Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 3. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

- Predstavnici

Kliničkog centra i kompani-

jeM:tel potpisali su juče

ugovor odonaciji za realiza-

cijuprojekta telemedicine,

čiji je cilj pozicioniranje cr-

nogorskog zdravstvenog si-

stemanapotpunonovimte-

meljimakrozpoboljšanje

zdravstvenihusluga.

Kako jesaopšteno izMinistar-

stva zdravlja, donaciju vrijed-

nu 900.000 eura kroz pilot

projekat realizovaće Mini-

starstvo zdravlja, KCCG i Cr-

nogorska akademija nauka i

umjetnosti uz podršku Fonda

za zdravstveno osiguranje.

- Projekat uprvoj fazi obuhva-

ta spajanje Kliničkog sa op-

štim bolnicama u Beranama,

Baru i Pljevljima. U sva četiri

centra biće obezbijeđeni po-

sebni prostori i savremeni

uslovi za rad i mogućnost da

ljekari dijagnostičke nalaze

koji su urađeni u regionalnim

centrima (ultrazvuk, skener)

odmah pošalju u jedinstvenu

bazu, uz poštovanje svih

zdravstvenih normi u razmje-

ni ličnih podataka pacijenata

–piše u saopštenju.

Ugovor su potpisali direktori-

caKliničkogZoricaKovačević

i izvršni direktor kompanije

M:tel Vladimir Lučić.

Kovačević je rekla da je druga

faza projekta umrežavanje

KCCGsabolnicamau regionu

sa kojim ima potpisane spora-

zume o saradnji i čiji konsul-

tanti će takođe neposredno

biti uključeni u liječenje naših

pacijenata.

Kako je navela, treća faza pro-

jekta je umrežavanje sa bolni-

cama u svijetu.

-Velikibrojcrnogorskihljeka-

ra radi u prestižnim svjetskim

medicinskimcentrimaiovoće

biti prilika da se razmijeni mi-

šljenje sa njima i primijene

najsavremenije doktrine - ka-

zala jeKovačević.

Lučić je pojasnio da će, osim

snimka, biti omogućena i kon-

ferencijskaveza izmeđuljeka-

ra.

- Ovimprojektomćemo poka-

zati svu našumoć i snažnu in-

frastrukturukojusmoizgradi-

li u posljednje dvije godine i

drago nam je što ćemo dio te

infrastrukture donirati i dati

naupravljanjeKCCG- istakao

jeLučić.

Planirano je da pilot projekat

traje godinu dana, a Lučić je

kazao da očekuje da prva faza

bude završena u roku od tri

mjeseca.

Ministar zdravlja KenanHra-

pović ocijenio je da se realiza-

cijom ovog projekta postiže

kvalitet višeupružanjuzdrav-

stvene zaštite, smanjuje vrije-

me čekanja od početka medi-

cinske usluge do dobijanja

konačnog stručnog nalaza,

kao i potreba za putovanjem

pacijenata radi dobijanja

stručnog mišljenja i nastavka

adekvatnog medicinskog tre-

tmana.

Sl. R.

Potpisan ugovor o donaciji za projekat telemedicine

Unapređenjezdravstvenog sistema

Klinički centar

ćebiti povezan

sa tri opštebolnice

PODGORICA

–Najvjero-

vatnijeneodgovorni golubar

kriv je za smrt rijetke sove–

velikaušarakoja jepronađe-

naudvorištukasarneuMa-

slinama, učijemje želucu

pronađena golubija glava, a

ukandžamaperjeofarbano

rozombojom(otrovomfu-

radanom).

- Sivi sokolovi i sove su preda-

tori koji se hrane golubovima,

zbog čega najviše smetaju go-

lubarima – saopštili su izCen-

tra za proučavanje i zaštitu

ptica. Oni su podsjetili da su

prošlegodinepodnijeli krivič-

nu prijavu protiv golubara iz

Maslina, čijeg je otrovom na-

mazanoggolubaprošlegodine

ulovio sivi soko, koji je zatim

uginuo. Na isti način, kako su

naveli, stradala je i sova ušara,

u čijem je želucu pronađena

golubija glava, a u kandžama

perje ofarbano rozom bojom

(otrovomfuradanom).

- Čekajući odgovor tužilaštva,

godinu dana kasnije desio se

novi slučaj trovanja, ovogapu-

ta velike ušare koja je nađena

takođeuMaslinama.Ovogpu-

tastradalajejednaodnajvećih

sova na svijetu. Nakon obduk-

cije koja je pokazala smrt

uzrokovanu trovanjem, izvr-

šena je i analiza u Centru za

ekotoksikološka ispitivanja

koja je pokazala da je ova sova

nastradala usljed trovanja fu-

radanom - piše u saopštenju

CZIP-a.

Oni smatraju da trovanje izu-

zetno opasnimotrovomkreće

izMaslina, odosobekoja„pot-

puno svjesno dovodi u opa-

snost građane, naročito djecu

kojamogu iz znatiželje da do-

dirnu sovu ili neku drugu gra-

bljivicu nastradalu na ovaj na-

čin“.

Ističu da je za smrt ptica na-

vodno odgovorna ista osoba

koja izhobija, akakobi zaštiti-

la golubove, desetkuje ove

predatore, narušavajući na taj

način prirodni ciklus koji se

zasnivana lancu ishraneplije-

na i predatora.

R.D.

Centar za zaštitu i proučavanje ptica

Iz Fonda potvrdili da je pozitivna lista ljekova dovela do zabune

Unekimapote

pokušali dana

lijek sapozitiv

PODGORICA

–Dapočetak

primjenenovepozitivne li-

ste ljekovaprateproblemi

potvrđeno jePobjedi juče i u

Fonduza zdravstvenoosi-

guranjekojemsu stiglepri-

tužbeosiguranikadaupoje-

dinimprivatnimapotekama

nijesuhtjeli da izdaju lijek

na recept, već su imganudi-

li naprodaju.

Kako je za Pobjedu kazao di-

rektorFondaSeadČirgićuko-

liko se ovi navodi ispostave

kao tačni te privatne apoteke

biće kažnjene, jer ljekovi koji

sunalisti,apacijentiimajure-

cept, ne smijuda se prodaju.

PRIJAVE

- Fond će djelovati po prijava-

ma osiguranika i shodno pot-

pisanomugovorupreduzima-

ti kaznene mjere koje će ići

sve do raskida ugovora. Ono

što je na osnovnoj i doplatnoj

listi mora da bude u punom

asortimanu u svim apoteka-

ma. Ne smijeda sedesi dapri-

Fond će

djelovati po

prijavama

osiguranika

i shodno

potpisanom

ugovoru

preduzimati

kaznenemjere

koje će ići sve do

raskida ugovora.

Ne smije da se

desi da privatne

apoteke prodaju

lijek koji je na

listi – poručio je

Sead Čirgić

PROBLEMI ĆEBITI PREVAZIĐENI:

Svi se jošnavikavajunanovineusistemu

SeadČirgić

vatne apoteke prodaju lijek

koji jena listi –poručio jeČir-

gić.

Proizvođači sa kojima je Mi-

nistarstvozdravljapo javnom

pozivu potpisalo ugovore o

cijenama, prema njegovimri-

ječima, obavezali su se da

imaju isporuku svih tih ljeko-

va ,,koji su sastavni dioosnov-

ne i doplatne liste“.

- Apsolutno ne postoji nijed-

napreprekadaapotekenebu-

du potpuno snabdjevene sa

svm tim ljekovima – naglasio

jeČirgić.

Komentarišući i početak pri-

mjene elektronskih recepata,

ocijenio je da ovaj model

funkcioniše besprijekorno.

- Elektronski recept funkcio-

nisao je i prijeukidanjapapir-

ne forme. Sada nema nikakve

razlike, jer po istom sistemu

rade i danas. Zabunu je proi-

zvelanova lista ljekovakoja je

puštena u isto vrijeme – po-

tvrdio jeČirgićpisanjePobje-

de.

On očekuje da će nova lista

funkcionisati kako treba i da

će donijeti boljitak pacijenti-

ma.

- Sve su ovo neke novine gdje

jepotrebno izabranimdokto-

rima vremena da se snađu u

ovoj priči. Nova lista donosi

punovećibrojljekova.Takoje

sada na osnovnoj listi skoro

1.100medikamenata, a na do-

platnoj svega 90 oko kojih se

pravipriča,alinemamjestaza

to. U svim apotekama su u

obavezi da imaju puni asorti-

man ljekova koji su na osnov-

noj listi - rekao jeČirgić.

On nema informaciju koji su

ljekovi skinuti sa liste, ali zna

sustavljeninajsavremnijime-

dikamenti koji su se do sada

plaćali.

ZABUNA

Pobjeda je juče objavila da je

prvog dana primjene elek-

tronskog recepta pacijente

zbunilanova lista ljekovakoja

Šehović i Uehara

Dobolje sa

akademsk

PODGORICA

-Ministar

prosvjeteDamir Šehović i

ambasadorkaSjedinjenih

AmeričkihDržavauCrnoj

GoriMargaretEnUehara

potpisali su jučememoran-

dumo razumijevanjuo ja-

čanju i razvijanjukulturnih

veza izmeđudvije zemlje

putemFulbrajtovogpro-

grama akademske razmje-

ne.

Iz ovog resora je saopšteno da

memorandumsadržimjere koje

će oba partnera ispuniti kako bi

obezbijedili da Fulbrajtov pro-

gram nastavi da doprinosi raz-

mjeni između dvije zemlje.

Glavni odbor Sindikata prosvjete

Vladi ćeponuditi

tri prijedlogaza

povećanjeplata

PODGORICA

- Sindikat

prosvjete juče jenaGlav-

nomodborudonioodluku

dauponedjeljakVladi poša-

lje zahtjevzapregovoreo

povećanjuzarada zaposle-

nihuovomsektoru.

Predsjednik ovog sindikata

ZvonkoPavićevićkazaojePo-

bjedidaćeoniVladipredloži-

ti tri modela za povećanje za-

rada.

Prvi prijedlog je da se napravi

zajednička komisija Mini-

starstvaiSindikatakojibiura-

dili kontrolu „rasta i trošenja

finansija vaspitno-obrazov-

nihustanova“.

- Drugi način je usklađivanje

našeg kolektivnog ugovora sa

Zakonom o zaradama u jav-

nom sektoru, dok bi treći na-

činbiorebalansbudžeta,ima-

jući u vidu da je ekonomska

situacija u usponu i da bi Vla-

da mogla da nađe prostora za

povećanje zarada zaposlenih

uprosvjeti - istakao jePaviće-

vić.

Napitanjeokolikimiznosima

povećanja se radi prvi čovjek

Sindikata prosvjete ističe da

je ranogovoriti oprocentima.

- Treba ući u pregovore i vi-

djeti, pa onda doći do toga.

Vidjećemo da li će Vlada pri-

stati na pregovore - kazao je

Pavićević.

On je istakao da u Sindikatu

ne bi bili zadovoljni nekim

malimprocentom.

- Tražili bi da imamo mini-

mum prosjek na državnom

nivou. Naš krajnji cilj je da se

plate u prosvjeti izjednače sa

prosjekom plata u javnoj up-

ravi, a neki minimum je da,

makar za početak, budu na

prosjeku na državnom nivou

- pojasnio jePavićević.

Onjepodsjetioda jeprosječna

platauprosvjeti 485, aprosjek

na nivoudržave 512 eura.

- Naš prvi i osnovni zadatak je

da se izborimo za veće zarade

zaposlenih u prosvjeti, jer

smatramo da one nijesu ade-

kvatneznačajuposlakoji radi-

mo - dodao jePavićević.

N.K.

ZvonkoPavićević

Ministar prosvjete potpisa

Velikaušara

Ubijena

sova –

velika

ušara