Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 56 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 2. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Svi članovi

Službe zaštite i spašavanja

supokazali hrabrost i profe-

sionalnost boreći se sava-

trenomstihijomuprethod-

noj godini, ali supožari

otvorili imnoga statusna i

organizacionapitanjavatro-

gasaca i spasilaca - ocijenio

jeministarunutrašnjihpo-

slovaMevludinNuhodžić.

On je na obilježavanju Dana

zaštite i spašavanjaunašoj ze-

mlji i Međunarodnog dana ci-

vilne zaštite juče kazao da je

Vlada pokazala spremnost i

posvećenost da učestvuje u

rješavanju ovih pitanja i izra-

zio uvjerenje da će problem

biti riješeni na obostrano za-

dovoljstvo.

Premanjegovimriječima, pri-

rodne, tehničke i tehnološke

katastrofe su realnost, ali i iza-

zov koji pokazuje koliko i na

koji način je država spremna

da reaguje.

- Zbog toga je potrebno da

imamosnažaninstitucionalan

i organizovan odgovor, koji će

posljedice od elementarnih i

drugihnepogoda svesti nami-

nimum – poručio je Nuhod-

žić.

Ministarstvo unutrašnjih po-

slova je povećalo budžet za

Direktorat za vanredne situa-

cije, podsjetio je on i naglasio

da je i većinaopštinaopredije-

lila više sredstava za razvoj si-

stema zaštite i spašavanja ne-

gouprethodnoj godini.

- To potvrđuje da smo svi

shvatili da je izgradnja i razvoj

ovog sistema od posebne važ-

nosti za živote svih građana –

poručio jeNuhodžić.

Generalni direktor Direktora-

ta za vanredne situacije Mir-

PODGORICA

–Skupština

CrneGorenijedozvolila

Centruza razvoj nevladinih

organizacijadapregleda

dokumentacijunevladinih

organizacijakoje supredlo-

žile i podržalekandidate za

članaSavjetaRadioTelevi-

zijeCrneGore– saopštila je

izvršnadirektorica teNVO

AnaNovaković.

Ona je kazala da na uvidudo-

kumentaciju imaju pravo, na

osnovu Zakona o slobodnom

pristupu informacijama.

- Skupština je ovu odluku

objasnilananačindabi „obje-

lodanjivanje izazvalo štetne

posljediceponavedenipostu-

pak, koji je od većeg značaja

od interesa javnosti da zna

ove informacije“. Utvrdila je

da je nebitan interes javnosti

daznanakoji načinsepredla-

žu i biraju članovi SavjetaNa-

cionalnog javnog servisa, koji

plaćaju svi građani. Interes

javnostiSkupštinajepodredi-

la interesupostupka - napisa-

la jeNovaković u saopštenju.

Kako je navela, takva odluka

je neutemeljena, jer je u pret-

hodnom procesu biranja čla-

nova Savjeta RTCG ovaj uvid

bio dozvoljen zainteresova-

nimnevladinimorganizacija-

ma.

- Postavlja se legitimno pita-

nje – šta to Skupština Crne

Gore iAdministrativniodbor

sada kriju od javnosti? Uzi-

majući u obzir da je javnost

opravdanozainteresovanaza

ovaj slučaj, gdje je jedan od

kandidata za člana Savjeta

RTCG ispred NVO - Goran

Sekulović, inače autor knjige

koja predstavlja svojevrstan

omažMiluĐukanovićusma-

trali smo da je pravo javnosti

da ima detaljan uvid na koji

način je ovaj kandidat podr-

žan od strane nevladinog

sektora - navela je Novako-

vić.

Ona je rekla da nijesu iznana-

đeni ovakvomodlukomi ista-

kla da se ona uklapa unjihove

sumnje u zakonitost ovog po-

stupka, tvrdeći da potkrje-

pljuje i njihovu tezu da je vla-

dajuća partija odlučila da do

kraja sprovede postavljanje

isključivo DPS-u podobnih

članova uSavjet RTCG.

KandidatisuGoranSekulović

i Radoš Mušović, kojeg podr-

žavaCRNVO.

K. J.

PODGORICA

–Vozkoji jeu

srijeduvečekrenuo izBijelog

Polja zaBar zaustavljen jeu

Sutomoru jer jeoštećenpan-

tograf (napravakojakombi-

nujeprincipkontakta trenja

samehnikom) – rekla je zaPo-

bjeduPRŽeljezničkogprevo-

zaCrneGoreAminaMurić.

Ona je pojasnila da su putnici

morali da čekaju, jer je bilo ne-

ophodno da na teren izađe ko-

misija kako bi utvrdila uzrok

oštećenja.

- Zbog ovoga je voz kasnio, a

nakon toga je povučen do Bara

- rekla jeMurić.

Usrijeduujutro su zbog niskih

temperaturauCrnojGoruneki

lokalnivozovibiliukvaru,paje

Željeznički prevoz organizo-

vaoprevoz autobusima.

K. J.

PODGORICA

–Konkurs za sufinansiranjenaučno-istraži-

vačke i inovativnedjelatnosti jeotvoren, anaučno-istraži-

vačkoj zajednici na raspolaganju je400.000eura, saopšteno

je izMinistarstvanauke.

Ističe se da ovaj konkurs predstavlja jedan od ključnihmehani-

zama za podrškunaučno-istraživačkoj zajednici.

- Posebno u segmentima gdje je procijenjeno da je naučnicima i

istraživačima iz naše zemlje podrška najviše potrebna, te imaju

problemda sredstva obezbijede iz drugih fondova – kazali su iz

Ministarstva nauke. Na konkurs se prvi put prijavljuje onlajn,

odnosnona portalu eUprave.

J. B.

Za naučno-istraživačke

projekte 400.000 eura

Vozovi opet kasnili

Obilježeni Nacionalni dan zaštite i spašavanja i Međunarodni dan civilne zaštite

Spasioci lani imali

16.655 intervencija

HRABRIIPROFESIONALNI:

Sa svečanosti

Generalni direktor Direktorata za vanredne situacije

MirsadMulić objasnio je da su poslovi zaštite i

spašavanja teški i složeni „u kojima se srčanost

podrazumijeva, plemenitost vodi, a hrabrost odlučuje“

sadMulić objasnio jeda supo-

slovi zaštite i spašavanja teški i

složeni „u kojima se srčanost

podrazumijeva, plemenitost

vodi, a hrabrost odlučuje“.

- S pravom kažemo da su spa-

sioci u našem sistemu veliki,

ali nedovoljno vidljivi u sva-

kodnevici –naglasio jeMulić.

Direktoratnačijemječelu,ka-

ko je naveo, realizuje 12 proje-

kata, koji su vrijedni oko 4,5

miliona eura.

-Uokviruovihprojekata će se

nabaviti vrijedna oprema, ali

će se realizovati i obuke i vjež-

bena temuspašavanjausluča-

ju raznih vidova hazarda –

istakao jeMulić.

Operativno-komunikacioni

centar 112, precizirao je, u

prethodnoj godini primio je

103.866 poziva, a koordinirao

je41.akcijomspašavanja,uko-

jima je spašeno47 osoba.

- Služba zaštite i spašavanja

imala je 16.655 intervencija,

posebno tokomljetauborbi sa

3.125 registrovanih požara na

otvorenom prostoru – nagla-

sio jeMulić.

Pripadnici Avio-helikopter-

ske jedinice Direktorata za

vanredne situacije su sa spasi-

ocima iz Službe zaštite glav-

nog grada i Gorskom službom

spašavanja juče demonstrirali

i pokazne vježbe spašavanja

na poligonu iza zgrade Službe

zaštite glavnog grada.

J. B.

Najzaslužniji zabezbjednost građana

Ministarstvo unutrašnjih poslova dodijelilo je

i nagrade onima koji su trudom i zalaganjem,

hrabrošću i požrtvovanošću dali veliki dopri-

nos i ostvarili zapažene rezultate.

Značku zaštite i spašavanja dobio je pripad-

nik Službe zaštite i spašavanja glavnog grada

Velimir Asanović.

Zahvalnice su uručene njegovim kolegama

Predragu Kneževiću, Radivoju Dragojevi-

ću i Bobanu Rackoviću, te lovočuvaru na

području Radovča i Kopilja Rajku Brkoviću.

Zahvalnice su dodijeljene i projekt menadže-

ru u optšini Danilovgrad Darku Mrvaljeviću i

Dobrovoljnom vatrogasnomdruštvu „Krtoli“.

Novčane nagrade u iznosu od po 500 eura

dobili su BajramAgović iz rožajske službe,

zamjenik komandira iz Službe zaštite i spa-

šavanja Herceg Novi Aleksandar Škobalj, pri-

padnik barske službe Rade Ašanin, spasilac iz

Danilovgrada Milisav Sekulić i njegov kolega

iz Službe zaštite i spašavanja Podgorice Milan

Vujošević

- Samo zbog prethodne godine svaki pojedi-

nac u ovom sistemu treba da dobije prizna-

nje za doprinos što je na kraju sve završeno,

najvažnije, bez žrtava, a i bez velikihmateri-

jalnih šteta – kazao je Vujošević koji je zahva-

lio na priznanjima.

Centar za razvoj nevladinih organizacija negoduje

Skupštinanijedozvolila

uvidudokumentaciju

AnaNovaković

inića

Ostrog

sništvoSPC

štinama. Međeđa I - list nepo-

kretnosti 181, na Manastir

Ostrog kao pravno lice s matič-

nim brojem 0000002095491,

upisano je 23. marta 2005. godi-

ne 17,3 hiljade metara kvadrat-

nih livada i 122 metra kvadrat-

nih stambenog prostora u

susvojini. Ukatastarskoj opštini

Vrela, u listu nepokretnosti 53,

upisano je 4. novembra 2007.

godine 48 metara kvadratnih

stambenog prostora i 51,7 hilja-

dametara kvadratnih livada.

ImovIna

Pobjeda je 17. marta 2015. go-

dine objavila da su u vlasniš-

tvo SPC, po rješenjima dani-

lovgradske filijale Uprave za

nekretnine, osim Ostroga,

upisaniiMmanastirŽdrebao-

nik, kao i još25crkava i drugih

objekata.

Vučinić je tada precizirao da

su službenici danilovgradske

Uprave za nekretnine, bez

pravnog osnova, suprotnoZa-

konu o državnom premjeru i

katastrunepokretnosti,nakon

2007. godine, protivpravno

upisali na Mitropoliju crno-

gorsko-primorsku 1.634.664

metara kvadratnih livada, šu-

ma i pašnjaka, manastire

Ostrog i Ždrebaonik i 25 crka-

va i crkvenih objekata enor-

mne materijalne i kulturne

vrijednosti.

Crnogorsko tužilaštvo, za sa-

da,nijenašlodajeubilokojem

slučaju prepisa imovine na

SPC u Crnoj Gori bilo kršenja

zakonskihprocedura.

Dok država ćuti i na taj način

paktira sa SPC i njenimpogla-

varom u našoj zemlji Amfilo-

hijem Radovićem građani su

odlučili da posegnu za još jed-

nimmehanizmomne bi li pri-

silili institucije da crnogorsku

imovinu vrate Crnoj Gori.

Grupa građana iz dijaspore

organizovala je potpisivanje

peticije za poništenje svih ne-

zakonitihupisa Srpske pravo-

slavnecrkvenadcrnogorskim

manastirima i crkvama i nji-

hovo vraćanje u vlasništvo dr-

žavi Crnoj Gori.

NaprijedlogInicijalnogodbo-

rakoji koordiniraakcijompri-

kupljanja potpisa za peticiju,

početkom februara konstitui-

san je i Savjet za praćenje ak-

tivnosti u kojem su, pored

brojnih uglednih ličnosti iz

javnog života Crne Gore i

predstavnici dijaspore. Pred-

sjednica ovog tijela je reditelj-

kaAnaVukotić.

K.K.

Manastir

Ostrog