Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 76 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 1. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

-Napravljen

je značajanprogres u spro-

vođenjureformi javneupra-

ve, ocijenjeno jena sastanku

posebne radne grupe za tu

oblastEvropskekomisije i

CrneGore.

Ministarka Suzana Pribilović

kazala je da je Ministarstvo

javne uprave bilo posvećeno

realizaciji preuzetih i dogovo-

renih obaveza i da su za samo

pet mjeseci realizovali više od

60 odsto zaključaka sa po-

sljednjeg sastanka.

- Na sastanku je ocijenjeno da

je u prethodnom periodu na-

pravljen značajan progres u

sprovođenju reforme javne

uprave i ukazano na važnu

ulogu Ministarstva u koordi-

naciji ovog procesa - kazala je

Pribilović na konferenciji za

novinare povodom sastanka

radne grupe.

Kako je navela, Ministarstvo

će i u narednom periodu biti

posvećeno realizaciji aktivno-

sti iz Akcionog plana i Strate-

gije reforme javne uprave.

- A posebno reorganizaciji dr-

žavne uprave kroz donošenje

novog zakona o državnoj up-

ravi, kao i izradi i implementa-

ciji plana optimizacije broja

zaposlenih, kako bi uprava i

zaposleni unjoj odgovorili za-

dacima i ciljevimadržave -na-

vela jePribilović.

Ona jekazalada supartnere iz

EK informisali da će nastaviti

nadogradnju i unapređenje

servisa na portalu eUprave,

kao i na pripremnim aktivno-

stima za uspostavljanje jedin-

stvenog „one stop shopa“ u

Crnoj Gori.

- Između ostalog, zaključeno

jedaunarednomperiodumo-

ramo obezbijediti kontinuitet

u reformskimnastojanjimada

se sistemjavneupraveuCrnoj

Gori učini efikasnijim i profe-

sionalnijim - rekla je Pribilo-

vić.

Prema njenim riječima, rad

posebnegrupezareformujav-

ne uprave ocijenjen je kao od-

ličanmehanizamsprovođenja

Sporazumaostabilizacijiipri-

druživanju.

Šef Delegacije Evropske unije

u Crnoj Gori Aivo Orav rekao

je da novi programpodrške za

Crnu Goru potvrđuje da je fo-

kus EUreforma javne uprave.

- Nedavno usvojena strategija

za Zapadni Balkan je jasno

ukazala da su Vlada i admini-

stracije od suštinskog značaja

za stvaranje društvenih pro-

mjena, koje su potrebne - ka-

zao jeOrav.

On je naveo da je uz podršku

EU Crna Gora 2016. godine

usvojila ambiciozni program

reforme javneuprave i radilau

pravcutransparentnog i efika-

snog sistema, orijentisanog ka

uslugama.

Orav je istakao da je reforma

javne uprave dugačak proces

koji vuče mnogo institucija i

različite dimenzije admini-

strativnogsistemaidaostvari-

vanje ciljeva neće zavisiti sa-

moodvoljeMinistarstva, već i

od napora kompletne admini-

stracije.

N.K.

PODGORICA

–Ljekovi seod

danas udržavnimi privat-

nimapotekamaneće izdavati

napapirni recept, adabi pa-

cijenti podigli neophodnu te-

rapijupotrebno jeda sa so-

bomponesuzdravstvenu

knjižicu.

Kako jePobjedi kazaodirektor

Fonda za zdravstveno osigura-

nje Sead Čirgić, na snagu stu-

paju elektronski recepti, a iz

sistema se u potpunosti isklju-

čuje štampana verzija.

Sistemelektronskihrecepatau

funkciji je od decembra prošle

godine, a osiguranicima su za

PODGORICA

–Ministar-

stvo rada i socijalnog stara-

nja, kakobi povećalopristu-

pačnost ustanova socijalne i

dječje zaštite, angažovalo je

ekspertakoji ćeda analizira

objekte, apotomće se raditi

prilagođavanjeosobama sa

invaliditetom, najavio jemi-

nistar radaKemal Purišić.

On je juče na konsultativnom

saslušanju pred članovima

Odbora za ljudska prava i slo-

bode i Odbora za turizam, po-

ljoprivredu, ekologiju i pro-

storno planiranje govorio o

preduzetim aktivnostima u

oblasti objezbjeđivanja pri-

stupačnosti za osobe sa invali-

ditetom. Kazao je da je oblast

socijalne i dječije zaštite u

prethodnom desetogodiš-

njem periodu dosta unaprije-

đena, te da je i civilni sektor

realizovao dosta aktivnosti na

polju poboljšanja položaja

osoba sa invaliditetom.

Kakobi se oblast dječije i soci-

jalnezaštiteunaprijedila,pod-

sjetio je da je donešen zakon

koji propisuje da se ostvaruje

pravona ličnu invalidninu.

- Velika pažnja poklanja se

edukaciji i stručnom usavrša-

vanju svih zaposlenih koji se

bave djecom sa smetnjama u

razvoju–kazao je on.

MiroslavaIvanovićizUdruže-

nja mladih sa hendikepom je

negodovala što pitanje pristu-

pauslugama socijalne i dječije

zaštite za osobe sa invalidite-

tomni danas nije riješeno.

- Kada ćemo imati nesmetan

pristup? Na usluge socijalne i

dječje zaštite imamo pravo po

zakonu o socijalnoj i dječjoj

zaštiti 2013. godine. Ovo je

2018. godina – istakla je ona.

Ministar turizma Pavle Radu-

lović je kazao da su, osimnor-

mativnog djelovanja, ostvarili

rezultate i u praktičnom dije-

lu.

- Zajedno sa NVO sektorom

evidentirano je 13 prioritetnih

objekata koje je trebalo prila-

goditi. U taj projekat je ulože-

no otprilike 2,5miliona eura –

kazao je on.

N.Đ.

PODGORICA

– Pozitivna lista

ljekova (ljekovi koji se izdaju

na recept), a koja je bogatija

novim i savremenimmedi-

kamentima, u potpunosti će

početi da se primjenjuje za

nekoliko dana - saznaje Pobje-

da.

Lista je usvojena sredinom

januara, a prema novom Zako-

nu o zdravstvenomosiguranju,

osiguranik ima pravo na ljeko-

ve sa osnovne i doplatne liste.

Ministar zdravlja Kenan Hra-

pović nedavno je u Skupštini

rekao da su na novoj listi ljeko-

vi koji su na istomnivou cijena

kao u Srbiji i znatno jeftiniji

nego u drugim zemljama u

regionu.

Kako su Pobjedi ranije kazali iz

Ministarstva zdravlja, osnovna

sadrži farmakoekonomski

prihvatljive ljekove za liječenje

svih bolesti koji su u potpu-

nosti obuhvaćeni sredstvima

obaveznog zdravstvenog

osiguranja. Doplatna obuhvata

ljekove koji su terapijska para-

lela ljekovima sa osnovne liste

i osiguraniku se obezbjeđuju u

visini cijene lijeka sa osnovne

liste, a razliku do punog iznosa

cijene plaća osiguranik.

To znači da će pacijent kojem

izabrani doktor prepiše na pri-

mjer „ibuprofen“ koji se nalazi

na osnovnoj listi, a on želi origi-

nal „brufen“ imati mogućnost

da uzme lijek po želji, ali će

platiti razliku u cijeni.

Sl. R.

Ukinuta štampana verzija recepta

vrijemetestnogperiodaizdava-

ni i papirni recepti.

- Ljekari prilikom popisivanja

potrebne terapije pacijentima

neće izdavati papirne obrasce

osim u situacijama, kako je to

zakonompredviđeno, za droge

i/ilipsihotropnesupstance, kao

i zamagistralne ljekove i zavoj-

nimaterijal koji ćesepropisiva-

tikaoidosadanaručnimrecep-

tima. Realizacija elektronskog

recepta bićemoguća u svimdr-

žavnim i privatnim apotekama

na teritoriji Crne Gore, odno-

sno propisani ljekovi od strane

izabranog doktora podizaće se

u apotekama uz zdravstvenu

Uapotekusa

zdravstvenom

knjižicom

Pojedine ustanove za socijalnu i dječiju zaštitu nedostupne osobama sa invaliditetom

Ekspert većpravi planza

poboljšanjepristupačnosti

BROJNEZAMJERKE:

Konsultativnosaslušanjeministarapredodborima

Sastanak Radne grupe za reformu javne uprave

Značajannapredak

REALIZOVANEDOGOVORENEOBAVEZE:

Sa jučerašnjeg sastanka

Orav je rekao da građani zaslužuju bolju administraciju i

bolji kvalitet života i da je zbog toga Evropska komisija odlu-

čila da podrži implementaciju i reformu državne uprave sa

novimprogramomu vrijednosti od 15 miliona eura.

- To će biti dodatna sredstva opredijeljena u odnosu na 11

miliona eura za reformu upravljanja javnim inansijama -

dodao je Orav.

Orav:Građanizaslužuju

boljuadministraciju

Novapozitivna listauskorouprimjeni

PODGORICA

–Sindikalne

organizacije lokalnih javnih

emiteraBerane i Rožaje

učlanile su seuSindikatme-

dija, koji sadaokupljapolo-

vinuzaposlenihumedij-

skomsektoru, odnosnooko

600članova, saopšteno je iz

ovog sindikata juče.

Iz Sindikata medija naglasili

suda imsenedavnopridružilo

Sindikat medija dobio nove članove

Okupljaju 11

sindikalnih

organizacija

i oko 270 zaposlenih u Radio i

Televiziji CrneGore.

- Izuzetno nam je drago što su

kolege i koleginice iz lokalnih

javnihemiteraunama i uUni-

ji slobodnih sindikata prepo-

znali organizacijekoje immo-

gu pomoći u njihovom radu i

nadamo se da ćemo opravdati

njihovo povjerenje – poručili

su iz Sindikatamedija.

Prema njihovimriječima, „sa-

mo zajedno i solidarnomože-

mo mijenjati uslove rada na-

bolje“, a sa 11 sindikalnih

organizacija, koliko sada oku-

plja Sindikat medija, na do-

bromsuputudau tome i uspi-

ju.

J.B.

SeadČirgić

Ljekari prilikompropisivanja potrebne terapije

pacijentima neće izdavati papirne obrasce osimza droge

i/ili psihotropne supstance, kao i zamagistralne ljekove

i zavojni materijal koji će se propisivati kao i do sada na

ručnim receptima – kazao je Sead Čirgić