i 7) ovogUgovora“.

Član 7 upravi RTCG i Savjetu

ovekućebiojesporanzbogfor-

mulacije da je „u interesu jav-

nosti da Vlada i RTCG analizi-

raju realizaciju finasijskih i

programskih obaveza iz tog

ugovora“. Zbog toga je na sa-

stanku u februaru dogovorena

kompromisnavarijantakakobi

se izašlo u susret Vladi i omo-

gućilo joj se da ima osnov za

Sa jedneod ranijihsjednicaSavjeta

praćenje realizacije i dinamike

uplate sredstava predviđenih

budžetom,alii,sadrugestrane,

sačuvala nezavisnost RTCG.

Ugovor između Javnog servisa

i Vlade utvrđuje vrstu i obim

svih javnih usluga koje će

RTCG pružati, ali se utvrđuje i

finansiranje javnih usluga te

medijske kuće. Iako ne postoji

vremenskoograničenjezapot-

pisivanje ovog dokumenta, Sa-

vjet je ranijeocijenioda jeza tu

medijskukućunajboljedaseto

učini štoprije.

Predsjednik Savjeta RTCG

Vladimir Pavićević kazao je ra-

nije za Pobjedu da Savjet daje

saglasnost na ovaj dokument i

naglasio da je za Javni servis

najbolje da se ugovor što prije

potpiše i da svaka strana bude

zadovoljna. On se juče, među-

tim, nije javio na naše pozive

niti je odgovorio na poruke, ta-

kodanijesmodobiliinformaci-

ju zbog čega još nije stavio na

dnevni red Ugovor sa Vladom,

već je tražio izjašnjenje samo o

članu 7.

Grupa nevladinih organizacija

ranije je tvrdila kako Vlada

mjesecima blokira potpisiva-

nje ovog dokumenta.

Na elektronskoj sjednici Savje-

ta, osimove tačke, nadnevnom

redu bilo je i izjašnjenje o do-

punjenom programsko-pro-

dukcionom planu Televizije i

Portala.

Premanašimsaznanjima,pro-

gramsko-produkcioni plan

Televizije promijenjen je, iz-

među ostalog, u dijelu koji se

odnosi na Evroviziju i Monte-

viziju koje su izmještene iz

kulturno-umjetničkog pro-

grama i biće prikazani kao za-

sebni projekti. Predviđeno je i

da se mjesečno emituju dvije

predstave za djecu.

K.J.

Potpredsjednik Vlade najavio novine u borbi protiv nasilja nad djecom

Formiraće registar zapedofile

PODGORICA

–Ministar-

stvopravdeuvešćeposeban

registar počinilacakrivič-

nihdjelaprotivpolne slo-

bodepremamaloljetnici-

ma, a izmjenama

odgovarajućihzakonabiće

obezbijeđenodauvjerenje

izovog registrabudenužan

uslovza zasnivanje radnog

odnosau svimdjelatnosti-

mau javnom, privatnomili

civilnomsektoruukojima

zaposleni ostvarujudirek-

tankontakt sadjecom, sa-

opštio jepotpredsjednik

Vlade iministar pravdeZo-

ranPažin.

On je juče razgovarao sa

predstavnicima Vrhovnog

suda, Vrhovnog državnog tu-

žilaštva i udruženja „Rodite-

lji“ o svim oblicima nasilja

ZAŠTITADJECEPRIORITET:

Sa sastankauVladi

nad djecom. Pozdravio je ini-

cijativu udruženja „Rodite-

lji“, kao i spremnost Vrhov-

n o g s u d a i Vr h o v n o g

državnog tužilaštva da, u sa-

radnji sa Vladom, doprinesu

osnaživanjusposobnostičita-

vogdruštvada opasnosti koje

prijete djeci prepozna i spri-

ječi, odnosno da počinioce

krivičnih djela protiv djece

najoštrije osudi i kazni.

- U razgovoru je, takođe, za-

ključeno da postoji prostor u

Diplomatski bri ng u Podgorici

Predstavljena ideja

omeđunarodnom

naučnominstitutu

PODGORICA

–Upripremi

jenacrtmemorandumao sa-

radnji nanivoupredsjedni-

kavladadržavakoje sudio

regionalnogprojekta zaus-

postavljanjemeđunarodnog

naučnog insituta zaodržive

tehnologijenaprostoruJu-

goistočneEvrope, koji bi

trebalodabudepotpisanna

SamituEvropa–Zapadni

BalkanuSofiji umaju.

To je najavila ministarka nau-

ke i predsjedavajuća Uprav-

nog odbora ovog projekta Sa-

n j a D a m j a n o v i ć n a

diplomatskom brifingu koji je

organizovanjučeuViliGorica.

Kako jeprecizirano izovogre-

sora, Damjanović je ambasa-

dore, kao i šefa Delegacije

Evropske unije u našoj zemlji

Aiva Orava, uputila u aktuelni

status međunarodnog institu-

ta za održive tehnologije, a

prezentovala i dvije opcije –

domaćem krivičnom zako-

nodavstvuzasnažnijuzaštitu

djece od svih oblika nasilja,

kroz strožekaznezapočinio-

ce, sa jedne, i sprečavanje za-

stare ovih krivičnih djela, sa

druge strane– saopšteno je iz

njegovog kabineta.

Pažin je, kako je pojašnjeno,

naložio detaljne analize do-

maćeg zakonodavstva i upo-

redne prakse u oblasti krivič-

no-pravne zaštite od nasilja

naddjecom.

- Nakon toga ćemo, zajedno

sa predstavnicima civilnog

sektora, sudske vlasti i tuži-

laštvapripremitiodgovaraju-

ća zakonska rješenja koja će

predvidjeti dodatne meha-

nizme zaštite djece od svih

oblika nasilja i oštrije kazne

za počinioce - saopštio je Pa-

žin.

N.

Đ.

hadronsku kancer terapiju i

četvrtu generaciju sinhro-

tronskog zračenja.

Naša Vlada prva je podržala

inicijativuzaosnivanjemeđu-

narodnog instituta u maju

prošle godine samo nekoliko

mjeseci nakon što je ideju

predložio nekadašnji general-

ni direktor CERN-a profesor

Hervig Šoper.

Deklaraciju o namjeri potpi-

salo je krajem oktobra prošle

godina još sedamdržava iz re-

giona – Albanija, Bosna i Her-

cegovina, Bugarska, Kosovo,

Makedonija, Srbija iSlovenija.

J. B.

INICIJATIVAZACIJELI REGION:

SastanakorganizovanuVili Gorica

adnjekroz

razmjene

Iz Ministarstva prosvjete

saopšteno je da su Uehara

i Šehović razgovarali, tako-

đe, o donaciji SAD Crnoj

Gori za rekonstrukciju četi-

ri crnogorske obrazovne

ustanove. Pojašnjeno je

da je međunarodni tender

za izbor izvođača radova

završen, te da će radovi na

objektima početi narednih

mjeseci.

- SAD su donirale oko

550 hiljada USD za rekon-

strukciju osnovnih škola

,,Sutjeska“ u Podgorici, ,,18.

oktobar“ na Bioču, ,,Miha-

ilo Žugić“ u Pljevljima, kao

i JPU ,,Radmila Nedić“ u

Beranama – podsjeća se u

saopštenju.

Donacije

Fulbrajtov program, kako je po-

jašnjeno, podstiče dvosmjernu

akademsku razmjenu.

- Pod pokroviteljstvom progra-

ma, američki istraživači i mladi

predavači engleskog jezika će

dolaziti uCrnuGoru, a crnogor-

ski istraživači i studenti odlaziti

u SAD, kako bi obavili istraži-

vanja i prenijeli informacije o

istoriji i kulturi Crne Gore - sa-

opšteno je nakon sastanka.

Šehović je istakao da se

memorandumom nastoji

unaprijediti saradnja između

obrazovn i h , naučn i h i

istraživačkih institucija Crne

Gore i SAD, te

da je ovo znača-

jan korak za Crnu Goru.

sporazumsa ambasadorkomSAD

Uehara je, kako je saopšteno iz

Ministarstva, istakla da Fulbrajt

program igra važnu ulogu u ja-

čanju veza između građana Cr-

ne Gore i SAD.

- Kad se fulbrajtovci vrate kući,

oni dijele svoja iskustva saprija-

teljima i članovima porodice u

svojim zajednicama, a to inspi-

riše druge da slijede njihov pri-

mjer tražeći prilike da studiraju

u inostranstvu i donesu pozitiv-

ne promjene u svijetu u kojem

živimo - rekla je ona.

N.Đ.