Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 2. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

–Vanrasprav-

nokrivičnovijećeVišeg su-

daodbilo je žalbupovodom

odlukeopritvorupripadni-

cima interventnepolicije

MarkuStojanoviću, Vuko-

manuMarašu, SlavkuFur-

tuli iMilošuBečanoviću, ko-

ji suosumnjičeni da su 17.

februarapretukli trojicu

mladićaucentruPodgorice.

- Žalba branioca osumnjiče-

nih M.V, M.B, V.M, S.F, i M.S.

odbijena je kao nesonovana, a

podnijeta protiv rješenja

Osnovnog sudaukojimjepre-

inačeno rješenje sudije za

istragu Osnovnog suda u Pod-

gorici i određenpritvor osum-

njičenima zbog osnovane

sumnje da su počinili krivična

djela zlostavljanje u sticaju sa

krivičnim djelom falsifikova-

nje službene isprave - piše u

odluci Višeg suda.

SlužbeniciInterventnejedini-

ce prvobitno su senašli na slo-

bodi nakon što je sudija za

istrage Osnovnog suda donio

odluku da ne stoji pritvorski

osnov opasnost od mogućeg

uticaja na svjedoke.

Međutim, tuodluku jepreina-

čilo vijeće koje je usvojilo žal-

buTužilaštva.

Prebijanje suzabilježile sigur-

nosne kamere sa jednog od

objekata.

Na snimkusevidi kakopetori-

ca policajaca nasred ulice, na-

sumično, rukama i nogama

tuku trojicu mladića. Nasrta-

nje kreće u trenutku kada je-

dan od mladića stavlja ruku u

džep da izvadi legitimaciju i

preda jepolicajcu. Umjestoda

ga legitimiše, policajacgauda-

ra.

Međutim, policajci su tvrdili

danijesveonakokako je izgle-

dalo. Prema njihovoj verziji,

mladićisuihprovocirali,vrije-

đali i oglušili se o policijska

naređenja, pa su oni „morali

da reaguju“. Tvrde da su im

dobacivali „svinje policijske“,

„iiippolicajci“...

Protiv pretučenihmladića vo-

di se prekršajni postupak po

prijavi policijskih službenika,

koji su ihoptužili zanarušava-

nje javnog reda imira.

M.L.

Odbijena žalba osumnjičenih za prebijanjemladića u centru Podgorice

Policajci Interventne

jediniceostajuupritvoru

PODGORICA

–Policija je

identifikovalaučesniketuče

kojasedogodila24. februara

ispredlokala ,,SFRJ“uKolaši-

nuiuzela izjaveodnjih.

Snimak tuče ispred lokala poja-

vio se u srijedu veče na Podgo-

ričkom vremeplovu. Na njemu

se vidi kako više osoba prebija

jednog mladića, a u obračunu

učestvuje i žena.

Kako je saopšteno iz policije,

događaj je prijavljen Dežurnoj

službiOBKolašinoko2:40sati.

Izpolicije je saopštenoda jede-

žurnoj službi Darka Ivanović

(36) iz Kolašina prijavila da je

nju i njenog brata Dragoslava

(35), ispred ugostiteljskog

objekta ,,SFRJ“, fizički napala

porodica Drljević u Ulici IV

Proleterska.

Policija jeuovomlokaluzatekla

Darku Ivanović koja je vlasnica

ovog lokala, njenog brata Dra-

goslava,doksusanjimudruštvu

biliAcoVlahović(34),BojanZe-

ković (34) i Vladeta Bulatović

(34).

Oni su policajcima kazali da su

ih fizički napala i izudarala bra-

ća Filip (27) i Stefan Drljević

(29), njihov otac Predrag (57) i

majkaFatimaBikić(53),navode

upoliciji.

Policijski službenici su ispred

ugostiteljskog objekta ,,SFRJ“,

nedaleko od ulaza pronašli je-

dan kuhinjski nož i jednu drve-

nu letvu dužine od oko 70 cm,

dok su na pločniku bili vidljivi

tragovi krvi.

Kako su kazali iz policije, Filip

Drljević je došao oko 02.30 u

ovaj ugostiteljski objekat, u ko-

jemse proslavljalo rođenje dje-

teta, kako bi ih upozorili na gla-

snumuziku.

Nakon kraće prepirke Drago-

slavIvanovićjeodgurnuoDrlje-

vića, sa ulaza lokala, a zatim ga

udario šakom. Nakon toga je

DarkaIvanovićprišlaFilipuDr-

ljeviću i tukla ga zajedno sa svo-

jimbratom. Zeković, Vlahović i

BulatovićsusenalazilisaIvano-

vićima u vrijeme trajanja tuče.

Ubrzonakonovogaizstanaizla-

zi porodicaDrljević, kakobi od-

branila Filipa i tu dolazi dome-

đusobne tuče.

Iz policije su saopštili da su na-

kon par minuta iz stana izašli

Predrag, Stefan i Fatima sa na-

mjerom da odbrane Filipa i tu

dolazi do međusobne tuče sa

Ivanovićima. Kako se sumnja,

Fatima je letvomudarilaVlade-

tuBulatovića.

C.H.

NIKŠIĆ

-Nikšićkapolicija

privela jeAndrijuRaičevića

(23), NikoluVranića (20),

ZdravkaLopičića (53) iDi-

mitrijaToljića (31) zbog

sumnjeda suučestvovali u

podmetanjudvaodvojena

požara.

Zbog paljenja automobila ,,ci-

troenC4“ uUlici Nikca odRo-

vina 23. februara u vlasništvu

M. B. iz Nikšića, policija je na-

kon istrage utvrdila da su u

ovom krivičnom djelu uče-

stvovali AndrijaRaičević (23) i

NikolaVranić(20).Raičevićje,

kako je kasnije priznao, osma-

traookolinudokjeVranićpoli-

vao zapaljivom tečnošću hau-

bu automobila, a potom

pomoću upaljača izazvao po-

žar.Istevečerikadajezapaljen

automobil, u Ulici Baja Pivlja-

nina zapaljena je trafika „Len-

ka“, vlasništvoL. Đ. izNikšića,

koja je u potpunosti uništena.

Policija jeutvrdilada jeZdrav-

koLopičić angažovaoDimitri-

ja Toljića (31) da podmetne

požar na trafici, dok će mu on

za uzvrat oprostiti dug koji je

Toljić imaoprema njemu.

Lopičićposjeduje trafikuune-

posrednoj blizini, a motiv za

angažovanje Toljića jeste eli-

minisanje konkurencije.

S.D.

Nikšićka policija rasvijetlila dva podmetnuta požara

Osumnjičeni zapaljenje

trafike i automobila

Ispredkafićapronađeni nož i letva

Policija identi kovala učesnike tuče u Kolašinu

PODGORICA

–Bivši ko-

mandant srpske žandarme-

rijeBratislavDikić juče jeu

podgoričkomVišemsudu

kazaoda jepogriješio štoni-

jeprijavioAleksandraSašu

Sinđelićanakon štomu jeot-

krioplannasilnogulaskau

crnogorski parlament 16.

oktobra 2016. godine.

- Danas sam donio odluku da

javnopriznamdasampogrije-

šio, da sam kriv što sam i pri-

hvatio prijedlog Sinđelića da

dođemna protest. Sinđelićmi

je kazao da sa pristalicama

planira nezakonito da uđe u

Skupštinu.Nijesamsmio toda

zanemarim i morao sam to da

prijavimnadležnimorganima.

Nemaopravdanja za to. Čakni

moja bolest ne može da bude

opravdanje. Preuzimampunu

odgovornostštonijesamprija-

vio Sinđelića - kazao jeDikić.

On jenaveoda jeolakoprihva-

tio informaciju da će dio oku-

pljenih nakon proglašenja re-

zultata izbora da uđu u

Skupštinupoguravajućisekao

navijači.

KAJANJE

Dikić je ustvrdio da Sinđelić

nikada nije od njega tražio da

učestvuje u nekomnasilju niti

dauđeuSkupštinuCrneGore,

i da on na to nikada ne bi pri-

stao.

-Ali on je rekao da se tako ne-

što sprema i zato sebe sma-

tram odgovornim. Mislim da

sam odgovoran i što sam ko-

municirao sa Sinđelićem koji

mi je bio nepoznat, prihvatio

poziv za protest u Crnoj Gori,

a da sve to prethodno nijesam

provjerio. Realno sammogao

sve to da provjerim – kazao je

Dikić.

On je kazao da mu je u tom

vremenu bilo prihvatljivo da

se u Crnoj Gori održava neki

protest protiv NATO-a i da se

osporavačlanstvoCrneGoreu

ovomvojnopolitičkombloku.

Međutim, ističe ,,da je i jedna

žrtva previsoka cijena za bilo

koju politiku ili bilo koju

vlast“.

-Život je vredniji od bilo koje

vlasti i bilo koje politike. Poli-

tički problemi se nemogu rje-

šavati nasiljem, već samo dija-

logomidemokratskomvoljom

građana –kazao jeDikić.

On je naveo da je već 502 dana

proveo u samici Istražnog za-

tvora, kao i da sedammjeseci sa

optuženičkeklupeslušasvjedo-

ke i njihove telefonske razgovo-

re u kojima pominju kriminalni

plan, šifre, oružje, opremu i

mnogedrugeraznestvariokoji-

maprvi put čujeusudnici.

- Stičemutisak da sam i ja tre-

bao da učestvujem u nekom

dijelu tog kriminalnog plana.

Vjerujte, veoma je teško sje-

djetinaovoj optuženičkoj klu-

piislušatisveteoptužbe,ćute-

ći. Želimda znate da ja nikada

nijesam imao nikakvu namje-

ru da učestvujemu nekomkr-

voproliću u Crnoj Gori, niti

bihunečemutakvomučestvo-

vao. Od noći kada sam uhap-

šen i kada je tužilac pomenuo

krvoproliće ponudio sam sa-

radnju i pomoć nadležnimor-

ganima, u onoj mjeri koliko

sammogaoikolikosamznaou

tomvremenu– rekao jeDikić.

Pomenuo je i da je cijeli svoj

radni vijek proveo boreći se

protiv terorizma i nasilja i da

ne može da bude označavan

kao terorista.

-Sveoveoptužbezaterorizamu

ovomsudskompostupkumive-

omateškopadaju–istakaojeon.

Podsjetio je da je i samVelimi-

rović pred sudom izjavio da

muprilikomtog jednog susre-

ta ispred Delte nije pominjao

oružje.

Dikićnijesporiodamujesvje-

dok Velimirović pomenuo ne-

ku rakiju kada mu je predao

telefon, ali navodi da je u tom

trenutku mislio da je svjedok

poduticajemalkohola.

- Kada je on počeo da govori o

nekom protestu i organizaciji

za protest u istom trenutku

sam se iznervirao, počeo da

psujem i rekao da je taj Sinđe-

lić ludštomi takoneštonikada

nije ni pomenuo. U tom vre-

menu nijesam znao šta je to

rakija, niti da tu postoji neko

oružje i plan sa tim oružje –

kazao je on.

Jedina osoba kojamu jepomi-

njala organizatore protesta je,

kako navodi bivši komadant,

upravo svjedokMirkoVelimi-

rović.

Dikić je istakao i da je došlo do

protestaada jeonnanjemubio

da ne bi dozvolio da dođe do

nekih incidenata i sukoba ili

pojedinačnih ispada bilo koga.

- Bolestan sam i ne želim da

moj život, moja čast, savjest

kao i odgovorne dužnosti na

kojima samgodinama sprovo-

dio pravdu i štitio živote gra-

đana kako Srbije tako i Crne

Gore od danas ne budu moja

sramota jer upravo je sve to

meni najvrednije, pored moje

porodice.Zatosamdonioodli-

ukudaovdje, danaspredvama

javnopriznamdasampogrije-

šio što nijesam odmah reago-

vaoiprijaviosvjedokaSinđeli-

ća –kazao jeDikić.

ŽRTVA, ANE SVJEDOK

Okrivljena Branka Milić je

iznoseći primjedbe na iskaz

Mirka Velimirovića kazala da

on nije mogao svjedočiti u

procesu koji se vodi protiv nje

obzirom da je prethodno bio

agent provokator i prikriveni

isljednik.

- Pod pritiskom političkih

okolnosti Velimiroviću je do-

dijeljena ova uloga i moram

rećidagavišedoživljavamkao

žrtvu nego kao svjedoka. Bilo

bi dobro kada bi smogao hra-

brosti da objelodani ulogu ko-

ja mu je dodijeljena. Njegov

telefon je bio mamac za sve

nas. Velimirović je na brzinu

naučio scenario i saopštio ga

pred ovim sudom, i dobio je

status nekakvog svjedoka u

ovom politički montiranom

procesusavećunaprijedodre-

đenom presudom – kazala je

ona.

Prema njenom mišljenju ap-

surdno je da Velimirović cijeli

slučaj prijavljuje crnogorskoj

policiji a ne srpskoj u kojoj je

službovao 15 godina.

Okrivljeni Milan Dušić rekao

je da mu svjedok Velimirović

nije objasnio kako je moguće

da jeontolikoputa išaoodKo-

sova do Crne Gore i Srbije u

tako kratkom vremenskom

periodu.

- Stiče se utisak da je sve to tu

na 30 kilometara ili da je kori-

sitio helikopter - kazao je Du-

šić.

Dragan Maksić je kazao da je

on u Crnu Goru došao po na-

govoru Pavasovića a ne vojvo-

SUĐENJE ZA POKUŠAJ TERORIZMA:

Završeno saslušan

Odbacivši

optužbu da

je pripremao

krvoproliće

u Crnoj Gori,

okrivljeni

Bratislav Dikić

je prvi put

tokomsuđenja

otkrio damu je

svojevremeno

Saša Sinđelić

kazao da se

sprema nasilni

ulazak u zgradu

Skupštine

BratislavDikić

Viši sud

Sa snimka ispred lokala ,,SFRJ“

Dikić: Kri

prijavio

Barska policija traga za

dvojicom razbojnika

BAR

- Menadžer kladionice

,,Volkano“ u Baru Lazar Milić

(29)prijaviojepolicijidasumu

prišledvijemaskiraneosobesa

fantomkama i pištoljem i uz

prijetnje od njega uzeli dvije

vrećiceukojima se, premanje-

govimriječima,nalazilo10.200

eura.

Kako prenosi portal Jedro,

oružana pljačka desila se sinoć

uUlici JovanaTomaševića oko

23 sati.

Policija radi na rasvjetljavanju

pljačke.

C.H.

Izkladionice

,,Volkano“

ukradenoviše

od 10.000eura