Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 76 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 1. mart 2018.

Politika

PRIŠTINA

Zbognedostatka

podrške i treći pokušaj ra-

sprave i glasanjaukosov-

skomparlamentuo ratifika-

ciji Sporazumaodemarkaciji

saCrnomGoromodložen je

za sljedećunedjelju. Vladaju-

ćavećinaobezbijedila je 78

odpotrebnog81 poslaničkog

glasa. Pobjedanezvanično

saznajeda ćenova sjednica

biti održanauponedjeljak, 5.

marta.

U Skupštini Kosova juče je

bilo prisutno 67 poslanika, a

članovi Srpske liste nijesu

prisustvovalisjednici.Samoo-

predjeljenjejejošjednomizra-

zilo protivljenje Sporazumu o

demarkaciji, dok je predsjed-

nik parlamenta Kadri Veselji

izjavio da očekuje njegovo

usvajanje.

PremijerKosovaRamušHara-

dinaj sastao se juče sa pred-

stavnicima Srpske liste koje je

pokušao da ubijedi da podrže

sporazum. Haradinaj je na

preskonferenciji,održanojna-

kon sastanka sa SL, kazao da

ova partija i dalje nema jasan

stav odemarkaciji.

-Razgovorisenastavljaju.Srp-

ska lista još nije odlučila kako

će glasati. Koliko ja znam, oni

suuprostorijamaSkupštine i u

jednom trenutku će odlučiti

kako će glasati - rekao jeHara-

dinaj. Srpska lista juče, među-

tim, nije saopštila svoj stav.

Zvaničnici EU koji su juče bo-

ravili naKosovu pozvali su po-

slanike koji se protive ratifika-

ciji da što prije promijene stav

kako bi Kosovo moglo slobod-

noda se kreće kaEU.

Evopski komesarzaproširenje

Johanes Han kazao je juče da

ratifikacija granica ne smije da

čeka.

- O ovom pitanju ne može se

raspravljatisvremenanavrije-

me. Sada je trenutak da se spo-

razum ratifikuje - poručio je

Han.

Predsjednik Evropske komisi-

je Žan-Klod Junker pozvao je

Skupštinu Kosova da izglasa

Sporazumodemarkaciji saCr-

nom Gorom, rekavši da je to

„ključni i neizbježan korak“ ka

viznoj liberalizaciji.

On je rekao da će, nakon de-

markacije, „građani Kosova

biti prvi koji će imati koristi“.

-Nijesamsrećan što vidimKo-

sovare kao jedine uEvropi koji

ne mogu slobodno da putuju -

rekao je Junker.

Tokomzajedničkekonferenci-

je za novinare sa predsjedni-

kom Kosova Hašimom Tači-

jem, Junker je kazao da je

Evropska komisija zadovoljna

što kosovske vlasti ispunjavaju

sve kriterijume o liberalizaciji

viznog režima, ali nije dao da-

tum kada će građani Kosova

moći slobodno da se kreću u

šengenskuoblast EU.

Tači je uvjeravao predsjednika

EK da će Kosovo uskoro ratifi-

kovati demarkaciju sa Crnom

Gorom.Onje takođeobećaoda

će Kosovo ostati posvećeno

budućnosti EU. Predsjednik

Kosova jeponovioda jerazoča-

ran zbog neratifikacije Spora-

zuma o demarkaciji granice sa

Crnom Gorom na jučerašnjoj

sjednici, ali je i dalje optimista

da će se ratifikacija desiti na-

rednihdana.

J.

ĐURIŠIĆ

PODGORICA

Udruženje

književnikaCrneGore,Insti-

tut za srpsku kulturu i Druš-

tvosrpskihknjiževnikaCrne

GoreiHercegovinezajedni

č-

kim dopisom obratili su se

Filipu Vujanovi

ć

u i Zoranu

Pažinu, u kome traže od

predsjednika države da po-

milujeMilana Kneževi

ć

a, li-

dera DNP-a, ili da zatvorsku

kaznuzamijeneuslovnom.

- Čini nam se da je trenutna

društvenopolitička zbilja uCr-

noj Gori u stanju hronične ten-

zije i konfrontacija, koje bi u

slučaju Milana Kneževića

mogle eskalirati, a to, vjeruje-

mo,nikomnijeuinteresu.Zato,

polazeći od Vaših nadležnosti,

želimo da Vam predložimo da

iskoristite neke od zakonskih

mehanizama koji Vam stoje na

raspolaganju, i tako pri kraju

Vašeg mandata, a nešto manje

od dva mjeseca od održavanja

predsjedničkih izbora, dopri-

nesete smirivanjunaraslih ten-

zija i na određeni načindate le-

g i t imi t e t p r e d s t o j e ć im

izborima, navodi se u obraćan-

juUdruženja književnikaCrne

Gore,Institutazasrpskukultu-

ru i Društva srpskih književni-

ka predsjednikudržave.

Zahtjev su potpisali Novica

ĐurićuimeUdruženjeknjižev-

nika Crne Gore, dr NikolaMa-

rojević za Institut za srpsku

kulturu i Bećir Vuković ispred

Društva srpskih književnika

CrneGore iHercegovine.

Ovaj dopis su, nakon završene

procedure,dostaviliiPredsjed-

ništvu DF-a, a medijima ga je

uputio medijski centar Demo-

kratskog fronta.

Međutim, molba za pomilo-

vanje Milana Kneževića, koju

su podnijela ova udruženja, ni-

je u skladu sa crnogorskim

Zakonom o pomilovanju. U

članu 6 ovog zakona stoji da

se postupak za pomilovan-

je pokreće pomolbi za po-

milovanje. U članu 7 se

navodi da molbu može

podnijeti osuđeno lice,

njegov bračni drug,

srodnik po krvi u pravoj

liniji,usvojilac,usvojenik,

brat, sestra, hranilac ili lice

sa kojim živi osuđeno lice u

vanbračnoj zajednici. Član 10

kaže damolbu koju je podnije-

lo neovlašćeno lice Ministar-

stvo odbacuje rješenjem.

Podsjetimo,Knežević jepravo-

sudnom presudom osuđen na

četiri mjese-

ca zatvora

zbog na-

pada na

službeno

lice.

Z. D.

PODGORICA

Pregovori o for-

miranjuvlasti uUlcinjupočeće

tokomnaredne sedmice–ka-

zao je zaPobjeduLjoroNre-

kić, predsjednikulcinjskog

odboraDPS-a.

On je rekao da će DPS pre-

govarati sa svim koalicio-

nimpartnerima na držav-

nomi lokalnomnivou.

- Moramo pregovarati sa svima da

bismo došli do najboljeg rješenja

za Ulcinj. Svi konstituenti su tu i

idućesedmicenaširazgovoritreba

da počnu – kazao jeNrekić. Prema

njegovim riječima, DPS ostaje pri

stavudatražimjestoprvogčovjeka

Ulcinja.

- Ostajemo pri tome da treba nama

da pripadne mjesto predsjednika

opštine –kazao jeNrekić.

Predsjedništvo DPS-a prošle sed-

mice dalo je podršku ulcinjskom

odboru da što prije krene u formi-

ranje koalicione većine uUlcinju.

- Polazeći odčinjeniceda jeDemo-

kratska partija socijalista pobjed-

nik izbora u Ulcinju, Predsjedniš-

tvo je dalo podršku Opštinskom

odboruDPSUlcinj da štoprijekre-

ne u proceduru formiranja koalici-

one većine, kakobi brzobila formi-

rana lokalna vlast i početa

realizacija izbornog programa

DPS-a, koji jedobionajvećupodrš-

kuUlcinjana–saoštilojePredsjed-

ništvoprošle sedmice.

I.K.

Stado

u tišini

Komentar

O kojemod ludila koja nam se događaju pisati; kako svemu

tome normalno pristupiti i ostati normalan? Ali, pisati se mora.

Kažu da je neko društvo, u kojem je bio i Vito Nikolić, stalno

pilo u jednoj kafani. Ispočetka bi plaćali, a poslije se svodilo na

to da konobar zapiše. Svi bi vremenom izmirili zapisane dugo-

ve, osimVita koji bi kelneru stalno ponavljao - piši! „Dokle ću

pisati, Vito“, upita konobar. „Dok god ne shvatiš kako je teško

živjeti od pisanja“, rekao je Vito! Naravno, ovo ne važi za fake

istraživačke reketaške plaćeničke novinare i režimske sine-

kurske pisce.

Samo ovcama poput nas mogu se događati sve ove stvari i

to zato jer ovce pristaju da ih predvode ovnovi. Oni u suštini

i ne vode neku brigu o ovčicama. Omrkaju ih o izborima,

one poslije veselo bleje i trčkaju za njima i prepuštaju imnaj-

bolju pašu i valorizovanje najboljih pašnjaka. Pošto je većini

Crnogoraca najdalji đed bio čobanin - pa su eksperti za stoku

sitnog zuba - već čujem kako govore: „Ovaj nema pojma jer

ovce predvode čobani“. Pa, braćo Crnogorci, valjda se vidi da

je ovčica ovdje alegorija i da se radi o našemdemokratskom

glasačkom stadu. Posljednji put je pastir vodio ljudsko stado

u ranome hrišćanstvu. Dobri pastir Ješua Nazarećanin koje-

ga su predstavljali na freskama kao pastira koji nosi jagnje

oko vrata ili kao „moskoforosa“, kako bi stari Heleni rekli.

Taj moskoforos i riba bili su simboli hrišćanstva i vjerno su

simbolizirali divnu Hristovu poruku. Čim je imperija prihva-

tila hrišćanstvo, prigrabiše odmah krst, inače simbol rimske

nadmoći i brutalnosti. Nestao je Dobri pastir Ješua i ovnovi su

preuzeli ljudska stada.

Kako tamo i tada, tako i ovđe i sada. Ne vjerujete? Onda reci-

te: ko bi, osimovce, mogao pomisliti da može imati ministra

koji živi od one plate koju namprezentiraju u budžetu? Tom

budžetskom cifricomnas sole od kako se Juga raspala. I

sad frka oko cca. 00.000 koje je ministar Pejović u roku od

sedamgodina primio na ime dodatne plate, honorara, troško-

va... Ne znamda li angažovani fake istraživački goniči i poen-

teri shvataju da se on teško da uporediti sa nekim kolegama

iz lukrativnijih resora koji skoro sedmomjesečno „valorizuju“

tu Pejovićevu sedmogodišnju sumicu. Naravno, goničima ne

smeta što je jedan, po njima podoban general, osimgeneral-

ske penzije, primaomjesečno više od hiljadarke kao savjetnik

naših aerodromskih stručnjaka. I to ne manje od sedamgodi-

na. Sada bi trebalo otpustiti i ovoga direktora „Aerodroma“,

što je generala otpustio tek nakon osmomjesečnog nedolas-

ka na posao, a ne nakon pet dana neopravdanog izostanka.

E, ja neću jeftine ministre, jer, kako vidimo, na tu sitnu lovu se

okupi strašni bašibozluk i fukarluk koji se volšebno i namah

obogati. Hoću dobro plaćene i stručne i sposobne ministre

koje bismo pri prvompokušaju i najmanjeg „valorizovanja“

strpali u ćorku po najstrožimpredviđenim kaznama.

Ne umijemobjasniti zašto je onoga minuta kada je Pejović

podnio ostavku zavladala tišina. Umukli su goniči, Vlada ju je

ekspresno prihvatila bez i najmanjeg pokušaja da brani svog

ministra. Pejovićev kon likt interesa nije nastao umuljanju sa

nekim kontroverznimbiznismenom ili ultrastrateškim inves-

titorom, već je nastao postavljenjemod te iste vlade. Nekako

mi se čini kao da su i Vlada i fake goniči bili na istom zadat-

ku - osloboditi se Pejovića. U Srbiji ovakve operacije zovu

„Vučićev medijski gambit“.

Do sada je Andrija Pejović biomnogo hvaljen, a mi lideri

euroatlantskih integracija u regionu. Djelovaomi je kao obra-

zovan, pristojan i posvećen poslu. I onda mi padne na pamet

da takve najlakše mijenjaju jer vjerovatno iritiraju preovlađu-

jući mediokritetluk i fake novinarluk. Sjetimo se samo kako

su tiho, bez glasa, bez da iko zažali, otišli prof. Ranko Radović

i prof. Gordana Đurović. Bojim se i za ministricu nauke dr

Sanju Damjanović i ministra sporta Nikolu Janovića, jer svaka

osoba od integriteta koja se dokazala u svijetu po svjetskim

kriterijumima i izvan partijske žabokrečine, na kraju strada od

punoglavaca koji se tu legu.

Ko zna, možda prećerujem. Eto, pade mi pogled na novine

i sliku potpredsjednika Vlade Milutina Simovića i kažu da će

(izgleda) biti kandidat za predsjednika Crne Gore. I sve mi

postade jasno: Andrija je nepotreban jer izgleda ne žurimo u

Jevropu, a Simovića isturamo zbog kilaže kako Tramp ne bi

mogao da namopet odguruje funkcionere? I, ko zna, možda

su izbornici na vlasti u pravu, neće Simovića biti tako lako

odgurnuti. Kao što su izbornici u opoziciji u pravu kada guraju

po pet, šest predsjedničkih kandidata odjednom: oni se iona-

ko takmiče između sebe, ne protiv DPS-a.

Ne mogu više, biće ipak da je problemumeni. Odoh u Mog-

ren na Konzilijumda se izblejimu intelektualnomokruženju

dok nije počelo ovomrkanje oko predsjedničkih izbora. Ili je,

možda, već počelo?

Piše:

MiloradPUSTAHIJA

Ne umijemda objasnimzašto je onogaminuta

kada je Pejović podnio ostavku zavladala

tišina. Umukli su goniči i fejk istraživači, a

Vlada je ekspresno prihvatila ostavku, bez i

najmanjeg pokušaja da brani svogministra

Propao i treći pokušaj rati kacije Sporazuma o demarkaciji

sa CrnomGorom, nova sjednica u ponedjeljak

Haradinaj jošmorada

ubjeđujeSrpsku listu

Udruženje književnika Crne Gore, ISK i Društvo srpskih književnika pisali predsjedniku države

TražeodVujanovića

dapomilujeKneževića

m

Šef ulcinjskog DPS-a kaže da će razgovarati sa svima omogućoj koaliciji

Nrekić: Pregovori

naredne sedmice

MilanKnežević

LjoroNrekić

RamušHaradinaj