Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 3. mart 2018.

Politika

PODGORICA

–Predsjednik

Nove srpskedemokratije i je-

danod lideraDemokratskog

frontaAndrijaMandić, koji

jeunoći između 1. i 2.marta

ilegalnonapustioCrnuGoru

i prešaouSrbiju, zbog čega je

bioprivedenuprijepoljski

sud, vratio se jučepopodne,

oko 15 sati, prekograničnog

prelaza „Ranče“, kod Ilinog

brdauPljevljima.

Mandić, kojem se sudi za uče-

šće u organizaciji terorističkog

napadanadanparlamentarnih

izbora2016. godine - zbogčega

mu je oduzet pasoš i ne smije

napuštati Crnu Goru – za sada

će, po prijavi srpske policije,

prekršajno odgovarati zbog

ilegalnog prelaska granice.

Iako je informacijaonjegovom

nedozvoljenom napuštanju

zemlje objavljena juče prije

podne i potvrđena iz Uprave

policije, Vrhovno državno tu-

žilaštvo se, do zaključenja bro-

ja Pobjede, nije oglašavalo tim

povodom.

I nakon povratka uCrnuGoru,

Osnovno tužilaštvo u Pljevlji-

ma nije saslušalo lidera Nove i

stranačke aktiviste koji su se

nelegalno obreli na teritoriji

Srbije.

PremainformacijamaPobjede,

Specijalno državno tužilaštvo

će – zbog kršenja sudske

odredbe o ograničenju kreta-

nja, zatražiti da se odredi pri-

tvor za poslanika Andriju

Mandića.

IlegalnI prelazak

Mnogidetaljiilegalnogprelaza

granice jednog od lidera De-

mokratskog fronta i poslanika

u crnogorskomparlamentu za

sada nijesupoznati javnosti.

Onoštosezna, vrlo jezanimlji-

vo. Mandić je nedozvoljeno

prešaouSrbijusaMilanomLe-

kićem, šefom Opštinskog od-

boraNoveuPljevljima,iaktivi-

stima Nove BlažomKotlajom i

Vojom Pićanom. Inače, Pićan

je poznat i kao bivši član Sed-

mog bataljona. Nelegalno ih je

„prebacio“ Nenad Cupara koji

živi u seluMilakovci na samoj

granici sa Srbijom.

Prema Mandićevom tumače-

nju događaja, u četvrtak je pri-

sustvovao predstavljanju knji-

g e Bo j a n a S t r un j a š a u

Pljevljima, da bi, nakon što se

sa ekipom odmorio u hotelu

,,Pljevlja“,boravakiskoristioza

stranačku promociju u više

pljevaljskih domaćinstava. Za

kampanju, kako je rekao lider

Nove, ,,od vrata do vrata“.

Kada je i kakoMandićevu eki-

pu ,,zameo vjetar“ nakon bo-

ravka kod aktiviste Cupare i

zbog čega su tako čudno zalu-

tali, napustili teritoriju Crne

Gore i obreli se uSrbiji?

Imanje Cupare se nalazi uz sa-

mu granicu i bilo je logično da

seMandić i ekipa- istimputem

kako su stigli do domaćina -

vrate upravcuPljevalja.

Umjesto toga, Cupara je, pre-

ma saznanjima našeg lista, po-

čeo da traktorom prti prema

omalenomseluRitošići u Srbi-

ji,kamosezaputilačetvročlana

ekipa u neregistrovanom dži-

puBlažaKotlaje.

Na vanrednoj konferenciji za

novinare, Mandić je istakao da

su im ,,životi bili ugroženi“, da

su bili zavijani i da imcrnogor-

ska policija nije ,,pritekla u po-

moć, kao ljudima unevolji“.

Činjenica je, međutim, da su

Mandić i ekipa bezbjedno

prešligranicusaSrbijomidasu

ih srpski policijaci, očigledno

alarmirani od crnogorskih ko-

lega, presreli doksusedžipom,

bez zastoja, kretali po snijež-

nomdrumu.

U tom času, poslanik Andrija

Mandić, predsjednik Nove, li-

der Demokratskog fronta, op-

tuženik u procesu za pokušaj

terorizma, uhvaćen je u nele-

galnom prelazu granice ali i u

kršenju sudske zabrane napu-

štanja crnogorske teritorije jer

mu jeViši suduPodgorici odu-

zeoputne isprave.

Nakonlegitimisanja,privedeni

suuPrijepolje, gdje ih je sudija

za prekršaje saslušao i prekr-

šajno kaznio zbog ilegalnog

prelska granice. Ispostavilo se

da aktivista Nove Vojo Pićan

nije imao ni putnu ispravu, niti

ličnu kartu, pa suMandić, Cu-

para i Kotlaja morali da čekaju

sve dok, čak izKotora, nekoni-

jeekspresno,većoko10izjutra,

poslao Pićanova identifikacio-

na dokumenta.

legalnI povratak

Prema saznanjima našeg lista,

po Mandića je kolima došao

njegov sin, prelazeći granični

prelaz Dobrakovo oko 11 sati

juče, pokupio četvoricu ,,ilega-

laca“ i vratio ihuCrnuGoru.

Mandić je potom odmah odr-

žao vanrednu konferenciju za

novinare u stranačkimprosto-

rijama uPljevljima, da bi se ka-

snije prevezaodoPodgorice.

Zanimljivo je da, odobjavljiva-

nja vijesti o hapšenjuMandića

u Srbiji, nije bilo nikakve reak-

cije crnogorskog Tužilaštva.

Čak ni nakon povratkaMandi-

ća u Crnu Goru: nije reagovao

ni osnovni tužilac uPljevljima,

daseobrati crnogorskoj polici-

ji i saslušaMandića na, kako se

to kaže, ,,okolnosti ilegalnog

prelaska granice“ ili „kršenja

ograničenja kretanja“.

Pravnici koje smo konsultovali

ističu da je Tužilaštvo moralo

formalno da prikupi informa-

cije od poslanika Mandića i

drugih osoba koje su ilegalno

prešlei granicu. Da li je, u me-

đuvremenu, bilozvaničnepre-

piske ili konsultacija Uprave

policije i Tužilaštva nemoguće

je saznati.

Juče tokom dana Mandićeve

kolege iz Demokratskog fron-

ta, kako saznajemo, imale su

samo informaciju o odlasku li-

deraNoveuPljevlja,pajevijest

ohapšenjuuSrbiji bilapriličan

šok zamnoge ljude iz vrhaDF-

a.

Oko podneva su zasijedali čla-

novi Predsjedništva Fronta, ali

nijebilooglašavanjau javnosti.

reakcIjanove

IzMandićeve Nove srpske de-

mokratije su se, međutim,

Predsjednik Nove AndrijaMandić i trojica aktivista

Srbiji nakon što su nedozvoljeno napustili teritoriju

Zalutali u

snijegu ili

spriječeni

ubjekstvu?

Lider Nove tvrdi da nije bilo plana bjekstva, već da su, u jeku političke kampanje na

sjeveru Crne Gore, zavijani u snijegu, odlutali na srpsku teritoriju. Moraće se, ipak,

sprovesti detaljna istraga i Specijalno tužilaštvo će, prema informacijama našeg lista,

u ponedjeljak zatražiti pritvor za AndrijuMandića zbog kršenja zabrane kretanja

USrbiju „zalutali“ uneregistrovanomautu i bez ličnekarte

LiderNoveAndijaMnadićipredsjednikplje-

valjskogodbora tepartijeMilanLekić negi-

rali su navode o bjekstvu iz države, tvrdeći

kako su na teritoriju susjedne Srbije zapra-

voslučajnozalutaliuslijedlošihvremenskih

prilika.

Oni su juče popodne, nakonpovratka iz Sr-

biji na konferenciji za javnost u prostorija-

maNoveuPljevljima, ispričali kako suuče-

tvrtakveče,nakonpromocijeknjigeBojana

Strunjaša,aususretpredstojećimizborima,

krenuliuobilazakpljevaljskogselaPoblaće,

pričemususe,kakotvrde,izgubiliislučajno

zalutali na teritorijudrugedržave.

- Mi smo u jednommomentu primjetili da

smo omašili put. Put je bio nepročišćen, ni-

smo mogli da se vratimo nazad i odlučili

smodanastavimodalje.NegdjeokoGrajče-

vićasmosesrelisapolicijom.Očekivalismo

da će stati i da će nampomoći, ali suoni sa-

moprodužili.Nastavilismosanamjeromda

sevratimonaJabuku.Međutim,policijanas

jestigla i privela. Policija jenaspratilaodsa-

mog polaska i umjesto da nampomogne

dane lutamo, oni sunasprijavili srpskoj po-

liciji – ispričao jeLekić.

Mandić je rekao kako su imživoti bili ugro-

ženi, te kako su umjesto očekivane solidar-

nosti sa srpskimpolitičarima, odsrpskepo-

licijedobili prekršajneprijave.

-Moglismodaizgubimoživoteutimname-

tima, dok smo se spuštali sa te planine. Po-

kvario nam se i automobil, terenac našeg

prijatelja Blaža Kotlaje koji je inače neregi-

strovan. To je najmanje pogodno sredstvo

zanekispektakularnibijeguSrbiju.Mojpri-

jateljVojoPićarizGrblja,kojijedošaozajed-

nosamnom,nijeponioniličnukartu.Ostala

mu jeuautomobiluuPljevljima. To je još je-

dan od dokaza koliko je ta opasna ekipa

bjegunaca bila pripremljena da pređe u Sr-

biju– rekao jeMandić.

Mandić je poručio i kako nikada ni od koga

nije bježao, te kako to neće raditi ni ubudu-

će.

Đ.Ć.

DPS:

Mandić

da saopšti

prave

motive

Iz Demokratske partije

socijalista pozvali su

Andriju Mandića da jav-

nosti saopšti prave moti-

ve iznenadnog i nelegal-

nog boravka u Srbiji.

- Svima je jasno da

verzija koju je saopštila

njegova partija nema

dodira sa realnošću. Ne

postoji osoba koja bi

povjerovala da je čovjek

protiv koga se vodi više

postupaka, u kojima

je optužen za najteža

djela protiv države, tek

tako zalutao umagli i

greškomprešao državnu

granicu baš u društvu

nekadašnjih članova

ozloglašenog Sedmog

bataljona – naveli su iz

DPS-a.

Iz te partije su zapitali

i koja se domaćinstva

obilaze u kasne sate sa

osobama koje, kako su

naveli, imaju više prijava

za nelegalno držanje

oružja i eksplozivnih

naprava.

Đ.Ć.

Zameoihvjetar:

Predioukome su

sekretaliMandić i funkcioneri Nove

TvrdedanijesuplaniralibjeksTvo:

MilanLekić i AndrijaMandić

ileGalni prelaZakGraniCe: