Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 76 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 1. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Kompanija

Azmont investments dobio je

saglasnost glavnogdržavnog

arhitekteDušanaVuksanovi-

ćana idejno rješenjeobjekata

uzoni turizmaT2 - turističko

naseljePortonovi uHerceg

Novom, projektovanognaur-

banističkoj parceli broj 87, na

katastarskoj parceli broj

674/1, uzahvatudržavne stu-

dije lokacije sektor pet -

Kumbor. Idejno rješenje je

uradila tivatska firmaArhi.

proMontenegro.

Površina ove urbanističke par-

cele je 54.530 kvadrata, a plani-

rana je izgradnja hotelskog

kompleksa, koga čini više turi-

stičkih objekata različite na-

mjene, strukture i organizacije.

Predviđeno je da to bude hotel

iz lanca ,,One & Only“, u čijem

sklopu se nalaze i SPA iz lanca

Chenot kao i restoran iz lanca

Locatelli. Pored toga, planiran

je i kompleks vila, kao i objekat

sapratećimprostorimanamije-

njen za aktivnosti na plaži (Fa-

mily beach club).

Planirana je izgradnja više

objekatauformi turističkogna-

selja ranga pet zvjezdica. Turi-

stičko naselje – hotelski rizort

jeplaniranokaospojvišezaseb-

nih građevinskih jedinica, čija

se izgradnja planira fazno na

ovoj urbanističkoj parceli 87.

Projektovan je hotelski kom-

pleks visoke kategorije sa uku-

pno113apartmanskihsmještaj-

nih jedinica i deset izdvojenih

zasebnihvila.Poredtoga,plani-

rano je mnoštvo raznovrsnih

pratećih zajedničkih sadržaja,

koji pružaju turističko ugosti-

teljske usluge kako gostima ho-

tela,takoikorisnicimaiposjeti-

ocima kompleksa hotela ,,One

&Only“ uKumboru.Kompleks

se sastoji od više objekata razli-

čitog tematskog sadržaja, ras-

poređenih tako da čine jedin-

stvenu ambijentalnu cjelinu

prijatnu za boravak i odmor.

Portonovi će, kako je ranije na-

javljeno iz kompanije Azmont,

postati jedna od najtraženijih

destinacijaCrneGore iMedite-

rana. Prostiraće se na 26 hekta-

ra, uzmodernijumarinuzame-

ga jahte. Vrijednost investicije

će iznositi 650miliona eura.

S. P.

Kompanija Azmont investments dobila saglasnost glavnog državnog arhitekte

Počinje izgradnja

hotela „One&Only“

Projektovan je hotelski kompleks visoke

kategorije sa ukupno 113 apartmanskih

smještajnih jedinica i deset vila

Kompanija Azmont je

dobila saglasnost glavnog

državnog arhitekte i na

idejno rješenje poslovno

stambenih objekata ,,Mid-

lle Village“ u turističkom

naselju Portonovi, projek-

tovanog na urbanističkim

parcelama broj 68, 69,

70, 71, 72 i 73, na katastar-

skoj parceli broj 674/1, u

zahvatu državne studije

lokacije sektor pet - Kum-

bor.

Idejno rješenje je uradila

beogradska irma Maši-

noprojekt kopring.

Poslovno-stambeni objek-

ti ,,Middle Village“, koji su

predmet ove projektne

dokumentacije, nalaze se

u sjeveroistočnomdijelu

kompleksa Portonovi i

orijentisani su ka marini.

Kompleks Srednje selo

čine dvije zgrade. Svaka

zgrada je na spratovima

funkcionalno razdvojena

na dvije lamele za stano-

vanje, dok je prizemni

poslovni prostor zajednič-

ki za obje lamele. Sprat-

nost ovih lamela je razli-

čita, jedna ima prizemlje i

dva sprata, dok druga ima

prizemlje i tri sprata.

IzaSrednje

selodobili

saglasnost

toji sve bolje

odani

a50

ozita

uklasifikaciju ,,NVOi drugene-

profitne organizacije“ i otkud

neprofitnim ovoliki novac koji

se ,,dobrodrži“.

TRIDESET STAVKI

IzCentralne banke, koja podat-

ke o depozitima dobija od po-

slovnihbanaka, Pobjedi je prili-

kom ranijih pisanja rečeno da

neraspolažudodatnimanalitič-

kimpodacima.

- Centralna banka u skladu sa

zakonomutvrđenimnadležno-

stima i ovlašćenjima, propisuje

bankamaobavezu izvještavanja

po svim ključnim pokazatelji-

ma finansijskog stanja. U tom

smislu je propisana i obaveza

izvještavanja po depozitima u

bankama, kako po strukturi de-

ponenata, tako i po ročnosti. U

ovoj strukturi nema podjele po

karakteru i statusu tih subjeka-

ta, tako da Centralna banka ne

raspolaže dodatnim analitič-

kimpodacima u smislu podjele

na NVO i druge neprofitne or-

ganizacije - kazali su ranije Po-

bjedi izCBCG.

Pobjedi je ovih dana iz poslov-

nih banaka, ali nezvanično, re-

čeno da oni Centralnoj banci

dostavljaju podatke po 30 stav-

ki. Pod stavkama 22 i 23 suNVO

i druge neprofitne organizacije

- rezidenti i nerezidenti. CBCG

ovestavkespajaujednuikumu-

lativnoobjavljuje.Depoziti,,ne-

profitnih“ surasli pogodinama,

a značajnije od 2008. Oni su, po

podacimaCBCG,nakraju2006.

imali11,7miliona,godinukasni-

je21,6miliona. Kad je izbilakri-

za 2008. imali su 30,56 miliona

euradepozita.Od2010.do2014.

depoziti su se kretali od 24 do

29,7 miliona eura. Cifra od 39

miliona premašena je 2015, a

godinu kasnije depoziti su do-

stigli 45,7miliona eura. U teku-

ću godinu neprofitni su ušli sa

preko 49 miliona eura, što je 11

miliona više depozita nego što

imaju sve opštine, 19 miliona

eura više od državnih fondova i

40 miliona više od svih regula-

tornih agencija.

M.P.M.

Iz ekološkog pokreta Ozon

Pobjedi su kazali da je ovo

za njih ,,potpuno nepoznata

tema jer nemaju, niti su

ikada imali bilo kakav depo-

zit“.

- Ozon se inansira isključivo

preko projekata i naši godiš-

nji budžeti zavise od trajanja

projekta, jer se često desi

da rok implementacije ne

prati kalendarsku godinu.

Prošlogodišnji budžet je bio

20 hiljada eura, s tim što

smo se kreditno zadužili pet

hiljada. Kredit smo uložili u

dodatnu edukaciju i učešće

na međunarodnim stručnim

skupovima - saopštili su iz

Ozona i dodali da je kod njih

u februaru ove godine bila

Poreska inspekcija koja je

,,prečešljala“ period 2013 –

2017. godine.

- Poreski inspektor je

utvrdio da se sredstva

troše namjenski shodno

donatorskimugovorima, za

šta posjedujemo rješenje.

Nakon prijave završnog

godišnjeg inansijskog izvje-

štaja za 2017. rok je 31.

mart i ti doku-

menti će biti

dostupni na

našoj zvaničnoj

internet stra-

nici – kazali

su iz

Ozona.

Ozon:Namaje

ovopotpuno

stranatema

PODGORICA

Kapaciteti

slobodne zoneLukeBarnije-

su iskorišćeni i stavljanjeu

punu funkciju i valorizacija

slobodne zone trebadabudu

i jesuprioritet ne samome-

nadžmentaLukeBar, već i

Vlade, ocijenio je izvršni di-

rektor barskekompanijeZa-

rijaFranović.

Luku Bar su u utorak posjetili

predsjednikPrivrednekomore

Vlastimir Golubović i privred-

na delegacija iz Srbije predvo-

đena predsjednikom Ugovor-

ne okružne privredne komore

PirotDraganomKostićem.

UsaopštenjuLukeBarsenavo-

di da je tema sastanka bila raz-

mjena iskustavauraduslobod-

nih zona Pirot i Luke Bar, sa

akcentom na mogućnosti sa-

radnje, jer, kako se navodi, slo-

bodna zona Pirot predstavlja

primjer dobre prakse i uspje-

šan model privlačenja investi-

cija.

- Predstavnici srpske privred-

ne delegacije su kazali da slo-

bodna zona Luke Bar ima sve

idealnepreduslovezauspješan

razvojirad,naročitosapartne-

rima iz Srbije. Oni su uputili i

poziv predstavnicima Luke

Bar za učešće na sastanku

predstavnika slobodnih zona

koji će se održati u Pirotu i koji

predstavlja pripremni sasta-

nak za Samit Femoza u Ženevi

- navodi se u saopštenju.

S. P.

Luku Bar posjetila privredna delegacija iz Srbije i predsjednik PKCG

Slobodnazonanije iskorišćena

PODGORICA

Ministarstvo

poljoprivrede je u cilju poveća-

nja broja korisnika ove godine

smanjilominimalni broj grla za

ostvarivanje premije sa tri na

dvije krave i priplodne junice,

sa 30 na 20 koza, dok je mini-

mum za ovce ostao 30 grla.

Premija je 70 eura za priplodne

krave i junice, a osam za ovce i

koze. Premija za steone junice

u čistoj rasi osjemenjene vje-

štačkimputem iznosi 50 eura.

Osnovna klanična premija za

tov domaćih goveda je 140

eura, a 80 za uvezena grla.

S. P.

Premije za stoku

Smanjen

broj grla

PODGORICA

Ministarstvo

poljoprivrede pozvalo je zain-

teresovane da se do 15. aprila

prijave za dodjelu podrške za

unapređenje stočnog fonda i

kvaliteta sirovogmlijeka. Poziv

je otvoren do 30. juna, a podra-

zumijeva nabavku aparata

za mužu, opreme za hlađenje

mlijeka, sredstva za kontrolu

prisustva somatskih ćelija i

dezinfekciju vimena. Podrška

iznosi 4.800, odnosno 5.600

eura za mlade poljoprivred-

nike, ili 60, odnosno 70 odsto

ukupne investicije.

Podrška za nabavku steonih

junica, priplodnih ovaca i koza,

nazimica i nerasta iznosi 50

odsto od vrijednosti investicije.

S. P.

Podrška

za stočare i

mljekare

USD

1.22140

JPY 130.72000

GBP 0.88415

CHF

1.15200

AUD

1.56370

CAD 1.56080

Kursna lista

HERCEGNOVI

Po675 eura

na imeduga iz radnogodnosa

dobilo je 118 radnika ,,Vektra

Boke“u stečaju, potvrdio je

Pobjedi nekadašnji predsjed-

nik sindikataVojinMiljanić.

Radnicima je u prvom isplat-

nomredupriznatdugodtriipo

minimalca i 24 doprinosa, u

ukupnomiznosuod516hiljada

eura. U trećem isplatnom redu

je ostao dug radnicima od 3,6

miliona eura, koji obuhvata ra-

zlika između minimalca i

stvarno zarađene plate, staž za

pet godina, prevoz i sve izvršne

sudske presude koje je priznao

stečajni upravnik. Taj bi imno-

vac trebalodabude isplaćendo

februara 2022. godine u četiri

jednake rate.

Stečaj u ,,Vektra Boku“ uveden

je2015. godinezbogčetirimili-

ona eura duga CKB-u. Plan

isplata donesen je na osnovu

plana reorganizacije, koji je

usvojen prije godinu. U taj

plan, kojim treba da se obezbi-

jedi 25,6 miliona eura, ulazi i

dozvola za prodaju autobuske

stanice, poslovnog prostora u

centru Novog, restorana ,,Ga-

leb“,motela „Dubrava“ i „Bori-

ći“, te zemljište na Rosama i u

Njivicama.

VektraMontenegrojepreuzela

,,Boku“ krajem2007, kad je na-

javljeno ulaganje 360 miliona

eura. Do sada su srušeni hoteli

,,Tamaris“i,,Igalo“ipreostaoje

samohotel ,,Plaža“.

Ž.K.

Počela primjena plana reorganizacije „Vektra Boke“

Radnici dobili

po675eura

VanjaĆalović -Marković

DirektorOzona

Aleksandar Perović

SastanakuLuci Bar