Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 3. mart 2018.

Ekonomija

Novosti iz trgovačkog lanca Idea

USD

1.23120

JPY 129.77000

GBP 0.89320

CHF 1.15120

AUD

1.58850

Otvorili onlajn

prodavnicu

PODGORICA

Idea je otvorila

prvu onlajn prodavnicu, u kojoj

se preko sajta www.ideaonli-

ne.me

možete kupiti više od

8.000 artikala.

- Jednostavnim klikombirate

željene proizvode i namirnice.

Minimalni iznos porudžbina je

15 eura, a dostava je besplatna i

trenutno je dostupna na terito-

riji Podgorice, izuzev gradskih

opština Tuzi i Golubovci - saop-

šteno je iz kompanije Idea.

Navedeno je da se pakovanje

naručenih proizvoda obavlja

ručno ,,zbog čega kupci ne

moraju da brinu o kvalitetu

svježih proizvoda“.

- Idea dostavno vozilo je

opremljeno i rashladnim

komora, što omogućava da se

zamrznuti proizvodi prevoze

u istom stanju i uslovima u

kojima se drže unutar prodav-

nice. Radno vrijeme dostave je

radnimdanima od devet do 21

sat i vikendomod 11 do 19 sati -

kaže se u saopštenju.

Dodaje se da u onlajn prodav-

nici kupci mogu da skupljaju

i bodove na super kartici.

Potrebno je samo da unesu

njen broj u naznačenomdijelu

na sajtu.

S. P.

dita, koji seservisiraudvago-

dišnjaanuitetapo600hiljada

eura - izjavio jePopović.

Naveo je da je ŽPCG u prvih

devet mjeseci prošle godine

imala 816.783 eura gubitka,

što objašnjava dijelom i nesa-

obraćanjem,,noćnog“voza iz

Beograda tokom većeg dijela

prošle godine zbog rekon-

strukcijeprugeuSrbiji.Gubi-

ci po ovomosnovu iznosili su

450.000 eura. Na loš rezultat

suuticali i zastoji zbogrekon-

strukcije tunela Sozina i na

dionici pruge Zeta-Virpazar,

usljed pojave previsokog na-

pona na kontaktnojmreži.

- Sve to imalo je za posljedicu

smanjenjeprihoda. Imajućiu

vidu pozitivne efekte iz če-

tvrtog kvartala 2017. godine

kao i dobijena sredstva po re-

balansubudžeta, zaočekivati

je bolji poslovni rezultat za

prošlu godinu, mada ćemo

ostati u zoni negativnog -

izjavio je Popović i njajavio

mjere štednje koje se ogleda-

juusmanjenjubrojazaposle-

nih, primjeni nove organiza-

cione šeme i novog akta o

sistematizaciji i kolektivnog

ugovora.

Vladajekrajemprošlegodine

usvojila rebalans budžeta, od

kojegje1,9milionaeuraopre-

dijeljeno za Željeznički pre-

voz. Popović jekazaoda jeod

tognovca600hiljadauplaće-

noŽeljezničkojinfrastruktu-

ripoosnovudugazastruju,

polamiliona zagrebačkoj

kompaniji TŽV ,,Gre-

delj“ za popravku vo-

zova, po 100 hiljada

Održavanju želje-

zničkih voznih sred-

stava i Lovćen osigu-

ranju, a 107 hiljada

dobavljačima rezer-

vnihdjelova.

- Saostatkomod510hi-

ljada eura platićemo

opravke dvije lokomotive

rumunskoj firmi Reloc iz

Krajove - dodao je Popović i

dodao da su lani iz budžeta

dobijalimjesečnusubvenciju

po osnovu ugovora o javnom

prevozuuod233.333 eura.

- Ukupna sredstva koja je

ŽPCGdobiou2017. izbužeta

nijesu dovoljna za moderni-

zaciju vozova, ali jesu za re-

dovnoodržavanjepostojećih

-kazao jePopović i istakaoda

naš putnički željeznički pre-

voz nije savremen i moderan

kao u razvijenim evropskim

državama, ali je siguran i be-

zbjedan.

Istakao je da ŽPCGnije kori-

snik državne pomoći u kla-

sičnom smislu, jer država

ima obavezu po ugovoru o

javnom prevozu. Takav kon-

cept finansiranja željeznič-

kog javnog prevoza prisutan

je u svim evropskim država-

ma.

S.POPOVIĆ

ao u EU, ali je

a Predrag Popović

ŽPCG je lani uplatio 870 hiljada eura po osnovu

reprograma duga za porez i doprinose na zarade.

- Ukupan poreski dug ŽPCG iznosi 3,6miliona

eura. Redovno smo plaćali plate i porez i dopri-

nose na zarade u 2017. i svim radnicima koji

su napustili irmu ili otišli u poenziju platili smo

otpremnine - kazao je Popović.

ŽPCG trenutno ima 394 zaposlena.

Nakraju2017.poreskidug3,6miliona

Brojotkazanih

polazakasveden

naminimum

Popović tvrdi da je manje otkazanih vožnji

i kašnjenja, te da su poboljšane procedure internih

kontrola u dijelu bezbjednosti i redovnoj provjeri

znanja i školovanju potrebnog kadra.

- Imajući u vidu činjenicu da je u porvom kvartalu

prošle godine otkazano 300 polazaka vozova,

kraj godine je dočekan u relativno stabilnoj

situaciji i taj je broj sveden na minimum -

poručio je Popović.