Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 3. mart 2018.

Politika

PODGORICA

- Direktor pro-

jekta za Balkan na Evropskom

institutu CIFE uNici i član Sa-

vjetodavnegrupezajavnepoli-

tike Balkana u Evropi Tobias

Flesenkemper kažeu razgovo-

ru za Pobjedu da se pitanje de-

markacije granice između Cr-

ne Gore i Kosova može riješiti

jedino trezvenošću i discipli-

nom na strani svih političkih

stranaka naKosovu.

- Prozor mogućnosti se polako

zatvara jer će novi Evropski

parlament biti izabran u 2019.

godini - kazao je Flesenkem-

per.

POBJEDA:

CrnaGora i Srbi-

ja su jedine zemljeZapadnog

Balkanakoje sudobile jasan

vremenski okvir omogućem

pristupanjuEUdo2025. go-

dine. Da limisliteda jevre-

menski okvirpredviđen

Strategijomu skladu sakapa-

citetima i sposobnostimaove

dvije zemlje?

FLESENKEMPER:

Vremen-

ski okvir je opisan kao „indika-

tivan“. To znači da vremenski

okvir samo daje opštu ideju šta

bi mogli biti naredni koraci ka

pridruživanjudo2025. godine.

Ovi koraci mogu se učiniti sa-

mo ako se sve države članice

saglase i ako su ispunjeni svi

uslovi.Tajvremenskiokvirnije

nerealan, inače ga Komisija ne

biobjavila.Ali,postojizabrinu-

tost upogleduvladavineprava,

borbeprotivkorupcije,aliislo-

bodemedija i izbora. Još jedan

aspekt je politička spremnost.

Na primjer, Srbija mora poja-

sniti njen odnos sa Kosovom.

Bezjasnograzdvajanjaizmeđu

Kosova i Srbije pristupanje

neće biti moguće. S druge stra-

ne,EUzahtijevadazemljekoje

žele u EU usklađuju svoju

spoljnupolitiku sa evropskom.

CrnaGorajesvakakoudobrom

položajukao članicaNATO-a.

POBJEDA:

Nova strategija

proširenjaEUza regionpo-

stavila je zemljamakoje žele

uEUuslov - rješavanjebila-

teralnihgraničnih sporova.

Da li neriješenopitanje gra-

nice izmeđuCrneGore iHr-

vatskemožeuticati napre-

govorenaše zemlje i EU?

FLESENKEMPER:

Dobrosu-

sjedski odnosi nijesu novi

uslov. Već 1997. članice EU su

naglasile da bez dobrihodnosa

u regionu Zapadnog Balkana

nemožeda funkcioniše evrop-

ska integracija. Zašto postoji

takva obnovljena pažnja na

ovimpitanjima?Nedavnaisku-

stva slovenačko-hrvatskog

graničnog spora, situacija na

Kipru,aliipoteškoćeunastaja-

nju granice u Irskoj pokazuju

koliko su to teška pitanja. Niko

ne želi da ima više otvorenih

pitanja unutar EU. Zbog toga

svitrebadaimajuinteresdašto

prijeriješebilateralnesporove.

Svakazemljačlanica imapravo

da blokira proces proširenja

druge zemlje. Primjer je tre-

nutna pozicija Grčke i Make-

donije.

POBJEDA:

Da li očekujteda

ćeEUbiti „čvršća“ i zahtije-

vati višeuvezi sapitanjima

vezanimzavladavinuprava,

pravosuđe, korupciju...?

FLESENKEMPER:

Princip

proširenja EU od 2011. godine

je: „Prvo osnove“. Opet, ovo je

zasnovano na iskustvu. Zajed-

ničko tržište nemože funkcio-

nisati ako sudovi ne funkcioni-

šu i ako se ne možete osloniti

na hitnu sudsku presudu. Gra-

đani i kompanijeEUmorajuda

veruju da dobijaju iste admini-

strativne usluge kao i lokalna

preduzeća i bez plaćanja mita.

Pravosuđe mora prihvatiti

principne-diskriminacije.Nije

to što je EU „teška“ - to je zato

što su mnoge države premale

dabiispunileočekivanjasvojih

građana i podržale norme i

pravilakoja suobećali daćega-

rantovati. Nedavni slučajevi

vladinih službenika u Crnoj

Gori pokazuju da građani i

udruženjagrađanamoguigrati

važnu ulogu u potiskivanju

transparentnosti i odgovorno-

sti. Pa ipak, znamo i da su iza-

zovi visoki umalim zemljama.

Vidjeli smo korupciju bankar-

skogsektoranaIslandu,atako-

đe i probleme na Malti. Kon-

kretno, slobodni, nezavisni

mediji su važni u ovimokolno-

stima. Zastrašivanje - ili čak i

ubijanje - novinara su znakovi

opasnih i pogrešnihdogađaja.

POBJEDA:

SkupštinaKoso-

vani nakon tri pokušaja, nije

donijelaZakonodemarkaciji

graniceCrneGore iKosova.

Kakoočekujeteda će seovaj

problemriješiti?

FLESENKEMPER:

Odluka

kosovskog parlamenta da i da-

lje ne odlučuje o ovom pitanju

jednostavno nije dobra. Spora-

zumjeuslovliberalizacijeviza.

Dijalog o vizama sa zemljama

Zapadnog Balkana počeo je

prije deset godina u februaru

2008. Vizna liberalizacija za

CrnuGoru realizovana je ude-

cembru 2009. Krajnje je vrije-

me da građani Kosova uživaju

istopravo. Ovopitanjemože se

riješiti samo trezvenošću i dis-

ciplinomna strani svih politič-

kihstranakanaKosovu.Prozor

mogućnosti se polako zatvara

jer će novi Evropski parlament

biti izabran u 2019. godini. U

sadašnjem Evropskom parla-

mentu postoji velika većina u

korist liberalizacije viza saKo-

sovom. Ovu prilika ne treba

propustiti.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

- Predsjednik

UjedinjeneCrneGoreGo-

ranDanilovićbićekandidat

tepartijenapredsjedničkim

izborimaCrnoj Gori, dokće

predstavnikSrpskekoalicije

biti sveštenikSrpskepravo-

slavne crkveŽeljkoRojević.

Državnoj izbornoj komisiji

predsjedničkukandidaturu

juče jepredaoprivrednik

VasilijeMiličković.

Onjesaopštiodabi,kadabibio

u prilici da bude predsjednik

CrneGore, rat protiv krimina-

la ikorupcijebiozanjegaprio-

ritet. Na konferenciji za novi-

nare Ujedinjene Crne Gore u

Podgorici saopšteno je da će

predsjedništvotepartijepred-

ložiti glavnomodboru da kan-

didat te stranke na predsjed-

ničkim izborima bude Goran

Danilović.

Predsjednik izvršnog odbora

ove partije, Goran Radonjić,

ovajpotezobrazložio jepotre-

bom da Crna Gora ima „pra-

vogpredsjednikkoji ima jasne

principe i stavove i koji će se

njih i pridržavati“.

Kazao jeda jeDanilovićpoliti-

čarkoji je„obrazovan, kompe-

tentan i ima iskustvo“.

- Odluka koju će, vjerujemo,

podržati Glavni odbor Ujedi-

njeneCrneGore, dolazinakon

što smo mjesecima pozivali i

apelovali da opozicija pokaže

minimumvolje zakoordinisa-

nim djelovanjem, istakao je

Radonjić.

Na predsjedničkim izborima u

našoj državi prvi put ćekandidat

biti i jedan sveštenik Srpske pra-

voslavne crkve. Riječ je o Željku

Rojeviću. Njegovu kandidaturu

istaklo je Predsjedništvo Srpske

koalicije. U ovoj koaliciji ocje-

njuju da je „kandidatura čovjeka

etike i iz naroda“ dokaz da njeni

lideri napredak nacije i opšti in-

teres stavljaju ispred ličnog i

prolaznog dnevnog uskopolitič-

kog interesa. Srpsku koaliciju

čine političke partije Srpska li-

sta, Srpska stranka, Srpski sabor

Zavjetnici, Stranka penzionera,

invalida i socijalne pravde Crne

Gore i još nekoliko nevladinih

organizacija, sindikata i udruže-

nja građana.

- Predsjedništvo je uvažilo ra-

zloge Dobrila Dedeića koji je

rekao da ne bježi od kandida-

ture, ali da želi da rastereti

opozicionebiračeodnjegovog

političkog sukoba sa dijelom

lidera DF, saopšteno je iz Srp-

ske koalicije.

Z.D.

hvaćeni u

rne Gore

oglasili tokomdana - dok je još

liderNovebiouPrijepoljuide-

mantovali navode da je poku-

šaoda pobjegne iz zemlje.

Objasnili su da je predsjednik

strankehtiodaposjetiaktiviste

u udaljenimselima na tromeđi

Crne Gore, Srbije i Republike

Srpske, te da se zbog nevreme-

na, morao vratiti okolnim pu-

tem.

Svu odgovornost za ilegalan

prelazak granice prebacili su

napripadnikecrnogorskepoli-

cijekoji suihpratili, kakotvrde

iz Nove, ali nijesu pomogli lju-

dima kada su se našli u nevo-

lji!?

- Iako su policijski službenici

koji su ih pratili, znali da je lo-

kalni put loše očišćen i veoma

opasan, kao i da ukoliko uspiju

da se probiju nizbrdo, svakako

neće moći da se vrate, nijesu

upozorili delegacijuNSD-a na

nepremostiveproblemenako-

je će naići, rizikujući njihove

živote - ističu izNove.

- Umjesto da asistiraju svojim

građanimaunevolji, oni supo-

trčali da dojave kolegama iz

policije Srbije da zaustave vo-

zilo kojim seMandić sa sarad-

nicima vraćao, prekoJabuke, u

Pljevlja.Ovo je još jedna, umo-

ru sitnih podvala režima, koji-

ma se žele opanjkati DF i nje-

govi lideri – zaključuje se u

saopštenju stranke Andrije

Mandića.

Koji sat kasnije, na pres konfe-

renciji u Pljevljima, iste teze

ponovio je lično lider Nove

srpske demokratije. Pri tom,

Mandić se zahvalio saputnici-

ma koji su bili, kako je rekao,

,,uigrana ekipa“ u teškimčaso-

vima. Kako se uigrana ekipa

pogubila, ostalo je prekriveno

velomtajne.

POSLJEDICE

Kako god, završena je jednod-

nevna odiseja AndrijeMandi-

ća i trojice stranačkihkolega.

Ali, tek počinje priča koja mo-

žeimatiznačajnepolitičkepo-

sljedice. Jer, ovdje nije riječ

samo o jednomprekršaju, jed-

nog, javnosti nepoznatog,

običnog građanina.

Lider Nove tvrdi da nije bilo

plana bjekstva, već da su, u je-

ku političke kampanje (?) na

sjeveru Crne Gore zavijani u

snijegu–odlutali na srpskute-

ritoriju. Možda će ta verzija

događajaprijati ušimaMandi-

ćevih stranačkih kolega izNo-

ve i Demokratskog fronta i ot-

kloniti prve sumnjeda jenešto

drugo bioplan.

Pitanje je, međutim, koliko će

u tu ,,zvaničnu verziju“ povje-

rovati kolege iz drugih opozi-

cionih stranaka. Lider Demo-

kratskog fronta je značajan

politički igrač, jedan od vođa

najjače parlamentarne grupa-

cije, koja već mjesecima vodi

intenzivne – ne i uspješne -

pregovore sakolegama izopo-

zicije u potrazi za jedinstve-

nimopozicionimkandidatom.

Podatak o hapšenju u Srbiji,

privođenju i Prijepolje i prekr-

šajnoj kazni, nijebašdapodiže

politički rejting AndrijeMan-

dića, čovjeka kojem je Viši sud

dodaljnjeg oduzeopasoš.

Istovremeno, poslanik Man-

dić je i na optuženičkoj klupi u

,,procesu vijeka“: suđenju za

pokušaj teroizma oktobra

2016. godine.

Vrhovni državni tužilac Ivica

Stanković 15. februara prošle

godine izdao je obavezujuće

uputstvo kojim je od glavnog

specijalnog tužioca Milivoja

Katnića tražio da ne određuje

pritvor Mandiću i Milanu

Kneževiću, jer je smatrao da

ne postoji opasnost od njiho-

vogbjekstva. Katnić je tada sa-

opštio da će poštovati uput-

stvo Stankovića i da neće

tražiti hapšenje dvojice lidera

DF-a, iako je smatraoda supo-

stojali razlozi za određivanje

pritvora.

Nakon neslavne epizode u če-

tvrtak veče, kršenja zabrane

kretanja van teritorije Crne

Gore, te jednodnevnog nele-

galnog boravka u Srbiji, Speci-

jalno državno tužilaštvo će –

ako već pažljivo ćute Osnovno

tužilaštvo u Pljevljima i Vr-

hovno tužilaštvo u Podgorici

– biti prinuđeno da reaguje i

ponovo zatraži određivanje

pritvora.

U tom slučaju, otvara se nova

stranica ove priče, ne samo u

pravosuđu već i upolitici.

I.K. -D.Đ.

Direktor projekta za Balkan na institutu u Nici Tobias Flesenkermper

Krajnje je

vrijeme

daKosovo

ratifikuje

sporazumo

demarkaciji

Putinpodstiče revanšizamu

zapadnobalkanskimdruštvima

POBJEDA:

Brojnisuizvještajikojiukazujuna

todaRusijapokušavadapovećavasvojuticaj

naZapadnomBalkanuiuzrokujenestabilno-

sti.DalizaistaviditeRusijukaoprijetnjustabil-

nostiuovomregionu?

FLESENKEMPER:

RusijaVladimiraPutinavr-

ši direktanuticaj usmjeravanjempropagande i

indirektnokrozsvojepostupkekojepreduzima

na drugimmjestima. Ilegalna aneksijaKrima u

martu 2014. se nastavlja. Situacija ljudskih pra-

va uRusiji se pogoršava, a slobodamedija teš-

ko i dapostoji, dok jeopozicijaugnjetavana.

IntervencijauSiriji i odgovornosti Rusije sune-

jasne. Prema propagandnom „RT - Rusija da-

nas“, 25. februara 2018, ruski ministar inostra-

nih poslova Sergej Lavrov izjavio je na

balkanskoj turneji da zemlje članice EU i NATO

traže „konfrontaciju“ nudeći članstvo. Već ne-

koliko godina Rusija radi protiv evroatlantskih

integracijaZapadnogBalkana. Putinovpristup

je da njeguje nepovjerenje, neslaganje i revan-

šizamuzapadnimbalkanskimdruštvima.

Privrednik VasilijeMiličković DIK-u predao kandidaturu, a Danilović će predstavljati Ujedinjenu CG

I sveštenikSPCkandidat na

predsjedničkimizborima

Prijeti

dvostruka

kazna

Nedozvoljeni prelazakgrani-

ce, u slučaju lidera Nove srp-

skedemokratije i članapred-

sjedništva Demokratskog

frontaAndrijeMandića,crno-

gorsko tužilaštvomože treti-

rati kao dva odvojena krivič-

na djela, smatra advokat

NikolaMartinović.

On za Pobjedu objašnjava

kako nedozvoljeni prelazak

državne granice predstavlja

jednokrivičnodjelo.Osimto-

ga, Tužilaštvo bi Mandića

moglo da tereti i zbog krše-

njazabranekretanjakojumu

je, kao mjeru nadzora, na-

metnuo Viši sud u sklopu

procesa za pokušaj teroriz-

ma koji se vodi protiv lidera

Fronta.

Martinović objašnjava kako

sada od Tužilaštva zavisi na

koji način će kvali ikovati to

štojeMandićučetvrtakveče

ilegalnonapustioCrnuGoru.

-Postojikrivičnodjelo„nedo-

zvoljeni prelazak državne

granice,atojekadosobapre-

lazi granicu van graničnog

prelaza.Sadaodtužiocazavi-

sikakoćetretiratiMandićevo

udaljavanje izmjesta borav-

ka. On je nedozvoljeno pre-

šaogranicuitojejednodjelo.

Osimtoga,imaojeiograniče-

nje kretanja. E sad, da li je na-

puštanjemzemljeprekršiotu

zabranu kretanja, koju ima

zbog ovog suđenja u Višem

sudu, procijeniće tužilac i

shodno tome predložiti mje-

ru–objasnio jeMartinović.

Đ. Ć.