Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 28. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

–AdvokatVe-

liborMarkovićkazao je za

Pobjedudapostojeodređe-

ne indicijekobimogaoda

stoji iza, kako je rekao, ,,ju-

načkog čina“paljenjanjego-

vog automobilanaparkingu

ubliziniOsnovne škole

,,MaksimGorki“.

Džip „tojota lend kruzer“ za-

paljen je u ponedjeljak oko

19.30 časova, a vatra je uništila

prednji dio automobila.

- Nikome nijesam dužan no-

vac, aoni koji sumeni dužni su

kao članovi porodice. Nikada

nikoga nijesamprevario, nije-

sam nikada podmićivao i svoj

posao radim profesionalno.

Ako jenekonezadovoljansvo-

jom pozicijom kao protivna

stranka one strane koju zastu-

pam, jamu tu nemogu pomo-

ći.Svakakoćuraditisvojposao

kaodo sada –kazao je advokat

Marković.

Ministarstvo pravde i Advo-

katska komoraCrneGore naj-

oštrije su osudili napad na

imovinu advokataMarkovića.

Povodomovog incidentaogla-

sili su se iz Advokatske komo-

re i Ministarstva pravde osu-

đujući najoštrije napad na

imovinu advokataMarkovića.

- Advokatska komora Crne

Gore je po ko zna koji put pri-

nuđena da oštro protestuje i

izrazi nezadovoljstvo zbog još

jednog u nizu napada na svoje

članove. Posebno bi istakli da

je ovakav gnusni čin istovre-

meno napad na advokaturu

kao nezavisnu i samostalnu

profesiju-navodiseusaopšte-

nju Advokatske komore, koje

je potpisao njen predsjednik,

advokat ZdravkoBegović.

Ovaj nemili događaj je, kažu iz

Advokatske komore, još jedna

potvrda da su advokati izlože-

ni svakodnevnim pritiscima i

fizičkim napadima od strane

nasilnihpojedinaca.

- Zahtijevamo od nadležnih

državnih organa da u što kra-

ćem roku rasvijetle ovaj i sve

drugenapadenaadvokate,od-

nosno otkriju počinioce ovih

krivičnih djela i na taj način

zaštite advokate od eventual-

nih budućih kukavičkih napa-

da, timprije što je advokatura

sastavniineraskidividiocrno-

gorskogpravosudnogsistema.

Apsolutno smoubijeđeni da je

obaveza državnih organa da u

okviru svojihnadležnosti pre-

duzmusvemjere i radnjekako

bi advokati bezpritisaka i stra-

ha za svoj život nesmetano

mogli obavljati advokatsku

djelatnost, na najbolji mogući

nacin–kazao jeBegović.

IzAdvokatskekomorepodsje-

ćaju da su u nekoliko navrata

advokati fizički napadani u

sudnicama i ispred zgrada su-

dova, te da su u više navrata

paljena i njihova vozila.

- Što sve upućuje na potrebu

da se unaprijedi zakonska re-

gulativa kako bi se ovakvi na-

padi, koji suuposljednjevrije-

me učestali, preduprijedili i

adekvatno zakonski sankcio-

nisali – zaključio jeBegović.

Ministarstvo pravde očekuje

od nadležnih organa da u što

kraćem roku istraže sve okol-

nosti navedenog slučaja i pro-

cesuirajuodgovorne.

B.R.

Advokatska komora i Ministarstvo pravde osudili napad na kolegu

AdvokatMarković

naslućujekomu je

zapalioautomobil

PODGORICA

–Optužnica

protivEmiraSarvana(39) iz

Pljevalja, okrivljenogda je30.

oktobraprošlegodineubio

tetkuDurijuPojatićunjenom

stanuuPodgorici, dostavljena

jepodgoričkomVišemsudu

naprovjeru.Ocjenadokaza

koje jeVišedržavnotužilaštvo

ponudilouzoptužnicuzaka-

zana jeza7.mart.

Sarvanseu

istrazi branioćutanjem.

Tijelo penzionisane profesorice

je 30. oktobra oko 15 sati u nje-

nomstanu na trećemspratu, na

Bulevaru Svetog Petra Cetinj-

skog, Preko Morače, pronašao

rođak, kojem je bilo sumnjivo

štosePojatićnejavljanatelefon-

skepozive.

Kada je ušao u stan zatekao je

staricu bez znakova života i nje-

nog bratanića kako sjedi pored

nje. Pretpostavlja se da je zločin

počinjen izkoristoljublja.

Na tijelu je bilo više povreda, a

pronađena je i krvava kutlača

kojomje,kakosesumnja,Sarvan

udarao. Policija je saopštilada je

tokomuviđaja konstatovano da

nijebilotragovanasilnogotvara-

nja, odnosnoprovaljivanjavrata

stana. Komšije pokojne Pojatić

ispričale su da je profesorica u

penziji i ranije imala problema

sabratanićem, koji se čudnopo-

našao. Tvrde i da ga je novčano

pomagala.

Oni tvrde da su o svemu tome

obavještavali policiju jer je bilo

jasnoda se radi onasilniku.

Da je Pojatić i ranije bila žrtva

nasilnogbratanića, potvrdila je i

policija. Oni su naveli da je dvije

nedjelje ranije starica prijavila

da Sarvan pokušava da uđe u

njen stan. U evidenciji CB Pod-

gorica telefonskimputem regi-

strovan je poziv Pojatić, koja je

dežurnoj službi prijavila da Sar-

van lupa na ulazna vrata njenog

stana govoreći joj damu otvori,

štoonaniježeljela.

Naveli su i da su razgovarali i sa

Pojatić, ali da ona nije htjela da

podneseprijavuzboguznemira-

vanja.Tražila jeodpolicajacada

udalje Sarvana od njenog stana,

što suoni i učinili, ali ga i upozo-

rili naponašanje.

Prema nezvaničnim informaci-

jama, porodica Sarvan izPljeva-

lja već nekoliko godina nema

komunikacijusaEmilomSarva-

nom, okrivljenimza ubistvo tet-

keDurijePojatić,tvrdipoznanik

porodiceSarvan.

- Upravo je pokojna Pojatić bila

rođaka koja je Sarvanu pružila

rukuutomperiodutakoštogaje

novčanopomagala–kazaojesa-

govornikPobjede.

Ontvrdidaporodicanikadajav-

no nije iznijela razlog zbog ko-

jegjeprekinulasvakikontaktsa

Emirom Sarvanom, ali se spe-

kuliše da je povod za taj potez

bilotoštosepriklonioorganiza-

ciji koja promoviše ideje na ko-

jima se zasniva djelovanje tero-

rističke organizacije Islamska

država.

B.R.

Višemsudu dostavljena optužnica protiv

okrivljenog za ubistvo tetke Durije Pojatić

Dokazi protiv

EmiraSarvanana

ocjenu7.marta

PODGORICA

–Dragana

Tomašević i VojkaPavićević

juče suupodgoričkomVi-

šemsudupotvrdileda suna

dankada je likvidiranDali-

borĐurićuZIKS-u, optuže-

niDejanPavićević iMiloš

Trbobili gosti lokala

,,Sweet-heart“uDani-

lovgraduukojemsunjih

dvije zaposlene.

Pavićeviću i Trbu se sudi za

pomaganje u uništavanju do-

kaza povodomubistva Đurića

koje se dogodilo u spuškom

ZIKS-u 22. septembra prošle

godine. Đurić je ubijen hicem

iz snajpera dok je vježbao u

otvorenoj teretani Poluotvo-

renog odjeljenja u spuškom

zatvoru. Proces vodi sudija

Dragoje Jović.

Svjedokinje se nijesu mogle

sjetitikolikojesatibilokadasu

Pavićević i Trbo došli u lokal,

ali su se sa sigurnošću sjetile

da su ,,pojeli, popili i uredno

platili račun, pa i ostavili bak-

šiš“.

Tomašević koja radi kao šan-

kerica je ispričala da su se Pa-

vićević i Trbo čudnoponašali.

- Bili su čudnog ponašanja,

uzjapureni, ali nas nijesu vri-

jeđali. Jedan od njih (Trbo) je

izlazio napolje nekoliko puta i

u rukama je držao čekić. Kao

da se igrao sa njim – kazala je

Tomašević.

Ona jepreciziralada se visoči-

ji (Pavićević) čudno ponašao,

odnosno ,,kaoda je izvodione-

ke grimase“.

Ona navodi da je nakon njiho-

vogodlaskaizlokalaispodsto-

la našla poklopac od telefona

koji jesklonilazašank, akoji je

policija kasnije uzela.

Za razliku od Tomašević, koja

je tvrdila da su se Pavićević i

Trbo u lokalu zadržali više od

45 minuta, svjedokinja Vojka

Pavićević, koja radi kao kono-

barica, kazala je da su optuže-

ni u kafani proveli oko 15-20

minuta.

Ona se prisjetila da su se optu-

ženi čudnoponašali, ali tekna-

konšto joj jepročitan iskazkoji

je dala u istrazi sjetila se i da je

Trbou rukama imao čekić.

Razlike u kazivanju objasnila

je protokomvremena.

Tužilac Saša Čađenović nije

imao primjedbi na iskaz svje-

dokinja, dok jeodbrananavela

da su im iskazi kontradiktorni

i neuvjerljivi.

Pavićević i Trbo optuženi su

da su bitno doprinijeli još nei-

dentifikovanim osobama da

na podmukao način i iz kori-

stoljublja ubiju Đurića koji je

navodno bio blizak ,,škaljar-

skomklanu“.

Prema navodima optužnice,

materijalnim dokazima utvr-

đeno je da su Kotorani čekali

22. 9. 2016. godine da se izvrši

likvidacija Đurića koji je slu-

žio kaznu zatvora u ZIKS-u, a

koji je ubijen iz snajpera.

Zatim su, kako se navodi, po-

mogli u uništenju tragova koji

su povezani sa pomenutim

djelomna način što su zapalili

automobil koji je ubica kori-

stio.

Sljedeće suđenje zakazano je

za 10. april.

B.R.

Svjedokinje sene sjećajukadsuoptuženi došli u lokal

Suđenje za ubistvo Dalibora Đurića unutar zidina ZIKS-a

BEOGRAD

–Suđenjepri-

padnicima ,,škaljarskogkla-

na“MiruMuratoviću,Milo-

šuNiloviću i Iliji Zecu, koji se

terete zanelegalnodržanje i

nošenjeoružja, zakazano je

za 11.maj, pišeportal B92.

Kako prenosi ovaj portal, pred

Višim sudom u Beogradu je

prethodno okončano pripre-

mno ročište, koje je bilo zatvo-

reno za javnost i trajalo je sve-

ga pola sata.

Muratović,Nilović iZecuhap-

šeni su početkom juna prošle

godine u beogradskom resto-

ranu,,Durmitor“kadajeprive-

denoukupno10osoba,alisuse

nakon istrage na optužnici

našli njih trojica.

Mitar Muratović je u pritvoru

od hapšenja 1. juna 2017, a kra-

jem januara pritvormu je pro-

duženza još60danazbogopa-

snosti da će ponoviti krivično

djelo u kratkom vremenskom

periodu.

Muratović i Nilović optuženi

su zbog nedozvoljenog noše-

nja oružja, a Zec za nedozvo-

ljenodržanjemunicije.

Optužnicom im se na teret

stavljakrivičnodjelonedozvo-

ljenaproizvodnja,držanje,no-

šenje i promet oružja i eksplo-

zivnihmaterija.

Viši sud je 20. decembra 2017.

godine donio rješenje kojim je

potvrdilo optužnicuVišeg jav-

nog tužilaštva, a pošto se niko

na nju nije žalio Apelacionom

suduuzakonskomroku, rješe-

nje o potvrđivanju je postalo

pravosnažno 19. januara.

C.H.

„Škaljarci“ predsudom11.maja

BEOGRAD:

Počinje suđenje optuženima za nelegalno držanje i nošenje oružja

PODGORICA

– Carinici su 24. februara na graničnomprelazu

Božaj oduzeli 75 neprijavljenih parfema različitih brendova.

Kako se navodi u saopštenju Uprave carina, kontrolom teret-

nog vozila, crnogorske registracije, carinici su pronašli nepri-

javljene parfeme u vozačevoj kabini. Odgovornom licu je izdat

prekršajni nalog.

C. H.

Akcija carinika na Božaju

Oduzeto75parfema

različitihbrendova

Sauviđaja

PrivođenjeSavranauTužilaštvo

VeliborMarković

SaakcijeprivođenjauBeogradu