Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 76 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 1. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Ljekari ce-

tinjskebolnice ,,DaniloPrvi“

napravili suodređenepro-

pusteu liječenjuCetinjanke

MarijeRažnatović tokom

njene trudnoće, pišeuzva-

ničnomizvještajueksterne

komisijekoju jeoformilo

Ministarstvozdravlja.

Kako je saopšteno izovogVla-

dinog resora, cetinjski doktori

nijesu na vrijeme procijenili

hitnost stanja pacijentkinje

Ražnatović,tejezbogtogaKo-

misija predložila da bude po-

krenut disciplinski postupak.

- Komisija je, nakon obavljene

kontrole povodom pritužbe

Božidara Šofranca i Marije

Ražnatović, i uvidaukomplet-

nu medicinsku dokumentaci-

ju i pisane izjave ljekarakoji su

učestvovaliupostupkunjenog

liječenja navela da činjenice

ukazuju na to da nije pravo-

vremeno procijenjena hitnost

medicinskog stanja pacijent-

kinje - piše u saopštenju i do-

daje se da ona jeste bila upo-

znata sa svim mogućim

komplikacijamavisokorizične

trudnoće.

Predloženo je, kako se dodaje,

i da zdravstveno-sanitarna in-

spekcija obavi inspekcijski

nadzor u pogledu propisnog

vođenja protokola i komplet-

ne medicinske dokumentaci-

je. Naloženo je i da se razriješe

članovi Komisije za kontrolu

kvaliteta Opšte bolnice Ceti-

njeidaseonaformiraunovom

sastavu, poštujući načelo

izbjegavanja konflikta intere-

sa.

Osim toga, odlučeno je i da se

uputimedicinskadokumenta-

cija Komisiji za stručna pita-

nja Ljekarske komore Crne

Gore, koja daje mišljenja, pre-

poruke i zaključke u slučaju

učinjenih propusta u struč-

nomradu.

Ražnatović je u četvrtommje-

secu trudnoće bila životno

ugrožena, a ljekari na Cetinju

sujeuvjeravalidajesveuredu.

Na kraju je u teškom stanju

upućena u Klinički centar,

gdje je utvrđeno da joj je mi-

tralni vještački zalistak u pot-

punosti blokiran i da imapuno

vode u plućima. Urađena je

hitna intervencija. Ražnatović

se porodila i ona i beba su do-

bro.

Sl. R.

PODGORICA

–Crnogor-

skomiseljeniku iz Istanbula

BedrijuGuluuručena jepr-

va iseljeničkaknjižica i tou

„Crnogorskoj sobi“uopštini

Kirklareli uTurskoj, saop-

šteno je izUprave zadijaspo-

ruMinistarstvavanjskihpo-

slova.

Bedri Gul, član Savjeta za sa-

radnju sa iseljenicima iz reda

iseljenikaizRepublikeTurske,

kako je navedeno iz ovog reso-

ra, istaknuti je predstavnikna-

ših iseljenika i inicijator broj-

nih projekata između naše

zemlje i Turske.

Uprava za dijasporu počela je

sa izdavanjem iseljeničkih

knjižica 20. februara, a one

PODGORICA

-Crnogorsko

tržište rada trebalobi učiniti

još fleksibilnijim, aneop-

hodno je raditi na aktivaciji,

socijalnimi uslugamamedi-

jacije, ocijenjeno jena sa-

stankupredstavnikaZavoda

za zapošljavanje i Evropske

komisije.

IzZavodasusaopštili dasusa-

vjeti predstavnika EK bili

usmjereni na polje obrazova-

nja, tržište rada i socijalnu in-

kluziju, sa fokusomna aktiva-

ciju tržišta rada.

Direktor ove ustanove Suljo

Mustafić kazao je da su im u

fokususvigrađanikoji senala-

ze na evidenciji.

- Pokušavamo da stvorimo sli-

ku u javnosti da Zavod posre-

dujeuzapošljavanju,alineida

zapošljava. Sprovodimo poli-

tike koje kreira Ministarstvo

rada i socijalnog staranja i jed-

na smo od najprisutnijih dr-

žavnih institucija u zemlji jer

imamo kancelarije u svim op-

štinama - rekao jeMustafić.

Podsjetio je na ogroman dis-

balans nezaposlenosti na sje-

veru i u centralnom i južnom

dijelu države i naveo da su ak-

tivnosti Zavoda, slijedeći poli-

tiku Vlade, usmjerene na sje-

ver imanje razvijene opštine.

On smatra da su posljedice

disbalansa dugi period tranzi-

cije privrede i hiperprodukci-

ja visokoobrazovanih mladih

ljudi za zanimanja koja tržište

ne traži.

Predstavnike EK zanimali su

detalji u vezi sa novinama u

zakonuoposredovanju.

Zavod, kako je saopšteno, ima

velikaočekivanjaodpredlože-

nih zakonskih rješenja, a no-

vim propisom će usluge i po-

sredovanje biti odvojeni od

mjera aktivne politike zapo-

šljavanja.

- Očekuje se potpuno obrnut

proces ukojemćeZavod svoje

programe, po odlukama

Upravnog odbora, uklapati

prema nezaposlenima, a ne,

kako je to do sada bilo, da par-

tneri konkurišu svojim pro-

gramima-navodiseusaopšte-

nju.

Ističe se da će se raditi i na bo-

ljoj povezanosti i čvršćoj sa-

radnji sa centrima za socijalni

rad.

N.K.

PODGORICA

– Ministarstvo

zdravlja razmotriće ponuđene

prijedloge reprezentativnih

zdravstvenih sindikata za

povećanje plata zaposlenih

u zdravstvu i tražiti najbolji

model za poboljšanje njihovog

statusa - poručio je ministar

zdravlja Kenan Hrapović.

On je za agenciju Mina rekao

da je povećanje plata zaposlen-

ima u zdravstvenom sistemu

jedan od prioriteta u politici

koju zastupa, ali ,,da ne mogu

zanemariti ekonomski mom-

enat i ograničena sredstva u

budžetu, čije mogućnosti u

ovom trenutku dijele svi zapos-

leni u javnom sektoru“.

Predsjednica Sindikata

zdravstva Ljiljana Krivokapić

kazala je ranije da očekuju

odgovor od Ministarstva kada

će medicinskim radnicima biti

povećane zarade, kako bi bio

spriječen odlazak najboljih lje-

kara specijalista.

Ministar Hrapović je istakao

da se mogućnosti za povećan-

je plata odnose i na ostalo

medicinsko osoblje bez kojeg,

kako je kazao, zdravstveni

sistemne bi mogao funkcioni-

sati ni jednog trenutka.

Sl. R.

knjižicu–kazao jeČirgić.

Radi prilagođavanja i postepe-

nog prelaska na novi model,

kakojeobjasnio,ljekarićepaci-

jentima kojima bude prepisan

veći broj ljekova, na njihov za-

htjev, izdati izvještaj opropisa-

noj terapiji.

-Touslučajevimapropisivanja

većeg broja recepata (dužeg

spiska propisane terapije) radi

lakšeg snalaženja pacijenata

prilikom realizacije recepata –

kazao jeČirgić.

Za zainteresovane privatne

apoteke koje nemaju ugovor sa

Fondom,odnosnokojenekori-

ste postojeći informacioni si-

stem razvijeno je zasebno in-

formatičko rješenje u obliku

namjenskog portala za uvid u

elektronske recepte.

PodsjećamodajeFZOzapotre-

be svojih osiguranika obezbije-

dio elektronski servis eRecept

koji omogućava pacijentima

uvid u propisane i realizovane

recepte u posljednjih šest

mjeseci. Za svaki recept ponu-

đene su osnovne i bitne infor-

macije za pacijenta, kao što su:

period važenja recepta, propi-

sana terapija i drugo. Pristup

servisu je isti kao i za eZakazi-

vanje preko Portala FZOwww.

eZdravlje.me.

Sl.R.

IZVJEŠTAJOTERAPIJIŠTAMPAĆESESAMOUIZUZETNIM

SLUČAJEVIMA:

Apotekeelektronski uvezaneuzdravstveni sistem

Utvrđeno da je bilo propusta u liječenju pacijentkinje u bolnici na Cetinju

Ljekari nijesuprimijetili da je

život trudnicevisiookoncu

Cetinjskabolnica

Delegacija EK posjetila Zavod za zapošljavanje

Ufokususjeverdržave

TRŽIŠTEUČINITIFLEKSIBILNIJIM:

Sa sastankauZavoduzazapošljavanje

Delegacija Uprave za dijasporu u posjeti turskoj opštini Kirklareli

Vlasnikprvecrnogorske

iseljeničkeknjižice je

Bedri Gul izTurske

„EMOTIVNAVEZA“SAMATIČNOMZEMLJOM:

Bedri Gul dobio iseljeničkuknjižicu

KenanHrapović

Hrapović:

Povećanje

plata je

prioritet

služe za identifikaciju iselje-

nika za vrijeme njihovog bo-

ravka u našoj zemlji i u druge

se svrhe, kako je istaknuto, ne

mogukoristiti.

- Pravo na izdavanje iseljenič-

ke knjižice imaju samo osobe

koje nijesu državljani Crne

Gore. Ovaj dokument semože

izdati i članovima uže porodi-

ce, a predstavlja svojevrsnu

emotivnu vezu sa matičnom

zemljomili zemljomporijekla

iseljenika–kazalisuizUprave

za dijasporu.

Dodali su da svakodnevno sti-

že veliki broj zahtjeva naših

iseljenika izsvihkrajevasvije-

ta.

Bedriju Gulu iseljeničku knji-

žicu uručili su direktor Upra-

ve za dijasporu Predrag Mi-

t rov i ć i še f Ods j eka za

informativno izdavačke po-

slove i evidenciju iseljenika

Zoran Đukanović, a uručenju

je prisustvovao i direktor

Agencije Crne Gore za pro-

mociju stranih investicijaMi-

loš Jovanović.

Naša delegacija posjetila je

grad Kirklareli u Turskoj na

poziv predsjednika ove opšti-

neMehmetaKesimoglua.

„Crnogorska soba“ u ovom

gradu otvorena je u okviru

Gradske kulturne kuće „Ali

Riza Efendi City culture hou-

se“ u opštini Kirklareli i u njoj

su izložena specifičnaobiljež-

jakulture i tradicijenašedrža-

ve.

J.B.