Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 56 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 2. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

–Člankrimi-

nalne grupe „PinkPanter“

RadovanJelušić (48) izNikši-

ćauhapšen je jučeuŠpaniji

popotjernici crnogorskepo-

licije radi izdržavanja godinu

i desetmjeseci zatvorskeka-

zne zbogpljačke juvelirniceu

Tokiju.

Prema saznanjima Pobjede,

osim crnogorske policije, Jelu-

šića traži i Kipar zbog razboj-

ništva juvelirnice.

Crnogorskapolicijaimalajesa-

znanja da se Jelušić nalazi u

Španiji,pajetuinformacijupo-

dijelila sa kolegama i uz podrš-

kuEuropola, locirala i uhapsila

osumnjičenog.

Jelušićje10.avgusta2015.godi-

ne napustio Istražni zatvor u

Spužu, jermu jeodlukomsudi-

jePredragaTabašaomogućeno

da se brani sa slobode, nakon

što je prihvaćeno jemstvo vri-

jedno 101.000 eura.

U Istražnom zatvoru bio je od

2011. godine, kadaga je italijan-

skapolicijanaosnovupodataka

koje je poslao Nacionalni biro

InterpolauPodgorici, locirala i

uhapsila.

Jelušić je, kako tvrde u policiji,

član ozloglašene grupe „Pink

Panter“.

Uaprilu2016. godineosuđen je

na pet godina i šest mjeseci za-

tvora, zbog pljačke juvelirnice

u Tokiju u poslovnom centru u

tomgradu, odakle jezajedno sa

Rifatom Hadžiahmetovićem

14. juna 2007. odnio nakit vrije-

dan 1,7miliona eura, kao i zbog

falsifikovanja pasoša.

Premanavodimaoptužnice, Je-

lušić je kao član kriminalne or-

ganizacije„PinkPanter“14.juna

2007. godine oko 17 časova, u

Tokiju, u poslovnom centru

,,Ginza“, zajedno sa Rifatom

Hadžiahmetovićem, opljačkao

juvelirnicu „Exelco Diamond

Tokio“, odnijevši nakit vrijedan

1.747.452eura.

A.G.

U Španiji po potjernici NCB Interpol Podgorica lisice

stavljene članu kriminalne grupe „Pink Panter“

Jelušićuhapšenu

Španiji, traži ga i Kipar

Bulatovićnijedošaona

pretres, odbrana smatra

da jenamjerno izostao

PODGORICA

–SuđenjeMar-

kuŠaranovićukoji setereti za

ubistvobiznismenaDragana

BećirovićauBudvi 2011. godi-

ne juče jeodgođenoza12. april

jernijedošaodrugooptuženi

MilanBulatović.

Advokat Borivoje Borović, koji

zastupa Šaranovića, ocijenio je

dajeBulatovićtouradionamjer-

no i podsjetio da je on još u pri-

tvoru.

Borović je juče dodao i da vijeće

sudije Predraga Tabaša krši

pretpostavkunevinosti.

Tabaš je naredne pretrese zaka-

zao za 26. april i za 10. maj što je

za Borovića neprihvatljivo ima-

jućiuvidudajenjegovbranjenik

svevrijemeupritvoru.

- Nijeste korektni, kršite pravo

na suđenje u razumnom roku -

kazao jeBorović.

Šaranović jeprvostepenompre-

sudomosuđen na 14 godina ro-

bije,jerjeusaizvršilaštvusajed-

nom ili više nepoznatih osoba

ubioBećirovića.

Istompresudom, optuženi Mi-

lan Bulatović je oslobođen op-

tužbe za neprijavljivanje krivič-

nogdjela i učinoca.

Apelacioni sud ukinuo je ovu

presuduipostupakvrationapo-

novnosuđenje.Premanavodima

prvostepenepresude, Šaranović

je po nalogu za sada nepoznate

osobe, zajedno sa NN licem ili

više njih sa vatrenim oružjem,

10. aprila 2011. godine oko 2.40

časova u naselju Golubovina u

Ulici Prve proleterske u Budvi,

sačekao Dragana Bećirovića

ispred zgrade u kojoj je stano-

vao. Prilikomutvrđivanja krivi-

ce okrivljenog, sud je kao vjero-

dostojan cijenio iskaz Milana

Bulatovića koji je dao u istrazi.

Bulatović se našao na optuže-

ničkoj klupi pored Šaranovića

zbog neprijavljivanja krivičnog

djela, ali jeoslobođenoptužbi.

Bulatović je tada tvrdio da je Ša-

ranović neposredno prije ubi-

stva tražio osobe koje bi prebile

pokojnogBećirovića.

M.L.

dePaje.

Optuženi Mihailo Čađenović

je kazao da je svjedok dužan

da govori samo istinu, što nije

učinio prilikom svjedočenja u

Višemsudu.

On je naveo da se iz iskaza

svjedoka jasnomože zaključi-

ti da je radio za neku tajnu

službu.

- On je govorio da

je morao kupiti

oružje, odnosno

dajemoraoizvrši-

ti krivično djelo.

Da mi bilo ko kaže

da moram da

uradim nešto, da nabavim

oružje, bilo što, ja bih smatrao

da je ta osoba luda. Ko može

mene da natjera da izvršim

krivično djelo? To njegovo

moranjekoje jeovdjeopisaoje

besmisleno – kazao je Čađe-

nović.

Primjedbe na iskaz svjedoka

iznio je i advokat Nikola Bula-

tović koji smatra da je cijeli

slučaj izmišljen.

- Ne postoji nijedan dokaz o

djelovanju Vlade Crne Gore,

ministraodbranenitiministra

unutrašnjih poslova, a prijeti

se ubistvom premijera, što

ukazuje da je sve ovo izmišlje-

no.Vanlogikejeidanajmoćni-

ja tajna služba na planeti 10

dana prije događaja angažuje

VelimirovićaiSinđelićakojisu

bez iskustva, da izazovu dr-

žavni udar i da ovakvi kakvi su

uhvate premijera iako ne zna-

ju kuda se on kreće – kazao je

advokat Bulatović.

NELOGIČNOSTI

On je dodao da smatra da je

nenormalno da Velimirović

kupujeoružje, plaćaga25.000

eura da bi gamanje od sat vre-

mena kasnije uništio.

-Mada je jasnodanepostoji ni

oružje,niliceodkojeggajena-

vodno kupio a ni uništavanje

oružja –kazao je on.

Bulatović je zaključio da je u

odnosu naVelimirovića, Alek-

sandar Saša Sinđelić biomno-

go gori kao svjedok zbog svog

podmetanja i suludosti.

BranilacAndrijeMandića, ad-

vokat Miroje Jovanović je ka-

zaodanakonsvjedočenjaMir-

ka Velimirovića može se

zaključiti da je on profesiona-

lac i akter bezbjednosnih

struktura.

Advokat Jovanović je primije-

tio da je Velimirović dok je ra-

diokaopolicajacparalelnobio

aktivanu jednomspecifičnom

pokretu– četničkompokretu.

- Opšte je poznato da je poli-

cajcima zabranjeno da budu

aktivni članovi organizacija

koje njeguju političke afinite-

te. Velimirović nijemogao biti

funkcioner u ravnogorskom

četničkompokretu bez blago-

slova službe – kazao je advo-

kat Jovanović.

Dodao je damnoge stvari koje

je Velimirović kazao u praksi

nijesu moguće te da je nevje-

rovatnokakoonkaobivšipoli-

cajac ne pravi razliku između

policije i BIA-e.

-Ovaj svjedokbio ječak i 2015.

godine saradnik Crne Gore, i

to je toliko notorno da namon

to govori i kasnije bježi od to-

ga. Nema 2015. godine četnič-

kog vojvode Paje da osudi na-

pade na njegov narod, ali se

godinukasnijejavljamotivaci-

ja ,,da ne puca brat na brata“ -

kazao je Jovanović.

Onsmatradajejednaistaosoba

spremala iskaze Velimirovića i

Sinđelića a ovu tvrdnju teme-

ljio je na njihovim istovjetnim

odgovorima kada su pitani za

imena ljudi sa kojima su se su-

sretali ukritičnomperiodu.

-Kadgodnepostojinišaukoju

može da se pobjegne čuli smo

stare dobre odgovore koje je

davao i svjedok saradnik. Vi-

djeli smo isto selektivno pam-

ćenje, da ne može da se sjeti,

daneznadetalje,svetoukazu-

je da su ova svjedočenja iste

ruke i istog tima. Takođe tu je

Fadilj, izmišljenaosobakoja je

bila bjekstvo na pitanje šta se

dešavalo tih dana? Sjetimo se

Joce. I Joca i Fadilj su srednjih

godina, nemaju prezime, ne-

maju telefon, nema registar-

ske oznake, nema bilo kog

identifikacionog dokumenta

–kazao je advokat Jovanović.

Jovanović smatra da ni naj-

spremniji čovjek ne može da

uradi ono što je Velimirović

odradio u period od 12. do 15.

oktobra 2016. godine.

- Čamac o kojem je svjedok

pričao, u njega mogu da stanu

dvije osobe i deset kila ribe.

Ako se ubaci bilo šta više, taj

čamac će da potone. Pazite 50

pušakaimunicija,satimjetre-

bala da se naoruža četa. I to

prenosi jedančovjek, čamcem

dunavcem, naravno uzevši u

obzir vrijeme izvršenja, pre-

skakanjadaseneskvasenoge i

tako dalje. To je po osnovnim

stavovima logike nemoguće.

Ovo ni u filmu ne može da se

vidi - kazao je Jovanović.

Suđenje se nastavlja danas.

B. ROBOVIĆ

eMirka Velimirovića, optuženi i odbrana iznijeli primjedbe na iskaz svjedoka

Advokat Miroje Jovanović ustvrdio

je da su svjedok saradnik Aleksandar

Saša Sinđelić i svjedok Mirko Velimi-

rović akciju pripreme terorističkog

napada radili pod nadzorombezbjed-

nosnih agencija Srbije i Crne Gore koje

su to činile bez naloga suda.

Ovu tvrdnju advokat Jovanović teme-

ljio je na činjenici da je Aleksandar

Saša Sinđelić kako je to naveo svjedok

Mirko Velimorović na njihov posljed-

nji sastanak u Raškoj došaomanjim

plavim automobilom ,,pežo“ koji je u

valsništvu ispostave BIA-e u Valjevu.

- Velimirović je na ročištu održanom

8. februara kazao da je Sinđelić na

sastanke dolazio uvijek plavimpika-

pom. Nakon sedan dana odbranu je

sreća pogledala jer je svjedok rekao da

je Sinđelić došao u Rašku ,,pežoom“.

Taj pežo je u vlasništvu BIA-e. Zato u

spisima egzistiraju selektivni izvještaji

za koje smomorali da tražimo dopu-

nu. Ovdje ne postoji plan ovih ljudi koji

su optuženi, postoji samo plan Tužilaš-

tva – kazao je advokat Jovanović.

Velimirovićnaročište ,,pežoom“BIA-e

Optužena Branka Milić zamjeri-

la je medijima što su ona i ostali

optuženi koji su uhapšeni 15.

oktobra 2016. godine ,,pred-

stavljeni kao neki nepismeni

keramičari i starci koji su došli

da ubijaju po Crnoj Gori, što je

apsurdno i daleko od istine“.

- Ja se prikazujem kao jedna

baba koja je došla na skup da

kuva pasulj, terorista, krimina-

lac, prljava četnikuša. Žaomi je

što samdovela sebe u situaciju

da me po blatu vukumoralne

nakaze – kazala je ona.

Milić:Poblatu

mevuku

moralne

nakaze

Odgođeno suđenje za ubistvo Dragana Bećirovića

Advokat Borivoje Borovič kazao je nakon suđenja da će doka-

zati da njegov branjenik nije kriv.

- Meni su sumnjive sve okolnosti ovog slučaja. Prvo kako je

poslao ljekarsko uvjerenje u kome piše da ga malo grebucka

grlo i da ima temperaturumanju od 38 stepeni i to je razlog

zašto nije baš dovoljno spreman. Ja imamosjećaj da je u dogo-

voru sa Tužilaštvom - rekao je Borović.

On je posebno istakao i da je ovaj postupak na početku istrage

i poručio da će se otvoriti sva pitanja na koja ukazuje Apelacio-

ni sud koji je prvostepenu presudu ukinuo po svimosnovama.

- Ovaj Apelacioni sud je ukazao da najmanje pet do sedam

novih svjedoka treba uvesti u istragu. Iako je teret dokazivanja

na Tužilaštvu u svakoj fazi postupka, mi dokazujemo nevinosti

koju ću ja uspjeti sigurno da dokažembez obzira na arogantan

stav predsjednika vijeća da je njemu jasno i da je on već ispitao

te svjedoke - kazao Borović.

Borović:Dokazaćuda

Šaranovićnijekriv

Branka

Milić

SaprivođenjaRadovana Jelušića

Miroje

Jovanović

samštonijesam

šuSinđelića

Kada je onpočeo

da govori onekom

protestu i organizaciji

za protest u istom

trenutku samse

iznervirao, počeoda

psujem i rekaoda je

taj Sinđelić lud štomi

takoneštonikada nije

ni pomenuo. U tom

vremenunijesam

znao šta je to rakija,

niti da tupostoji neko

oružje i plan sa tim

oružjem