Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 76 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 1. mart 2018.

CrnomGorom

Bar:

Ozvaničen završetak rekonstrukcije pruge od Virpazara do Sutomora u dužini od 6.712metara

Vozovi kroz Sozinu

sigurnije i bezbjednije

Radovi su obuhvatili zamjenu drvenih pragova betonskim, zastorne prizme, kontaktnemreže,

signalizacije, kao i čišćenje drenažnih kanala i niša. Sve je urađeno u skladu sa ciljevima

transportne politike EU, što znači podsticanje bezbjednog, ekološkog i efikasnog prevoza širom

Evrope, jačanje unutrašnjeg tržišta robe i prava građana da slobodno putuju po Uniji

BAR

- Završetak radovana

dionici prugeodVirpazara

doSutomorau tuneluSozi-

na, ozvaničen je juče sveča-

nošćuuSutomoru. Započeti

supočetkomprošle godine,

a izvođač zahtjevnogposla

vrijednogvišeod4.000.000

eura, čijomrealizacijomće

željeznički transport biti br-

ži i bezbjedniji, je austrijska

firma ,,StrabagAG“. Proje-

kat je finansiran izpredpri-

stupnih fondovaEvropske

unije.

Pruga je rekonstruisana u du-

žini od 6.712metara. Ministar

saobraćaja i pomorskihposlo-

va Osman Nurković kazao je

da suradovi obuhvatili zamje-

nu postojećih drvenih prago-

va betonskim, zamjenu šina,

zastorne prizme, kontaktne

mreže, signalizacije, kao i či-

šćenje postojećih drenažnih

kanala i niša.

POSTANDARDIMA

Sanacija dijela crnogorske že-

ljezničke pruge dio je Opera-

tivnog programa Regionalni

razvoj2012-2013,finansiraniz

fondova EU, kroz komponen-

tu IIIRegionalnog razvoja.

Predstavnik delegacije EU u

Crnoj Gori Herman Špic ka-

zao je da je sve urađeno po

standardima.

- Više od četiri miliona koji su

uloženi u ovu rekonstrukciju

vraćaju željeznicu na njene

projektovane standarde. Vo-

zovi će ići brže i bezbjednije.

Sve je to u skladu sa ciljevima

transportne politike EU, koja

senijemijenjalaodBijeleknji-

ge iz 1992. godine: podsticanje

bezbjednog, ekološkog i efika-

snog prevoza širom Evrope,

jačanjeunutrašnjeg tržištaro-

be i prava građana da slobod-

no putuju po Uniji - istakao je

Špic.

On je naglasio da je željeznica

važan segment crnogorske

- Crnogorska pruga izgrađena je na izuzetno složenom i

zahtjevnom terenu, pa ulaganja u njenu rekonstrukciju i

revitalizaciju zahtijevaju velika finansijska sredstva. Ukupna

dužina željezničke mreže u Crnoj Gori je 250 km i u najve-

ćemdijelu (225 km) je elektrificirana. U okvirumreže postoji

121 tunel, ukupne dužine 58 km. Skoro jedna trećina pruge

na teritoriji Crne Gore prolazi kroz tunele ili preko željeznič-

kihmostova - kazao je ministar Osman Nurković.

Trećinacrnogorskepruge

prolazikroztunele

privrede, jer učestvuje 60 od-

sto u ukupnom teretnom i 10

odstouputničkomprevozu.

- EU je u posljednjih deset go-

dina u unapređenje crnogor-

ske željeznice investirala

50.000.000 eura. Dobra tran-

sportnamreža doprinosi i bri-

sanju granicameđudržavama

- ukazao je Špic.

Projekat rekonstrukcije je

uspješnosprovelaDirekcijaza

javne radove Crne Gore. Di-

rektor Direkcije Almer Kalač

ocijenio je da su opravdali

akreditaciju koja je dobijena

za realizaciju tog posla.

BAR - VRBNICA

Generalna direktorku Direk-

toratazapristupanjeCrneGo-

re EU IvanaGlišević-Đurović

kazala je da Crna Gora inten-

zivno radi na sprovođenju

brojnihreformi kojepodrazu-

mijevaprocespristupanjaEU.

- Najkonkretniji efekti se vide

kroz sprovođenje važnih in-

frastrukturnih projekata koje

bespovratnom podrškom fi-

nansira EU, između ostalog i

kroz treću komponentu IPA,

kojasetičeregionalnograzvo-

ja. Taj projekat usmjeren na

unapređenje sistema uprav-

ljanja životnom sredinom i

poboljšanje sistema saobraća-

jaitoekološkiprihvatljivog,sa

ciljempoboljšanja opšteg sta-

nja životne sredine u Crnoj

Gori, u skladu sa nacionalnim

i evropskim strategijama i po-

litikama. Konkretno u oblasti

željezničkog saobraćaja mo-

derna i sigurna željeznička

prugaBar -Vrbnicadoprinije-

će, posebno kroz vezu s Lu-

komBar, većemobimuprevo-

za robe i putnika, što svakako

ubrzava ekonomski rast i ra-

zvoj-istaklajeGlišević-Đuro-

vić.

Ministar saobraćaja i pomor-

skihposlovaOsmanNurković

podsjetio je da je od 2006. go-

dine u Crnoj Gori u rekon-

strukciju i modernizaciju že-

ljezničke infrastrukture,

remont i elektrifikaciju pruge

Nikšić - Podgorica i re-

montmrežeBar-Vrbnicaulo-

ženo 123.100.000 eura.

- Kada je riječ o pruzi Vrbnica

Nurković: Od 2006.

godine u rekon-

strukciju imoderni-

zaciju željezničke

infrastrukture, remont

i elektrifikacijupruge

Nikšić - Podgorica i re-

montmreže Bar - Vrbni-

ca uloženo 123.100.000

eura

4

miliona eura koštao je pro-

jekat rekonstrukcije 6.712

metara pruge

-Bar, do sada suzavršeni rado-

vi na sjevernomdijelu–Vrbni-

ca - Kolašin (53,2 km) kao i ne-

davno završena dioni ca

Kolašin - Kos (10,9 km) i Kos -

Trebešica(7,3km, obezbijeđe-

na sredstva), kao i dio pruge

Virpazar - Sutomore - kazao je

Nurković.

Akcenat je stavljen, kako je

istakao ministar ,,na sanaciju

glavnih dionica željeznice Cr-

ne Gore za prevoz putnika i

tereta izmeđuBara,Podgorice

iBijelogPolja (granicasaSrbi-

jom), a u dugoročnom planu

je i revitalizacija željezničkih

koridora saAlbanijomi BiH“.

V.K.V.

ZADOVOLJNIREALIZACIJOM:

Jučena stanici uSutomoru

PODGORICA/PLJEVLJA

– Iz Agencije za zaštitu život-

ne sredine saopšteno je da

podaci o kvalitetu vazduha

koji se objavljuju na njihovoj

veb stranici ne predstavljaju

objektivno stanje.

- Usljed prekida u napaja-

nju električnom energijom

između 8 i 9 sati na mjernom

mjestu na ,,Gagovića imanju“

u Pljevljima došlo je do desta-

bilizacije u radu automatskog

analizatora za PM10 čestice,

tako da rezultati koji su na veb

stranici Agencije ne predstav-

ljaju objektivno stanje kvalite-

ta vazduha. Stabilizacija

rada ovog analizatora se oče-

kuje tokomnaredna 24 časa.

Ostali analizatori funkcionišu

normalno – navedeno je u

saopštenju.

Na sajtu Agencije za zaštitu

životne sredine dostupni

su od 2014. godine rezultati

mjerenja kvaliteta vazduha

sa automatskih analizatora

u realnom vremenu, u okvi-

ru državne mreže koju čini

osam stanica. Na lokaciji

Gagovića imanje stanica je

instalirana decembra 2016.

godine.

C.G.

TIVAT

–OdlukomEvropske

komisijeTivat jeukonku-

renciji zaprestižnunagradu

„Evropskanedjeljamobil-

nosti“, kojomsenagrađuju

lokalnevlasti kojeulažu

značajnenapore zapromo-

visanjeodrživemobilnosti u

gradovima.

Riječ jeokategoriji gradova sa

manjeod50.000stanovnika, a

pored Tivta, kandidati su još

grčki grad Igoumenitsa i nje-

mački Lindau.

Takategorijauključena jeprvi

put u nagradu „Evropska ne-

djelja mobilnosti“, čime je

odato priznanje manjim gra-

dovimauEvropizapostignuća

udijeluodrživog razvoja.

Prema navodima Komisije,

Tivat je, između ostalog, za-

Poznati finalisti za nagradu „Evropska nedjeljamobilnosti“

Tivat promoter održivog saobraćaja

služio da budemeđu finalisti-

ma zbog izuzetnog učešća za-

jednice u Evropskoj nedjelji

mobilnosti,kojasesvakegodi-

ne održava od 16. do 22. sep-

tembra, pružajući građanima

priliku da testiraju održive al-

ternative u saobraćaju.

Podstičući pojedince da bira-

ju načine održivog saobraćaja

kao što su pješačenje i bicikli-

zam, smanjuje se emisija

ugljendioksida, poboljšava se

kvalitet vazduha i čineurbana

područja prijatnim oblastima

za život i rad.

„Evropsku nedjelju mobilno-

sti“ prošle godine je obilježilo

višeod2.500gradova,asveča-

na ceremonija dodjele nagra-

da održaće se 21. marta 2018.

godine uBriselu.

S.K.

PoredTivta, kandida-

ti su još grčki grad Ig-

oumenitsa i njemački

Lindau

OBILJEŽAVAJUEKOLOŠKEDATUME:

Detalj izTivta

PROJEKATUSPJEŠNO

OKONČAN:

Detalj sapruge

Pljevlja

Pokvaren

analizator

vazduha