Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 28. februar 2018.

Društvo

NIKŠIĆ

Odlaskomprofeso-

raRadovanaBakića zajedni-

ca gubi vrsnog čovjeka, pro-

fesora i intelektualca, koji je

zadužionauku, prosvjetu,

kulturu i cjelokupnodruštvo

–ocijenio jeprof. drDrago-

mirM. Kićovićnakomemo-

rativnoj sjednici naFilosof-

skomfakultetuuNikšiću.

Komemoracijusuorganizova-

li Studijski programzageogra-

fiju i Crnogorsko geografsko

društvo, a o životu i radu

profesora Bakića govorili su

prof. dr Dragomir M. Kićović,

prof. Luka Mitrović i dekan

GoranBarović.

-On će generacijama učenika i

studenata ostati u dragom sje-

ćanjukaovrstanznalac,preda-

vač, govornik, čovjek koji je

znao da prenese svoje ogro-

mno znanje, ali i da ukaže na

puteve kojima se ono osvaja -

istakao jeKićović.

Prof. dr Luka Mitrović nagla-

sio je da prof. dr Radovana Ba-

kića njegovo naučno djelo re-

prezentuje kao jednog od

vodećih geografa Crne Gore, a

za oblasti demografije, pro-

storno planiranje, izučavanje

kretanja stanovništva Crne

Gore i prognozne geografije

vodećeg naučnika.

-Njegovestudiječinenezaobi-

laznu naučnu podlogu za više

disciplinaizoblastidruštvenih

i prirodnih nauka - kazao je

Mitrović.

M.R.

PODGORICA

Pokušaćemo

saMinistarstvomzdravlja

Srbijedanapravimoneki do-

govor ili protokol kakobi

došli dopodatakakoje žene

izCrneGoreu tamošnjim

privatnimklinikama rade se-

lektivni abortus, jer ovopita-

nje traži najhitniju interven-

cijuda sepreduzme sve što je

mogućedadoovepojaveviše

nedolazi - rekla je savjetnica

ministra zdravljaSenkaKli-

kovac.

Ona je juče na sjednici Savjeta

za rodnu ravnopravnost, gdje

segovoriloopreporukamaCE-

DAW komiteta iz jula prošle

godine, podsjetilada je tadapi-

tanje selektivnih abortusa ak-

centovano kao poseban pro-

blem. Obično žene, kako je

ispričala, odlučuju da rade

utvrđivanje pola, odnosno te-

stiranjenapoldjetetavanCrne

Gore. U našoj državi, kako je

rekla, to jedino može odraditi

Centar za genetiku u okviru

Kliničkog centra, ali to ,,nipo-

štone rade“.

ISTRAŽIVANJE

- Interesovala sam se kako to

ide i to dosta košta. Žene idu

van zemlje i ako je beba neže-

ljena, poželji ženeradi seabor-

tus, štokoštakoliko i testiranje.

To se prije svega radi u Srbiji,

na privatnimklinikama u Beo-

gradu. Do tih podataka vrlo

teško možemo doći, ali poku-

šaćemo zajedno sa tamošnjim

Ministarstvom zdravlja, jer

smatram da ni njima nije u in-

teresu da se rade selektivni

abortusi – rekla je ona.

Kontroluće,kakojeistakla,po-

jačati i u Crnoj Gori, odnosno

nadzorisaće privatni sektor.

Problematično je, sudeći pre-

ma njenim riječima, što ne

mogu utvrditi broj opravdanih

nitineopravdanihabortusa,jer

su im nedostupni podaci od

privatnih specijalističkih ordi-

nacija, klinika ili bolnica.

- Kod nas je itekako razvijen

privatni sektor u zdravstve-

nom sistemu, a da bi se uvezao

sa državnimto bi bio čitav pro-

jekat koji bi zahtijevao ogro-

mna finansijska sredstva – re-

kla jeKlikovac.

Podsjetila je i da u skladu sa

propisimaizoblastibiomedici-

neMinistarstvozdravljaizdaje

određene saglasnosti za ispiti-

vanja, ali koje se odnose samo

na neke degenerativne pro-

mjene u ranom periodu trud-

noće. Najavila je da će i u ovom

PODGORICA

ZoranVuji-

čić, BudimirDamjanović i

NatašaVujanovićkandidati

suza članaSavjetaAgencije

za elektronskemedije, dok

sukandidati za članstvou

SavjetuRadio i Televizije

CrneGoreRadošMušović i

GoranSekulović –potvrđe-

no je jučena sjednici Admi-

nistrativnogodbora, koja je

imala zadatakdautvrdi ko-

načnu listukandidata zaove

funkcije.

Dokumentaciju su četiri dana

pregledaličlanoviradnegrupe

– koordinatorkaMarta Šćepa-

nović, Ana Nikolić i Milorad

Vuletić.

Šćepanović je rekla da su tri

nev l ad i ne o rgan i za c i j e

predložileNatašuVujanovćda

bude u Savjetu Agencije za

elektronske medije, ali da jed-

na NVO nije dostavila urednu

dokumentaciju.

- Kandidata Budimira Damja-

novića predložilo je 12 nevla-

dinih organizacija, od čega je

pet imalo potpunu i urednu

dokumentaciju, a sedam nije

imalo urednu dokumentaciju.

Kada je upitanjukandidat Zo-

ran Vujičić, podržalo ga je de-

vetorganizacija,odčegaješest

imalo urednu dokumentaciju,

a troje njih nije poslalo sve što

je neophodno - pojasnila je

Ščepanović.

Govoreći o kandidatima za

članstvo u Savjetu Javnog ser-

visa, Šćepanović je rekla da je

Gorana Sekulovića podržala

181 nevladina organizacija,

dok je RadošaMušovića podr-

žalonjih57.

- Od njih 181 koje su podržale

Sekulovića, urednudokumen-

taciju jedostavilo135.Mušovi-

ća je podržalo 57 NVO, ali je

njih 36 poslalo urednu doku-

mentaciju, a ostale to nijesu

učinile - rekla je Šćepanović.

Milorad Vuletić je naglasio da

su savjesno pregledali doku-

mentacijuidasubilirigorozni.

- Ako su nekome falili papir ili

dva, smatrali smo to nepotpu-

nomdokumentacijom jer smo

htjelidounajsitnijedetaljesve

da iskontrolišemo. Pohvale za

NVO koje su poštovale sve

propise jer ih jevišenegorani-

je i to je dobro - kazao je on.

Predsjednik Administrativ-

nogodboraLuiđŠkreljakazao

je da će lista kandidata u skla-

du sa članom 28 Zakona o

elektronskim medijima biti

objavljena na sajtu Skupštine,

u Službenom listu i u dnev-

nomlistu „Dan“.

Na narednoj sjednici Odbora

biće izabrani kandidati, a bi-

raće se u odnosu na to koliko

ih je nevladinih organizacija

podržalo, ali i lične kvalifika-

cije kandidata.

U Savjetu Javnog servisa

upražnjeno je mjesto Gorana

Đurovića, kojeg je Skupština

razriješilazbogkršenjaZako-

na o sprečavanju korupcije,

dok je u Savjetu Agencije za

elektronskemedije iz istihra-

zlogarazriješenDarkoIvano-

vić, zbogčega jeraspisankon-

kurs za novog člana.

K. J.

PODGORICA

Građani koji

su se jučeobratilimini-

struprosvjeteDamiru

Šehoviću, uokviru

Danaotvore-

nihvrata,

najviše

subili

zainteresovani zapojašnjava-

nje zakonskihprocedura, za-

pošljavanje, procedure tran-

sformacijeugovora,

premještaja iz jedneustanove

udrugu, ali imogućnostima za

mlade talente.

Iz Ministarstva prosvjete je sa-

opšteno da u sklopu Dana otvo-

renih vrata ministar razgovara

sa građanima o obrazovnom si-

stemu, onedoumicama i proble-

mima prosvjetnih radnika, a sve

kako bi pronašli najbolja rješe-

njaipoboljšalikvalitetradaovog

resora.

Sakomemoracije

Komemorativna sjednica na Filozofskom fakultetu

Administrativni odbor

Održana sjednica Administrativnog odbora

Utvrđena listakandidata za

članoveSavjetaAEMi RTCG

Profesor Bakićbio je

uzor uživotu i nauci

Sjednica Savjeta za rodnu ravnopravnost

Ufokusu

selektivni

abortusi

Obično žene odlučuju da rade utvrđivanje pola,

odnosno testiranje na pol djeteta van Crne

Gore, prije svega u Srbiji na privatnimklinikama.

Zajedno ćemo se boriti protiv ove pojave - rekla

je savjetnicaministra zdravlja Senka Klikovac

Predstavnica Univerziteta Crne

Gore u Savjetu za rodnu ravno-

pravnost Ljiljana Jovanović istakla

je da će sprovesti istraživanje koje

će da pokaže da li ima potrebe za

formiranjemposebnog fakulteta

za rodne studije ili eventualno

master programa.

- Radi se na tome. Pravi se

strategija – rekla je ona.

Kada je riječ o zastupljenosti

muškaraca i djevojaka na fakul-

tetima, istakla je da je na Elektro-

tehničkom, Fakultetu za sport,

Posebanfakultetzarodnestudije

Dan otvorenih vrata uMinistarstvu prosvjete

Posebno interesovanje

Zabranjeni opasni proizvodi na crnogorskom tržištu

Produžni kablovimogu

da izazovuelektrični udar

PODGORICA

Zbog rizikada će izazva-

ti električni udar ili požar, zabranjena je

prodajapojedinihprodužnihkablova

koji suproizvedeni uKini –pišena

portalupotrošač.me.

Kako je precizirano, u pitanju su kablovi

marke „elstrom“, „pogo“ i „defender“, a na

našetržištestigli sukrajemprošlesedmice.

-Na osnovuutvrđenog činjeničnog stanja i

ocjene navedenih dokaza konstatuje se da

pomenuti proizvodi nijesu bezbjedni i

predstavljajuopasanproizvodsaozbiljnim

rizikom, odnosno ne ispunjavaju zahtjeve

bezbjednosti u pogledu rizika i vrste rizika

koji su uređeni nacionalnim standardima.

Pretpostavka usklađenosti u pogledu be-

zbjednosti proizvoda utvrđena je primje-

nom člana 7 Zakona o tehničkim zahtjevi-

ma z a p ro i zvode i oc j en j i van j u

usaglašenosti - navedeno je u izvještaju o

timproizvodima.

Kako piše, sporni su produžni kabal el-

stromproizvođača Global junion CO LTD

- trostrukaprenosivautičnicabezprekida-

ča, čije su oznake 16 A, 250V, 3500W,

HO5VV/F, PP/3X1,5, L=1,5 metara, kao i

petostrukaprenosivautičnicabezprekida-

ča čija je oznaka 16 A, 250V, 3500W, L=5

metara.

- Za upotrebu nije sigurna ni šestostruka

prenosiva utičnica sa prekidačem, marke

„elstrom“, oznake 16 A, 250V, 3500W,

L=1,5metara, kao ni trostruka prenosiva

utičnica saprekidačem, oznake 16A, 250V,

3500W, PP/3x1,5, L=1,5 metara - pojasnili

suu izvještaju.

Električni udar ili požar može izazvati pe-

tostruka prenosna utičnica marke „defen-

der“ koja je bijele boje, a čiji je proizvođač

Jiande hunlee electrical appliance co iz

Kine.

- Godina uvoza tog proizvoda je 2017, a

oznaka je max 2200W, 220V-230V, 50-

60Hz, 10A. Sporno je što produžni kabal

nemazatvarače-zaštitnepoklopcenautič-

nicama. Uređaj je zapakovan u kartonsku

kutiju - precizirano je u izvještaju.

Kako su naveli, električni udar ili požar

može da izazove i petostruka prenosna

utičnica crne boje, čija je robnamarka „po-

go“, aproizvođačPogoElectronic Interna-

tional Limited.

- Godina uvoza je 2017, a oznaka je max

2200W, 10A, 250V. Produžni kabal nema

zatvarače - zaštitne poklopce na utičnica-

ma. Uređaj je zapakovan u providnu kesu

sakartonskometiketomnavrhupakovanja

- navodi se u izvještaju.

K.J.