Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 76 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 1. mart 2018.

Politika

PODGORICA

Predsjednik

Socijalističkenarodneparti-

jeVladimir Jokovićpred-

ložio jeuneformalnim

razgovorima takozvanoj

građanskoj opoziciji i

Demokratskomfrontu

da zajednički kandidat za

predsjednikabudeMo-

mirĐurović, nestranačka

ličnost.

Vi še i zvora Pob j ede i z

opozicije je kazalo da

je Joković obavio

konsultacije sa

Đurovićem,

ali ostaje da

sevidi da li

bi bivši

preds -

jednik

C A -

NU

prihvatio da bude kandidat di-

jela opozicije ili ima uslov da

iza njega stane cijela opozicija.

- Joković je u stalnoj komunik-

aciji sa Đurovićem. Po nama je

touovommomentunajrealnija

opcija.Nepripadanikom,nitiu

stranačkom, niti u bilo kojem

drugom smislu, a ima odlične

reference. Niko ne može da ga

svojataibiobinajboljikandidat

- rekao je Pobjedi izvor iz vrha

SNP-a.

Izvor Pobjede iz Demokratsk-

og fronta je kazao da zvaničnih

razgovora o kandidaturi

Đurovića sa Jokovićemnije bi-

lo,alidaneznačidaihnećebiti.

Prema pouzdanim saznanjima

Pob j ede , o kand i da t u r i

Đurovića bilo je riječi i na dvije

posljednje sjednice Glavnog

odbora Jokovićeve partije.

- Posebno je bila zanimljiva

rasprava na posljednjoj sjedni-

ci GO. Vidjelo se da većina

članova snažno podržava kan-

didaturuĐurovića - saopštio je

izvor iz SNP-a.

O potencijalnom zajedničkom

kandidatu opozicije, ili dijela

opozicije, su u tri dana odvo-

jene izjave dali lider GP Ura

Dritan Abazović, Demokrata

AleksaBečić kao i Joković.

LiderSNP-ajeuizjaviodpone-

djeljka kazao da se nada da još

ima vremena za dogovor opo-

zicije o zajedničkompredsjed-

ničkomkandidatu.

On je rekao da je suština da

„dva predložena kandida-

ta, Andrija Jovićević i Milka

Tadić-Mijović, ne mogu dobiti

jedinstvenupodršku opozicio-

nara“.

-

Zato tražimo novo rješenje,

trećeg kandidata oko kojeg bi

se okupila opozicija. Ovo pita-

nje u narednih nekoliko dana

mora da se riješi

-

istakao je Jo-

ković.

Ukoliko propadne i opcija sa

Đurovićem,kakojePobjedara-

nije pisala, kandidature bi mo-

gli istaći liderDemokrataAlek-

s a B e č i ć , a l i i č l a n i c a

PredsjedništvaSDP-aDraginja

Vuksanović.

N.Z.

BERANE

Izbori uBerana-

mabićeponovljeni napet bi-

račkihmjestauutorak, 6.

marta, potvrdio je zaPobje-

dupredsjednikOpštinske iz-

bornekomisijeVladimir

Obradović.

- Opštinska izborna komisija

zasijedala je danas i donijela

odluku da izbori na pet birač-

kih mjesta - Mašte, Zagorje,

NovoNaselje1,Pešca1iMezga-

le - budu održani u utorak, 6.

marta. Ispoštovali smo zakon-

ski rok od sedam dana za po-

navljanje izbora - kazao je

Obradović.

Opštinska izborna komisija

ovakvu odluku donijela je na-

kon što je Državna izborna ko-

misija prihvatila prigovore

DPS-a o izbornim neregular-

nostima.

Na izborima koji su u ovom

graduodržani 4. februara, koa-

licija „Zdravo Berane“ osvojila

je 14 mandata, Demokrate 4,

dok je koalicija „Berane pobje-

đuje - Milo Đukanović - DPS,

SD, BS“ osvojila 17mandata.

Ukoaliciji „Berane pobjeđuje -

MiloĐukanović -DPS, SD, BS“

ubijeđeni su da će im građani

na ponovljenim izborima pru-

žiti podršku, a odluku DIK-a

smatraju opravdanom i zako-

nitom. Iz te koalicije poručuju

da reagovanje koalicije „Zdra-

vo Berane“ i Demokrata pred-

stavlja čin koji pokazuje strah

odmogućeg gubitka vlasti.

- Pošto za prethodne četiri go-

dine u Beranama nijesu ništa

učinili za razvoj grada i bolji

život građana, već isključivoza

sebe i svoje rođake i partijske

kadrove, sada žele da od Bera-

na naprave zabranjeni grad u

kome će oni i njihova družina

nastaviti da se bahate i koriste

privilegijevlasti-saopštilisuiz

DPS-a.

Iz te stranke se pitaju čemu

strah od ponavljanja izbora u

redovima koalicije „Zdravo

Berane“ ako su, kako ističu, si-

gurni upobjedu.

-Prigovori i ponavljanje izbo-

ra na nekim biračkimmjesti-

ma su zakoniti dio svakog iz-

bornogprocesa i nemaničega

spornog ni u tome što je DPS

uložilaprigovore tamogdje je

našlanepravilnosti,poputod-

nošenja izbornog materijala

sa biračkog mjesta, što je uči-

nio član odbora iz Demokra-

ta.

V.J.

PODGORICA

Predsjedni-

štvoUjedinjeneCrneGore

predložilo je svog lidera

GoranaDanilovićadabude

kandidat ovepartijena

predstojećimpredsjednič-

kimizborima, koji će seodr-

žati 15. aprila.

-Mi i nemožemo da čekamo i

ovo je bilo previše, smatramo

da je posljednji čas, da svoju

riječdatujavno, daćemo imati

kandidata ako ga nema u ime

cijele opozicije, moramo da

održimo i tako ćemo i učiniti

–kazao jeDanilović zaTVCG.

U narednih dan ili dva ovaj

prijedlog predsjedništva Uje-

dinjene će razmatrati Glavni

odbor.

– Ukoliko se dogodi kakvo

čudodaodnašegzahtjevapre-

ma predsjedništvu u na-

redna dva ili tri dana bu-

d emo o b r a dov a n i

jednim kandidatom,

onda ćemo biti po-

nosnidasetodesilo

nakon svakog vre-

mena i isteka svih

rokova.Akomepitateda

li to očekujem– ne, saopštio

jeDanilović.

R.P.

JOŠSE IGRA:

„Građani“ i dalje pokušavaju da nađu rješenja za

predsjedničke izbore, aktivirala se Socijalistička narodna partija

Izvor Pobjede iz SNP-a kaže da je njihova procjena da bi suverenističkombiračkom tijelu po

biogra iji bio prihvatljiviji Đurović od Andrije Jovićevića, za čiju kandidaturu postoje ozbiljne

rezerve Abazovića, Krivokapića, ali i lidera Demosa Miodraga Lekića.

- Jovićeviću je za suvereniste opterećenje što je bio jedan od govornika na završnommitingu

Bloka za zajedničku državu, što ne gledaju blagonaklono u Uri i posebno u SDP-u - navodi naš

izvor.

Lider Ure Dritan Abazović je nedavno kazao da je opterećujuće po Jovićevića što 15 godina živi

van Crne Gore i što glasa na jednombiračkommjestu u Beogradu.

- Jovićević je, nakon što je smijenjen sa funkcije ministra unutrašnjih poslova, radio od 2002.

do 2006. godine u MUP-u Srbije, a sad je direktor beogradskog hotela ,,Mažestik“ - rekao je

Abazović u emisiji Televizije Vijesti ,,Načisto“.

BivšipredsjednikCANUprihvatljiviji

suverenistimaodJovićevića

IMomirĐuroviću igri za

predsjedničkogkandidata

Ujedinjena Crna Gora neće više čekati opozicioni dogovor o predsjedničkomkandidatu

Danilovićkreće

ukampanju

Opštinska izborna komisija Berane odlučila

Ponavljanje izboranapet

biračkihmjesta6.marta

Berane

Predsjednik Demokrata uputio otvoreno

pismo ambasadama, međunarodnim

organizacijama i političkimsubjektima

Bečić tvrdi da je

DIKatakovaona

pravni poredak

PODGORICA

OdlukaDr-

žavne izbornekomisijeda

poništi glasanjenapet birač-

kihmjestauBeranama i do-

nese rješenjeoponavljanju

izbora, direktan je atakna

pravni poredak i osnovna

demokratskanačela - ocije-

nio jeAleksaBečić, pred-

sjednikDemokrata, uotvo-

renompismukoje jeuputio

ambasadama,međunarod-

nimi nevladinimorganizaci-

jama, nezavisnimintelektu-

alcima i političkim

subjektima.

- DIK je umjesto u roku od 24

sata, kako joj zakon imperativ-

no nalaže, odluku donijela na-

kon više od 15 dana, provodeći

klasičnopravnonasiljeigazeći

Ustav, zakone i izraženu volju

građanana izborima - naveo je

Bečić.

On je ukazao da su iz DPS-a

odlučili da podnesu prigovore

na postupanje predstavnika u

radu biračkih odbora, iako su

njihovi predstavnici uredno

potpisali sve zapisnike.

-Zdravstvenostanjepredsjed-

nikaDIK-anemožebiti razlog

za gaženje pozitivnih

propisa, imajući u vi-

du da je postojala

zakonska moguć-

nost i obaveza da

on ovlasti bilo

kog č l ana da

p r ed s j edava

sjednicama u

njegovomodsustvu. To se nije

desilo zato što u tom slučaju

vladajuća većina ne bi imala

potrebnu većinu za usvajanje

prigovora. - ocijenio

jeBečić.

On je pozvao

političke činio-

ce, predstavni-

k e N V O i

međunarodne

z a j e dn i c e d a

reaguju.

I.K.

- Maske su i formalno pale

jer smo odavno znali da

sa kriminalnim režimom

imamo posla, a tragedija je

za državu to što DIK obavlja

prljavu ulogu partijskog

poslušnika – saopšteno je iz

Koalicije ,,Zdravo Berane“.

Navodi se da je „još veća

bruka što tu sramnu politič-

ku odluku unaprijed znaju

funkcioneri DPS-a“.

Koalicija

„ZdravoBerane“:

Maskesupale

GoranDanilović

AleksaBečić

MomirĐurović