Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 2. mart 2018.

Ekonomija

Počela realizacija prvog tvining projekta u Poreskoj upravi

Milionzabolju

naplatuporeza

PODGORICA

- Projekat po-

drškePoreskoj upravi ojača-

ćenjenkapacitet,moderni-

zovati poslovanje, povećati

efikasnost naplate, stvoriti

preduslovza snaženje fiskal-

nog sistema i podići efika-

snost borbeprotiv sive eko-

nomije - kazao jeministar

finansijaDarkoRadunović.

On je na konferenciji koja je

označila početak sprovođenja

projekta, koji se realizuje iz

IPA fondova u saradnji sa

španskom poreskom upra-

vom, objasnioda će realizacija

trajati 18mjeseci. Iz IPAfonda

je obezbijeđeno 900 hiljada

Projekat obuhvata

usklađivanje

pravnog okvira

sa EU za direktno

i indirektno

oporezivanje,

obuku službenika,

upravljanje

rizikom i bolju

saradnju sa

članicama EU

eura, a Vlada je izdvojila 100

hiljada.

- Projekat je nastao kao odgo-

vornarastuće izazoveuoblas-

ti poreske politike, posebno u

ispunjavanju kriterijuma iz

pregovaračkog procesa. Una-

pređenjem poreskih usluga

doprinosi se razvoju poslov-

nog ambijenta i konkurent-

nosti privatnog sektora uz

obezbjeđenje efikasnijih ser-

visa za ispunjenje potreba i

obaveza svih građana – naveo

je Radunović i dodao da će

projekat obuhvatiti usklađi-

vanje našeg pravnog okvira sa

evropskim u oblasti indirekt-

nog i direktnog oporezivanja,

obukuslužbenika, upravljanje

rizikom i sprovođenje admi-

nistrativnih i kontrolnih pro-

cedura. Odnosiće se i na po-

b o l j š a n j e u s l o v a z a

administrativnu saradnju i

uzajamnu podršku između

Crne Gore i članica EU.

Očekuje se, kako je objasnio,

da će nakon završetka projek-

ta većina zadataka iz poglavlja

16, koje se odnosi na oporezi-

vanje, biti ispunjena. Ovo je

prvi tvining projekat u Pores-

koj upravi.

Šef Delegacije EU u Crnoj

Gori Aivo Orav ocijenio je da

ć e p r o j e ka t pobo l j š a t i

kapac i t e t e i e f i ka snos t

SakonferencijeuPoreskoj upravi

htjev

Čanović je istakao da su

opštine dužne da obezbi-

jede alternativni smještaj u

slučaju uklanjanja besprav-

nog objekta osnovnog

stanovanja.

- Ovaj smještaj obezbje-

đuje se davanjem stana u

zakup, davanjemnaknade

za zakupninu ili na drugi

način u skladu sa propisima

lokalne samouprave - kazao

je Čanović.

Alternativni

smještaj

uslučaju

uklanjanja

porodične

kuće

MarkoČanović

legalizaciju najkasnije do 15.

jula ove godine.

- Ukoliko to ne urade snosiće

posljedice predviđene za-

konom– pokretanje prekrša-

jnog postupka, plaćanje nak-

nade za korišćenje prostora,

uvećanogporezazabespravni

objekat, nemogućnost legal-

izacije i uklanjanje objekta,

koje troškove sami snose -

poručio jeČanović.

N.KOVAČEVIĆ

Centralna banka o apelu nevladinog sektora da se saopšti ,,ko se krije iza 50miliona eura depozita“

Pojedinačni iznosi subankarska tajna

PODGORICA

-Na računima

kontnogokvira, koji seod-

nosi na „nevladine i druge

neprofitne institucije“ rezi-

dente, knjiže sepotraživa-

nja-obavezedomaćihNVO,

nevladinih fondacija i dru-

gihneprofitnihorganizacija

– sindikata, udruženja gra-

đana, profesionalnih i

umjetničkihudruženja, po-

litičkihpartija, vjerskihza-

jednica, sportskihorganiza-

cija.

Postoje posebni računi kon-

tnog okvira za knjiženje sred-

stavanerezidenata, zavisnood

sektorske pripadnosti institu-

cije - saopšteno je juče iz Cen-

tralne banke u odgovoru na

zahtjev MANS-a, koji je Po-

bjeda juče objavila, da se obje-

lodani ko sve ulazi u klasifika-

ciju „depoziti NVO sektora i

drugih neprofitnih organiza-

cija“.

Pobjedajeobjaviladasu„NVO

i druge neprofitne organizaci-

je“ u tekuću godinu ušle sa

ukupnim depozitima od 50

miliona eura. Izvršna direkto-

rica MANS-a Vanja Ćalo-

vić-Marković za Pobjedu je

ocijenilada tonemožebitino-

vacNVO,dodajućidaakotune

spadaju EK, OEBS, UNDP i

vjerske organizacije, onda ni-

jesu čista posla. Apelovala je

da se zvanično saopšti ko spa-

da u tuklasifikaciju.

Iz CBCG su ponovili da ih za-

kon sprečava da saopšte poje-

dinačne iznose na računima.

- Uskladu sa članom84Zako-

na o bankama, podaci o poje-

PODGORICA

- Crna Gora

je napravila značajne isko-

rake u oblastima poljopri-

vrede, bezbjednosti hrane

i ribarstva i imaće snažnu

podršku Evropske unije u

usklađivanju sa standardi-

ma iz tih oblasti, ocijenje-

no je tokomposjete mini-

stra poljoprivrede Milutina

Simovića Briselu.

Saopšteno je da je kome-

sar za poljoprivredu i

ruralni razvoj Fil Hogan

pozdravio početak

sprovođenja IPARD pro-

grama. U razgovoru sa

komesarom za pomorska

pitanja i ribarstvo Karmen

Velomukazano je na

napore koje Crna Gora

ulaže u razvoj tog sektora,

a Simović je u razgovoru

sa komesarom za zdravlje

i bezbjednost hrane Viteni-

somAndriukaitisom kazao

da zajednički rad crnogor-

ske i briselske administra-

cije na ovompolju daje

dobre rezultate.

S. P.

Ministar

poljoprivredeMilutin

Simović u Briselu

Iskoraku tri

pregovaračka

poglavlja

USD

1.21710

JPY 129.98000

GBP 0.88520

CHF

1.15190

AUD

1.57460

CAD

1.56540

Kursna lista

PODGORICA

-Montenegro

erlajnz jepripremioposeb-

nuponuduzaRim, kojapo-

drazumijeva šopingvikend

od 16. do 18.martapocijeni

od299eura.

- Cijena obuhvata povratnu

avio-kartudoRima, prevozod

aerodroma do hotela i nazad,

kao idvanoćenjasadoručkom

u hoteluNord sa tri zvjezdice,

odnosno u hotelu Meditera-

neo sa četiri zvjezdice, uz do-

platuod25eurapoaranžama-

nu -navodi se u saopštenju.

Rok za prijavljivanje je do 8.

marta, a broj mjesta je ograni-

čen. .

S.P.

Posebna ponuda

Montenegro erlajnza

Šoping

vikend

uRimu

dinačnom stanju depozita

smatraju se bankarskom taj-

nom, te ih CBCG ne može

objavljivati. Ti se podacimogu

učiniti dostupnim jedino na

osnovuizričitesaglasnostivla-

snika podataka ili na zahtjev

nadležnog državnog organa –

saopštili suizCBCGipodsjeti-

li da su i ranije pojasnili ovo

zakonsko ograničenje.

Podsjetili suda, u skladu sa za-

konom, prikupljaju, statistički

obrađuju i objavljuje podatke.

- Monetarna statistika, koja se

mjesečno objavljuje na inter-

net stranici CBCG, usklađena

je sa metodologijomMMF-a i

ECB-a. Poštujući princip po-

vjerljivosti, podaci seobjavlju-

ju na agregatnom nivou, uz

detaljan prikaz svih pozicija

bilansa stanja banaka, po sek-

torima i ročnosti, a među nji-

ma je i prikaz za sektor NVO i

druge neprofitne institucije –

naveli suu saopštenjuCBCG.

M.P.M.

putili urgencije Višemsudu

zašto smatramo da ovaj

predmet treba da ima priori-

tet – naveo je Raković.

Osnovni sud je polovinom

oktobra prošle godine donio

prvostepenu presudu u

korist bivših radnika KAP-a,

kojima država, po njenoj pra-

vosnažnosti, treba da isplati

otpremine u skladu sa Zako-

nomo izmirenju obaveza.

Iznosi otpremnina se kreću

od šest do 14.000 eura, tako

da 414 penzionera potražuje

5,45 miliona eura.

S. P.

duštoprije

NaMontenegroberzi

AkcijeBudvanske

rivijere skočile5,4odsto

PODGORICA

-NaMontenegroberzi su juče, nakon

što jeSavjet zaprivatizacijunajavio raspisivanje ten-

dera, skočile akcije Budvanske rivijere za 5,4odstona

6,04eura. Prodato je 3.717 akcija za 22.459eura.

Nastavljena je kupovina akcija Crnogorskog Telekoma,

pa je prodato 50 hiljada akcija za 81 hiljadu eura. Cijena

akcija ove kompanije je povećana 4,5 odstona 1,62 eura.

M.P.M.

CentralnabankaCrneGore

Poreske uprave.

- Španska poreska uprava biće

važan partner u implementa-

ciji projekta i očekujemoda će

s njombiti uspostavljeni dobri

radni odnosi – rekao je Orav.

Direktor Poreske upraveMio-

mirM.Mugoša jepodsjetioda

su počeli sveobuhvatnu refor-

mu koja podrazumijeva orga-

nizacione kadrovske i proced-

uralne izmjene i da je ovaj

projekat od neprocjenjivog

značaja.

-Kroznjegaćemopostaviti te-

meljesistemakojisunamneo-

phodni od momenta pri-

stupanja EU - ocijenio je

Mugoša, dok je španski amba-

sador Miguel Fuertes Suares

istakao da je Crna Gora u kl-

jučnom istorijskom trenutku.

- Priključili ste seNATO-u, au

procesu ste pregovaranja za

pristup EU. To svimCrnogor-

cima šalje jasnu poruku da

Evropa čeka na vas. Sada se

morate pripremiti, jer prego-

varanje nije lako - kazao je

Fuertes Suares.

M.P.M.