Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 2. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Sindikat

prosvjete tražićepovećanje

zarada zaposlenihu toj obla-

sti, a zahtjevza razgovor će

Vladi i resornomministar-

stvuuputiti nakondanašnje

sjedniceGlavnogodbora.

Predsjednik Sindikata Zvonko

Pavićević kazao je agencijiMi-

nada je ranogovoriti oprocen-

tima i iznosima.

- Treba ući u pregovore i vidje-

ti, paondadoćidotoga.Mimo-

žemoda tražimone znamkoli-

ko,alimoramoargumentovano

da razgovaramo i mi i druga

strana, da napravimo detaljnu

analizu i vidimo gdje ima pro-

stora za povećanje - kazao je

Pavićević.

Istakaojedasenećezadovoljiti

malimprocentom.

-Tražilibidaimamominimum

prosjek na državnom nivou.

Naš krajnji cilj je da se plate u

prosvjeti izjednače sa prosje-

komplatau javnoj upravi, ane-

ki minimum je da, makar za

početak, budu na prosjeku na

državnom nivou - pojasnio je

Pavićević.

Podsjetiojedajeprosječnapla-

ta u prosvjeti 485, a prosjek na

nivoudržave 512 eura.

- Naš prvi i osnovni zadatak je

da se izborimo za veće zarade

zaposlenihuprosvjeti,jersma-

tramo da one nijesu adekvatne

značajuposla koji radimo - do-

dao jePavićević.

R.D.

PODGORICA

–Skorodvije

godine trebalo je crnogor-

skimistražiteljimadaodgo-

vorenakrivičnuprijavu

protivnepoznatihosoba iz

Uprave zanekretnine zbog

nezakonitogupisaManasti-

raOstrog i njegove imovine

uvlasništvoSrpskepravo-

slavne crkve, au šturom

obavještenju samo sunaveli

danemadokazada jepoči-

njenobilokojekrivičnodje-

lokoje se goni po službenoj

dužnosti.

Osnovno državno tužilaštvo u

Podgorici 29. januara donijelo

je rješenje i obavijestilo pot-

predsjednika Savjeta Mitro-

polije Crnogorske pravoslav-

ne crkve Steva Vučinića da je

„ocjenom spisa predmeta for-

miranih pred ovim tužilaš-

tvom“ odlučeno da „neće pre-

duzimati krivično gonjenje

protiv bilo kojeg lica za bilo

koje krivično djelo za koje se

goni po službenoj dužnosti,

jer ocjenom prikupljenih do-

kaza se nije moglo zaključiti

da je u postupku promjene

vlasništva izvršeno krivično

djelokoje segoni poslužbenoj

dužnosti“.

ZAPANJEN

-Međutim,ukolikostesuprot-

nog mišljenja imate pravo da

podnesete krivičnu prijavu

protivodređenog lica za odre-

đeno krivično djelo – poučili

suoni Vučiniću.

Tako je još jedna prijava zbog

nezakonitogupisacrnogorske

imovine u vlasništvo organi-

zacije jedne strane države

(SPC) odbijena, aVučinić, koji

je inicijator svih tih krivičnih

prijava, ističe za Pobjedu da je

zapanjen.

- Stojim zapanjen nad tim pa-

piromu kome piše da nezako-

niti prepis Manastira Ostrog

sa 1,2 kvadratana kilometra

teritorije, sa države na Beo-

gradsku patrijaršiju, strano

pravno lice sa sjedištem u Sr-

biji, izvršenposlije referendu-

ma2006. godine, nijekrivično

djelokoje segoni poslužbenoj

dužnosti.Ako je tako, samo još

preostaje da Cetinjska filijala

Beogradske patrijaršije objavi

žiro-račundanjoj,umjestodr-

žavi koja, očito, nije suverena

na svojoj teritoriji, plaćamo

porez i tu činjenicu treba upi-

sati u Ustav, ali i činjenicu da

smoočitopostaliikmetoviBe-

ogradske patrijaršije – poru-

čio jeVučinić.

On je 3. marta 2015. godine, u

ime Crnogorske pravoslavne

crkve, podnio Vrhovnom dr-

žavnom tužilaštvu krivičnu

prijavu protiv nepoznatih

službenika danilovgradske

Uprave za nekretnine jer su,

kako je saopšteno, suprotno

Zakonu, Donji i Gornji mana-

stir Ostrog upisali na ime Srp-

ske pravoslavne crkve uCrnoj

Gori.

Naveo je da su nepoznati služ-

benici Uprave, suprotnoZako-

nu o državnom premjeru i ka-

t as t ru nepokre tnos t i , u

posjedovnom listu 53, kata-

starskeopštineVrela,bezdatu-

ma upisa, s matičnim brojem

0000002246414, upisalinepo-

kretnostiGornjegiDonjegma-

nastira Ostrog površine 3,2 hi-

ljade metara kvadratnih i 1,21

milionmetara kvadratnih nje-

govih livada, šuma i pašnjka.

Kao dokaz priloženi su posje-

dovni listovi u katastarskim op-

PODGORICA

-Nakon tala-

sa sibirske zime stižurela-

tivno topliji dani, ali i obilne

kiše, najavio jedirektorZa-

voda zahidrometeorologiju

i seizmologijuLukaMitro-

vić, uzupozorenjedapostoji

i određeni rizikodpoplava.

On je za Radio Crne Gore po-

jasnio da će vazdušnemase sa

Mediterana, narednih dana

usloviti rast temperature i da

će se do sredine marta smje-

njivati sunce, kiša i snijeg na

sjeverudržave.

- To može na neki način biti

rizik za pojavu poplava, tako

da ćemo mi pratiti stanje vo-

dostaja na svim vodotocima i

na taj način ćemo na vrijeme

dati upozorenja, ako za tim

bude potrebe - poručio jeMi-

trović.

R.D.

PODGORICA

– Vlada Japa-

na doniraće sredinom sljede-

će sedmice opremu vrijednu

218.334 eura Srednjoj struč-

noj školi uBijelomPolju ime-

dicinsku opremu za bolnicuu

ovom gradu, kao i Brajevu

opremuSavezuslijepih,saop-

šteno je izAmbasade Japana.

Kako su precizirali, stručna

obrazovnaopremazaSrednju

stručnu školu vrijedna je

80.960 eura, medicinska

oprema za Opštu bolnicu

56.989, dok jeBrajevaoprema

za Savez slijepih donacija vri-

jedna 80.385 eura.

Medicinska oprema koja će

biti poklonjena bolnici uBije-

lomPoljujeambulantnovozi-

lo, monitori stanja pacijenata,

EKG aparat, defibrilator i in-

fuzione pumpe.

J. B.

PODGORICA

–Neop-

hodno jedamladi Ro-

mi i Romkinjebuduak-

tivnouključeni u

procesedonošenjaod-

luka, ali i u sprovođenje

politikakoje seodnose

nanjih–poručio je juče

izvršni direktor rom-

skeorganizacijemla-

dihKoračajte sanama -

PhirenAmencaElvis

Beriša.

Na konferenciji „Položaj

mladih Roma/kinja – sta-

nje i potrebe mladih“ koja

je organizovana u okviru

projekta „Omladinskim

aktivizmom do socijalne

inkluzijeRoma/kinja“,Be-

riša je rekao da Vlada i mi-

nistarstva rade na inkluziji

mladih Roma/kinja u cr-

nogorsko društvo, ali da to

nije dovoljno.

- Diskriminacija prema

romskoj zajednici je pri-

sutna u velikoj mjeri – re-

kao je on.

Direktor Direktorata za

mlade u Ministarstvu

sporta Nenad Koprivica

naveo je da su prepoznali

značaj ukljičivanja mladih

Roma i Romkinja u javni

život te da će podržati na-

porekaunapređenjupolo-

žajamladih iz ove zajedni-

ce.

K. J.

PODGORICA

-UdruženjeCrnogoracaKo-

sovauputilo je zahtjev institucijamaKosova

i CrneGoreda seput Plav -Dečani/Dečani -

Plav imenujepoRadovanuZogoviću jed-

nomodnajvećihcrnogorskihknjiževnika

20 stoljeća, koji je sahranjennadečanskom

groblju.

- Imenovanjem puta Plav - Dečani/Dečani -

Plav po Radovanu Zogoviću, bila bi najbolja

potvrda dobrosusjedskih odnosa Crne Gore i

Kosova, ali i potvrda da Kosovo i Crna Gora,

Crnogorci i Albanci nijesu zaboravili njegova

dobročinstva i njegova književna, ali i ljudska

djela – saopštili suoni.

Naglasili su da je Radovan Zogović zaštitni

znak autentičnihCrnogoraca sa Kosova, a nje-

govaknjiževna i ljudskadjela suamanet i puto-

kaz svima ljudima dobre volje.

R.D.

Vrijedna

donacija

Vlade Japana

PODGORICA

-Državni se-

kretarMinistarstvaodbra-

neSlobodanFilipovićkazao

je jučeda je jedanodbitnih

ciljevaovog resora, kao i

VojskeCrneGore štodirek-

tniji odnos samlađompopu-

lacijom, u skladu sa strategi-

jompodmlađivanjakadrau

sektoruodbrane.

Studenti Humanističkih stu-

dija Univerziteta Donja Gori-

ca, sa smjera Nacionalna be-

zbjednost, posjetili su juče

Ministarstvo odbrane, a Fili-

pović je iskazao zadovoljstvo

interesovanjem univerzitet-

ske zajednice za radMinistar-

stva.

On je, kako je saopšteno, stu-

dentima govorio o ključnim

aktivnostima ovog resora i

Vojske, sa akcentomna sarad-

nju i djelovanje naše zemlje

kao saveznice u okviruAlijan-

se, ali i njenuuloguuočuvanju

globalnog mira i sigurnosti

kroz učešće umirovnimmisi-

jama i operacijama.

Naglasio je da će se Crna Gora

kao članica Alijanse zalagati

za politiku otvorenih vrata,

kaogarantamira i stabilnostiu

regionu.

R.D.

Studenti UDG posjetili

Ministarstvo odbrane

Razgovarali oaktivnostimaMinistarstva i Vojske

Sjednica glavnog odbora Sindikata prosvjete

Tražiće

povećanje

zarada

ZvonkoPavićević

LukaMitrović

Upozorenje direktora Zavoda za hidrometeorologiju

Moguće i poplave

Okrugli sto o socijalnoj inkluziji Roma

Diskriminacijavidljiva

Inicijativa Udruženja Crnogoraca Kosova

Put Plav –Dečani danosi

imeRadovanaZogovića

Osnovno tužilaštvo u Podgorici odbilo krivičnu prijavu Steva Vu

Nijesunašli dokazeda j

nezakonitoupisanuvl

Ako je tako, samo

još preostaje da

Cetinjska lijala

Beogradske

patrijaršije objavi

žiro-račun da

njoj, umjesto

državi koja, očito,

nije suverena na

svojoj teritoriji,

plaćamo porez i

tu činjenicu treba

upisati uUstav –

poručio je Stevo

Vučinić

25

crkava i drugihobjekata,

osimmanastiraOstrog i

Ždrebaonik, po rješenjima

danilovgradske lijale

Uprave za nekretnine,

upisano je uvlasništvo

Srpske pravoslavne crkve

uCrnoj Gori

StevoVučinić