Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 2. mart 2018.

CrnomGorom

Vlada prihvatila aneks ugovora za projekat koji nansira CMSR Slovenije

Zavodovod

naŽabljaku još

900.000eura

Za realizaciju projekta predviđeno je učešće iz kapitalnog

bužeta od 1.400.000 eura, dok se aneksompredviđa

povećanje budžetskih sredstava na iznos od 2.300.000 eura

PODGORICA/ŽABLJAK

Vlada jeusvojila informaci-

juo realizaciji projekta re-

konstrukcijevodovodnog

sistemaopštineŽabljak i vo-

dosnabdijevanja iz akumu-

lacionog jezera. Takođe, pri-

hvatila je aneks sporazuma

koji suunovembrupotpisa-

liMinistarstvoodrživog ra-

zvoja i turizma i Centar za

međunarodnu saradnju i ra-

zvoj Slovenije.

U saopštenju objavljenomna-

konjučerašnjesjedniceVlade,

za realizacijuprojektapredvi-

đeno je učešće iz kapitalnog

bužeta od 1.400.000 eura, dok

se aneksompredviđa poveća-

nje budžetskih sredstava na

iznos od 2.300.000 eura. Pro-

jektom, čija je realizacija

predviđena u periodu 2018-

2019, planirano je da ukupan

iznos od 3.200.000 eura bude

utrošenza rekonstrukciju i iz-

gradnju hidrotehničke infra-

strukture, vodozahvata i aku-

mulacije.

Radovi na unapređenju snab-

dijevanja vodomŽabljaka ba-

zirani su na dokumentaciji

Projekat uključuje dovođenje voda sa

Modrog jezera do skijališta „Savin kuk“

gdje će se uspostaviti akumulaciono

jezero za vještačko osnježavanje

kojom raspolaže opština. To

su:glavniprojekatrekonstruk-

cije gradskog vodovodnog si-

stema

Žabljaka u iznosu od 890.000

eura i idejni projekat dovod-

nihvoda saModrog jezera do

skijališta „Savin kuk“ koji

predviđa uspostavljanje aku-

mulacionog jezera za vještač-

koosnježavanje,kaoiobezbje-

đivanje vodom sela na tom

vodovodnomkraku. Ti radovi

vrijedni su2.480.000 eura.

-Shodno projektnoj doku-

mentaciji, aktivnosti na reali-

z a c i j i p r o j e k t a i z no s e

3.370.000eura,anakonproce-

dure koju je sproveo donator

izabran je izvođač radova u

ukupnomiznosuod3.200.000

eura. Imajući touvidu, ukaza-

la se potreba da se obezbijede

dodatna finansijska sredstva,

kako bi se omogućio nastavak

realizacije projekta – navede-

no je uobrazloženju.

C.G.

BIJEOPOLJE

–Dobrovolj-

nodavalaštvokrvi, jačanje

volonterizma, zbrinjavanje

beskućnika, brigao starimi

iznemoglimosobama teobi-

lježavanje značajnihdatuma

–prioriteti suopštinskeor-

ganizacijeCrvenogkrsta.

O njima je govorio predsjed-

nik te humanitarne organiza-

cije dr BesimKadić, na sjedni-

ci SkupštineCrvenog krsta.

- Radićemo na popularizaci-

ji dobrovoljnog davalaštva kr-

vi, kako bi društvo koje broji

više od 300 uglavnom starijih

članova, podmladili i priku-

pljali više jedinica krvi. Cilj

nam je da sve porodične dava-

oce prevedemo u dobrovoljne

davaocekrvi,kakobismostvo-

rili deponiju te dragocjene

tečnosti i mogli u svakom tre-

nutku da pomognemo onima

kojima je pomoć potrebna -

kazao jeKadić.

Govoreći o programima koje

su relizovali u protekloj godi-

ni, onjekazaodasurealizovali

brojne aktivnosti, programe i

projekte s ciljem smanjenja i

saniranja svih oblika ljudske

ugroženosti.

- Kroz programbrige o stariji-

ma, koji je realizovan uz po-

dršku italijanskog Crvenog

krsta, 20 naših volontera bri-

nulo je o 60 starijih sugrađana

koji su bez prihoda ili žive u

skromnimuslovima.Pomagali

smoiRomima,atokomgodine

darivalismoinvalidskakolicai

više paketa za novorođenčad i

djecu sa smetnjama u razvoju,

organizovali besplatno ljeto-

vanje za mališane sa seoskog

područja - naglasio jeKadić.

V. Šb.

BIJELO POLJE:

Crveni krst o prioritetima za ovu godinu

Brinućeosirotinji,

starimi iznemoglim

PLUŽINE

- Komunal-

ci redovno održavaju

saobraćajnice. U selima

Pivske župe, po riječima

Raja Kandića iz Komunal-

nog preduzeća iz Plužina,

juče se čišćeni svi lokalni

putevi.

- Po praksi, kada očistimo

puteve u Pivskoj župi kre-

ćemo sa čišćenjem cesti

ka Pivskoj planini. Snijeg

i mećave u višimpredje-

lima izazivaju poteškoće,

jer nakon čišćenja sniježni

prekrivač brzo prekrije

put – kazao je Kandić.

S.D.

Očistili i

lokalne

puteve

Plužine

,,Trebjesa“ obradovala tri doma zdravlja na sjeveru

Konkurs opštine Kotor

DRAGOCJENAPODRŠKA:

JučeuBijelomPolju

Dobili EKGaparate i

dijagnostičkuopremu

NIKŠIĆ

–Pivara ,,Trebjesa“

poklonila jemedicinsku

opremuuvrijednosti od

9.000eura za tri doma

zdravlja–uBijelomPolju,

Beranama i Pljevljima.

Menadžerka korporativnih

poslova u Pivari, Natalija Mi-

lić, kazala jeda je važnoulaga-

ti u zdravstvene kapacitete

slabije razvijenih opština u

našoj državi.

DirektoricaDomazdravljaBi-

jelo Polje drMajda Dobardžić

izrazila je zahvalnost za opre-

mu koju su dobili, a koja će se

koristitiuInternističkojspeci-

jalističkoj ambulanti i Službi

zamikrobiologiju.

Ovomdonacijom omoguće-

na je kvalitetnija dostupnost

zdravstvenezaštitenaprimar-

nom n i vou . Kompan i j a

,,Trebjesa“ jenaovaj načinpo-

kazala da prevazilazi lične in-

terese i njeguje kodekse druš-

t veno odgovorne f i rme

poručila jeDobardžić.

Među doniranom opremom

je, kako jenavedenousaopšte-

nju, ukupno pet EKG aparata,

kao i dijagnostička oprema za

kojom su domovi zdravlja

iskazali potrebu.

Prethodnih godina Pivara

,,Trebjesa“ podržala je zdrav-

stvene ustanove u opštini Nik-

šićkoja je sjedište tekompani-

je.

I.T.

KOTOR

–Opština je raspi-

salakonkurs za finansiranje

sportskihmanifestacijakoje

će seodržavati na teritoriji

grada.

Sekretarijatuzakulturu,sport

i društvene djelatnosti mogu

da seprijave sportski klubovi i

udruženja koji ispunjavaju

kriterijumeupogledu tradici-

je, istorijata, masovnosti, pu-

bliciteta i promocije opštine,

te doprinosa razvoju sporta.

Na raspolaganju im je 32.500

eura. Prema uslovima kon-

kursa, uz prijavu se prilaže

Za sportske

manifestacije

32.500eura

rješenje o registraciji, opis

sportskemanifestacije, istori-

jat i finansijski plan, kao i iz-

vještaj o utrošenim sredstvi-

ma iz prethodne godine,

ukoliko su dobijena od opšti-

ne...

Prema odluci o visini, kriteri-

jumima, načinu i postupku

raspodjele sredstava za finan-

siranje sporta, iz opštinskog

budžeta za tu oblast se godiš-

nje izdvaja četiri odsto, što

ukupno iznosi 630.000 eura.

Od tog iznosa pet odsto je na-

mijenjeno za finansiranje

sportskih informacija.

I.T.

KOLAŠIN:

Drugi Zbornik radova Etno-kampa

SAČUVANOODZABORAVA:

Igrači ,,prstena“ prošlog ljetauMorači

Od igre „prsten“ do

potragezaplagijatima

KOLAŠIN

-UizdanjuJUCen-

tar za kulturu objavljen jeDru-

gizbornikradovasaEtno-kam-

pa. Urednici zbornika suDavor

Sedlarević i Martina Karin, a

tehnički urednik Branislav Je-

knić.Etnokampjemanifestaci-

ja koja tokomavgusta uKolaši-

nu okup l j a r enomi r ane

stručnjake izoblasti etnomuzi-

kologije, etnokoreologije i an-

tropologije, kao i studente sa

Fakulteta iz Beograda, Novog

Sada i Banjaluke.

Davor Sedlarević, umjetnički

rukovodilac KUD-a ,,Mijat

Mašković“ijedanodpokretača

Etno kampa, analizira i objaš-

njava igru „prsten“ upoređuju-

ći svoja straživanja u kolašin-

skom kraju sa istraživanjima u

Krušćiću koga su pedesetih

godina prošlog vijeka naselili

kolonisti iz Kolašina. Igor Po-

pov analizira svadbene rituale

Srba u Pomorišju, a Vesna Ka-

rin predstavlja knjigu „Pogre-

šankorak–etnomuzikologijau

Crnoj Gori danas“, ukazujući

na plagijate u literaturi koji se

koristeipokušavajupredstaviti

kaonaučne činjenice.

Anka Stojanović je na engle-

skomjezikuobradilatemukako

se kroz plesne igre dolazi do

antropološkogidentiteta.Novi-

nar i publicista Miomir Maroš

pisaojeo„Identitetuucrnogor-

skim medijima“, dok je Zlata

Marjanović predstavila svoj in-

tervju sa DušanomMedinom,

arheologom i menadžerom u

kulturi koji se bavi nasljeđem

Paštrovića.MilicaLerić jeobje-

dinila dostignuća studenata na

etno kampovima.

Dr.D.

PODMLADITI DRUŠTVADOBROVOLJNIHDAVALACA:

Sa SkupštineCrvenogkrsta