Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 76 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 1. mart 2018.

CrnomGorom

HercegNovi:

Aktivisti CDPR posjetili Đenoviće

Učenicimagovorili

ozdravimnavikama

KoriSNeLeKciJe:

DjecaOŠ „Orjenski bataljon“

HERCEGNOVI

–Aktivisti

Crnogorskogdruštva za

borbuprotiv raka (CDPR)

posjetili suOŠ „Orjenski ba-

taljon“, tj. područneustano-

veBaošići -Đenovići iKa-

menari.

–Takveposjetespadajuunašu

stalnuaktivnost uborbi protiv

konzumiranja duvanskihpro-

izvoda, u okviru koje posjeću-

jumo osnovne i srednje škole

poCrnoj Gori.

Prilikom posjete, prvo poseb-

no sa direktorkom Jarmilom

Radović, a kasnije sa nastav-

nimosobljemiučenicimaško-

le, razgovarano je o problemi-

ma koje izaziva konzumiranje

duvanskih proizvoda u škol-

skom uzrastu i koliko štetno i

nepovoljno utiče na mladi or-

ganizam, pogotovo u toj fazi

razvoja ličnosti – navedeno je

u saopštenjuCDPR-a.

Svim učenicima uručena je

donacija koja obuhvata po

knjigu za školsku lektiru.

Kako objašnjavaju, posjetama

vaspitnoobrazovnim ustano-

vamaželeukazati daupotreba

divanskih proizvoda štetno

utiče na zdravlje, naročito

mladih.

– Pušenje i sve njegove nega-

tivne posljedice prvenstveno

utiču na razvoj raznih vrsta

kancera, kao i oboljenja srca i

krvnih sudova. Stoga apeluje-

monasvedanepočinjunikada

dapuše,aukolikosuvećpušači

da ostave pušenje ili bar poku-

šaju da se odviknu od konzu-

miranja duvanskih proizvoda,

kako bi sačuvali ono najvažni-

je,atojesvakakozdravlje–po-

ručili su izCDPR-a.

C.G.

Konstituisan Savjet Radija Bijelo Polje

Fali peti član

BIJELOPOLJE

–Novi članovi Savjeta lokalnog javnogemitera

Radija Bijelo Polje suMehmed Suljević, Blagoje Vujisić, Bojana

Brajić i Zdravko Janjušević. Oni su promovisani na konstitutiv-

noj sjednici. Direktor radijaDragić Rabrenović saopštio je da je

u toku javni poziv za petog člana koji će biti odabran iz oblasti

kulture i sporta.

Nakon imenovanja petog člana Skupština opštine imenovaće

predsjednika i potpredsjednika. tog tijela.

C.G.

Kotor:

Ponovo odgođena sjednica Skupštine, nijesu došli odbornici NSS

Opozicija tvrdi

da jevlast ukrizi

Avramović (DPS): Nastavlja se agonija unutar izvršne vlasti, treći put

nemogu da obezbijede kvorum. Vukšić (SNP): Nijemi poznato da ima

razmimoilaženja u koaliciji ali nije dobro da se sjednice odgađaju zbog

kvoruma. Drašković (Liberali): Nijesam iznenađen, mali je kolač koji se dijeli,

a veliki interesi toliko raznorodnih političkih subjekata

KOTOR

– SjednicaSkupšti-

ne jučenijeodržana. Drugi

put zaredomna zasijedanje

nijesudošli odborniciNove

srpskedemokratije. Pred-

sjednicaparlamentaDragi-

caPerović (DSS) konstato-

vala jeda jeu sali bilo 15

odbornika, odsutnih jebilo

18panijebilokvorumada se

sjednicaodrži.

Na pitanje novinara kako ko-

mentariše što skupštinskom

zasijedanju nijesu prisustvo-

vali članovi Nove srpske de-

mokratije, Perović je kazala

da tu situaciju ne bi posebno

komentarisala.

- Kao predsjednica Skupštine

opštine bila sam u prilici da

konstatujem kako nema kvo-

ruma. Što se tiče druge relaci-

je, nadamse da ćemo to u ho-

du korigovati i ispravljati na

dobro - prije svega građana

koji su nam dali mandat – re-

kla jePerović.

AGONIJA

ŽeljkoAvramović(DPS) sma-

tra da je nastupila kriza vlasti,

teda vlast nemožeda obezbi-

jedi većinu.

- Nastavlja se agonija unutar

izvršne vlasti. Mislimda treći

put ne mogu da obezbijede

kvorum. Znači, postoje velika

neslaganja unutar njihovih

redova. Velika je kriza vlasti u

Kotoru–kazao jeAvramović.

Napitanjekoji surazlozi on je

kazaoda to ,,trebapitati njih“,

ali da su očigledno sporne te-

me koje su bile na dnevnom

redu.

- Pretpostavljam da se radi o

neslaganjimaokoimenovanja

članova odbora direktora u

Luci Kotor, imenovanja čla-

nova skupštine Primorca, ku-

povine objekta Jugopetrola i

još puno toga. Nadamseda će

oni kao ozbiljni ljudi dati

objašnjenje zbog čega ovako

dugo čekamo na nastavak

skupštine odnosno njeno

održavanje–kažeAvramović.

Predsjednika kotorskih libe-

rala Vida Draškovića nije

iznenadilo odgađanje sjed-

nice.

KOLAČ

- Mali je kolač koji se dijeli, a

veliki interesi toliko razno-

rodnih političkih subjekata

koji se nemoguusaglasiti oko

interesnih sfera. Luka Kotor

je osnovni razlog neslaganja,

jer se u njoj događaju čudne

stvari koje javnosti nijesu po-

znate. Cunami je u njoj, a prvi

jestradaopredsjednikodbora

direktorakojijepodnioostav-

ku. Samimtim je obezglavlje-

no rukovodstvo - smatra

Drašković.

Milorad Vukšić (SNP) ocije-

nio je kako nije dobro da se

sjedniceodgađajuzbognedo-

statka kvoruma, ali mu ,,nije

poznato da ima razmimoila-

ženja ukotorskoj koaliciji“.

PredsjednikopštineVladimir

Jokićniježeliodakomentari-

še motive za nedolazak od-

bornikaNSDna sjednicu.

Vlast uKotoru čini koalicija u

kojoj su Demokrate, Demo-

kratski front, Ura i SDP, uz

manjinsku podršku tri posla-

nika Socijalističke narodne

partije.

S.M.

PoNovoBeZKvorUMA:

JučeuSOKotor

Farmerima u Rožajama predstavljen Agrobudžet za ovu godinu

Lakšedopremija i subvencija

ROŽAJE

- PredstavniciMi-

nistarstvapoljoprivrede i ru-

ralnog razvoja, rožajskimpo-

ljoprivrednicima su

predstavili agrobudžet za

2018. godinuvrijedan skoro

40.000.000eura.

Načelnik odjeljenja za savjeto-

davne poslove u biljnoj proiz-

vodnji, Vukota Stanišić, kazao

je da nijednamjera iz prethod-

nog agrobudžeta nije ukinuta

već je uvedeno niz novih, te da

su sniženi kriterijumi.

– Povećan je prag godina mla-

dih farmera na 35, s ciljem da

što više osoba te životne dobi

može konkurisati. Podrška in-

vesticijama podrazumijeva

povraćaj od 50 posto njihove

vrijednosti. Neke podrazumi-

jevaju prethodno odobravanje,

dok će isplata za investicije u

mehanizaciji i nabavci opreme

za proizvodnju mlijeka, podi-

zanje voćnjaka, plantaža ljeko-

vitog i aromatičnog bilja, biti

odobrena nakon podnošenja

veLiKoiNtereSovANJe:

SapredstavljanjauRožajama

Za svako tovno grlo junadi iz domaće proizvodnje podrška iznosi 140 eura, dok će premije za grla nabavljena

van Crne Gore iznositi 80 eura. Podrška za litar predatogmlijeka iznosi šest centi, za ekstramlijeko dodatna tri

centa, dok će proizvođači sa više od 5.000 litaramlijeka dobiti dodatni cent

dokaza o završetku posla – ka-

zaojeStanišić.Direktnapodrš-

ka za biljnu proizvodnju za

mlađe od 40 godina iznosi 190

eura, a za ostale 180 eura po

hektaru sa minimumom od

3.000kvadrata zemljišta.

PREMIJE

Načelnik odjeljenja za savjeto-

davne poslove u stočarskoj

proizvodnji, Gojko Babović,

kazao je da su premije u

stočarstvunaprošlogodišnjem

nivou, ali sukriterijumi niži.

– U govedarskoj proizvodnji

isplaćivaće se premije za dva

grla, ovčarstvu 30 i kozarstvu

20 grla. Za svako tovno grlo ju-

nadi iz domaće proizvodnje

podrška iznosi 140eura, dokće

premije za grla nabavljena van

CrneGore iznositi 80eura.Cilj

namjedana taj načinpospješi-

mo kupovinu teladi u Crnoj

Gori i povećamo tov domaćih

grla. Podrška za litar predatog

mlijeka ostaje na šest centi, za

ekstra mlijeko podrška je do-

datna tri centa, dok će proiz-

vođači sa više od 5.000 litara

mlijeka dobiti dodatni cent.

Podrškaprinabavcipriplodnih

junica, jagnjica i jarica, kao i

podrškausvinjarstvuiznosi 50

odsto vrijednosti nabavljenih

grla –kazao jeBabović.

Direktor za ruralni razvoj Mi-

loš Kusovac objasnio je da na

javni poziv za nabavku meha-

nizacije mogu konkurisati oni

koji imajuviše od tri grla stoke.

– Podrška za mehanizaciju

iznosi 50 procenata sa maksi-

malno uloženih 2.500 eura, a

isplaćivaće se investicije do

5.000 eura –kazao jeKusovac.

Farmeri će imati podršku i u

bušenju bunara na sopstven-

omzemljištu,teizgradnjibisti-

jerni.

– Javni poziv za upravljanje

stajskim đubrivom poljop-

rivredni proizvođači mlađi od

40 godina mogu ostvariti po-

drškomod 70 odsto sa visinom

investicije od 4.000 eura – ka-

zao jeKusovac.

VOĆARSTVO

Predstavnica Direktorata za

poljoprivreduAmra Šabanić je

kazala da podrška u voćarstvu

iznosi 50 odsto od vrijednosti

investicije koja ne može da

pređe više od 5.000 eura po

gazdinstvu.

- Podrška se obezbjeđuje za

opremanjepostojećihzasada,u

vidunabavkesistemazanavod-

njavanje, špalirnog sistema,

mreže za zaštitu od ptica te

protivgradnih mjera, kao i za

agro-tekstil. U povrtarskoj

proizvodnji opredjeljuje se po-

drška u nabavci sadnog i sje-

menskog materijala. Podržava

se proizvodnja na otvorenom

od minimalno pola hektara, u

zaštićenom prostoru 1.000

kvadrata i proizvodnja rasada

odminimum300kvadrata. Po-

država se i nabavka folija za

plastenike, minimalno od 500

kvadrata. Podrška za deficita-

rne vrste povrća iznosi 50, a za

ostale povraćaj je 40 odsto od

vrijednosti investicije – kazala

je Šabanić. Predstavljanje

Agrobudžeta pobudilo je

značajnu pažnju rožajskih pol-

joprivrednika, koji su najveće

interesovanje pokazali za nove

mjere i način konkurisanja,

odnosno potrebnu doku-

mentacijukakobimoglibitiko-

risnicimjerapodrške.

F.KALIĆ