Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 3. mart 2018.

CrnomGorom

Prošle godine

registrovano je

186 krivičnih

djela, dok ih je

godinu ranije bilo

206. Privremeno

je oduzeto

359 vozačkih

dozvola, tri

više nego

2016. godine.

Otkriveno je više

112 alkoholisanih

vozača, što je

povećanje od 26

odsto

PLJEVLJA

– Bezbjednosna

situacijana teritoriji opština

Pljevlja i Žabljakveoma je

povoljna, ostvaren jevisok

stepen lične i imovinske si-

gurnosti građana, auodno-

suna godinuranije smanjen

jebroj krivičnihdjela– sa-

opšteno jeu izvještajuCen-

trabezbjednosti Pljevlja za

2017. godinu.

Statistikapokazujeda jeu tom

periodu registrovano 186 kri-

vičnih djela, dok ih je godinu

ranije bilo 206. U oblasti op-

šteg kriminaliteta registrova-

no je 166 krivičnih djela (187),

a u oblasti privrednog 15 (16),

dokjeizoblastidrogaregistro-

vano pet krivičnih djela, koli-

ko i 2016. godine. Od ukupnog

broja nepoznati izvršioci su

Izvještaj o stanju bezbjednosti u opštinama Pljevlja i Žabljak za 2017.

Manjekrivičnihdjela,

višepijanihvozača

OSTVARENVISOKSTEPENLIČNEIIMOVINSKESIGURNOSTIGRAĐANA:

Pljevlja

počinili 46 (63), od kojih je ra-

svijetljeno 15 (19).

- Nije bilo registrovanih tzv.

teških krivičnih djela, poseb-

noizoblastikrvnihdelikata, tj.

ubistva i teška ubistva – piše u

izvještaju.

Zbog osnovane sumnje da su

počinilikrivičnadjela,nadlež-

nim tužilaštvima podnesene

su 174 krivične prijave ili 19

manje uodnosuna prethodnu

godinu. Prijavljeno je 159 oso-

ba ili za 19 manje nego 2016.

godine.Rasvijetljenasutrikri-

vična djela iz prethodnog pe-

rioda, sva u Odjeljenju be-

zbjednosti Žabljak.

STRANCI

Statistika dalje pokazuje da je

registrovano 14 stranihdržav-

ljanakao izvršioci 12krivičnih

djela. Struktura krivičnih dje-

la koja su počinili je raznolika,

ali prednjače izoblasti saobra-

ćaja, imovinskih delikata, kri-

jumčarenja i zloupotrebe

opojne droge.

U izvještajnom periodu 10

maloljetnika počinili su devet

krivičnih djela, uglavnom iz

oblasti imovinskog kriminali-

teta, zatimugrožavanja sigur-

nosti i nanošenja lakih tjele-

snihpovreda.

Zbog osnovane sumnje da su

počinili krivično djelo, uhap-

šeno je 19 osoba.

- Od drugih bezbjednosnih

događaja sa kojima se u radu

svakodnevno susrijeću služ-

benici Centra bezbjednosti,

ističemo da je tokom2017. go-

dineregistrovano10samoubi-

stava, od čega devet u Pljevlji-

ma i jedno na Žabljaku, kao i

devet zadesnihsmrti, 83poža-

ra, pet drugih slučajeva sa

smrtnom posljedicom i tri ne-

sreće na poslu – navedeno je u

izvještaju.

Napredak u odnosu na 2016.

godinu ostvaren je i u oblasti

javnogreda imira. Registrova-

no je 41 narušavanje javnog

reda i mira (ili 3,42 narušava-

nja mjesečno), što je smanje-

nje u odnosu na prethodnu

godinu, kada su registrovana

62narušavanja(ili5,17mjeseč-

no) za33,87odsto, adošlo jedo

smanjenja i u odnosu na 2015.

godinu za šest ili 12,87 odsto i

smanjenjauodnosunavišego-

dišnjiprosjek, jer je2014. godi-

ne registrovano 66 narušava-

nja.

Službenici Stanice policije

pružili su 32 asistencije, od če-

ga 29 javnimustanovama, jed-

no pravosudnim organima i

dva ostalim oraganima i prav-

nimlicima.

-Asistencijesuproteklebezin-

cidenata i ometanja izvršenja,

a uglavnom se radilo o sprovo-

đenju duševno oboljelih lica u

psihijatrijsku bolnicu u Kotor

–navedeno je u izvještaju.

SAOBRAĆAJ

Prošle godine nije bilo saobra-

ćajnih nezgoda sa smrtnim is-

hodom. Dogodilo se ukupno

97nezgoda, što je8,08mjeseč-

no. Godinu ranije bilo ih je če-

tiri. U 2016 godini evidentira-

no je 117 nezgoda ili 9,75

mjesečno, pa je došlo do sma-

njenja u odnosu na prethodnu

godinu broja nezgoda za 17,09

odsto.

U 32 nezgode došlo je do po-

vređivanja55 lica, odčega je41

učesnik zadobio lake tjelesne

povrede,

a14učesnikateže.Od

ukupnog broja saobraćajnih

nezgoda 65 su za posljedicu

imalematerijalnu štetu.

Podnesena je 541 prekršajna

prijava, izdato je 6.300 prekr-

šajnih naloga za plaćanje nov-

čanih kazni, povećanje u od-

nosu na prethodni period za

2.247ili35,66odsto.Privreme-

nojeoduzeto359vozačkihdo-

zvola, tri više nego 2016. godi-

ne. U 2017. godini ukupno je

alkotestirano 4.219 vozača, od

čega je 545 nađeno pod utica-

jem alkohola (od toga 82 mla-

davozačailivozačapočetnika)

i protiv svih su preduzete od-

govarajućemjere.Uodnosuna

2016. godinu otkriveno je više

112alkoholisanihvozača,štoje

povećanje od26 odsto.

Podneseno je 25 krivičnih pri-

java za krivična djela iz be-

zbjednosti saobraćaja.

A.S.–I.T.

U izvještajnomperiodu registrovano je 48 prekršaja iz

oblasti javnog reda i mira, što je smanjenje u odnosu na

prethodnu godinu kada je registrovano 70 prekršaja za 22

prekršaja (- 31,43 odsto), a došlo je do smanjenja u odnosu

na 2015. godinu kada je bilo 65 registrovanih (za 17 ili 26,13

odsto) kao i u odnosu na 2014. godinu kada je bilo 82, za 34

ili 41,46 %, pa je uočljivo da je osim smanjenja u odnosu na

prethodnu godinu, došlo i do znatnog smanjenja u odnosu

na višegodišnji prosjek.

Analizom stanja javnog reda i mira uočeno je da je nedjelja

i vrijeme od 12 do 18, kao i od 18 do 24 časa, najkritičniji peri-

od.

Počinilaca je bilo 52, svi državljani Crne Gore. Bio je jedan

maloljetnik, a najviše je bilo starijih od 40 godina – 21, od 18

do 30 godina – 17 i od 30 do 40 – 13 osoba.

Najvišenarušavanja

javnogredanedjeljom

Tokom2017. godine

registrovano 10 samoubi-

stava, od čega devet u

Pljevljima i jednona

Žabljaku

BAR

-Opštabolnicadio je

međunarodnogprojekta

,,Meladetekt - ranootkriva-

njemelanomakože, sluznice i

oka“ koji seuokviru Interreg

IPAprogramakoji se finansi-

ra iz sredstavaEvropskeuni-

je.

Na sastanku projektnog tima

koji je održan u Sutomoru sa-

opšteno je da će osim obuke

zdravstvenihradnikaigrađana,

učešćemu tomprojektubarska

bolnica dobiti vrijednudonaci-

ju od 150.000 eura i novu opre-

mu za detekciju melanoma, u

vrijednosti od60.000 eura.

Posljednjih godina u svijetu se

bilježi rapidan rast kanceroge-

nih oboljenja - oboli 12miliona

ljudi, a sedammiliona umre od

raznih oblika malignih bolesti.

U Crnoj Gori na godišnjem ni-

vou oboli 2.000 ljudi, a 1.000 ih

premine odkarcinoma.

Idejni tvorac projekta u kojem

učestvujuCrnaGora, Hrvatska

i Bosna i Hercegovina je oftal-

molog iz Zadra doc. dr Suzana

Konjevoda.

- Rano otkrivanje melanoma

kože, oka i sluznice je od izu-

zetne važnosti jer se tako znat-

nopodižepreživljavanje i izlje-

čenje pacijenta. Osim toga,

ovim projektom želimo da po-

dizanjem svijesti o toj bolesti i

važnosti rane prevencije

edukujemo zdravstvene i

nezdravstveneradnike-prepo-

ruka je drKonjevoda.

Partneri uprojektu suSveučili-

šte u Zadru, Agencija za razvoj

Zadarske županije, Medicinski

fakultet u Mostaru, a u Crnoj

Gori Opšta bolnica u Baru. No-

silac projekta jeZavod za javno

zdravstvo u Zadru, podržali su

ga iMinistarstvoevropskihpo-

slova i Ministarstvo zdravlja

CrneGore.

Predsjednik opštine Bar dr Zo-

ran Srzentić kazao je kako pro-

jekat ukazuje da je moguće iz

pristupnih evropskih fondova

,,povući“ značajna sredstva, sa-

mojepotrebnoimatidobreide-

je i dobre programe.

- Drugi aspekt je važna preko-

granična saradnja, jer IPA pro-

jekti to

zahtijevaju.To

omogu-

ćava saradnju zdravstvenih

ustanovaizHrvatske,BiHiOp-

šte bolnice u Baru, što je još je-

danbenefit - kazao jepredsjed-

nik barske opštine.

Direktor Opšte bolnice dr Dra-

goslav Tomanović pojasnio je

da će projekat kroz radionice

koje će biti organizovane u toj

ustanovi omogućiti vrijedne

donacije, ali i edukaciju zdrav-

stvenih radnika i građana.

Program je potpisan u julu

prošle godine, a veliki dio vre-

mena potrošen je na usaglaša-

vanje našeg zakonodavstva sa

EUi pravljenjeplanovakakoda

se ispoštujunjihovi standardi.

- Jednaodvažnihstvari zanaše

učešće u ovom projektu jeste i

sticanje iskustva za apliciranje

za IPA projekte, jer je znanje

naših ljudi u toj oblasti prilično

površno - ukazao je dr Toma-

nović.

Za dermatologa u barskoj bol-

nici dr Biljanu Raičević, susret

sa kolegama iz okruženja, raz-

mjena iskustva i znanja su dra-

gocjeni.

V.K.V.

BAR:

Opšta bolnica učestvuje umeđunarodnomprojektu ,,Meladetekt“

Dobićevrijednuopremu i obučiti ljekare

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistemu

subotu nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napaja-

nje električnom energijomu

više opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinimnaseljima po

nekoliko sati neće imati struju.

BERAnE:

od 9 do 14 sati dale-

kovod Dolac - seosko područje

Šekular.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15

Nikoljac.

GusInJE:

od 8 do 14:30 sati

Kruševo (ogranak za Radon-

čiće).

HERCEGnOVI:

od 9 do 14

sati Meljine, dio potrošača oko

kružnog toka.

KOLAšIn:

od 9 do 14:30 sati

Ravni, Bare, Raičevine, Petrova

Ravan, Podi, Drijen, Sreteška

gora, Sela.

MOJKOVAC:

od 9 do 13 sati

Slatina.

nIKšIć:

od 9 do 15 sati Donje

Selo (Petrovići).

I.T.

Cedis

Isključenja

usedam

opština

ROŽAJE

- U okviru Svjetske

nedjelje skautizma, Odred izvi-

đača ,,Ibar“ i Društvo dobro-

voljnih davalaca krvi iz Rožaja,

organizovali su akciju priku-

pljanja krvi pod sloganom

,,Pronađi heroja u sebi“. Prema

riječima predsjednika društva

Husnije Koraća, tokom akcije

je prikupljeno 26 jedinica krvi.

- Akciji se odazvaomnogo veći

broj ljudi, ali zbog virusa gripa

koji vlada u opštini krv je uzeta

samo od zdravih davalaca.

Bez obzira na količinu priku-

pljenih jedinica krvi, mi znamo

da naše malo nekome znači

mnogo i veoma smo zado-

voljni današnjimuspjehom –

kazao je Korać.

F.K.

Rožaje

Prikupili 26

jedinicakrvi

PLAV

– Opština Plav korisnica

je programa IPA 2 prekogranič-

ne saradnje Crna Gora- Albanija

i Crna Gora-Kosovo 2014-2020.

O detaljima programa, kroz koji

će dobiti sredstva za projekte u

oblasti turizma, bilo je riječi na

sastanku u lokalnoj upravi.

- Sredstva koja stoje na ras-

polaganju unutar programa

prekogranične saradnje Crna

Gora-Albanija iznose 8.687.000

eura, a unutar programa Crna

Gora-Kosovo 8.405.000 eura,

uz kofinansiranje od aplikanata

u iznosu od 15 odsto – navede-

no je u saopštenju opštine.

I.T.

Plav

Za turizam

15.000eura

VIŠESTRUKAKORIST:

Sapredstavljanjaprojekta