Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 28. februar 2018.

Ekonomija

PLJEVLJA

–Na tribini na

temu„Pljevljanakon sanaci-

jeprvogbloka termoelek-

trane i realizacije energet-

skih infrastrukturnih

projekata“, koju jeorganizo-

valaNVO„Grinhom“, su

prezentovani planovi rekon-

strukcijeTE, smanjenjane-

gativnihuticajanaokolinu i

direktivekoje regulišuovu

oblast.

EPCG je odlučila da ekološki

rekonstruiše prvi blok TE, što

obuhvataizgradnjusistemaza

odsumporavanje,zaredukciju

oksida azota, za otpadne vode

i unapređenje radapostojećeg

elektrofilterskog postrojenja.

Prema riječima Ivana Mrva-

ljevića iz EPCG, ekološka re-

konstrukcija prvog bloka će

koštati 40 miliona eura i biće

završena do 2021. godine. Po-

drazumijeva primjenu nove

granične vrijednosti emisija

koje je EU usvojila 31. jula

2017. godine i produžiće život

prvombloku za još 20 godina.

Istakaoje idaćesaniratidepo-

niju Maljevac, što će koštati

dodatnih 19miliona eura, a bi-

će realizovan od ove do 2024.

godine.

- Sva sredstva za realizaciju

ovog projekta snosiće EPCG.

Četirimilionaćebiti izkredita

Svjetske banke za sanaciju pet

crnih tačaka u Crnoj Gori i u

završnojsmofazipregovorasa

Ministarstvom finansija oko

preuzimanja tog kredita –

objasnio jeMrvaljević i dodao

daćeEPCG, saVladomi opšti-

nom, biti partner za toplifika-

ciju grada, jer će tek tada biti

poboljšanjeekološkesituacije.

Toplifikacija će koštati dodat-

nih21milioneura,odnosno80

miliona eura ukupno za rješa-

vanje problema zagađenosti

Pljevalja.

Iz NVO „Grin hom“ kazali su

da jeenergetika jednaodključ-

nih oblasti razvoja, a da su sa-

nacija prvog i gradnja drugog

bloka prioritetni dio nacional-

ne energetske strategije.

-CrnaGorakaobudućačlani-

ca EU za ove projekte mora

uzeti u obzir najnovije stan-

darde koji definišu još niže

granične vrijednosti štetnih

emisija –kazala jeNatašaKo-

vačević iz NVO „Grin hom“ i

dodala da kratkoročne mjere

smanjenja zagađenja vazdu-

ha tokom zimskih mjeseci u

Pljevljimanijesudalerezulta-

te, kao i da se kasni sa projek-

tommini toplane.

- Građani Pljevalja još čekaju

rješenje višedecenijskog pro-

blema zagađenja. Stoga nad-

ležne institucije moraju in-

tenzivirati realizaciju ovih

projekata kojim će se pobolj-

šati stanje životne sredine i

život ljudi u gradu koji godi-

nama trpe posljedice zagađe-

nja –poručila jeKovačević.

Javna tribina je organizovana

u okviru projekta „Čist vaz-

duh za Crnu Goru“, koji fi-

nansira Evropski fond za kli-

mu.

A. S.

PODGORICA

-Uskupštin-

skomOdboruza ekonomiju,

sudeći popredlogukluba

poslanikaDPS-a, doći ćedo

promjenau sastavu, nakon

što jenedavnoposlanikPe-

tar Smolovićpodnioostavku

zbog izboranamjestogra-

donačelnikaBijelogPolja.

KlubposlanikaDPS-a jepred-

ložio, aAdministrativni odbor

juče podržao, da se u Odbor

izaberu poslanici Nikola Ra-

kočević i Ana Nikolić. Predlo-

ženo je takođe da se poslanica

Jovanka Laličić razriješi član-

stva u Odboru za ekonomiju,

kako bi bila imenovana u Od-

bor za politički sistem, pravo-

suđe i upravu. Takođe jepred-

loženo da se Rakočević

prethodno razriješi članstvau

Odboru za ravnopravnost, a

na njegovo mjesto imenuje

ZvonkoVuković.

Predsjednik Administrativ-

nog odbora Luiđ Škrelja Po-

bjedi je kazao da bi o ovim

predlozima, koji su uslijedili

nakon Smolovićeve ostavke,

parlament trebalo da rasprav-

lja na sjednici u četvrtak.

Na dnevnom redu sjednice

parlamenta su prijedlozi za-

kona o potvrđivanju sporazu-

ma između vlada Crne Gore i

SAD o unapređenju ispunja-

vanja međunarodnih pore-

skih obaveza i sprovođenju

FATCA, kao i o potvrđivanju

konvencije o sporazumima o

izboru suda.

M.P.M.

PODGORICA

-Državni zapisi vrijedni 50miliona euraprodati

su juče na aukciji u Centralnoj banci. Prosječna kamata je 0,67

odsto. Rokdospjeća zapisa je 182dana, odnosno 29. avgust.

Ukupnanominalnavrijednostemisijedržavnihzapisabilaje32,49

miliona eura, ali je ponuda bila veća - 59,46 miliona. Od toga je

prihvaćeno 50miliona eura. Ovo je treća ovogodišnja aukcija. Na

prvoj je prodato41,5miliona, a na drugoj 45,1milion eura.

M.P.M.

PODGORICA

-Aplikacije

Solve&Share, timaLeVel iz

niškeGimnazije „BoraStan-

ković“ iMoveFit, timaRB

Dev iz škole „28. juni“ izSa-

rajeva, podijelile suprvo

mjestona regionalnomfina-

lukonkursa za izraduapli-

kacija zamobilneuređaje.

Članovi oba timaotputovaće

uBerlin, na jednuodvode-

ćih IoTkonferencija - navo-

di seu saopštenjuM-tela.

Dvije specijalne nagrade za

inovativnost dodijeljene su ti-

mu Valanders iz Elektroteh-

ničke škole „VasoAligrudić“ iz

Podgorice za aplikaciju Tele-

Tech i učeniku matematičke

gimnazije iz Beograda Luki

Jovičiću za aplikacijuStories.

Učenici su nagrađeni vrijed-

nimmobilnimuređajima.

Regionalno finaleorganizova-

lesukompanijeTelekomSrbi-

ja, M-tel Crna Gora i M-tel

BiH,aučestvovalisusrednjoš-

kolci, pobjednici državnih

konkursa izCrneGore, Srbije i

BiH.

S. P.

PODGORICA

- Ministar-

stvo finansija je juče stavilo

na javnuraspravunacrt za-

konao javnimnabavkama,

koja će trajati do 10. aprila.

Prijedlozi iprimjedbesemogu

slati u pisanoj formi i na mail

[email protected]

i [email protected]

gov.me

. Planirani su okrugli

stolovi9.martauMojkovcu,14.

martauBaru i 30.martauPod-

gorici.

Ovaj zakon se primjenjuje, ka-

ko se navodi u nacrtu, na na-

bavke robe i usluga čija je pro-

cijenjena vrijednost 15.000

eura i više i radova vrijednosti

veće od 30.000 eura. Propisa-

no je da naručilac ne smije da

dijeli predmet nabavke koji

predstavlja jedinstvenu cjeli-

nu kako bi izbjegao primjenu

zakona.Nacrtomjedefinisano

dasenabavkeispodovevrijed-

nosti vrše u skladu sa internim

aktom naručioca, uz poštova-

nje načela javnih nabavki pro-

pisanihzakonom.

Zakonom je predviđeno i da je

onaj ko se žali dužan da uplati

naknade za pokretanje žalbe-

nog postupka u visini jedan

odsto procijenjene vrijednosti

javne nabavke, s timda nemo-

že biti veća od 20.000 eura.

Ako je u postupku po žalbi od-

lučeno u korist žalioca, držav-

na komisija je dužna da mu

vrati naknadu u roku od 15 da-

na,oddanapravosnažnostiod-

luke po žalbi.

Zakonom su predviđene i ka-

zneod5.000do20.000euraza

pravno lice ako nabavi robu,

usluge ili radove bez sprovo-

đenja postupka javne nabavke

propisanog ovim zakonom,

ako dijeli nabavku sa namje-

rom izbjegavanja primjene

ovog zakona...

- Novina koju donosi prijedlog

zakona je i elektronski katalog,

kao mogućnost za naručioca

daupostupkujavnenabavke,u

slučajevima kada se koriste

elektronska sredstva komuni-

kacije, zahtijeva da se ponude

dostave u obliku elektronskog

kataloga ilidasadržeelektron-

ski katalog - navodi se u obra-

zloženju zakona.

Uvedeni su i novi postupci jav-

nih nabavki - partnerstvo za

inovacije, konkurentnidijalog,

konkurentni postupak sa pre-

govorima kod javnog naručio-

ca umjesto pregovaračkog po-

s t u p k a s a p r e t h o dn im

objavljivanjempoziva. Reguli-

sano je da Vlada posebnim

propisom uredi nabavke za

diplomatskokonzularnapred-

stavništva u inostranstvu, voj-

no-diplomatske predstavnike

ijedinicevojskeumeđunarod-

nimsnagama imirovnimmisi-

jama i druge aktivnosti u ino-

stranstvu i centralizovane

javne nabavke...

Uobrazloženju se navodi da je

cilj smanjenje administrativ-

nih opterećenja za učesnike u

postupkujavnenabavke,pove-

ćati fleksibilnost postupka,

smanjiti troškove privrednih

subjekata, poboljšati pravnu

sigurnost.

M.P.M.

glavnog državnog arhitekte

postajemo etažni vlasnici -

objasnio je Milošević i dodao

da plac nije moguće prodati.

Rekao je da će poslovni pro-

stori biti iskorišćeni kao kom-

penzacija, čime je smanjena

cijena stanova.

- Cijena kvadrata je trebalo da

bude od 730 do 740 eura, na šta

nijesammogaopristatiiprojek-

tantjenapravionoviprojekatsa

poslovimprostorima.Izvođaču

radovaostajuposlovniprostori,

anamajecijenasmanjenanapo

670 eura po kvadratu - naglasio

jeMilošević.

Izvođač radova biće podgo-

ričkakompanijaMontas inže-

njering, koja je u vlasništvu

Zdravka Kračkovića. Miloše-

vić je podsjetio da je Samo-

stalni sindikat 2013. dobio

građevinsku dozvolu za tu

zgradu, koja je istekla 2015.

-UmeđuvremenujeuKAPuve-

den stečaj i nijesmo počeli da

gradimojersmopraktičnoosta-

li bez novca, jer je CEAK uzeo

4,5 miliona eura iz stambenog

fonda KAP-a. Nakon isteka do-

zvole krenuli smo u proceduru

reizdavanja dozvole, ali pred-

stavnici Sekretarijata za plani-

ranje i uređenje prostora nijesu

željeli da je izdaju iako se ume-

đuvremenu ništa nije promije-

nilo - kazao jeMilošević.

Samostalni sindikat je počet-

komprošlegodinepodniokri-

vične prijave protiv gradona-

čelnika Slavoljuba Stijepovića

i njegovog zamjenika Časlava

Vešovića zbog sumnje da ne

dozvoljavaju da se izda građe-

vinska dozvola, koje su odba-

čenekaoneosnovane.Upravni

sud je 12. januara ove godine

presudioukoristSamostalnog

sindikata.

- Očekivali smo odgovor od

Sekretarijata za planiranje i

uređenje prostora 12. februa-

ra, ali do danas nemamo nji-

hov odgovor zašto namne da-

jugrađevinskudozvolu-kazao

jeMilošević.

S. POPOVIĆ

Promjene uOdboru za ekonomiju

DolazeAnaNikolić

i NikolaRakočević

AnaNikolić

NikolaRakočević

Na aukciji u Centralnoj banci

Prodato zapisa

za 50miliona

Proglašeni pobjednici konkursa za

izradu aplikacija zamobilne uređaje

Srednjoškolci iz Sarajeva

i Niša dijele prvomjesto

Otvorena javna rasprava o

zakonu o javnimnabavkama

Žalbe se plaćaju

Javna tribina o realizaciji tri energetska projekta do 2024. godine

Planirana ekološka rekonstrukcija

prvog bloka košta 40miliona,

sanacija deponijeMaljevik 19miliona

i topli kacija Pljevalja 21 milion eura

ZačistaPljevlja

80miliona

Sa javne tribine

Render zgrade

Finalisti regionalnog takmičenja

Postojimo

na papiru,

imamo odluku

Skupštine glavnog grada

da smo oslobođeni plaćanja

komunalija i gradimo zgradu

sa 70 stanova. Plac je vlasništvo

glavnog grada, dok naš

sindikat, kao pravno lice,

ima pravo korišćenja,

objasnio je

Milošević

nziji gradi

du