Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 2. mart 2018.

Politika

gracije u evropske koridore.

- Premijer Marković je nagla-

sio važnost infrastrukturnog i

ekonomskog povezivanja regi-

ona i dobrosusjedskih odnosa

kao prioriteta kojima će Crna

Gora sa svoje stranedoprinosi-

ti na regionalnomplanu, uz is-

punjavanje ukupne reformske

i ekonomske agende u svom

procesu pristupanja, saopštila

je Služba za odnose s javlošću

VladeCrneGore.

STRATEGIJA

Marković se u Sofiji sastao sa

predsjednikomVladeRepubli-

ke Bugarske i predsjedavaju-

ćimEvropskog savjetaBojkom

Borisovim.

Na sastanku je zajednički oci-

jenjeno da predstojeće razdo-

blje treba iskoristiti što bolje u

evropskim integracijama u

kontekstuStrategijeEK.

Čestitajući Bugarskoj na pred-

sjedavanjuEvropskomunijom

predsjednikMarković je ocije-

nio da su ključni izazovi i naj-

veći prioriteti cijelog regiona,

pored stabilnosti, razvoj infra-

strukture i podsticanje ekono-

mije.

Borisov je izrazio punu podrš-

ka Crnoj Gori u evropskim in-

tegracijama. Premijer Marko-

vić je rekao da je naša zemlja

posvećenareformamaidanam

je cilj kvalitet.

Na sastanku je bilo riječi i o

konkretnim razvojnimprojek-

tima i aktivnostima.

Z.D.

PODGORICA

–Funkcioner

Demokratskepartije socija-

listaNikolaGegaj kazao je

da sa indignacijomodbacuje

tvrdnjemitropolitaSrpske

pravoslavne crkveAmfilohi-

jada jeSporazumodemar-

kaciji izmeđuCrneGore i

Kosova anticrnogorskapri-

ča i dodaoda je riječo ten-

dencioznim, paušalnimi

proizvoljnimizjavama.

Amfilohije je u ponedjeljak

izjavio kako demarkaciona li-

nija iz sporazuma o razgrani-

čenju sa Kosovompredstavlja

„presijecanježilekucaviceCr-

neGore“.Mitropolit jenaveo i

kako ne može da shvati da se

„Crna Gora tako olako odriče

Metohije, koja joj je pripadala

do 1945. godine“.

Reagujući na ove navode, Ge-

gajocjenjujekakojeAmfilohi-

ju politika potpuno potisnula

ulogu crkvenog lica.

- Apsurdno je da čovjek, koji

tvrdi da je iskreno posvećen

crkvenojmisiji i širenju vjere i

ljubavi među ljudima, na tako

brutalan način vrijeđa ljude,

svoju državu i pretenduje na

prisvajanje teritorija drugih

država.Očiglednojedabavlje-

nje politikom i saopštavanje

uvredljivih stavova postala

praksamitropolitaAmfilohija,

umjesto da se drži crkve, vjere

i poslova koji mu pripadaju –

rekao jeGegaj zaPobjedu.

Gegaj ističe i kako poglavar

SPC u Crnoj Gori svakoga ko

ne slijedu njegovu, kako je re-

kao, ekstremnu političku ide-

ologiju, naziva izdajnikom

CrneGore.

-Onnidandanasnemožepre-

žaliti činjenicu da je Crna Go-

ra nezavisna država i ravno-

pravna članica NATO alijanse

– ističeGegaj.

Dodao je i da je Crna Gora

predvođenaDPSpostala sino-

nimharmonijemeđu ljudima,

bez obzira na vjeru i naciju, te

da može poslužiti kao model

kako je i na vrućem Balkanu

moguć suživot.

- Dakle, očigledno je da Amfi-

lohiju i sličnima ne odgovara

istinadaCrnaGorasasvimsu-

sjedima i zemljama regiona

ima odlične odnose i da nema

otvorenih pitanja – zaključio

jeGegaj.

Amfilohije je rekao da je ,,Me-

tohija vjekovni dio Crne Go-

re“.

-Ne treba izgubiti iz vida da je

Prizrenbio prijestonica i Voji-

slavljevića, pa naravno Nema-

njića, pa onda Balšića. Čuvena

je i himnaKraljaNikole „Ona-

mo namo“. Ono što je želio

Kralj Nikola i što nije uspio za

vrijeme svoje vladavine, to je

učinjeno u vrijeme Kraljevine

Jugoslavije. Zetska banovina

je pokrila sve te oblasti, Meto-

hije, naročito Kosova i djelove

Hercegovine,naveojeAmfilo-

hije.

Pobjeda je kontaktirala pred-

stavnike albanskih stranaka u

CrnojGori ali oni nijesuželjeli

da komentarišu izjavu mitro-

polita SPC.

Đ.Ć.

PODGORICA

-Vojska jeu

2017. godini obezbijedilapo-

trebannivo sposobnosti za

izvođenjedodijeljenihmisi-

ja i zadataka. Unaprijeđene

operativne sposobnosti Voj-

ske i aktivnoučešćeumeđu-

narodnimmisijama i opera-

cijama, značajno su

doprinijeleostvarenjudr-

žavnih interesauprocesu

evroatlantskih integracija,

stoji u Izvještaj o stanjuu

Vojsci CrneGore za 2017. go-

dinukojeg jena jučerašnjoj

sjednici usvojilaVlada.

PrioritetiVojskeu2017. godini

bili su izgradnja operativnih

sposobnosti, implementacija

NATO standarda, kao i učešće

u međunarodnim mirovnim

misijama i operacijama. Na

ovaj način pripadnici Vojske

dali su svoj doprinos ostvare-

njustrateškihciljevaCrneGo-

re – integracije u evropske i

evroatlantske organizacije.

U Izvještaju je navedeno da je

Vojska dostigla značajan ste-

pen operativnih sposobnosti i

interoperabilnosti. Uspješan

proces integracije u NATO i

deklarisanje snaga za buduće

angažovanje u međunarod-

nim misijama i operacijama,

pokazatelj suznačajnognapo-

ra koji je Vojska uložila tokom

2017. godine.

Kako je saopšteno u realnom

vojno-bezbjednosnom okru-

ženju, u skladu sa materijal-

nimmogućnostima i odobre-

nim finansijskim sredstvima,

saradnjom sa zemljama save-

znicama i institucijama i orga-

nima značajnim za odbranu i

bezbjednost, definisani su bu-

dućiciljevirazvojaodbrambe-

nog sistema i rizici koji bi mo-

gli usporiti ili ugroziti njihovo

dostizanje.

- U 2018. godini pažnja će biti

posvećena implementaciji or-

ganizacijsko-formacijskih

promjena u Vojsci, te pravo-

vremenom planiranju i kvali-

tetnoj realizaciji aktivnosti

Vojske.

Posebna pažnja biće posveće-

na nastavku reforme sistema

odbrane, modernizaciji Voj-

ske i pripremi deklarisanih je-

dinica za doprinosNATO. Na-

bavkom helikoptera i lakih

oklopnih vozila, kao i moder-

nizacijom patrolnih brodova

kojajeplaniranaza2018.godi-

nu značajno će se unaprijediti

operativne sposobnosti Voj-

ske, navodi se u Izvještaju.

R.P.

PODGORICA

-Predsjednik

državeFilipVujanovićprosli-

jedio jeMinistarstvupravde

prijedlogzapomilovanjeMi-

lanaKneževićakoji supodni-

jeliUdruženjeknjiževnika

CrneGore, Institutzasrpsku

kulturuiDruštvosrpskih

književnikaCrneGore.

Prijedlog su Vujanoviću uputili

NovicaĐurićizUdruženjaknji-

ževnika Crne Gore, NikolaMa-

rojević iz Instituta za srpsku

kulturuiknjiževnikBećirVuko-

vić, i zatražili od njega da „isko-

risti zakonske mehanizme po-

vodom slučaja Kneževića i

doprinese smirivanju tenzija“.

U odgovoru Vujanovića objav-

ljenom na sajtu predsjednika

navodiseda,shodnočlanu7Za-

kona o pomilovanju, molbu za

pomilovanje može podnijeti

osuđeno lice, njegov bračni

drug, srodnik po krvi u pravoj

liniji, usvojilac, usvojenik, brat,

sestra, hranilac ili lice sa kojim

živi osuđeno lice u vanbračnoj

zajednici.

Vujanović je podsjetio da je tim

Zakonompropisano da semol-

ba za pomilovanje podnosi Mi-

nistarstvu pravde, i da se, ako je

podnijetadrugomorganu ili su-

bjektu, bez odlaganja dostavlja

tomresoru.

Zakonomje, kako je naveo, pro-

pisano damolbu koju je podni-

jelo neovlašćeno liceMinistar-

stvopravdeodbacujerješenjem.

- Saglasno iznesenom, a imajući

uvidučlan9stav2citiranogZa-

kona,Vašeobraćanjejeproslije-

đeno Ministarstvu pravde na

dalju nadležnost, navodi se u

odgovoruVujanovića.

Onjeistakaodaniujednomslu-

čajunijeodlučivaobezpodnije-

temolbezapomilovanjeosuđe-

nog lica i bez sprovođenja

postupka propisanog timZako-

nom, niti suprotno mišljenju

Ministarstvapravde.

- Ovaj stav je javnosti poznat i

više puta sam ga saopštavao,

dodajeseuodgovoruVujanovi-

ća.

R.P.

padnobalkanske šestorke i čelnika EU u So ji

strukturno i

ovezivanje

FilipVujanović

Vlada usvojila Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2017. godinu

Vojskadaladoprinosostvarenju

strateškihciljevadržave

Predsjednik Vlade Crne

Gore Duško Marković

sastao se na Zapadnobal-

kanskom samitu u So iji sa

predsjednikomVlade Repu-

blike Makedonije Zoranom

Zaevim.

Na sastanku su dogovoreni

konkretni koraci u realiza-

ciji zajedničke crnogorsko-

makedonsko-bosansko-

hercegovačke inicijative

o uspostavljanju avionske

linije na relaciji Skoplje –

Podgorica – Sarajevo i o dru-

gim razvojnimprojektima

od interesa za obje države i

region u cjelini.

Razgovarali su i o značaju

Međunarodnog instituta za

održive tehnologije na pro-

storu Jugoistočne Evrope i o

potpisivanju odgovarajućeg

memoranduma o saradnji.

Premijeri su još jednom kon-

statovali odlične bilateralne

odnose dviju prijateljskih

država i razmijenili mišljenja

o procesima evropskih i

evroatlantskih integracija

u kontekstu evropske per-

spektive Zapadnog Balkana.

Marković i Zaev razgovarali

su i o drugim temama od

interesa za dvije države i

region.

Dogovorenikonkretnikoracizaavio

linijuSkoplje–Podgorica–Sarajevo

Samo DPS reagovala na izjavumitropolita

SPC o demarkaciji Crne Gore i Kosova

Pobjeda je kontaktirala predstavnike

albanskih stranaka u Crnoj Gori ali oni nijesu

željeli da komentarišu izjavumitropolita SPC

Gegaj:Amfilohije

pretendujena

teritorijudruge

suverenedržave

Poglavar SPC u Crnoj Gori nedavno je u crkvi u Doljanima

služio pomen ubijenom srpskompolitičaru sa Kosova Oliveru

Ivanoviću i tomprilikom iznio skandaloznu ocjenu kako je

njemu, ali i funkcioneru Demokratskog fronta Milanu Kneže-

viću ,,presudilo bratoubilaštvo“.

- Osudili su na četiri mjeseca zatvora Milana Kneževića,

jednog od uglednih ljudi ovdje u Crnoj Gori. Od istog bra-

toubilačkog duha je nastradao i Oliver Ivanović, potomak

ove časne i čestitke vojvodske porodice Ivanovića. Svo-

jommučeničkom krvlju je posvjedočio svoju vjernost

i Bogu, i crkvi, i narodu. Nije se hranio zatrovanim

idejama i ideologijama i zato je nastradao, a nije

prvi, a neće biti ni posljednji, koji postrada za isti-

nu i pravdu Božju – rekao je Am ilohije.

Mitropolitokončaoistragu:

,,Bratoubilaštvopresudilo

OliveruIvanoviću“

Prijedlog zapomilovanje

Kneževićaproslijeđen

Ministarstvupravde

Kabinet predsjednika Vujanovića saopštio

Am lohije

Radović