Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 76 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 1. mart 2018.

Hronika

BAR

Barskapolicijapretresla je stanoveNikole

Pavlićevića (27) i IvaneMilanović (32) i pronašla

oružje imuniciju.

Od Pavlićevića je zaplijenjen pištolj ,,pietro bereta“

kalibar 7,65 milimetara sa pet metaka u okviru, 34

komada lovačke municije različitog kalibra, kao i

pištoljskamunicija.

-Oružjejepronađenobezdokazaoporijekluočemu

je obaviještenosnovni državni tužilac. On jenaložio

da sepodnesekrivičnaprijavaprotivZefaPavlićevi-

ća (52) koji jepreuzeoodgovornost zaovodjelo - sa-

znajemo iz barske policije.

Policija je u stanu Milanović pronašla dva pištolja

kalibra 7,65 i 357 magnum sa isteklim oružanim li-

stovima.

Nezvaničnonamje saopštenoda supretresene oso-

be koje su povezane sa Baraninom Alenom Koža-

rom.

Kožar je evidentiran kao navodni vođa jednog bar-

skog klana. Sumnjičen je i da je podstrekivao Iliju

Kovačevića i Aliju Metovića da zapale automobil

komandira interventne jedinice barske policije Iva-

naĐokovića.

V.K.V.

BAR:

Pretresene bezbjednosno interesantne osobe bliske Alenu Kožaru

Zaplijenjenooružje imunicija

PODGORICA

Viši i Apela-

cioni sudodbili sumolbu

DraganaMarovićadauslov-

no izađena slobodu jer je

odslužiodvije trećinekazne,

potvrđeno jePobjedi iz su-

da.

Marović je zbog učešća u aferi

,,Zavala“ pravosnažno osuđen

na tri godinezatvora jer jezlo-

upotrebomslužbenogpoloža-

ja oštetio budvanski budžet.

Zavod za izvršenje krivičnih

sankcija u izvještaju o uslov-

nomotpustu navodi da jeMa-

rović ranije osuđivan i da je u

poluotvorenom odjeljenju sa

radnim angažmanom u zat-

vorskoj kantini.

-D.M.nijedisciplinskikažnja-

van, koristi pogodnosti u kru-

gu porodice, negira svoje sud-

j e l ovan j e u ak t ue l nom

krivičnomdjelu i sebe doživl-

java kao „žrtvu“ medijske

kampanje koja se vodila i vodi

p r o t i v p o r o d i c e M. U

konačnom, ZIKS je mišljenja

da dalji boravak osuđenog u

zatvoru za njega neće imati

pozitivan efekat, pa cijenimo

da se može uslovno otpustiti

na izdržavanje kazne - piše u

izvještajuZIKS-a.

Ipak, s druge strane sud je

stava daMarović nemože iza-

ći na uslovni otpust jer nije-

su ispunjeni zakonski uslovi.

-Prvostepeni sud jeutvrdioda

nijesu ispunjeni uslovi za

uslovni otpust, pa je pravilno

postupio kada je odbiomolbu.

Ovo imajući u vidu činjenicu

da jeD.M. licekoje jevišeputa

osuđivanoza istakrivičnadje-

la, što upućuje da je osuđeni

specijalni povratnik sa razvi-

jenim društveno neprihvatl-

jivim obrascima ponašanja.

Svrhaspecijalneprevencijene

može se ostvariti djelimično

izdržanomkaznom, pa se sto-

ga ne može sa osnovom zakl-

jučiti da će se ovaj osuđeni na

slobodi dobro vladati i da do

isteka vremena za koje mu je

izrečena kazna neće učiniti

novo krivično djelo - piše u

odluci Apelacionog suda.

OsimMaroviića,uaferi,,Zava-

la“ osuđen je i bivši predsjed-

nik opštine Budva Rajko Kul-

jača na dvije i po godine.

Ostaliokrivljeniuovomsluča-

ju, Đorđe Pinjatić, predsjed-

nik komisije koja je procjen-

jivala radove na fabrici za

preradu vode, Dragan Žinić,

Slobodan Đurović, Stevan

Vučetić, Sreten Tomović, No-

vak Stanojević, Marko Ka-

loštro i Dragan Sekulić osuđe-

ni su na po godinu dana

zatvora presudom Apela-

cionogsudaCrneGore, koju je

doniosudijaMilićMeđedović.

M. L.

Odbijenamolba okrivljenog za zloupotrebu službenog položaja

DraganMarović

ostajeuSpužu

PODGORICA

Optuženi ha-

ker izBeogradaMilošČujo-

vić, kojeg jeViši suduz jem-

stvopustioda sebrani sa

slobode, pobjegao je izCrne

Gore i zanjimje raspisana

nacionalnapotjernica.

TojePobjedipotvrđenoizpoli-

cije.

Kako je za Pobjedu potvrdio

Čujovićev branilac, advokat

Dragoljub Đukanović, njegov

klijent nije se pojavio na zaka-

zanom ročištu prije desetak

dana, a nedolazak nije oprav-

dao.

Protiv Čujovića se u Višem su-

du vode dva postupka zbog op-

tužbi da je sa još nekoliko

okrivljenihhakovaobankarske

račune i sa njih skidaonovac.

U avgustu 2017. godine pušten

je iz zatvora, nakon što je upla-

tio jemstvo od230.000 eura.

Čujoviću je određena mjera

nadzora - zabrana napuštanja

boravišta, teritorijePodgorice i

obaveza povremenog javljanja

određenomdržavnomorganu.

Protiv Čujovića pred Višim su-

dom u Podgorici vode se dva

postupka zbog optužbi da je

hakovaobankarske račune i ta-

ko dolazio do novca. Uoba slu-

čajaČujovićjepriznaokrivicui

detaljno ispričao na koji način

jeskidaonovac i kojeprograme

je koristio u prevarama. U jed-

nom predmetu kazao je da je

skinuomnogo više miliona ne-

go što ga optužnica tereti.

Prema navodima jedne optuž-

nice, Nebojša Bošković je orga-

nizovao kriminalno udruženje

sa Milošem Čujovićem. Od 1.

januaradoseptembra2013. go-

dine, dok se nalazio u pritvoru

ZIKS-a, Čujović se, koristeći

programerske vještine, pred-

stavljao službenicima inostra-

nih banaka kao vlasnik žiro ra-

čuna. On je bankarskim

službenicimadavaoinstrukcije

da se sa deviznih računa otvo-

renih u inostranim bankama

izvrši prenos novca na devizne

račune više osoba. Na taj način

Bošković i Čujović su sebi pri-

bavili imovinsku korist od

1.446.171,80 eura. Od ovog

iznosa je ostalo blokirano

249.425 eura.

Boškoviću i Čujoviću je u pre-

vari umišljajno pomogla okriv-

ljenaNataša S. Golović.

Čujović je pred sutkinjom Ve-

snomMoštrokol naveo da je uz

pomoć mobilnog telefona iz

zatvorske ćelije u spuškom za-

tvoru, lažno se predstavljajući,

na prevaru skinuo više odmili-

on eura sa računa osoba i kom-

panijakojesubiliklijentiuglav-

nomšvajcarskihbanaka.

Ispričao je da je išao toliko da-

leko da je sa službenicima ban-

ke dogovarao ručkove na koji-

ma je trebalo da ga posavjetuju

oko investiranja nekolikomili-

onaeura,kojejenavodnodobio

odprodajenekretninauŠpani-

ji. To je bio jedan od načina da

ostvari prisniji odnos i stekne

povjerenje menadžera banaka,

koji su zbog mogućeg priliva

novca često kršili procedure i

isplaćivali mu na desetine hi-

ljada eura, uz obećanje da će

naknadno dobiti potrebnu do-

kumentaciju. Kako je rekao,

poseban izazovbile sumuban-

ke koje su imale jače sigurno-

snemjere,čestomujeuspijeva-

lotamogdjesenajmanjenadao.

Čujovićuseudrugompredme-

tu sudi i zbog prevare iz 2006.

godine kada je, prema stavu

Tužilaštva, u nekoliko navrata,

skidao novac sa tuđih računa u

inostranstvu,itakooštetioban-

ke za nekoliko miliona eura.

Optuženi Čujović priznao je

krivicu, ali je kazao da Željko

Čizmić, Gagarin i Jovica Jelić

nijesu učestvovali u računar-

skim prevarama te da su oni

samo „kolateralna šteta“.

A.G.

Optuženi zamilionsku prevaru nije

se pojavio na zakazanom ročištu

Nacionalnapotjernica

zaMilošemČujovićem

PODGORICA

Suđenje

DragojuBaošiću, koji se te-

reti zaubistvoJovana

Kosa-

ća 14. septembra2014. godi-

ne

udiskoteci ,,Kaza“u

Igalu, juče je zbognedolaska

drugooptuženogDragana

Bigovićaodgođenoza4.

april.

Bigović je kasniona pretres pa

je sutkinja odgodila suđenje.

Prvostepenom presudomBa-

ošić je osuđen na deset godina

i deset mjeseci zbog ubistva

Kosaća, a Bigović na deseto-

mjesečnu robiju jer je pomo-

gao Baošiću da pobjegne na-

konubistva.

Apelacioni sud ukinuo je pre-

sudui vrationaponovnoodlu-

čivanje.

Prema navodima prvostepene

presude, sud je odbacio stav

tužilaštva da je ubistvo poči-

njeno sa umišljajem.

Vijeće sudijaVišeg suda ocije-

nilo je da je okrivljeni Baošić

14. septembra 2014. oko 1.30

časovauIgaluudiskoteci ,,Ka-

za“, prekoračenjemnužneod-

brane ispalio više hitaca pre-

ma Kosaću, što nije bilo

neophodno.

Uoptužnici senavodi da jeBa-

ošićizpištoljauKosaćaispalio

više projektila. Hici su žrtvu

pogodili u stomak i grudi i na-

nijete sumu teške tjelesne po-

vrede od kojih je nastupila

smrt.Dopucnjavedošlo jeoko

1.30 sati u diskoteci ,,Kaza“,

kada je Kosać kao radnik obe-

zbjeđenja pokušao da zabrani

ulazak braći Bigović. Kosać je

preminuo u Opštoj bolnici u

Meljinama. Dragoje Baošić

nakonubistvabiojeubjekstvu

sedamdana.

M.L.

Odgođeno suđenje za ubistvo Jovana Kosaća u diskoteci ,,Kaza“

Bigovićkasnionapretres

SaprivođenjaBaošića

ARHIVAPOBJEDE

BAR

Policija je rasvijetlila

krađu iz 2015. godine za koju

sumnjiči maloljetnika B. S, koji

je u vrijeme izvršenja krivičnog

djela imao 13 godina. Kako je

saopštila Uprava policije, osum-

njičeni je 12. juna 2015. godine,

u Baru, obio vozilo „pežo 205“,

u vlasništvu novinarke Alme

Ljuce, na kojem je bila istaknuta

aplikacija jednogmedija.

- Iz vozila, na kom je tada polo-

mljeno vozačevo staklo, ukra-

den je CD plejer koji je nakon

toga odbačen i pronađen.

Takođe je iščupan dio instru-

ment table i ukradeni kablovi

za paljenje vozila.

Vještačenjem je utvrđeno da

je krađu počiniomaloljetni B. S.

u vrijeme izvršenja krivičnog

djela imao 13 godina, rođen u

Srbiji sa privremenimborav-

komu Baru.

C.H.

DraganMarović ispredZIKS-a

PrivođenjeČujovića

Rasvijetljena krađa u Baru

Osumnjičen

da je izvozila

ukraoCDplejer

Zaplijenjenooružje