Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 76 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 1. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

– Iskaz svje-

dokaMirkaVelimirovića

,,fascinantno jenestvaran,

punnelogičnosti koje sepo-

navljaju iz rečeniceureče-

nicu, konfuzan i kontradik-

toran“ –ocijenilana

jučerašnjemsuđenjuodbra-

naoptuženihzapokušaj te-

rorističkognapadanadan

parlamentarnih izbora 16.

oktobra 2016. godine.

Ističuda se iz svega što je svje-

dok ispričao može zaključiti

da se radi o ,,naručenom iska-

zu, koji je loše naučen”.

Sa druge strane, glavni speci-

jalni tužilac Milivoje Katnić

istakao je da je svjedokMirko

Velimirović svojim iskazomu

potpunosti potvrdio navode

optužnice, kao i da njegova

priča imautemeljenjeumate-

rijalnimdokazima. Procesvo-

di sutkinja SuzanaMugoša.

Milivoje Katnić juče je u sud-

nici podgoričkog Višeg suda

kazao da je svjedokMirkoVe-

limirović, odgovarajući na pi-

tanja Tužilaštva i odbrane,

objasnionjegovzadatakvrbo-

vanja ljudi zaproteste inabav-

keoružja. Istakao jeda jeVeli-

mirović prilikom obavljanja

zadataka postupao po uput-

stvima svjedoka saradnikaSa-

šeSinđelića, ane crnogorskog

Tužilaštva, kako to odbrana

upornoponavlja.

AkcijA

Podsjetio je da su formiranje

kriminalne grupe na čijemče-

lu su bila dva pripadnika glav-

ne obavještajne uprave ruske

vojskeEduardŠišmakov iVla-

dimir Popov, a čiji je član po-

stao i Velimirović, inicirali op-

tuženi lideri Demokratskog

frontaAndrijaMandić iMilan

Knežević.

Upravo je Eduard Šišmakov,

kao tvrdi Katnić, dirigovao ci-

jelomakcijompreko Saše Sin-

đelića.

- Ovo posebno naglašavam

zbog činjenice da su postojale

i druge aktivnosti koje je spro-

vodila FSB (Federalna služba

bezbjednosti ruske države)

preko optuženih Mandića i

Kneževića, ali i lica koja će biti

saslušana u svojstvu svjedoka

–kazao jeKatnić.

Onjenaveoda jeplanbiodana

protestima bude oko 20.000

kako ljudi iz Crne Gore, tako i

ljudi izSrbije, asvesciljemna-

Suđenje okrivljenima za pokušaj terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora oktobra 2016.

Katnić: Šišmakovdirigovao

akcijomprekoSinđelića

Glavni specijalni tužilac kazao je da su lideri DF-aMandić i Knežević

inicirali formiranje kriminalne grupe na čijemčelu su bila dva

pripadnika glavne obavještajne uprave ruske vojske Eduard Šišmakov

i Vladimir Popov. Odbrana okrivljenih pak tvrdi da je iskaz Velimirovića

,,nestvaran i lažan“ i da je on bio agent provokator SDT-a

silnog ulaska u Skupštinu Cr-

ne Gore i proglašenja izborne

pobjede,mimopropisa.

- Svi razgovori prikupljeni

mjeramatajnognadzora,ako-

ji su preslušani u sudnici po-

tvrdili su iskaz svjedoka Mir-

ka Velimirovića – da je bio dio

plana dvojice optuženih, koji

su visokopozicionirana vojna

lica u obavještajne glavne

uprave ruske vojske. Velimi-

rović je došao u SDT i prijavio

pakleniplanzbogčinjeniceda

je trebalo da se upotrijebi 50

automatskihpušakauostvari-

vanjuovogcilja, da sedejstvu-

je po specijalnoj jedinici

MUP-a Crne Gore i posebno

po svimdemonstrantima, bez

posebnog izdvajanja – kazao

jeKatnić.

On je demantovao navode od-

brane da je svjedok zapravo

dovedenkaoprikriveni isljed-

nik i da je imao ulogu agenta

provokatora.

- Pripadnik kriminalne orga-

nizacije koji otkrije ili dopri-

nese otkrivanju kriminalne

organizacije kazniće sedogo-

dinudanazatvorailioslobodi-

ti od kazne. Kako Krivični za-

konik Crne Gore predviđa

jednu takvu mogućnost, SDT

je istu primijenilo. Svjedok je

došao kao član kriminalne or-

ganizacije, prijavioslučaj i na-

stavio da preduzima radnje

koje je prihvatio kriminalnim

planom, a SDT je, držeći se

zakonskih odredbi, pratilo te

aktivnosti - naveo je on.

Komentarišući optužbe od-

brane da je upravo glavni spe-

cijalni tužilac podstrekao

svjedoka Velimirovića da na-

bavi oružje,Katnić jepojasnio

da je krivično djelo nabavlja-

nja 50 pušaka dovršeno kada

se dogovori cijena i kada se

dogovori sredstvo kupovine.

Oružje

- Onog trenutka kada je Veli-

mirović došao u Tužilaštvo i

kazao da je sa izvjesnim licem

albanske nacionalnosti Fadi-

ljem dogovorio kupovinu

oružja ovo krivično djelo je

bilo dovršeno. Da je ovaj svje-

dokdošaoučasukadajedobio

samo zadatak od Sinđelića da

kupi oružje, sigurno da on tu

kupovinunebi obavio–ustvr-

dio je glavni specijalni tužilac.

On je objasnio da SDT nije

smjelo da dozvoli da oružje

uđe u Crnu Goru, kao i da je

bilobitnodaučesniciunavod-

nom pokušaju državnog uda-

rane saznajuda jenekootkrio

njihov plan.

- Velimirović je taj plan otkrio

iz plemenitih pobuda, kako bi

spriječio prolivanje krvi na

dan izbora 16. oktobra 2016.

godine.Imajućiuvidukapaci-

teteCrneGore i opasnost koja

jebilanatkrivena, ali i činjeni-

ce da su u sve bili uključeni

agenti FSB-a, pripadnici glav-

ne ruske armije, da je bio

uključen veliki broj lica, nije-

smo mogli rizikovati da to

oružje stigne u Crnu Goru jer

smo znali što je plan ove kri-

minalne grupe – pojasnio je

Katnić.

IstakaojedajeVelimirovićbio

u životnoj opasnosti i tada je

bio u ozbiljnoj dilemi da li

smije da prekine cijelu akciju.

Katnić navodi i da je FSB

pratilaVelimirovića i aktivno-

sti koje je sprovodio, a što će

Tužilaštvo dokazati predstav-

ljanjemmaterijalnihdokaza.

On nije sporio da je postojala

mogućnost da se sve moglo

prijaviti državnim organima

Srbije ili Kosova, ali je SDT

zbog osjetljivosti cijelog slu-

čaja procijenila da se oružje

uništi kako ne bi moglo biti

unijetouCrnuGoru i korišće-

noubilo koje svrhe.

- Da je SDT htjelo da se u sve

ovoumiješa, onobi primijeni-

lo odredbe koje ima na raspo-

laganju, a to jeprimjenamjera

tajnog nadzora, simuliranje

kupovine oružja, simulirano

davanje mita ili druge mjere

kao što je prikriveni isljednik.

Mogli smo uz pomoć Velimi-

rovića u tu grupu infiltrirati

višeprikrivenihpolicajaca, ali

nijesmo za tim imali potrebe.

Kriminalna grupa je djelova-

la, anijeznaladasmo jeotkrili

sve do hapšenja – pojasnio je

Katnić.

StAvOdbrAne

Sa druge strane, advokati od-

brane bili su izričiti da jeMir-

ko Velimirović bio saradnik

Specijalnog tužilaštva, kao i

da je obavljao funkciju agenta

provokatora, čiji je zadatak

bio da manipulacijama nave-

de optužene ljude da uđu u

zonukrivične odgovornosti.

Advokati su posebno istakli

činjenicuda jeVelimirović vi-

dio petnaestak osoba od na-

vodnih 500 demonstranata.

Iskazana jesumnjada jeoruž-

je uopšte postojalo, a ukoliko

jeste, da je fizički nemoguće

da ga je Velimirović uništio u

jezeru za svega 40minuta.

Advokat NikolaMedojević je,

ocjenjujući iskazsvjedokaVe-

limirovića, kazao da se stiče

utisak da se ne radi o istin-

skom krivičnom postupku,

nego njegovoj parodiji. On je

naveo da je priča svjedoka sa-

radnika puna ,,kratera nelo-

gičnosti“. Ocijenio je da svje-

doknijeuspiodaobjasni šta je

od12. do15. oktobraradiosvo-

jom voljom, a šta po nalogu i

čijemnalogu.

Medojević navodi da je Veli-

mirovićsvojimiskazom,,osim

fiktivnog potapanja oružja, u

suštinskomdijelu realno i efi-

kasno potopio iskaz svjedoka

saradnika, iako mu to nikako

nije bio zadatak i namjera“.

- Posebno primjećujem da

ovaj svjedokkažeda jeupetak

uveče, uoči izbora, trebalo da

prisustvuje sastanku koji je

svjedok saradnik Sinđelić

upriličiosakomandirimagru-

pa na protestu. Ova izjava

predstavlja gigantsku negaci-

ju iskaza svjedoka saradnika i

njegove teorije o konspirativ-

nosti i ćelijskom djelovanju

gdje niko ni za koga ne zna.

Stoga primjećujem da, ili se

svjedok saradnik šegačio sa

ovimsvjedokom, ili je to radio

dajući svoj iskaz pred sudom,

a smatramnajlogičnijimda je

u pitanju i jedno i drugo – ka-

zaojeadvokatNikolaMedoje-

vić.

Advokat Radonja Drakulović

smatra da je svjedok potvrdio

da jesveovorežiraospecijalni

tužilac, podsjećajući na reče-

nicu: ,,Pomozi ti nama, pomo-

ći ćemo imi tebi“.

- Velimirović je sve svoje rad-

njepreduzeoponaloguSpeci-

jalnog tužilaštva, uvodeći

mnoge ljude u zonu krivične

odgovornosti –kazao je on.

Advokat Dražen Medojević

primijetio je da Velimirović

prilikom iznošenja neistina

ubrzava govor i izgovara ,,ne-

razumne rečenice koje nije

bilo moguće smisleno inter-

pretirati“.

- Ne mogu shvatiti da bilo ko

može pokloniti vjeru ovom

svjedoku - kazao je on.

Na suđenju, koje se nastavlja

danas, primjedbe će iznositi

advokati Miroje Jovanović i

NikolaBulatović.

Lider DF-a Milan Knežević udaljen je

juče iz sudnice Višeg suda u Podgorici

do kraja dokaznog postupka, nakon što

je svjedoka Mirka Velimirovića nazvao

,,spodobom“ i predložiomu da se udavi

u jezeru u koje je bacio oružje. Optuženi

Knežević nije štedio ni sutkinju Suzanu

Mugošu, koju je uporedio sa Cecom

Cunami iz televizijskog rijalitija, a glav-

nog specijalnog tužioca Milivoja Katnića

sa Zmajemod Šipova.

- I vi sad odmene očekujete da postav-

ljampitanja ovom albanskom vojvodi,

ovom čovjeku koji je agent kosovske

obavještajne službe, koja u potpunosti

sarađuje sa crnogorskom službomu

ovommontiranomudaru? Otkud vama

pravo, zaštomislite da sam ja Lepi Mića

Kneževićudaljenizsudnice

dokrajadokaznogpostupka

Glavni specijalni tužilac

Milivoje Katnić zamolio je

sud da ubuduće spriječi

da okrivljeni svjedoka, koji

je spriječio krvoproliće,

vrijeđaju i navode ga na

samoubistvo.

-Andrija Mandić je ovog

svjedoka navodio na

samoubistvo govoreći:

da on ima imalo časti

pošto radi za režimMila

Đukanovića, koji je pri-

znao nezavisno Kosovo,

mogao bi da se opaše

Nobelom i tako sačuva

čast svoje porodice.

Dvadeset godina sambio

sudija i nikada nijesam

čuo ozbiljnije prijetnje –

kazao je Katnić.

Spriječiti

okrivljene

danavode

svjedokena

samoubistvo

i da ćete me vraćati svakih desetak dana

u zadrugu, a da ste vi Ceca Cunami, a Mili-

voje Katnić izigrava Zmaja od Šipova i da

ćete vi mene ovdje svaki čas da vraćate u

ovaj rijaliti. Da ova spodoba ima obraza,

on bi sam sebe udavio u jezeru, tamo gdje

je bacio one puške, da ga nikad ne nađu

sa onimpuškama - kazao je Knežević,

istakavši da mu je zbog 23 udaljenja iz

sudnice nanijeta šteta i pogaženo njego-

vo pravo na pravično suđenje.

Njegov partijski kolega Andrija Mandić

udaljen je sa prošlog ročišta, takođe zbog

vrijeđanja suda.

MirkoVelimirovićdolazi na suđenje

TužiociMilivojeKatnić i SašaČađenović