Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 2. mart 2018.

Politika

PODGORICA

- Sporazumo

bezbjednosnimmjerama za

zaštitu tajnihpodataka

(GSOIA), koji supotpisali

ministar odbraneCrneGore

PredragBošković i njegov

kolegaDžejmsMatis, nužan

jekoraku saradnji, zbogme-

đusobnogpovjerenja i zašti-

te tajnihpodatakaobje ze-

mlje, ocijenio jevojni

analitičarAleksandarRadić.

Ministar odbrane Predrag

Bošković susreo se u Pentago-

nu s a ame r i čk im ko l e -

gom Džejmsom Matisom,

gdje su potpisali sporazum

vlada dvije zemlje o bezbjed-

nosnim mjerama za zaštitu

tajnihpodataka, koji bi trebalo

da unaprijedi saradnju u raz-

mjeni i zaštiti tajnihpodataka,

u priznavanju dozvola za pri-

stup tajnim podacima, kao i

sklapanju povjerljivih među-

državnihugovora.

- Sa svakom zemljom kad se

uspostavlja bilateralna sarad-

nja, uvojnomdomenu, prvose

potpisuje sporazum o vojnoj

saradnji, ali uslov da bi se on

primjenjivao je da se potpiše

sporazum o zaštiti tajnih po-

dataka između dvije zemlje.

To je uglavnom tipski doku-

ment koji predviđa da obje ze-

mlje po istom standardu - u

skladu sa tim što je Crna Gora

u NATO - tretiraju povjerljive

informacije, rekao je Radić u

izjavi zaPobjedu.

Vojni analitičar objašnjava da

toznači dauregistarpovjerlji-

vihpodataka uCrnoj Gori, ka-

da seprimi informacija, ona se

zavede. Informaciju, koja je

primljenakrozvojnusaradnju

sa SAD, može da dobije u ruke

samo onaj koji je sertifikovan

za određeni nivo pristupa taj-

nimpodacima.

- To je neophodan korak u sa-

radnji zbog međusobnog po-

vjerenja i zbog zaštite tajnih

podataka obje zemlje. Radi se

o sporazumu koji se odnosi na

sve zemlje koje uspostavljaju

saradnju u oblasti odbrane.

Naprimjer, Srbija jeneutralna,

ali potpisuje te sporazume sa

zemljama sa kojima sarađuje

- dodao jeRadić.

To je, napominje on, saradnja

između zemalja na bilateral-

nom nivou. Ovim dokumen-

tom se nakon ratifikacije obe-

zbjeđuje međusobna zaštita

tajnihpodataka.

-CrnaGoraječlanicaNATO-a

i postoji proceduraAlijanseza

zaštitu tajnihpodataka koja se

sadaprimjenjuje.Unovembru

je Skupština usvojila paket za-

kona uključujući ratifikaciju

sporazumaobezbjednosti po-

datka između članica NATO i

uzajamnoj zaštiti tehničkih

podatakakojiserazmjenjujuu

odbrambenesvrhe.CrnaGora

ima tehnička sredstva – sof-

tvere i računare-kojimpreno-

sipodatke, naprimjer izBrise-

la uPodgoricu i tada se koriste

sa određenim nivoom zaštite

odprisluškivanja i presretanja

informacija,alitojejedannivo

priče.Drugi nivo jebilateralna

saradnja sa svakom zemljom

pojedinačnouokviruNATO-a

i sa svakom zemljom koja nije

u NATO-u, sa kojom se uspo-

stavlja saradnja i potpisuje ta-

kav sporazum – naveo je Ra-

dić.

Crna Gora, prema njegovom

mišljenju, objavljuje veliki

brojznačajnihinformacijako-

je nijesu bezbjednosno senzi-

bilne, ali suod javnog interesa.

- Otvoreni dokumenti su Stra-

tegijskiprijegledodbrane,Du-

goročni plan razvoja, pojedi-

načne analize saradnje sa

NATO, izvještaji o realizaciji

partnerske saradnje i ugovori

o nabavkama i ulaganjima u

održavanje borbenih Sistema

- zaključio jeRadić.

J. ĐURIŠIĆ

PODGORICA

–Prioriteti

kojima ćeCrnaGoradopri-

nositi na regionalnomplanu

su infrastrukturno i eko-

nomskopovezivanja regiona

i dobrosusjedski odnosi - ka-

zao jepremijerDuškoMar-

kovićna sastanku lideraZa-

padnobalkanske šestorke i

čelnikaEvropskeunijeuSo-

fiji.

Predsjednik Vlade Crne Gore

DuškoMarkovićučestvovaoje

juče u Sofiji na radnom ručku

koji je priredio predsjednik

Vlade Bugarske Bojko Borisov

za lidere Zapadnobalkanske

šestorkeuzučešćepredsjedni-

ka Evropske komisije Žan-

Kloda Junkera, Visoke pred-

stavnice EU za vanjsku i

bezbjednosnupolitikuFederi-

ke Mogerini i evropskog ko-

mesara za susjedsku politiku i

pregovore o proširenju Joha-

nesaHana.

Skup je priređen na kraju za-

padnobalkanske turneje pred-

sjednika Junkera radi promo-

visanja Strategije Evropske

komisije zaZapadni Balkan.

Predsjednici Borisov, u imeze-

mlje predsjedavajuće Savje-

tomEU,iJunker,ocijenilisuda

su poruke Unije sadržane u

Strategijidobroprimljeneure-

gionu i naglasili da one pred-

stavljaju znak dugoročne po-

svećenosti EU regionu i

njegovoj evropskoj budućno-

sti, navodi se u saopštenju.

PERSPEKTIVA

Predsjednik Evropske komisi-

jeŽan-KlodJunker jekazaoda

EU ostaje privržena evropskoj

perspektivi Zapadnog Balka-

na.

Uobraćanjumedijima uprisu-

stvu svih učesnika sastanka,

Junker je rekao da se tokom

posjete regionu uvjerio da „svi

zapadnobalkanski partneri di-

jele iste vrijednosti“. Istakao je

da su zemlje regiona ostvarile

ogroman napredak koji ga je

impresionirao, ali da nijedna

još nije ispunila sve kriteriju-

me i uslove za članstvo.

Na sastanku kojim je Junker

završio višednevnu turneju po

regionu s ciljem da detaljno

obrazloži Strategiju EU za Za-

padni Balkan, učestvovali su i

predstavnica Evropske unije

zaspoljnuibezbjednosnupoli-

tikuFederikaMogeriniikome-

sar za proširenje JohanesHan,

a predsjedavao Bojko Borisov,

premijer Bugarske koja pred-

sjedavaEU.

Učestvovali su premijeri Alba-

nije, Crne Gore i Makedonije

Edi Rama, Duško Marković i

Zoran Zaev, predsjednici Srbi-

je i Kosova Aleksandar Vučić i

Hašim Tači i predsjedavajući

Predsjedništva BiH Dragan

Čović.

U diskusiji je bilo riječi o indi-

vidualnom napretku zemalja

Zapadnog Balkana u procesu

integracija, što je važeći prin-

cipafirmisanuStrategiji i ona-

činu kako da vrijeme pred važ-

ne događaje poput samita

EU-ZB bude iskorišćeno na

najbolji način kako od strane

regiona tako i odEU.

Dogovoreni su dalji koraci u

pravcu realizacije obaveza u

okviru agendi povezivanja, na-

ročito konkretnih infrastruk-

turnih projekata, kao i regio-

nalnog ekonomskog prostora.

Jadransko-jonski koridor je u

tim smislu potenciran u kon-

tekstuCrneGore, kao dio inte-

PODGORICA

–Nakon što

nijeuspjeladadobijepodrš-

kucjelokupneopozicije, no-

vinarkaMilkaTadić-Mijo-

vićpozvala je juče akterena

javnoj sceni danjeno imevi-

šenedovodeuvezu sakan-

didaturomzapredsjedničke

izbore.

- Bilo bi ispravno da akteri na

javnoj sceni moje ime više ne

dovode u vezu sa kandidatu-

rom za predsjedničke izbore

iz nekoliko razloga, kazala je

Tadić-Mijović u izjavi dostav-

ljenoj agencijiMina.

Ona jerekladauproceskandi-

dature nikada nije ni ušla.

-Otoj ideji kojami je ličnobila

iznenađenje samo sam načel-

no razgovarala sa pojedinim

predstavnicima crnogorskih

partija i ta je priča zamene vr-

lo brzo i završena - kazala je

Tadić-Mijović.

Onajenaveladasamomožeda

sluti zaštose jošpotenciranje-

noimeizaštojepredmetrazli-

čitihnagađanja.

- Ali imam obavezu da se i na

ovaj načindistanciramodsvih

sporenja i kalkulacija oko

predsjedničkih izbora u čijem

sam i ja vrtlogu, iako je zame-

ne ta stvar okončana faktički i

prije nego što je počela - poru-

čila jeTadić-Mijović.

Podsjetimo, novinarkuMilku

Tadić-Mijovićsu, nakonpreli-

minarnih razgovora s njom,

kaomogućunestranačkukan-

didatkinju na predstojećim

izborima za predsjednika Cr-

ne Gore cjelokupne opozicije

protežirale partije takozvane

građanske opozicije URA,

SDP, Demos, Demokrate i

SNP.

Međutim,većnaprvomsusre-

tu predstavnika građanske

opozicije i rukovodstva De-

mokratskog fronta došlo je do

mimoilaženja. Demokratski

front smatrao je da je njihov

kandidat bivšiministar polici-

je Andrija Jovićević bolji od

MilkeTadić-Mijović,pasuna-

pustili pregovore. Jovićević je

bioprihvatljivizaSNPiUjedi-

njenuCrnuGoru. Tako jepro-

pao pokušaj dijela građanske

opozicije da Milka Tadić-Mi-

jović bude nestranački kandi-

dat kojeg podržava cijela opo-

zicija.

Z.D.

PODGORICA

- Stranka pravde

i pomirenja predala je večeras

Državnoj izbornoj komisiji

8.700 potpisa podrške lideru te

partijeHazbiji Kalaču za kandi-

daturu za predsjednika Crne

Gore, prenosi radioPetnjica.

- SPP, shodno svojimprogram-

skim opredjeljenjima, nudi za

predsjednikaCrneGoreslobod-

nogčovjekakojitežiistiniiprav-

di, a to je nesumnjivo Hazbija

Kalač, predsjednik Stranke

pravde i pomirenja. Ujedno po-

zivamo opoziciju i sve one koji

težesistemskimpromjenamada

podržeHazbijuKalača za pred-

sjednika,saopštenojeiztestran-

ke.

R.P.

Vojni analitičar o sporazumu koji su potpisali Crna Gora i SAD

Radić: Nužankorakza

zaštitu tajnihpodataka

Prema Radićevim riječima, saradnja dvije vojske uključuje razmje-

nu različitih informacija o aktivnostima, procjenu tehičkih informa-

cija i sličnih podataka koji su klasi ikovani kao povjerljivi i zato

su predmet primjene sporazuma o zaštiti tajnih podataka.

Dodaje da je u Crnoj Gori odavno prevaziđena praksa

nasljeđena iz vremena JNA da se na sve i svašta stavlja

oznaka povjerljivosti.

- Zvuči kao šala, ali istina je da je ranije čak jelovnik voj-

ničkog testorana u gornjemdesnomuglu imao oznaku

„vojna tajna – interno“. Široko shvaćena odrednica

„vojne tajne“ obesmišljavala je zaštitu podataka jer je

svaki papir trebalo sačuvati. Sada se jasno de iniše šta

se klasi ikuje kao tajno - naveo je Radić.

Prevaziđenapraksaiz

JNAdase nasvestavlja

oznakapovjerljivosti

Milka Tadić-Mijović traži

da je više ne pominju

,,akteri na javnoj sceni“

Neželi da je

dovodeuvezusa

kandidaturom

Premijer DuškoMarković na sastanku lidera Z

Prioritet infr

ekonomsko

AleksandarRadić

MilkaTadić-Mijović

ZoranPažin

HazbijaKalač

PODGORICA

- SkupštinaCrneGorekonstatovala je juče

ostavkuministra za evropske integracijeAleksandraAndri-

jePejovića, aVladadonijelaodlukudado izboranovogmini-

stra,Ministarstvomza evropskeposlove rukovodi potpred-

sjednikVlade zapolitički sistem, unutrašnju i vanjsku

politiku iministar pravdeZoranPažin.

Pejović je 22. februara podnio ostavku na mjesto člana Vlade

CrneGore iz, kako je naveo,moralnih razloga.

ASK je 19. februara utvrdila da je Pejović, kao javni funkcioner,

prekršio Zakon o sprečavanju korupcije, jer je suprotnoUstavu

CrneGore istovremeno imao status ambasadora.

R.P.

Skupština konstatovala ostavku Pejovića,

Vlada našla privremeno rješenje

Do izboranovogministra

PažinnačeluMinistarstva

evropskihposlova

Kalačprvi

predao

kandidaturuza

predsjednika

Lideri državaZapadnogBalkana sa šefovimaEU