Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 56 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 2. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Prvogdana

primjene elektronskog re-

ceptapacijente je zbunilano-

va lista ljekovakoja je, tako-

đe, juče stupilana snagu, pa je

uapotekamabilonesporazu-

ma jer sumorali građaneda

vraćajukod izabranogdokto-

ra zato što farmaceuti višene

smijuda izdajupojedineme-

dikamentekoji su takozvane

zamjene.

Pacijenti su bili uvjereni da im

se to dešava zbog nefunkcioni-

sanjaelektronskogrecepta,kri-

veći „sistem koji nije unio sve

podatke“. Sudeći prema infor-

macijama do kojih smo došli,

zabunu su izazvali izabrani lje-

kari koji, čini se, nijesuupozna-

ti sa svimnovinama koje je do-

nijela nova pozitivna lista

ljekova. Jedna od njih je da pa-

cijenti nemogudobiti zamjenu

za takozvane zaštićene ljekove,

kao što su ,,monopril“, ,,hemo-

kvin“, ,,zorkaptil“…

ZAŠTIĆENLIJEK

Farmaceuti su nam se požalili

da su imali sijaset problema da

objasne građanima da ukoliko

nema originalnog lijeka na koji

glasi recept oni ne smiju da im

izdajuparalelu zamedikament

koji je pod stavkom – zaštićen,

već pacijenta moraju vratiti

kod izabranog doktora da im

prepiše novi recept.

-Nova listanijemijenjana, pro-

širena je, tako da će se sada na

recept izdavati mnogo prepa-

rata kojih ranije nije bilo na li-

sti. Ono što se promijenilo jeste

sastav i vrsta ljekova, kao i fa-

brike ljekove za koje možemo

da izdamo recept. Dakle, novo

je da lista koja je sada aktuelna

ima zaštićena imena od odre-

đene

fabrike.Mi

farmaceuti vi-

še nemamomogućnost izdava-

nja paralele, nego samo tog

lijeka koji je proizvela određe-

nafabrikazatajsastav.Problem

je štoneki ljekovi fale, kaošto je

to oduvijek bilo – kazala je za

Pobjedu farmaceutkinja u apo-

teci ,,Meditas“NatašaBakoč.

Onanaglašavadajeneophodno

da se pojača sprega ljekara i fa-

ramceuta, odnosno apoteka i

domova zdravlja.

- Doktori moraju više da se in-

formišu što ima na tržištuuCr-

nojGori i koje ljekove suapote-

ke u mogućnosti da izdaju na

recept. Sada prvi put imamo

osnovnu i doplatnu listu tako

da pacijentima treba objasniti

što to znači –kazala jeBakoč.

Ukazala je i na problem da lje-

kari propisuju ljekove kojih vi-

še nema na našem tržištu, ma-

kar ne u veledrogerijama koje

radezaprivatneapoteke, navo-

deći primjer lijeka ,,amolgal“,

proizvođačaGalenika.

ELEKTRONSKI RECEPTI

Većina građana koje smo juče

zatekli ispred Montefarmove

apotekenaBulevaruSvetogPe-

traCetinjskog i privatne apote-

ke ,,Petanović“ u Ulici Ivana

Vujoševića juče su negodovali

zbogelektronskog recepta, tvr-

deći da zbog te novine nijesu

mogli doći do lijeka koji su go-

dinama uzimali na papirni re-

cept.

- Uzimala sam ljekove za maj-

ku, oca imene i pola terapijemi

nijesu dali u apoteci. Samo su

mi rekli da se vratim kod iza-

branogdoktoradaprovjerijesu

li ti ljekovina teretFonda.Aveć

godinama ihuzimamao svakog

mjeseca. Rekli sudana listi nije

,,monopril“, a nijesu mi dali ni

,,siofor“, nema ni ,,leksilijuma“

i ,,bromazepana“ – kazala je

AnaRadunović.

Ogorčen je i njen sugrađanin

Admir Duraković. Kako kaže

dvaputasuga izapotekevraća-

li uDomzdravlja.

- Zamene je elektronski recept

čist promašaj. Ne snalazi se ni-

ko, ni mi ni oni. U apoteci mi

kažu da je greška u domu

zdravlja, u domu zdravlja da je

greškauapoteci. Ne znamko je

grešan ili mi građani ili oni. Te-

rapija koju 12 godina uzimam

na recept (hemokvin) kažu da

nije na teret Fonda – kazao je

Duraković.

Bilojeionihgrađanakojisumi-

slili da jedovoljnootići samo sa

zdravstvenom knjižicom po

neophodnu terapiju koju godi-

nama koriste, bez odlaska kod

ljekara.

-Zbunilomeukidanjepapirnih

recepata. Mislila sam da je do-

voljno da dođem sa zdravstve-

nomknjižicompo lijek, a ne da

moramda idemkod ljekara ka-

ko bi mi prepisao recept. Pro-

blem je što da bih zakazala če-

kam deset dana - kazala je

Milka Stanišić.

Novimnačinom izdavanja lije-

ka bio je zbunjen i Podgoriča-

nin Milivoje Laušević. Ipak,

kako kaže, naviknuće se građa-

ni kao i na sve dosadašnje pro-

mjene.

Njegov sugrađanin Darko Sta-

nišić nije znaoda supapirni re-

cepti otišli u istoriju.

- Prvi put čujem za to. Ali, sva-

kako se nadamda će to olakšati

građanima.Kodnas sveonošto

bi trebalo da donese neki bolji-

tak ljudi obično kritikuju. Sva-

ka modernizacija trebalo bi da

olakša svima – kazao je Stani-

šić.

Sl.RADONJIĆ

PODGORICA

-Neuobičaje-

ni vremenski uslovi natjerali

suždralovedaput sa sjevera

Afrikenakratkozaustaveu

Crnoj Gori, iako su imprva

pogodnaodmaralištakraška

poljauBosni iHercegovini -

saopštio jeCentar za zaštitu

i proučavanjeptica.

Oni navode da ovih dana po-

sljedice klimatskih promjena

najbolje ilustruju plažeMedi-

teranapodsnijegominajtopli-

ja zima na Grenlandu, sa zabi-

lježenih čak šest stepeni.

- Pored hladnog talasa, zajed-

no sa sniježnim pahuljama,

Crnu Goru je zahvatio nešto

drugačiji, migratorni talas sa

najglasnijom seobom od svih,

seobomždralova.Neuobičaje-

ni vremenski uslovi, primorali

su ove ptice da svoj put sa sje-

veraAfrike,nakratkozaustave

u našoj zemlji, iako su imprva

pogodna odmarališta kraška

polja u Bosni i Hercegovini -

saoptio jeCZIP.

Zahvaljujući građanima, koji

suprimijetilituvrlobučnumi-

graciju,CZIPjedošaodo,kako

kažu, nevjerovatnih podataka

ineočekivanihlokacijanakoje

su sletjeli, vjerovatno i prvi

put. Riječ je o dolini Morače i

MrčevompoljukodJaza.

-Ždralovi nijesu tiheptice, če-

sto skrenu pažnju na sebe gla-

snim oglašavanjem. Riječ o

velikimpticama, rasponakrila

i do 2,4 metra. Lete u uglav-

nomu V formacijama i nije ih

teško primijetiti. Tokom pro-

ljećne seobe, kada krenu iz

Afrike ka Evropi, nakon na-

pornog prelaska Jadranskog

mora,prvapogodnaodmarali-

šta za njih su kraška polja u

lancu Dinarida. Tako se kod

nas najčešće mogu vidjeti ka-

ko odmaraju na prostoru Nik-

šićkog polja, na plavnim liva-

dama oko Budoša, u Gornjem

polju, oko Skadarskog jezera,

Bjelopavlića, Mareze - saop-

štio jeBojanZeković.

On ističe da je u poređenju sa

prošlom godinom, kada je pr-

vih 10 danamarta, uz podršku

građana, evidentirano 1.699

jedinki, ove godine tokom sa-

mo dva dana prebrojano je

2.530 ždralova u 15 različitih

jata/opažanja, dok su najveća

jata brojala 300 do 400 jedin-

ki.

- Najveći broj opažanja zabi-

lježen jenanebu iznadPodgo-

rice, potom na Primorju

(iznadBara iTivatskihsolila) i

nasjeveru iznadKolašina -ka-

zao je on.

N.K.

Centar za zaštitu i proučavanje ptica

Ždralovi naputu izAfrike

odmorištenašli unašoj zemlji

Prvog dana primjene elektronskog recepta

pacijente zbunila nova lista ljekova

Izabrani ljekari

neinformisani?

Sada prvi put imamo osnovnu i doplatnu listu. Novo je da

lista koja je sada aktuelna ima zaštićena imena od određene

fabrike. Mi farmaceuti više nemamomogućnost izdavanja

paralele nego samo tog lijeka koji je proizvela određena

fabrika za taj sastav – kazala je farmaceut Nataša Bakoč

Farmaceuti kažu da

elektronski recepti nijesu

odgovorni za zabunu

građana kada je u pitanju

izdavanje ljekova već

stupanje na snagu nove

pozitivne liste.

- Elektronski recepti

mnogo su jednostavniji.

Oni su postojali i ranije,

samo što je za pristup bilo

potrebno unijeti podatke

sa pisanog. Sada to ne

mora da se radi već se

završava uz pomoć zdrav-

stvene knjižice koja kada

se provuče na računaru

se vide svi recepti koji su

aktivni i koji mogu da se

izadaju u tom trenutku –

kazala je Bakoč.

Elektronski

recepti

jednostavniji

PROBLEMI I ZAGRAĐANE I ZAFARMACEUTE:

Građani nezadovoljni novinamauzdravstvenomsistemu

AdmirDuraković

MilkaStanišić

MilivojeLaušević

DarkoStanišić

Ovegodine

registrovan

veliki broj

ždralova