Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 2. mart 2018.

Ekonomija

Radovi namostuMoračica se izvode na visini iznad 100metara

PODGORICA

-Namostu

Moračica, jednomodnaj-

zahtjevnihobjekatanaprio-

ritetnoj dionici autoputa

Bar –Boljare, trenutno se

izvodenulti segmenti ras-

ponskekonstrukcije, rečeno

jePobjedi izkompanije

CRBC.

- To su segmenti koji se grade

iznad svakog od pet stubova

mosta.Ovojevrlokompleksan

posao, tako da očekujemo da

će izgradnja potrajati još mje-

sec ili dva - kazao je glavni in-

ženjermostaMoračicaDuško

Rondović.

On je naveo da je na ovim po-

slovima angažovano 100 rad-

nika udvije smjene.

-Nepovoljne vremenske prili-

ke, posebno jak vjetar, oteža-

vaju posao, ali ističem da se

radovi na Moračici odvijaju u

skladu sa planiranomdinami-

kom- rekao jeRondović.

Iz CRBC-a je Pobjedi ranije

saopštenodajeovozahtjevniji

dioposlauodnosuna izlivanje

stopa, pa je očekivani dnevni

napredak sporiji, jer se sve ra-

di na visinama iznad 100 me-

tara. Prioritetna dionica će

imati 20 mostova, a Moračica

od960metara je najduži.

S.P.

Radnici sebore savjetrom

PODGORICA

–Nanovom

spiskublokiranihkoji je ju-

čeobjavilaCentralnabanka

jepreko 17,57hiljadakom-

panija i preduzetnika ili 84

višenegonaprethodnom.

Među novoblokiranim pred-

njače Trejd kompani Podgo-

rica koji je u ,,crvenom“ 80

danaza8,4miliona iRokšped

71 dan za 8,4miliona eura.

Među novim je i M/Z masiv

iz Mojkovca koji je blokiran

57 dana za 368.000, Hidro-

kop Podgorica 77 dana za

266.000, Devin Budva 84 da-

na za 266.000, Stan projekt

Podgo r i c a 44 dana za

170.000, IzgradnjaBerane 66

dana za 190.000, KrunaM 14

dana za 136.000, Fab lajv je-

dan dan za 128.000, Vektra

Boka sedamdana za 198.004,

Aran plus 38 dana za 91.000,

Progres & co Nikšić 22 dana

za 95.000, Dbr Podgorica 79

dana za 67.000, Euromiks-

trejd sedam dana za 69.000,

Opentouršestdanaza95.000,

MitsuTivat57danaza74.000,

KPMgroup77danaza41,000,

Luks haus 30 dana za 61.000,

Premier bilding 63 dana za

63.000, Radio Elmag 62 dana

za 72.000.

M.P.M.

Centralna banka objavila spisak blokiranih kompanija

Crna listaduža za84 firme

Vlada dala saglasnost Adriatikmarinasu da pod hipoteku stavi zgrade Baia i Cala u izgradnji

UCB finansijski partner za

drugu fazuhotelaRidžent

Adriatikmarinas je okončao pregovore sa UCB za obezbjeđivanje

nansiranja sljedeće faze PortoMontenegra, vrijedne 40miliona eura

PODGORICA

–Vlada je juče

dala saglasnost firmi ,,PM

1.5“ izTivta zaustanovljenje

hipotekena zgradamau iz-

gradnji Baia i Cala i parcela-

manakojima seonenalazeu

okviru izmjenaDržavne stu-

dije lokacije ,,Arsenal“Tivat.

DRUGAFAZA

Kako Pobjeda saznaje, Adria-

tik marinas je okončao prego-

vore sa Univerzal kapital ban-

k om o k o f i n a n s i r a n j a

izgradnju druge faze hotela

Ridžent PortoMontenegro. U

pitanju je investicija od 40mi-

liona eura. Za partnera koji će

servisirati ovu fazu investicije

izabrana je UCB koja, kako je

ocijenjeno, imaveliko iskustvo

ufinansiranjuvrhunskihturis-

tičkihprojekata. Kako seproc-

jenjuje, realizacija nove faze

projekta utvrdiće Porto Mon-

tenegro kao najbolju marinu

Data je saglasnost da se

Investiciono razvojni fond

kreditno zaduži 30mili-

ona eura kod Razvojne

banke Savjeta Evrope. Ta

su sredstva namijenjana

preduzetnicima i malim i

srednjimpreduzećima za

kredite do 50.000 eura. Veći

dio sredstava upotrijebiće

se za inansiranje korisnika

iz nerazvijenijih regiona,

tehnoloških viškova, viso-

koškolaca, žena, početnika u

biznisu i poljoprivrednika.

IRFpozajmio

još30miliona

IRF je racionalniji i transparentniji od razvojne

banke, ocijenila je juče Vlada povodomprijed-

loga zakona DF-a. Umišljenju, koje je potpisao

ministar inansija Darko Radunović, se kaže

da bi izdvajanje 100miliona eura za osnivanje

te banke dodatno optreretilo stabilnost javnih

Nećerazvojnubanku

za luksuzne jahte u Evropi i

potvrditi Crnoj Gori status

rastuće nautičke i destinacije

visokog turizma. Sa druge

strane, učešćem u ovom pro-

jektu UCB se pozicionira kao

banka specijalizovana za ser-

visiranje specificnih načina fi-

usklađivanje carinskog zako-

nodavstva sa pravnom tekovi-

nomEU i bolju unutrašnju re-

viziju.

Vlada jedonijela i odlukuoek-

sproprijaciji zemljišta radi iz-

mještanja dalekovoda Pelev

brijeg - Lutovo sa trase puta

Bar - Boljare.

M.P.M.

Sa sjedniceVlade

inansija, jer bi se sredstva morala obezbijediti

kroz kredit.

- Smatramo da je bespotrebno i skupo osniva-

nje razvojne banke, koja bi obavljala istovjetne

aktivnosti kao IRF, a pri tompreuzela prava i

obaveze i imovinu IRF-a – naveo je Radunović

i dodao da IRF planira da ove godine plasira

preduzetnicima 140milona eura, ali je već

izvjesno da će uložiti 200miliona.

Otpremnina

14koeficijenata

Koe icijent za obračun osnovne

zarade u javnom sektoru ostao je 90 eura

bruto, odlučila je Vlada, nakon pregovora

sa predstavnicima reprezentativnih

sindikata. Izmijenjena je i odluka o

otpremnini zaposlenih u javnom

sektoru. Odlučeno je da ona iznosi

14 obračunskih vrijednosti

koe icijenta koju

utvrđuje Vlada.

nansiranja velikih turističkih

projekata i kao glavni partner i

posrednik u investicijama iz

UAEuCrnuGoru, zbogčega je

prije godinu, kaoprvabanka iz

regiona, otvorila predstavnis-

tvouDubaiju.

Vlada je omogućila uspostavl-

janje hipoteke u skladu sa čla-

nom 8 ugovora o korišćenju

morskog dobra između JP za

upravljanjemorskim i kompa-

nije ,,PM1.14“. Vlada je usvoji-

la plan privatizacije za 2018,

godišnji izvještaj o radu Savje-

ta za privatizaciju i izvještaj o

izgradnji komo-

laksaLuštica bej.

AKCIONI PLAN

Usvojen je i izvještaj o

primjeni akcionog plana za

sprovođenje reforme uprav-

ljanja javnim finansijama u

prošloj godini.

Napredak u ostvarivanju re-

formskih ciljeva, kako je saop-

šteno, prepoznat je posebno

kroznaplatuporeza iznadpla-

na, bolju organizacionu struk-

turu Poreske uprave, rast pri-

h o d a Up r av e c a r i n a i