Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 76 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 1. mart 2018.

Društvo

Agencija za elektronskemedije tražiće od Atlas televizije ugovore

Reprizirajuprogram

TVkućekoja jeustečaju

PODGORICA

–Agencija

za elektronskemedije

tražićeod firmeAtlas

Media grupda imdostavi

ugovorenaosnovukojih

seutvrđujenjihovopravo

za emitovanjeprograma

TelevizijeAtlas koja jeu

stečaju–odlučeno jena

jučerašnjoj sjednici Sa-

vjetaAgencije.

- Bivši radnici te firme žale

se jer seprikazujeprogram

i repriziraju emisije, a oni

nijesu isplaćeni za svoj rad.

Tražićemoda namdostave

na osnovu čega emituju

program firme koja je u

stečaju - rekao je predsjed-

nikSavjetaAgencijeRanko

Vujović.

Savjet je jučeraspravljaoio

zahtjevukojijetafirmapo-

slala, a tiče se promjene

programske strukture i nazi-

va emitera, nakon čega je od-

lučeno da to pitanje razma-

trajuna narednoj sjednici.

Direktor Agencije Abaz Dža-

fić naglasio je da u slučaju

promjene programske struk-

ture za više od 10 odsto sagla-

snost mora dati Savjet Agen-

cije.

- Tek nam je u utorak stigao

zahtjev za izmjenu program-

ske strukture te televizije.

Tražili smo od vlasnika da

programski segmenti budu

uvršteni u dokumentaciju.

Imali smo prepisku po tom

pitanju, a sad je stigao i

zahtjevkoji ćestručnaslužba

da razmotri i da to proslijedi

Savjetu.Nemogudaodlučujem

sam o onome što se tiče

promjene iznad deset odsto

ukupnog programa, pa će se

uključiti i Savjet u to. Traže

p o t p u n u p r o m j e n u

programske strukture u

odnosu na ono što je bilo

ranije, anama jenevažnoda li

će se nešto zvati Atlas ili A1,

analiziraćemo sve što je u na-

šoj moći kada je u pitanju

programska struktura tog

emitera - pojasnio je on.

Govoreći ožalbamakojesu

slali zaposleni u televiziji

Atlas koja jeustečaju,Dža-

fić je rekao da je potpuno

opravdano što traže novac

koji suzaradili, ali da imin-

stitucija na čijemje on čelu

ne može pomoći mimo

onoga što su već uradili.

- Ispravno smo postupili

kada smopokrenuli stečaj-

ni postupak pred Privred-

nimsudomi to je to - naveo

je on.

Od marta prošle godine

pred Privrednim sudom

vodi se stečajni postupak

Atlas televizije od koje 36

bivših radnika traži isplatu

800.000 eura za plate i po-

reze.

AtlasMediagrupaćeusko-

ro pokrenuti novu televizi-

jukoja će se zvati A1.

K.J.

Održana prva nacionalna konferencija povodomDana rijetkih bolesti

Oboljeli su ,,siročad“

zdravstvenog sistema

Direktorka Instituta za bolesti djece dr SonjaMilašinović objasnila je da

su rijetke bolesti u 80 odsto slučajeva genetski uslovljene, te da su 20

procenata uzrokovane virusnim i bakterijskim infekcijama, alergijama,

zatimautoimunimslabostima kao izloženost zračenjima

PODGORICA

- Zdravstve-

na zaštitaoboljelihod rijet-

kihbolesti jeneodgovaraju-

ća i ti pacijenti nerijetko su

,,siročad“ zdravstvenog si-

stema jer imsedijagnoza

postavljakasno, a često se

neprimjenjuje adekvatno li-

ječenje–poručila je izvršna

direktoricaNVONacional-

noudruženje za rijetkebo-

lestiNatašaBulatović.

Organizacija na čijem je čelu,

kako kaže, zajedno sa porodi-

cama oboljelih očekuje od dr-

žave da pomogne i pokaže vi-

še interesovanja i spremnosti

da se istinski posveti rješava-

nju problema ovih pacijenata

da se ne bi liječili privatnim

donacijama, SMS porukama,

humanitarnim akcijama već

p o s r e d s t v om p o s e b n e

budžetske linije formirane u

tu svrhu.

Djeca leptiri, Fridrajhova

ataksija,Goseovabolest,bulo-

zna epidermoliza, Menkes i

Morkijev sindrom, hereditar-

ni angioedem, cistična fibro-

za, samo su neke od rijetkih

bolesti koje su zabilježene u

našoj zemlji.Kada jeupitanju

broj oboljelih, nema preci-

znih podataka, ali se procje-

njuje da ih ima oko 35.000.

Procjene

-ProcjenjujesedauCrnojGo-

ri u toku jedne kalendarske

godine oko 400 trudnoća nosi

rizik za pojavu neke od rijet-

kihbolestikodočekivanogpo-

tomstva –kazala jeBulatović.

Direktorka Instituta za bole-

sti djece dr SonjaMilašinović

objasnila je da su rijetke bole-

sti u 80odsto slučajeva genet-

ski uslovljene, teda su20pro-

cenata uzrokovane virusnimi

bakterijskim infekcijama,

alergijama, zatim autoimu-

nimslabostimakaoizloženost

zračenjima.

- Ono što rijetke bolesti čini

posebnim jeste to što ne po-

FARMACEUTSKAINDUSTRIJAZAKAZALA:

Nakonferenciji saopštenoda je terapija skupa

Dr Milašinović naglasila je juče da je neophodno promijeniti

pravilnik o rehabilitaciji djece. Ona je kazala da su ljekari često

prinuđeni da djeci koja imaju neku rijetku bolest pišu da su

oboljela od, na primjer, cerebralne paralize jer dijagnoza koju

imaju Pravilnikomnije definisana za upućivanje u Igalo.

- Čitava paleta dijagnoza nema podršku rehabilitacije u jed-

nom kompleksnom centru kao što je Institut u Igalu. Mi kao

ljekari hoćemo da se solidarišemo i pišemo drugu šifru bolesti

nego što jeste da bi dijete ostvarilo pravo na rehabilitaciju –

kazala je dr Milašinović.

Pišudrugudijagnozukako

biomogućili rehabilitaciju

stoji dovoljna medicinska i

stručna istraženost popitanju

nastanka, toka, razvoja i nji-

hovogliječenja.Tojeporazno,

ali istinito i to ne važi samo za

Crnu Goru nego i za region,

što predstavlja poseban iza-

zov i za naučnike, kao i za lje-

kare. Izazov je i za farmaceut-

sku industriju koja je, prema

mom mišljenju, podbacila –

istakla je drMilašinović.

Ljekovi koji se koriste kod

oboljelih od rijetkih bolesti,

kako je navela, nepopularno

se zovu ljekovi ,,siročad“ zato

što je farmaceutskim kućama

potreban ogroman novac za

istraživanja ovako delikatnih

slabosti, a primjena ljekova

ima relativno mali broj kori-

snika.

BorBazalijek

A da je teško doći do lijeka,

svjedoče i bliznakinje Iva i Ja-

na Vujisić koje su jedine u Cr-

nojGori kojebolujuodMorki-

jevog sindroma, kod kojeg se

osim niskog rasta, javlja kon-

traktura zglobova i njihova lo-

ša ili ograničena pokretljivost.

Kako kažu, teško je živjeti sa

tim sindromom, ali mnogo

lakše nego prije pet godina.

Prije četiri godine pronađen

je lijek „vimizim“ koji pred-

stavlja enzimsku terapiju, a

koja je od 28. aprila 2014.

odobrenaodEvropskekomi-

sije za ljekove za tretiranje

Morkijevog sindroma. Taj li-

jek, kakokažuJana i Iva,mo-

žedaolakša tegobepacijena-

ta i zaustavi dalju progresiju.

Ipak, problem je visoka cije-

na lijeka. Terapija na godiš-

njem nivou za njih dvije ko-

šta milion eura. One se

nadaju da će imdržava omo-

gućiti da taj lijek primaju ci-

jelog života.

Sl.r.

Procjenjuje se da u

Crnoj Gori u toku jedne

kalendarske godine

oko 400 trudnoća nosi

rizik za pojavuneke od

rijetkihbolesti

Institut za javno zdravlje

Potvrđeno još

35 slučajevagripa

PODGORICA

-UCentruza

medicinskumikrobiologiju

Instituta za javnozdravlje

prošle sedmicepotvrđeno je

35 slučajeva sezonskoggri-

pa. U33 se radi o infekciji vi-

rusomgripa tipB i udvao ti-

puA.

Iz Instituta navode da je od

početka sezone laboratorijski

potvrđeno186slučajevagripa.

- Uvidom u elektronsku bazu

podataka uCrnoj Gori uovom

izvještajnom periodu prijav-

ljene su 564 osobe sa simpto-

mimanalikgripu–naveli su iz

Instituta.

Prema podacima Evropskog

centra za kontrolu i prevenci-

ju bolesti, aktivnost gripa veo-

ma visokog intenziteta je pri-

j a v l j e n a u A l b a n i j i i

Luksemburgu, dok je u Fin-

skoj, Njemačkoj, Irskoj, Slo-

vačkoj, Švedskoj, Mađarskoj,

Danskoj, Češkoj, Ukrajini i na

Kosovu prijavljena aktivnost

gripavisokog intenziteta.U23

evropske zemlje je prijavljena

aktivnost gripa srednjeg in-

tenziteta, a devet zemalja je

prijavilo intenzitet gripa ni-

skog intenziteta.

Iz Instituta podsjećaju da je

vakcinacija najefektivnija

mjera prevencije, pri čemu se

zaštita stvara nakon dvije do

tri nedjeljeoddobijanjavakci-

ne.

Sl.R.

PODGORICA

- Aktivista

LGBT foruma ,,Progres“ Elmir

Đoković preminuo je juče

u Podgorici nakon kratke i

teške bolesti.

Ova nevladina organizacija,

zajedno sa Juventasom,

Kvir Montenegrom i LGBTIQ

Socijalnim centrom saopštile

su da je Đoković bio divan

kolega i prijatelj.

- Pamtićemo ga kao preda-

nog i neumornog borca za

Preminuo

Elmir

Đoković

ljudska prava, vrsnog autora

i intelektualca, te svojevrsnu

očinsku figurumnogimmla-

dim LGBT osobama u Crnoj

Gori - saopštili su oni.

n. Đ.

Lokalni elektromotorni

vozovi bili ukvaru

PODGORICA

–Zbogniskih

temperaturaunašoj zemlji

neki vozovi jučeujutrobili

suukvarupa jeŽeljeznički

prevozorganizovaozaput-

nikeprevoz autobusima–

rekla je zaPobjeduPRtog

preduzećaAminaMurić.

Prevoz autobusima organizo-

vanjenarelacijamaBar–Bije-

lo Polje – Bar, Podgorica – Bar

–Podgorica i Podgorica –Nik-

šić –Podgorica.

- Kvar se desio na nekim elek-

tromotornim vozovima u lo-

kalnomsaobraćaju.Organizo-

van je prevoz autobusima,

takoda jeredvožnjepoštovan.

Oko 10 sati stanje se popravilo

i uspostavljen je redovan sao-

braćaj - rekla jeMurić.

Zima je bila uzrok kvara i na

vozu koji je u utorak u 15.15

sati krenuo iz Podgorice za

Nikšić,akojisepokvarioblizu

Ostroga.Putnicisuvraćenido

Danilovgrada odakle imje or-

ganizovan prevoz autobu-

som.

K.J.