Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 28. februar 2018.

Društvo

dijeludapreduzmumjerekako

bi provjerili ko sve traži sagla-

snost za tu vrstu ispitivanja.

INDICIJE

- Postoje neke indicije, nijesu

saznanja, nego samo indicije

da dolazi do zloupotreba da se

kroz odobrenja za ispitivanje

biogenetičkihdeformacijakod

beba ispituje pol djeteta. To

nam je prioritet, vodićemo ra-

čuna da ne dođe do zloupotre-

ba,dasenaosnovutesaglasno-

sti ispituje pol djeteta – istakla

je ona.

Klikovac je pohvalila i kampa-

nju ,,Neželjena“ koju sprodvo-

di Centar za ženska prava, isti-

čući da ta akcijautičena svijest

ljudi.

-Vrlorijetkouposljednjevrije-

me se bračni parovi interesuju

za pol djeteta – rekla je ona.

Pomoćnicaministra za ljudska

imanjinskapravaBiljanaPejo-

vićpodsjetila jeda suodKomi-

teta ljetosdobili i 63preporuke

koje se, između ostalog, tiču

bolje zaštite u borbi protiv na-

silja nad ženama gdje je po-

trebnoobezbijeditijačukazne-

nu politiku. Preporuke se

odnose i napodizanje svijesti o

rodnoj ravnopravnosti.

N.

Đ.

PODGORICA

Djeca lepti-

ri, Fridrajhova ataksija, Go-

seovabolest, Bulozna epi-

dermoliza,menkes i

Morkijev sindrom, heredi-

tarni angioedem, cistična

fibroza, samo sunekeod ri-

jetkihbolesti koje suzabi-

lježeneunašoj zemlji, ao

brojuoboljelihnemapreci-

znihpodataka.

Izvršna direktoricaNVONa-

cionalnaorganizacijazarijet-

ke bolesti Nataša Bulatović

kazala je za Pobjedu da se

procjenjuje da u Crnoj Gori

ima oko 35.000oboljelih.

Ona je povodom Međuna-

rodnog dana rijetkih bolesti,

koji seobilježavadanas, kaza-

la da su najčešći problemi sa

kojim se suočavaju oboljeli

nedovoljno informacija, teš-

ko postavljanje dijagnoze, ali

i nedostupnost terapije i lje-

kova.

-Kada suupitanjurijetkebo-

lesti zbog simptomatologije i

specifičnihmedicinskih pro-

cedura najkompleksnije je

postavljanjedijagnoze.Upra-

vo zbog rijetkosti nekada ove

procedurepotraju, asa liječe-

njem je potrebno početi što

prije, jer pravovremeno lije-

čenje često određuje tok i

prognozu bolesti – kazala je

Bulatović.

POSLJEDICE

Za rijetka oboljenja, prema

njenim riječima, lijek ne po-

stoji, akaoposljedicamnogih

oboljenja javlja se trajni inva-

liditet.

- U našoj zemlji svakako po-

stoje metode za liječenje ne-

kih od rijetkih bolesti, ali je

ovo segment koji kontinuira-

no trebaunapređivati i pratiti

novine posebno kada su u pi-

tanju dijagnostika i liječenje.

Veliki broj ljekova za rijetke

bolesti veoma su skupi i time

nedostupni i u bogatijim ze-

mljama, jer se razvijaju za

mali broj ljudi na svjetskom

nivou. Ipak, to je sve pitanje

organizacijezdravstvenogsi-

stemaudržavi – istakla jeBu-

latović,naglasivšidaliječenje

oboljelih od rijetke bolesti

obično zahtijeva odlazak u

klinike van granica Crne Go-

re.

I četvorogodišnjem dječaku

iz Podgorice prošle godine u

Beogradu je postavljena dija-

gnoza histiocitoza langer-

hansovih ćelija - rijetki tu-

mor. Njegova majka, koja je

željela da ostane anonimna,

za naš list kaže da njen sinni-

je imao nikakvih simptoma

osim što ga je izvjesno vrije-

me boljela noga i to samo no-

ću.

Onapričada suna svoju ruku

otišli u Beograd kako bi ura-

dili magnetnu rezonancu sa

opštom anastezijom koja se

ne radi kod nas, a koja je bila

neophodna s obzirom na to

da dječak ima i autizam.

TUMORKOSTIJU

- Otkriven mu je ozbiljan tu-

mor kostiju. U Beogradu su

odmah predložili da se uradi

biopsija, gdje su postavili di-

jagnozu histiocitoza langer-

hansovih ćelija. Taj tumor

nije uvršten ni umaligne ni u

benigne tumore već u rijetke

bolesti. Može da se pojavi na

plućima, centralnomner-

vnomsistemu. Naša sreća

je što se njemu pojavio u

butnoj kosti –kazala jedječa-

kovamajka.

Tumor je, kako je dodala,

uklonjeninjendječaktrenut-

noneprimanikakvuterapiju.

Ipak, ističe, i dalje postoji ne-

izvjesnost da li će se bolest

opet vratiti.

Ona priča da uCrnoj Gori, ia-

ko je došla sa gotovimpapiri-

ma i dijagnozom, nije uspjela

da dobije uput za kontrolu u

Beogradu. Njenog sina, kaže,

treba da prati hematoonko-

log kojeg nema uCrnoj Gori.

- Imamosamo jednogdječjeg

hematologa, koji je u karijeri

imao samo jedan ovakav slu-

čaj –navela je ona.

Sl.R.

PODGORICA

Ministar-

ka javneupraveSuzana

Pribilović saopštila je juče

da resorna čijemje čelu

intenzivno radi nauna-

pređenjuučinka i sprovo-

đenju snažnihpolitika, ra-

cionalizaciji organizacije

državneuprave, sprovo-

đenjumerit sistemapri

zapošljavanju, kao i ade-

kvatnomsrednjoročnom

planiranju i okviru fiskal-

nogplaniranja.

Ona jena konferenciji o iza-

zovima reforme javneupra-

ve u Crnoj Gori istakla da

iako je u proteklomperiodu

napravljen znatan napre-

dak u toj oblasti ostaju broj-

ni izazovi u stvaranju kvali-

tetne, efikasne i servisno

orjentisane javne uprave.

Na konferenciji je predstav-

ljen i izvještaj za prošlu go-

dinuSigme - zajednička ini-

cijativaEUiOrganizacijeza

ekonomsku saradnju i ra-

zvoj čiji je cilj da podrži re-

formuadministracijezema-

lja koje se nalaze u procesu

pristupanjaUniji.

MONITORING

- U prvoj godini rada Mini-

starstvo javne uprave uspo-

stavilo je institucionalne i

normativne pretpostavke

za primjenu reforme javne

uprave u Crnoj Gori, a osni-

vanjem odjeljenja za moni-

toring i praćenje reforme

javne uprave stvoreni su

uslovi za kvalitetno praće-

nje napretka po pojedinač-

nim oblastima u skladu sa

metodologijomEK–navela

jePribilović.

EkspertiSigmeprovjeravali

su stanje u javnimfinansija-

ma, upravi, nabavkama i

planiranju i konstatovali da

je vidan napredak ostvaren

u radu državne revizorske

institucije, ali damanjkavo-

sti ima u kontroli trošenja

novca iz budžeta, upravlja-

nju dugovima, javnim na-

bavkama, naročito u rješa-

vanjupritužbi.Preporukaje

da se u narednom periodu

dodatno radi na uspostav-

ljanju pravila kakva važe u

Evropskoj uniji.

KONSOLIDACIJA

Sadrugestrane,uMinistar-

stvu finansija ocjenjuju da

bi izvještaj bio jošbolji da je

analiza obuhvatila i strate-

giju fiskalne konsolidacije

koja jeusvojenapolovinom

prošle godine.

Na konferenciji je najavlje-

no da Sigma priprema novi

monitoring za period od

2017. d0 2020. godine, a EU

će našu zemlju podržati sa

15miliona eura.

- Nedavne poruke o evrop-

skoj perspektivi Zapadnog

Balkana ponovo naglašava-

ju značaj dobrog upravlja-

nja. Reforme na polju vla-

d a v i n e p r a v a ,

fundamentalnih prava i

javne uprave ključne su za

region. To će biti glavni re-

sori za procjenu napretka

na putu ka Evropskoj uniji

– poručio je predstavnik

DelegacijeEUuCrnojGori

HermanŠpic.

Sl.R.

PODGORICA

Vozkoji je jučeu 15.15

sati krenuo izPodgoriceuNikšić, po-

kvario seblizuOstroga jer su loše

vremenskeprilike izazvalekvarna

vučnoj opremi elektromotornogvo-

za - potvrđeno jePobjedi iz togpre-

duzeća.

Putnici su vraćeni u Danilovgrad oda-

kle je Željeznički prevoz obezbijedio

autobus da se prevezudoNikšića. Čita-

lac, koji je želio da ostane anoniman,

požalio se juče našoj redakciji da se voz

pokvario blizuOstroga.

- Hladno nam je. Kad god krenemo vo-

zomneizvjesno je kada ćemo stići kući,

što nije u redu. Vratili su nas do Dani-

lovgrada odakle je organizovan prevoz

autobusom- rekao je on.

Amina Murić iz Željezničkog prevoza

kazala je Pobjedi da je do kvara došlo

zbog lošihvremenskihuslova.

-Žaonamjezbogneprijatnostikrozko-

je sumorali proći naši putnici - rekla je

Murić i naglasila da se trude da obezbi-

jede siguranprevoz.

K.J.

POHVALEZAKAMPANJU ,,NEŽELJENA“:

Sa sjednice

Pomorskommnogo više stu-

denata nego studentkinja, dok je

drugačija situacija na Fakultetu za

turizam, Fakultetu političkih nauka,

Filozofskom i Filološkom fakultetu

gdje dominiraju studentkinje.

- Interesantno je da je na Medicini

sve više djevojaka, tri puta ih je

više negomuškaraca - rekla je

ona.

Lokomotiva stalablizuOstroga

Zima „pokvarila“ voz

aFondza talente

Obilježava seMeđunarodni dan rijetkih bolesti

UCrnoj Gori oko

35.000oboljelih

Za rijetka

oboljenja lijek ne

postoji. Unašoj

zemlji svakako

postojemetode

za liječenje

nekih od rijetkih

bolesti, ali je ovo

segment koji

kontinuirano

treba

unapređivati i

pratiti novine,

posebno kada

su u pitanju

dijagnostika

i liječenje –

kazala je Nataša

Bulatović

NatašaBulatović

UPRIPREMINOVIMONITORING:

Predstavljen izvještaj Sigme

Sigma konferencija o izazovima reforme javne uprave

PodrškaEU15milionaeura

-Temazamladetalentejebilanaročito

zastupljena,sobziromnatodaFondza

kvalitet i talente postaje operativan, a

nedavno donešenim Pravilnikom na-

javljeno je da su za najbolje učenike

predviđene nagrade i do 2.000 eura.

Njime je predviđeno i nagrađivanje

posvećenihnastavnika,zaštasumnogi

prosvjetni radnici bili zainteresovani

– saopšteno je iz ovog resora.

Dan otvorenih vrata, kako dodaju, je-

danjeodnačinadarukovodstvoresora

prosvjeteudirektnojkomunikacijiste-

kne potpunu slikuo efektima radaMi-

nistarstva i realnom stanju u obrazov-

nimustanovama.

N.Đ.