Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 3. mart 2018.

Ekonomija

Kompanija Jor houmMNE dobila saglasnost glavnog državnog arhitekte

Guverner i ministar nansija sa delegacijomMMF-a

Predstavnici Aerodroma i NTO potpisali strateško partnerstvo

Pet javnih poziva za

podršku ribarstvu

Luka Bar promijenila dnevni

red skupštine akcionara

Preliminarni podaci Monstata za januar

Odbor Udruženja šumarstva PKCG traži

veći stepen nalizacije proizvoda

UBarugradedvije

lamele sa224 stana

Ugovor zaboljupromociju turizma

Doniraju

i nabavku

čamaca

Izbacili

raspravuo

kolektivnom

ugovoru

Spoljnotrgovinska

razmjena 145,9miliona

Naplatili 16odstovišeprihoda

Mali proizvođači

nemogudošume

PODGORICA

Barskakom-

panijaJorhoumMNEgra-

dićeuBaru stambeno-po-

slovni objekat na

urbanističkimparcelama41

i 42uzahvatuDetaljnogur-

banističkogplanaTopolica

tri. Kompanija jedobila sa-

glasnost glavnogdržavnog

arhitekteDušanaVuksano-

vićana idejno rješenjeovog

objekta, koje jeuradilapod-

gorička firmaDomXXI.

Ukupna površina ove dvije

parcele je 6.179 kvadrata, a

bruto površina stambeno-po-

slovnog objekta je 21.587 kva-

drata. Predviđeno je da obje-

kat ima podrum, prizemlje i

osam spratova, a nadzemni

dio objekta je projektovan kao

dvije identične lamele.

Na prizemlju lamela su pro-

jektovani poslovni prostori,

kao i ulazi u stambeni dio

objekta. U svakoj od lamela je

previđeno po osam poslovnih

prostora. Svi spratovi objekta

su predviđeni za stanovanje.

Ukupan broj stambenih jedi-

PODGORICA

Ugovor o

strateškompartnerstvu, koji

supotpisali direktori Aero-

dromaCrneGore

iNacionalne turističkeorga-

nizacijeDaniloOrlandić

i ŽeljkaRadak-Kukavičić,

trebalobi dadoprinese

boljoj promociji države

i njene turističkeponude.

- Vjerujemda je ova godina po-

novo godina rekorda. Lani smo

imali 300.000 putnika više ne-

go 2016. Vjerujemda ćemomi-

lionitog putnika imati već u to-

ku ljetnje sezone - saopštio je

Orlandić i najavioda će ovo biti

godina investicija u Aerodro-

mima.

Radak-Kukavičićjeocijenilada

PODGORICA

Ugovor o

strateškompartnerstvu,

koji supotpisali direktori

AerodromaCrneGore iNa-

cionalne turističkeorgani-

zacijeDaniloOrlandić i

ŽeljkaRadak-Kukavičić, tre-

balobi dadoprineseboljoj

promociji države i njene tu-

rističkeponude.

- Vjerujem da je ova godina

nicapo jednoj lameli je 112, što

ukupno na objektu iznosi 224.

Ukupna površina svih stam-

benih jedinica iznosi 16.029

kvadrata. Svi stanovi imaju

balkone i poglednamore.

Projektovana je zajednička

podzemna garaža za obje la-

mele. Krovovi će biti zeleni i

obezbijeđene su zelene povr-

šine veće od25 odstopovršine

urbanističke parcele, čime su

zadovoljeniusloviozelenjava-

nja objekta.

Osnivači kompanije Jor houm

MNE su Rade Vujačić, Artur

Dudko, Anatoli Kovalenko i

preduzeće Island komerc

INC, a izvršni direktor je Ivan

Krstajić.

Kompanija je osnovana prije

dvije godine, a 2016. godinu je

završila sa gubitkomod 5.200

eura.

S. P.

se na ovaj način još više pove-

zuju ukupne marketing aktiv-

nosti u promociji i naglasila da

NTO deceniju njeguje model

privatno javnog partnerstva.

Dodala je i da budžet NTO ne

možedaupotpunosti odgovori

zahtjevima promocije, u odno-

su na druge države kojima je

turizamstrateška grana.

S.P.

Kupuju

tri voza

za 13

miliona

PODGORICA

Željeznički

prevoz (ŽPCG) ćeove godi-

ne sprovesti tender zana-

bavku tri nova elektromo-

tornavozavrijedna 13

miliona eura, naveo je izvrš-

ni direktor ovekompanije

PredragPopović.

- Nabavka vozova će se finan-

sirati iz pretpristupnih fondo-

va Evropske unije, dijelom iz

kreditaKFVbanke i uzpomoć

Vlade. Vozovi će se koristiti u

lokalnom saobraćaju, a ispo-

ruka se planira naredne godi-

ne - kazao jePopovićPobjedi.

ŽPCGje2013. godinekupiotri

elektromotorna voza špan-

skog proizvođača CAF-a za

13,05 miliona eura, koji su

obezbijeđeni od kredita

EBRD.

- ŽPCG dobija sredstva iz

budžeta za otplatu ovog kre-

Direktor Željezničkog prevoza

najavio nabavku voznih sredstava

Putnički željeznički prevoz u Crnoj Gori nijemoderan

siguran i bezbjedan - tvrdi direktor Željezničkog prevo

PODGORICA

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmje-

naCrneGore u januaru je, prema preliminarnimpodaci-

maMonstata, iznosila 145,9miliona eura, što je 16,2 odsto

više uodnosuna isti periodprošle godine.

Izvoz je bio vrijedan 25,6miliona eura, što je 5,8 odsto više u

odnosu na uporedni period, dok je uvoz porastao 18,7 odsto

na 120,3 miliona eura. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je

21,3 odsto i manja je u odnosu na isti prošlogodišnji period,

kada je iznosila 23,9 odsto. U strukturi izvoza najviše su zastu-

pljeni aluminijum6,9miliona i gvožđe i čelik 1,9miliona eura.

U strukturi uvoza najviše su zastupljeni mašine i transportni

uređaji u iznosu od 27,6miliona eura, koji čine drumska vozi-

la 7,9miliona eura i električne mašine, aparati i uređaji 6,2

miliona eura. Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili

su Srbija sa 5,6miliona eura, Turska sa 3,9miliona i Mađarska

sa 3,6miliona eura. U uvozu, najveći spoljnotrgovinski par-

tneri bili su Srbija sa 20,9miliona eura, Kina sa 12,2 miliona

eura i Njemačka sa 9,9miliona eura.

S. P.

PODGORICA

Šumarstvu se

moraposvetiti višepažnje, a

udrvopreradi postići veći

stepen finalizacijeproizvoda

- kazao jepredstavnikMini-

starstvapoljoprivredena

sjedniciOdboraUdruženja

šumarstva, drvne industrije,

grafičke i izdavačkedjelatno-

sti Privrednekomore.

Sekretar odbora Goran Popo-

vić, rekao je da, na osnovu po-

dataka Uprave za šume, uku-

pna proizvodnja bruto drvne

mase za prošlu godinu, iznosi

332,45 hiljada kubika. Ukupna

ugovorena bruto drvna masa

bila 380,08 hiljada kubika, a

ostvarena proizvodnja je bila

217hiljadakubika. Posmatrano

po šumarskimpodručjima naj-

većaproizvodnjaostvarenajeu

Pljevljima,aslijedeRožajeiŽa-

bljak,dokjenajmanjabilauDa-

nilovgradu i Nikšiću.

Prema podacimaMonstata, la-

ni je uvoz proizvoda od drveta,

hartijeinamještajakoštao139,6

miliona eura, odnosno 19 odsto

ukupnog uvoza. U Programu

gazdovanja šumama za ovugo-

dinumože se koristiti 804,8 hi-

ljadekubikadrveta,odčega619

hiljada kubika u državnim šu-

mama. Drvoprerađivač sa Ža-

bljaka Branko Karadžić tvrdi

da je u tom gradu deset firmi

pred stečajem, jer nemaju siro-

vinu za rad, a nijesu dovoljno

snažne da je dobiju na javnom

oglasu koji raspisuje Uprava za

šume.Apelovaojedasediodrv-

nemase opredijeli malimproi-

zvođačima i tako sačuva 60

radnihmjesta.DirektorUprave

za šume Nusret Kalač je kazao

da treba razmotriti zakonske

mehanizmekakobiimseizašlo

u susret.

S.P.

PODGORICA

- Ministarstvo

poljoprivrede juče je objavilo pet

javnih poziva za dodjelu podrške

razvojumorskog ribarstva,

marikulture i akvakulture. Pozivi

se odnose na modernizaciju

koča, obalne ribolovne lote,

za nabavku plovila do deset

metara, za poboljšanje konkuret-

nosti umarikulturi i slatkovodnoj

akvakulturi, što podrazumijeva

rekonstrukciju uzgajališta ribe.

S. P.

PODGORICA–

Odbor direk-

tora Luke Bar promijenio je

dnevni red skupštine akcionara

koja je zakazana za 23. mart.

Obavijestili su akcionare da se

povlači tačka ,,Davanje saglas-

nosti na sporazumu dijelu

primjene opšteg kolektivnog

ugovora i kolektivnog ugov-

ora kod poslodavca“. Ostale

tačke, kako se navodi, ostaju

nepromijenjene - odluka o

restrukturiranju luke, procjena

vrijednosti multinamjenskog

objekta ,,Voli“, pravilnik o račun-

ovodstvu i računovodstvenim

politikama...

M.P.M.

ponovo godina rekorda. Lani

smo imali 300.000 putnika vi-

še nego 2016. Vjerujemda će-

mo milionitog putnika imati

već u toku ljetnje sezone - sa-

opštio je Orlandić i najavio da

će ovo biti godina investicija u

Aerodromima.

Radak-Kukavičić je ocijenila

da se na ovaj način još više po-

vezuju ukupne marketing ak-

tivnosti upromociji i naglasila

da NTO deceniju njeguje mo-

del privatno javnog partner-

stva. Dodala je i da budžet

NTOnemože da upotpunosti

odgovori zahtjevima promo-

cije, uodnosuna druge države

kojima je turizam strateška

grana.

S.P.