Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 76 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 1. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Prodajadr-

žavnogučešća, odnosnovalo-

rizacija 20kompanija i lokali-

teta,međukojima su Institut

Igalo i Budvanska rivijera

predviđena jeprijedlogom

planaprivatizacije zaovugo-

dinu, koji je jučeusvojioSa-

vjet zaprivatizaciju i uputio

Vladi.

Privatizacija Instituta pred-

viđena je kroz prodaju 56,4 od-

sto akcija i dokapitalizaciju,

dok je za Budvansku rivijeru

predviđena prodaja 58,7 odsto

akcija nakon restrukturiranja.

IzVlade sunakon sjednice sao-

pštili da je član Savjeta Srđa

Keković izdvojio mišljenje u

vezi sa predloženomprivatiza-

cijomove dvije kompanije.

Prijedlogomplana jepredviđe-

na i valorizacija turističkih lo-

kaliteta ili preduzeća kroz jav-

no-privatno partnerstvo - VTK

Mediteran, Kolašin 1600, Ada

Bojana i uvalaMasline – Bušat

za rt Odrač. Tu, kako se navodi,

spadaju i lokaliteti izmeđuNji-

vicaiušćaSutorine,DonjaArza

i Kabala for, lokacije Mrkovi –

Bijela Stijena, Ekolodž Lovćen,

skijalište Savin kuk i lokaliteti

obuhvaćeni prostornim pla-

nomposebne namjene Bjelasi-

ca iKomovi –Cmiljača i Žarski.

Na berzi će biti ponuđena pro-

daja 23,9 odsto akcija firme Pa-

pir, 52,4 odsto Agrotransporta,

15,5 odsto HTP Berane, 22,5

odsto Dekora, 8,3 odsto Metal

produkta, 29,6 odsto Monte-

negroturista i 10,6 odsto Crna-

gorakopa.

Ovogodišnji prijedlog, kako se

navodi, sadrži suženu listusub-

jekata koji nijesupod sudskimi

sporovima restitucije.

SavjetjerazmotrioiuputioVla-

di izvještaj o izgradnji Luštice

Bej u kojem se navodi da je od

2010. do kraja prošle godine,

prema informacijama kompa-

nije, uloženo 33,7 miliona eura,

odčega20milionau2016.i40,6

miliona u prošloj godini. U

upravljanju projektom zapos-

lena su 53 lica, od kojih je 62

odsto iz Crne Gore. Na gra-

dilištu je u prosjeku angažova-

no 529 radnika, uglavnom iz

Crne Gore, a stanovnici iz Ra-

dovića rade zanatske radove.

Kompanija je počela oglaša-

vanja radnihmjesta za potrebe

hotela ,,Chedi“ i marine i

očekuje se 250 novih radnih

mjesta.

Savjet jedonioodlukeo imeno-

vanju tenderske komisije za

privatizaciju, za valorizaciju

turističkih lokaliteta i komisije

za imovinska pitanja.

M.P.M.

Savjet za privatizaciju usvojio prijedlog plana za ovu godinu

Prodaju Institut i

Budvanskurivijeru

Nakon sjednice

saopšteno da

je Srđa Keković

izdvojiomišljenje

u vezi sa

predloženom

privatizacijom

Instituta i

Budvanske rivijere

Savjet je razmotrio i infor-

maciju o imenovanju neza-

visnog revizora za HTP

Ulcinjska rivijera.

- Vladi je predloženo da

ovlasti ministra turiz-

maPavla Radulovića da

potpiše pismo o angažo-

vanju kompanije Pricewa-

terhouseCoopers za kon-

trolora investicije - navede-

no je u saopštenju.

PwC

kontrolor

zaUlcinjsku

rivijeru

NVO o podacima CBCG da nevladin i nepro tni sektor

PODGORICA

NVOi druge

neprofitneorganizacijeuovu

godinu suušli saukupno50

miliona euradepozita. Nakra-

judecembraprošle godine, ka-

kopokazujudokumentaCen-

tralnebanke, imali su49,59

miliona eurana računima.

Prošle godinenjihovi depoziti

nijesupadali ispod40,79mili-

ona eura, što jenajniži lanjski

mjesečni depozit, a zabilježen

jeumartu. Rekordgodine su

oborili uavgustukada su imali

50,19miliona eura.

Zvanično Pobjeda nije dobila

odgovor ko sve spada u ovu kla-

sifikaciju, osimNVO.

Nezvanično saznajemo da tu,

osim domaćih i stranih NVO,

spadaju i fondacije, Crveni krst,

sindikalne i sportske organiza-

cije,ambasade,OEBS,UNDP,ali

ne i vjerske organizacije.

RAŠČLANITI

Izvršna direktorica MANS-a

VanjaĆalović-MarkovićPobje-

di je kazala da ni teorijski ni

praktično nije moguće da je 50

miliona eura novac nevladinih

organizacija. Ona je ocijenila da

bi bilomnogoda je i desetmilio-

na eura.

- Ako u ovu klasifikaciju „NVO i

druge neprofitne organizacije“

ne spadajumeđunarodne orga-

nizacije – Evropska komisija,

UNDP, OEBS, vjerske organiza-

cije... moguće je da se radi o ne-

kome ko nije vidljiv, a ima veliki

depozit. Tačnije rečeno, mogu-

ća je zloupotreba jer se radi o

ogromnim fondovima. Prosto

ne mogu da zamislim iz kojih

fondovabimogaodadolazi toli-

ki novac. Jedino ako nijesu fon-

dacije koje je neko osnovao, pa

seprekonjihprebacujeneki no-

vac za neke bogzna kakve na-

mjere - kazala je Ćalović - Mar-

ković i dodala da treba javno i

zvanično saopštiti šta sve spada

uovuklasifikaciju.

Onadodajedaonaj dioNVOko-

ji funkcioniše na osnovu proje-

kata ni na koji način nije mogao

dasteknenitidadeponujetolika

sredstva.

-Tolikifondovinemogulegalno

biti u NVO sektoru sudeći po

trenutnim izvorima prihoda –

stranihdonatora, fondovadrža-

ve i opština. Nezamislivo je, ni

teorijski, da se tolika količina

novca prikupi na računima jer

se novac povlači na osnovu pro-

jekata. Mi dobijamo projekte

koji trajuponekolikogodina, ali

se novac ne uplaćuje na račun

sve dok ne podnesemo finansij-

ske izvještaje. Nikada senijede-

silodadonatorodjednomuplati

kompletan novac za višegodiš-

nji projekat. Sve ide fazno – no-

vac se povlači po realizaciji pro-

jekata. Takva je praksa i u

drugimNVO. Zbog toga mislim

da jenemogućeda je ovoliki no-

vac na računimaNVO - objasni-

la je Ćalović- Marković. Ona je

našoj redakciji rekla da je na

svim računima MANS-a na 27.

februar bilo tačno 215.478 eura.

- To je dionovca za sprovođenje

više projekata u ovoj godini. Na

ta sredstva ne dobijamo kamatu

inijedancentnijeoročen-kaza-

la je Ćalović- Marković i ponu-

dila našoj redakciji da zajedno

istražimo čiji su sve računi obu-

hvaćeni cifrom od 50 miliona

eura depozita.

Pobjeda je, podsjetimo, i ranije

postavljala pitanje ko sve spada

Tražedaseobje

kose svekrije i

milionaeurade

Ni teorijski, ni praktično nijemoguće da je 50miliona eura

novac NVO i - ako tu ne spadaju EK, OEBS, UNDP, vjerske

organizacije - onda tu nijesu čista posla, kaže direktorica

MANS-a Vanja Ćalović- Marković

PODGORICA

Onlajn inve-

sticionaplatforma, koju je

izradioKomorski investicio-

ni forumZapadnogBalkana

i kojomseprvi put taj region

sa 18miliona stanovnika

promovišekao jedinstvena

destinacija za investiranje,

predstavljena jeuLondonu.

Iz Privredne komore je saop-

šteno da je platformu na Inve-

sticionom forumu o Zapad-

nom Balkanu, u organizaciji

EBRD, predstavio predsjeda-

vajući Komorskog investicio-

nog foruma Marko Čadež, u

prisustvu šest premijera ze-

malja regiona, evropskih zva-

ničnika, čelnika međunarod-

nih finansijskih institucija i

korporacija – potencijalnih

investitora uprivrede regiona.

- Platforma omogućava detalj-

no pretraživanje i poređenje

podataka za svih šest ekono-

mija regionau20različitihka-

tegorija, koje obuhvataju pro-

pise u oblasti poreske politike,

javnihnabavki i administrativ-

nihprocedura bitnih za poslo-

vanje i ulaganje -objasnili su iz

PKCG.

S.P.

U Londonu predstavljena onlajn platforma za Zapadni Balkan

Regionkao jedinstvena

destinacijaza investiranje

PODGORICA

Predstavnici

CrnogorskogTelekoma i Erik-

sonapotpisali sunaSvjetskom

kongresumobilne telefonijeu

Barseloni desetogodišnji ugo-

vor oupravljanjuenerget-

skominfrastrukturom.

- To će omogućiti efikasnije

mjerenje, kontrolu i održavanje

energetske infrastrukture, što

za Telekomove korisnike znači

dodatni nivo pouzdanosti najk-

valitetnije 4G mreže u Crnoj

Gori-saopštenojeizTelekoma.

Eriksonće, kako senavodi, pro-

jekat implementirati u saradnji

sa sjevernoameričkomPanaso-

nik korporacijom.

-Novopartnerstvoćeomogući-

tidasegeneratoriiklasičniaku-

mulatori koji se koriste kao po-

moćni izvori energije za bazne

stanice zamijene Panasonikov-

im litijum-jonskim baterijama

koje obezbjeđuju superiornu

gustinu energije, manje su os-

jetljive na oštećenja od inten-

zivne upotrebe i ekstremnih

temperatura i zahtijevajuman-

jeodržavanja - kazali su izTele-

koma.

Direktorka sektora tehnike u

Crnogorskom Telekomu Val-

entina Radulović rekla je da je

potpisivanje ugovora još jedno

održivo rješenje koje su u kom-

paniji odlučili da primijene u

cilju dodatnog unapređenja

mreže.

- Crnogorski Telekom ima na-

jbolju4GmrežuuCrnoj Gori, a

zahvaljujući ovoj inicijativi

imaćemo dodatne operativne,

ekonomske, kao i ekološke

prednosti, jer se od novog

rješenja očekuje da značajno

unaprijedi energetsku efikas-

nost naše infrastrukture - rekla

jeRadulović.

S.P.

Telekompotpisao desetogodišnji ugovor

Eriksonodržavamrežu

PODGORICA

Skupština

akcionara Željezničkog prevo-

za zakazana je za 30. mart ove

godine. Na dnevnom redu je

razrješenje odbora direktora i

izbor novih članova, kao i usva-

janje izvještaja o poslovanju za

prošlu godinu, izbor revizora

za 2018.

U odboru direktora ove kom-

panije sada su Eldin Mucević

(predsjednik), Valjon Mehme-

dović, Nevenka Garović, Milan

Popadić i Draženka Simović.

M.P.M.

Skupštinaakcionara30.marta

Sa sjednice

Sapotpisivanja