Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 28. februar 2018.

Društvo

PODGORICA/BIJELOPO

LJE

–UorganizacijiForuma

Bošnjaka iporodicažrtava ju-

če jeuPodgorici iBijelomPo-

ljuobilježena25. godišnjica

zločinauŠtrpcima, kada je27.

februara1993. godine izvoza,

nasilnozaustavljenognasta-

niciuovommjestu, koji je išao

izBeogradakaBaru, oteto20

putnika, listomMuslimana,

koji supotomsurovo likvidi-

rani.

- Bilo je hladno te 1993. godine,

ahladno je i danas, jerni poslije

četvrt vijeka ništa nije pomje-

reno – traje zločin nad štrbač-

kimžrtvamainjihovimporodi-

cama – poručio je predstavnik

Foruma Bošnjaka Mirsad Ra-

stoder.

POZIVNADLEŽNIMA

On je sa predstavnicima ove or-

ganizacije, porodicama žrtava,

građanima položio cvijeće na

spomen-obilježje „Sat života“ u

BijelomPolju ističući da tri dr-

žave (Bosna i Hercegovina, Sr-

bija i Crna Gora) ni poslije 25

godina nijesu smogle snage da

riješeovaj slučaj.

-Alisenievropskeinstitucijene

bave timdogađajem. Zbog toga

moramo apelovati na sve insti-

tucije da konačno rasvijetle što

sedesilouŠtrpcima, gdje supo-

smrtni ostaci žrtava – istakao je

Rastoder.

Upozorio jedaporodice strada-

lih gube nadu jer se 25 godina

bore sa neizvjesnošću i preispi-

tivanjem.

Ragip Ličina, brat nastradalog

Iljaza Ličine, pitao je zbog čega

suzločinci nedostupni pravdi.

-Nekada se tonijemoglo ili nije

smjelo, ali danas demokratska

CrnaGora imasvasredstva i sve

mehanizme da dođe do istine,

ali i ona ćuti. Ne čuje se ni naše

pravosuđe, ni tužilaštvo. Treba

svi mehanizmi da se upotrijebe

kako bi se zločin riješio – rekao

jeon.

Predsjednik Foruma Bošnjaka

HuseinTuzović izrazio je nadu

da će biti pronađeni posmrtni

ostacižrtavaiomogućenoporo-

dicama da ih časno i dostojan-

stvenosahrane.

Pored predstavnika Foruma

Bošnjaka,naSpomenikžrtvama

civilnih ratova u Podgorici cvi-

jeće su položili i predstavnici

nekoliko političkih partija i ne-

vladinogsektora.

ZAJEDNIČKA ISTRAGA

Tuzović je apelovao na držav-

ne organe da se uključe u ra-

svjetljavanje ovog, kao i svih,

kako je rekao, drugih zločina

počinjenih u istom periodu

nad građanima naše države,

barem razmjenom državne

dokumentacije.

Međuotetimatog27.februaraiz

vozauŠtrpcima,podsjetiojeon,

bila su i dvamladića iz Podgori-

ce.

- Ismet Babačić, koji se mjesec

dana ranije oženio, kao i malo-

ljetni Senad Đečević, potomak

jedneodnajstarijihpodgoričkih

porodica–kazao jeTuzović.

Kadsuujacišesnaestogodišnjeg

Đečevića saznali za otmicu, ka-

ko je rekao, otišli su u Foču kod

njihovihpoznanika.

-Njihovnapor,dadajuogromnu

sumunovcazaotkup,biojeuza-

ludan– istakao jeTuzović.

Do danas supronađeni posmrt-

ni ostaci samo četvorice otetih

putnika.UjezeruPerućac–Ha-

lila Zupčevića 2009, a Rasima

Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilija-

zaLičine2010. godine.

Zločin supočinili pripadnici ta-

kozvane Vojske Republike Srp-

ske, odnosno paravojne forma-

cije „Osvetnici“, predvođeni

MilanomLukićem.Međuoteti-

ma je bilo 18Muslimana, jedan

Hrvat, kapetan Jugoslovenske

narodnearmije, koji jekrenuou

Podgoricu da posjeti svog sina

regruta i jedan tamnoputi put-

nik, čiji su lični podaci do danas

nepoznati.

- Tomo Buza, kapetan JNA, se

pobunio i platio glavom, štiteći

nedužne ljude. On nijemislio o

svomživotu–podsjetiojeTuzo-

vićnažrtvuovoghrabrogHrva-

ta.

Zajednički istražni timBosne i

Hercegovine i Srbije2014. godi-

ne uhapsio je 15 osumnjičenih

zaratnizločinuŠtrpcima.Peto-

ro njih je uhapšeno na teritoriji

Srbije, ali je Apelacioni sud u

Beogradu odbacio optužnicu u

oktobru prošle godine „iz pro-

cesnih razloga“. UBosni i Her-

cegoviniuhapšenoje10osoba,a

jedan od optuženih priznao je

zločin i nagodio se sa sudomda

u zamjenu za svjedočenje dobi-

jenižukaznu.

UCrnoj Gori je ranijeuhapšen i

osuđen Nebojša Ranisavljević.

On je odavno „odležao“ petnae-

stogodišnju kaznu zatvora na

koju je bio osuđen. Zatvor u

Spužunapuštio je2011. godine.

V.Šb

./J.B.

PODGORICA

–Potrebno je

daSocijalni savjet budeviše

uključenuproces donošenja

odlukakoje imajudirektne

posljedicena zaposlene i po-

slodavce - poručeno je sa

konferencije „Transparen-

tan socijalni dijalogkaopre-

duslovzdravog i održivog

ekonomskog i društvenog

razvojauregionu“.

Konferenciju je u Podgorici

organizovalaUnijaposlodava-

ca Crne Gore, a predsjednica

ove organizacije Svetlana

Vuksanović ocijenila je da so-

cijalni dijalog u posljednjih

nekoliko godina prkosi svim

problemima koji su prisutni u

privredama zemalja regiona.

ZNAČAJ

- I pored velikih iskušenja, so-

cijalni dijalog se više puta po-

kazao kao jedini pravi alat u

rješavanjuproblema,teubrza-

vanju ekonomskog rasta i ra-

zvoja društva. Moramo pri-

znati da je njegov značaj i

kvalitetuposljednjihnekoliko

godina ojačan, te da u našim

zemljama počinje da zauzima

mjesto koje mu pripada - ista-

kla jeVuksanović.

Socijalni dijalog u Crnoj Gori,

kako je podsjetila, uspostav-

ljen je prije 10godina.

- I pored toga i dalje imamo

iste probleme koji su prisutni

od samog početka i koji ne do-

zvoljavaju da socijalni dijalog

bude ono što bi zaista trebalo

da bude. I dalje nijesmouklju-

čeni u proces donošenja svih

odluka, koje imaju direktne

posljedice na zaposlene i po-

slodavce. I dalje nemamo pre-

poznatljivost kod svih nosila-

ca odluka o značaju i važnosti

socijalnog dijaloga - navela je

Vuksanović.

ZAKONI

Govoreći o komunikaciji Uni-

je poslodavaca i sindikata oci-

jenila je da je ona ojačana i da

suposljednji primjeri pokaza-

li daobapartnera imajuzajed-

nički cilj, a to su zadovoljan

zaposleni, odgovoran poslo-

davac i jaka i snažna privreda.

Sekretar Ministarstva rada i

socijalnog staranja Elmedin

Rovčanin rekao je da su u na-

šoj zemlji uspostavljeni brojni

mehanizmi socijalnog dijalo-

ga. Tripartitni koji se odvija u

Socijalnom savjetu, kao i kod

pojedinih granskih kolektiv-

nihugovora za javnapreduze-

ća i javne ustanove i druge jav-

ne službe čiji osnivač nije

država, te bipartitni - između

socijalnih partnera, pregova-

ranjemi zaključivanjemgran-

skih kolektivnih ugovora i ko-

l e k t i vn i h ugovo r a kod

poslodavaca.

Generalni sekretar Unije slo-

bodnih sindikata Srđa Keko-

vić rekao je da je pozitivno što

je u Crnoj Gori u posljednjih

nekoliko godina usvojeno više

zakonskihakataidokumenata

koji doprinose socijalnom di-

jalogu.

Ocijenio je da je negativno da

Socijalni savjet još nema po-

sebnu snagu kada su u pitanju

stavovikojetotijelozauzimau

vezidokumenataodposebnog

značaja za zapošljavanje i po-

slodavce.

- Negativno je i to što kada je u

pitanju bipartitni dijalog, još

imamoniskukulturu tog soci-

jalnog dijaloga od određenog

broja poslodavaca - ukazao je

Keković.

Na konferenciji suučestvovali

predstavnici Međunarodne

organizacije poslodavaca i so-

cijalnih partnera iz zemalja

regiona.

N.K.

PODGORICA

–Sve seviše

uključujumladiiobrazova-

ni aktivisti i aktivistkinje iz

romske i egipćanske zajed-

nice, koji imaju namjeru da

poboljšajupoložajikvalitet

života ove populacije u na-

šemdruštvu,ocijeniojemi-

nistar za ljudska i manjin-

ska pravaMehmedZenka.

Kako je saopšteno iz resora

na čijem je čelu, on se juče

sastao sa predstavnicicma

nevladine organizacije Ko-

račajte sa nama – Phiren

Amenca -ElvisomBerišom

i Serđanom Baftijarijem.

Zenka jekazaoda je jačanje

aktivizma mladih genera-

cija iz romske i egipćanske

populacije pozitivan isko-

rak, te da su „oni najbolji

primjer ipokazateljuspješ-

nih pomaka u integraciji

svoje zajednice“.

J.B.

Savjet bi trebaloda

imaznačajnijuulogu

Generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore Duško

Zarubica smatra da su normativne pretpostavke za soci-

jalni dijalog kvalitetno postavljene, ali se, kako je naveo, u

praksi neadekvatno implementiraju postignuti dogovori,

ne primjenjuju zakoni i drugi akti zaključeni uz saglasnost

socijalnih partnera.

- Radno i socijalno zakonodavstvo često se mijenjaju u

nesinhronizovanompostupku iniciranomod ovlašćenih

ministarstava ili čak pod pritiskom krupnog kapitala. Treba

prihvatitit sindikate kao istinske partnere i sve odluke

donositi uz puno učešće sindikata i poslodavaca, a Socijalni

savjet učiniti ključnim tijelom za dogovor o timpitanjima -

istakao je Zarubica.

Prihvatitisindikate

zaistinskepartnere

POTREBNOUNAPREĐIVATIDIJALOG:

Sajučerašnjekonferencije

Na konferenciji u Podgorici razgovarano o socijalnomdijalogu

Pozitivni

iskoraci ka

integraciji

U Podgorici i BijelomPolju obilježeno 25 godina od zločina u Štrpcima

Porodicegubenadu

Predsjednik

Foruma

Bošnjaka

Husein Tuzović

izrazio je

nadu da će

biti pronađeni

posmrtni

ostaci žrtava

i omogućeno

porodicama

da ih časno i

dostojanstveno

sahrane

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić kazao je,

kako je navedeno u saopštenju, da se do sada niko od poro-

dica stradalih putnika nije obraćao konkretnim zahtjevima

za socijalnu pomoć i pozvao ih da iskoriste svoje zakonsko

pravo.

- Razumijemda su neke od tih porodica u takvoj situaciji i

pozivam ih da pokrenu postupak i traže svoja prava i svaka-

ko ćemo biti vrlo otvoreni prema toj inicijativi – rekao je on.

Purišićpozvaofamilije

žrtavadaseobratezapomoć

ŽRTVESENESMIJUZABORAVITI:

Pomeni organizovani uPodgorici i BijelomPolju

MehmedZenka