Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 3. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

–Vanra-

spravnovijećeVišeg suda

potvrdilo jeoptužnicupro-

tivbivšeggradonačelnika

PodgoriceMiomiraMugoše

okrivljenogda je zloupotre-

bompoložajaoštetiodržav-

nukasuzavišemilionski

iznos prilikomprenosa

gradskoggrađevinskog ze-

mljištanakompaniju ,,Cari-

ne“.

Mugoša je u predmetu ,,Cari-

ne“ jedini optuženi. Istraga

protiv bivšeg gradonačelnika

pokrenuta jenakon što suvje-

štaci napravili procjenu štete

koja je nastala 2007. godine, u

poslu koji je sklopila opština

sa kompanijom „Carine“, čiji

je vlasnikČedomir Popović.

Mugoši sestavljana teretda je

kao gradonačelnik iskoristio

službeni položaj i bez sprovo-

đenogpostupka javnihnabav-

ki donio odluku o prenosu

prava korišćenja gradskog

građevinskog zemljišta na

kompaniju ,,Carine“.Nakom-

paniju ,,Carine“ prepisane su

dvije parcele od 8.000 i 7.000

metara kvadratnih, uz novča-

nu nadoknadu od 165 eura po

metru kvadratnom, iako se

prenos prava na gradskom

građevinskom zemljištu nije

mogao izvršiti neposrednom

pogodbom.Premastavuistra-

žitelja, procedura je nalagala

javni pozivkrozpostupak jav-

nognadmetanjakoji je reguli-

sanuredbomVlade.

Takođe, cijena od 165 eura po

metru kvadratnom nije utvr-

đena kroz postupak procjene.

Specijalno državno tužilaštvo

je više mjeseci provjeravalo

ugovore iz2007. godine izme-

đuopštine i firme ,,Carine“.

Podsjećamo, 2010. godine

Osnovni sud u Podgorici po-

ništiojeugovoropštine ikom-

panije ,,Carine“ o prodaji op-

štinskog zemljišta iz 2007.

godine. Na javnoj licitaciji po-

nuđeno je više od 13 miliona

eura za zemljište, ali je poseb-

nom pogodbom kupca i pro-

davcaprodatozadva ipomili-

ona.

Nakon toga uslijedila je odlu-

ka Vrhovnog suda kojom je

naloženo da ,,Carine“ vrate

zemljište od 15.205 kvadrata,

aglavni gradkompaniji ,,Cari-

ne“ 2.508.825 eura, koliko je

plaćeno sporno zemljište.

Poslije povraćaja zemljišta u

vlasništvoglavnoggrada,Mu-

goša je krajem 2011. godine

donio odluku o ponovnom

prenosuzemljištana,,Carine“

i to po cijeni od 165 eura za

kvadratni metar (ukupno dva

ipomiliona)-kaoi2007.godi-

ne, kada suprvi put sklopljeni

sporni ugovori.

B.R.

Viši sud donio odluku u slučaju ,,Carine“

Potvrđenaoptužnica

protivMiomiraMugoše

PODGORICA

– IvanaPrele-

vić iMinaDelević juče suu

Osnovnomdržavnomtuži-

laštvukazaledamladići J. B,

S. N. iM. D. nijesuuputili ni

jednuprovokacijupripadni-

cima Interventne jedinice i

da subezpovodapretučeni

16. februaraucentruPodgo-

rice, saznajenezvaničnoPo-

bjeda.

Nakonsaslušanjaovihsvjedo-

kinja, policajcima Mladenu

Vujoviću, Slavku Furtuli, Vu-

komanu Marašu, Marku Sto-

janoviću i Milošu Bečanoviću

koji se sumnjiče za zlostavlja-

nje ukinut je pritvor na pred-

log tužioca Miroslava Turko-

vića.

-Njima jepritvorukinut jer su

saslušane svjedokinje koje su

bileočevici incidentaucentru

Podgorice nakon čega je po-

stupajući tužilac podnio za-

htjev za njihovo puštanje na

slobodu. Viši sud je uvažio za-

htjev za ukidanje pritvora ob-

zirom da više ne stoji osnov

mogućeg uticaja na svjedoke,

azbogkojegimjeodređenpri-

tvor – kazala je advokatica

MajaZeković.

Podsjećamo, Viši sud je ranije

odbacio žalbu njihovog brani-

oca, a sudija za istraguOsnov-

nog suda imje odrediopritvor

do 30dana.

Tužilaštvo je formiralo pred-

met protiv policajaca Inter-

ventne jedinice Mladena Vu-

jovića, Marka Stojanovića,

Vukomana Maraša, Slavka

Furtule i Miloša Bečanovića

za zlostavljanje trojicemladi-

ća i falsifikovanje službene

isprave.

Slučaj je procesuiran nakon

što su mediji objavili snimak

prebijanja koje su zabilježile

sigurnosne kamere sa jednog

odobjekata.

Nasnimkusevidi kakopetori-

ca policajaca na sredulice, na-

sumično, rukama i nogama

tuku trojicu mladića. Nasrta-

nje kreće u trenutku kada je-

dan od mladića stavlja ruku u

džep da izvadi legitimaciju i

preda jepolicajcu.Umjestoda

ga legitimiše, policajacgauda-

ra. Toj nemiloj sceni prisu-

stvovale su i dvije djevojke,

koje su bile u društvu sa ovim

mladićima.

Međutim, policajci tvrde da

nije sve onako kako izgleda.

Prema njihovoj verziji, mladi-

ći su ih provocirali, vrijeđali i

oglušili se opolicijska naređe-

nja, pa su oni „morali da rea-

guju“. Tvrde da su im dobaci-

vali „svinje policijske“, „iiip

policajci“...

Poprijavipolicijskihslužbeni-

kaprotivmladićaJ.B, S.N. iM.

D. pokrenut je prekršajni po-

stupak zbog narušavanja jav-

nog reda imira.

Odgovornost za prebijanje,

koje su zabilježile sigurnosne

kamere sa jednog od objekata,

,,pala“ je na šefa smjene Inter-

ventne jediniceMilana Radu-

sinovića, koji je po nalogu di-

rektoraUpravepolicijeSlavka

Stojanovića smijenjen.

B. R.

Svjedokinje tvrdile damladići nijesu provocirali policajce

Policajci Interventnepušteni

da sebrane sa slobode

Funkcioner DF-aMilutin Đukanović potvrdio da je po

Skupšti

vozilok

vanCrn

PODGORICA – Funkcioner

Demokratskog fronta Milutin

Đukanović juče je u podgo-

ričkomVišem sudu kazao

da je optuženi za učešće u

organizovanju terorističkog

napada na crnogorski par-

lament Mihailo Čađenović

po njegovomnalogu skup-

štinskim automobilom vozio

u Beograd Ananija Nikića.

Đukanović je objelodanio da

je Nikićevo putovanje u Beo-

grad bilo privatne prirode.

Glavni specijalni tužilac

Milivoje Katnić ukazao je da

je, koristeći u private svrhe

službeni automobil Skupšti-

ne, Đukanović zloupotrijebio

novac građana Crne Gore.

Sudski proces vodi sutkinja

Suzana Mugoša.

Postupak protiv Nikića, koji

se takođe tereti za učešće u

planiranju nasilnog preuzi-

manja vlasti je odvojen zbog

nedostupnosti crnogorskim

organima gonjenja.

PRivatno i služBeno

Svjedok je pojasnio da je

automobil ,,reno fluence“

zadužio do Skupštine Crne

Gore kao šef poslaničkog

kluba Nove srpske demo-

kratije. Rekao je i da je auto

korišćeno nekad u private, a

nekad u službene svrhe.

Osimnjega, jedino je pred-

sjednik partije Andrija Mandić

mogao da da odobrenje za

korištenje ovog automobila.

- Mislimda sam ja naredio

Čađenoviću da poveze sa

sobomAnanija Nikića 5.

marta u Beograd. Sjećam se

da je majka ili supruga Anani-

ja Nikića bila u Beogradu na

liječenju i da je to razlog zbog

kojeg je tada putovao u Beo-

grad – pojasnio je Đukanović.

Na navode tužioca Saše

Čađenovića - da je uvidom

u dokumentaciju utvrđeno

da je Skupština dala odo-

brenje da se vozilo koristi

samo na teritoriji Crne Gore

- Đukanović je kazao da nije

znao da li je morao, ali da

nikad nije tražio odobrenje da

skupštinsko vozilo koristi i za

putovanja u inostranstvo.

On nije sporio da je auto

nekada korišćeno u privatne

svrhe ali samo u slučajevima

kada je riječ o bolesti ili o

smrtnom slučaju.

- Gorivo je do određenog

iznosa plaćala Skupština, a

nakon toga je plaćao onaj ko

je koristio auto - rekao je on.

Na pitanje tužioca ko je Ana-

nije Nikić, Đukanović je kazao

da je to čovjek koji je pomo-

gao DF-u da razbije medijsku

blokadu prema ruskimmedi-

jima, ali da je pomogao i dru-

gimopozicionimpartijama

SDP-u, DEMOS-u povezujući

ih sa ruskimmedijima.

Ustvrdio je da Ananije Nikić

nije bio finansijer DF-a, ali

da je pomagao ovaj politički

savez kada je za nekoliko avi-

onskih karata za članove DF-a

platio 2.795 eura.

- Ne mogu da se sjetim, ni da

se izjasnim zašto je Nikić platio

kartu za putovanje Andrije

Mandića 3. jula 2016. godine u

Moskvu. Niko ne krije ta puto-

vanja. Gledali ste fotografije

Mandića i Kneževića i još funk-

cionera DF-a sa predstavnicima

ruske Dume i ruske države

gdje je Ananije Nikić bio prevo-

dilac - kazao je Đukanović.

PatRiote

On je istakao da to nekomože

da komentariše kao pomoć, a

neko kao finansiranje.

- Kako ćemomi tretirati naše

pare, 500 eura koje smo odva-

jali mjesečno za pomoć partiji?

Možete li vi da shvatite da

postoje patriote i da ne traže

novac za sve što rade. Svi mi

ovo radimo iz potrebe da Crnu

Goru vratimo hrišćanskim vri-

jednostima - rekao je on.

Đukanović je kazao da DF nije

Ananiju Nikiiću plaćao usluge

prevođenja kao i da ne zna da

li ima sertifikate za prevođenje

pravdajući to činjenicomda se

u DF-u formalnostima bave u

najmanjoj mogućoj mjeri.

Svjedok nije sporio da poznaje

Arona Šaviva pojašnjavajući da

je on došao da pomogne kam-

panju DF-a pred parlamentarne

izbore 2016. godine.

- Šaviv je pomagao kampanju

uglavnom savjetima. Sugerisao

kad da držimo promocije i slič-

no – pojasnio je svjedok.

On je kazao da ne zna da li

se Ananije Nikić i Aron Šaviv

poznaju navodeći da ,,misli da

nijesu imali dodirnih tačaka u

kampanji“.

Đukanović je pozivajući se na

procedure koje prethode odr-

žavanju bilo koje vrste skupa

ustvrdio da je protest za koji

Tužilaštvo tvrdi da je trebalo da

se održi 16. oktobara 2016. godi-

ne nakon proglašenja izbornih

rezultata bilo nemoguće orga-

nizovati.

Na navode

tužioca Saše

Čađenovića -

da je uvidomu

dokumentaciju

utvrđeno da je

Skupština dala

odobrenje da

se vozilo koristi

samo na teritoriji

Crne Gore -

Đukanović je

kazao da nije

znao da li je

morao, ali da

nikad nije tražio

odobrenje da

skupštinsko

vozilo koristi i

za putovanja u

inostranstvo

PODGORICA

– Srpska policija

u saradnji sa Tužilaštvom za

organizovani kriminal, nakon

višemjesečnog rada u koor-

diniranoj akciji sa policijom

Španije, uhapsila je 27 osoba i

zaplijenila više od 75 kilograma

marihuane - saopšteno je iz

MUP-a Srbije.

Zbog postojanja osnova sum-

nje da su izvršili krivična djela

neovlašćena proizvodnja i

stavljanje u promet opojnih

droga i udruživanje radi vrše-

nja krivičnog djela, na teritoriji

Španije uhapšeno je 26 osoba,

od kojih 14 državljana Srbije,

zatimdržavljani Crne Gore,

Bosne i Hercegovine, Hrvatske,

Litvanije i Švedske.

C.H.

Akcija španske i srpske policije:

Zaplijenjeno 75 kilogramamarihuane

Uhapšeni crnogorski državljani

Miomir

Mugoša

ILUSTRACIJA