Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 28. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Samostalni

sindikat radnikaKombinata

aluminijuma gradiće zgradu

saposlovnimprostorimau

Podgorici, naurbanističkoj

parceli pet, Blokdva, uza-

hvatuDetaljnogurbanistič-

kogplana ,,Servisno skladiš-

ne zone“.

Dobili su saglasnost glavnog

državnog arhitekte Dušana

Vuksanovića na idejno rješe-

nje ovog objekta.

PRIZEMLJE I PET SPRATOVA

U ime investitora zahtjev za

davanje saglasnosti podnio je

22. januara nekadašnji pred-

sjednik Samostalnog sindika-

ta radnikaKAP-a ZoranMilo-

šević, a idejno rješenje je

uradila podgorička firma Ar-

hicon. Površina urbanističke

parcele broj pet je 4.214 kva-

drata, a na njoj je planirana iz-

gradnja kolektivnog stambe-

nog objekta sa poslovanjemsa

prizemljemi pet spratova.

Ukupnabrutopovršinaobjek-

ta je 5.942 kvadrata, dok je ne-

to površina objekta 5.200,83

kvadrata. Zgrada će imati 70

stambenih jedinica, odčegaće

bitidesetgarsonjera,35jedno-

sobnihi25dvosobnihstanova.

Objekat će u prizemlju imati i

14poslovnihprostora, ukupne

površine 744 kvadrata. Plani-

rana su i

92parkingmjesta.Na

ovoj urbanističkoj parceli je

planirano 65parkingmjesta, a

ostatak u Bloku dva na za to

DUP-om planiranim površi-

nama.

MiloševićjePobjedikazaoda

su za stanovemogli aplicirati

samo oni koji nijesu uzeli

stambeni kredit ili stan od

KAP-a. Podsjetio je da je

2015. godine 70 bivših i sa-

dašnjih radnika uplatilo 30

odsto cijene stanova. Pola

stanovaje,kakokaže,namije-

njeno penzionerima KAP-a,

apolovinaonimakojijošrade

u fabrici.

- Zadovoljni smo. Imamo ne-

ophodnu papirologiju i dobi-

janjem ove saglasnosti nada-

mo sedaubrzoulazimou fazu

izgradnjeobjekta.NoviZakon

o planiranju prostora i izgrad-

nji objekata je pokazao na sa-

mom startu da je efikasan -

ocijenio jeMilošević.

REGISTROVANI

Iako je u međuvremenu po-

stao penzioner, Milošević nije

izbrisaoSamostalnisindikatiz

evidencije.

- Sindikat je registrovan i to

smo potvrdili u Ministarstvu

rada i socijalnog staranja. Či-

nombrisanja iz evidencije au-

tomatski bi izgubili pravo na

plac koji nam je dao bivši gra-

donačelnik Miomir Mugoša

2009.godine.Postojimonapa-

piru i posjedujemo odluku

Skupštine glavnog grada, ko-

jom smo oslobođeni plaćanja

komunalija-istakaojeMiloše-

vić.

On jenaveoda je placnakome

treba da se gradi zgrada u svo-

jini glavnog grada, dok Samo-

stalni sindikat radnika KAP-a,

kao pravno lice, ima pravo ko-

rišćenja tog placa.

-Namajesasvimdovoljnopra-

vo korišćenja jer činom iz-

gradnje zgrade automatski

PODGORICA

– Investitor izLondona, kako

Pobjedanezvanično saznaje, dostavio je za-

htjevCentralnoj banci zakupovinu, odnosno

sticanjekvalifikovanogučešćau Invest banci

Montenegro, vlasništvoDuškaKneževića.

Nijesmouspjelidasaznamookomse investito-

ru radi.

IzIBM-asunedavnopotvrdiliPobjedida jesti-

gao zahtjev za kupovinu akcija.

- Menadžment IBM-a već nekoliko mjeseci

pregovara o prodaji banke sa tri potencijalna

kupca, od kojih je jedan zvanično obavijestio

Centralnu banku. Potpisali smo ugovore o taj-

nosti podataka zbog čega nijesmo u situaciji da

otkrijemosakimserazgovara-saopštilisutada

iz ove banke.

I iz Centralne banke našoj redakciji su ranije

potvrdili dasudobili zahtjevzasticanjekvalifi-

kovanogučešćaujednojodbanakakojaposluje

uCrnoj Gori.

IBM je, zaključno sa septembromprošle godi-

ne,štojeposljednjiizvještajnasajtuCBCG,bila

u minusu 356.000 eura. Od kamata je zaradila

437hiljadaeura,aodnaknadaiprovizija31.000

eura.

M.P.M.

PODGORICA

-Vrijednost

minimalnepotrošačkekor-

peu januaru je, premapreli-

minarnimpodacimaMon-

stata, iznosila628,2 eura. Od

toga je zahranupotrebno

256,1 eura, a zaneprehram-

beneproizvode i usluge

372,1 eura.

Minimalna korpa obuhvata

hranu i neprehrambene proi-

zvode i usluge, kojom se omo-

gućava održavanje života i rad-

ne sposobnos t i č l anova

domaćinstva. Uskladu sa, kako

suobjasniliizMonstata,prepo-

rukama Svjetske zdravstvene

organizacije i Priručnika za

ishranuMinistarstva poljopri-

vrede SAD iz 2010. godine, do-

voljno je da se dnevno unese

minimalno 2,2 hiljada kalorija

po osobi. Vrijednost minimal-

ne korpe je, dodaju, zasnovana

napodacimaanketeopotrošnji

domaćinstava iz 2003. i 2007.

godine i preporukamaSvjetske

banke. U nju ne ulaze alkohol,

duvan, kupovina automobila,

godišnji odmor u inostranstvu,

jer se smatraju luksuzom. Broj

prehrambenih proizvoda sma-

njen je sa 130na 92.

Iz Monstata navode da mini-

malnu korpu obračunavaju

Srbija i Makedonija, a članice

EUne proizvode tu statistiku.

Posljednju korpu, vrijednu

806,8 eura, Monstat je izraču-

nao za decembar 2015.

S.P.

PODGORICA

-Ročišteupostupkuzbognei-

splaćeneprovizije zaposredovanjeu izgrad-

nji vjetroelektraneMožuraodloženo je jer

seni ovogputanijesupojavili zastupnici tu-

ženihAleaxRequensesaPallerola i Anabel

Lopez.

Prema riječima advokatice Ferse Milice Savić,

Lopez jezbogobavezačestonaputovanjima, pa

zato nije mogla da dođe na ročište. Sud se, u

skladu sa Haškom konvencijom, obratio špan-

skim državnim organima, ali nije dobio infor-

maciju da li je Palleroli uručen poziv. Zbog pre-

zauzetosti Lopez, sud je usvojio prijedlog Savić

da njena klijentkinja na idućem ročištu bude

saslušana putemvideo linka.

Na prošlom ročištu je Vladimir Popović, koji

zajednosaŠpancemCarlesColluPalouodkom-

panijaBWPEuropeConsultingiFersaEnergias

Renovables traži 800 hiljada eura provizije za

angažovanje na projektu izgradnje vjetroelek-

traneMožura, kazao da je samo on dobio 20hi-

ljada na ruke i to odMilene Popović, kćerke ta-

dašnjeg predsjednika Sindikata Danila

Popovića. Ostatak ga je, kakomu je rekla, čekao

nakonsklapanjaugovorasaVladom.Onje,kako

tvrdi, uz pomoć Popovića povezao Fersu, kao

potencijalnog investitora sa ljudima izVlade.

Prema šemi plaćanja koja je prezentovana na

prošlom ročištu, Vladimir Popović tvrdi da je

četiri miliona tRebalo da dobije osoba pod

oznakom„MilenaP“. Napitanje svog advokata

VeselinaKovačevića, Vladimir je izjavioda seu

šemi pominju „Milena“ i „PMilena“ te razja-

snio da je riječ o Mileni i „Padre de Milena“,

odnosnonjenomocu.Kakotonijebioprvobitni

dogovor, Vladimir je, kakokaže, odlučioda iza-

đe iz ovog posla, što je, svjedočeći, potvrdio i

drugi tužilac Carles Collu Palou. Fersa je, na-

konizdavanjagrađevinskedozvole,pravaioba-

veze prenijela na maltešku firmu „Enemalta

corporation“. Vrijednost ove investicije je 80

miliona eura.

M. Lk.

USD

1.23010

JPY 131.77000

GBP 0.88400

CHF

1.15390

AUD

1.56980

CAD

1.56470

Kursna lista

Investitor izLondona

zainteresovanza IBM

Novi detalji o prodaji banke Duška Kneževića

Monstat objavio podatke o potrebama četvoročlane porodice

Minimalnakorpa628eura

Prosječnazarada511 eura

Prosječna januarska neto plata je, prema podacima Mon-

stata, iznosila 511 eura, što je 0,2 odstomanje u odnosu na

decembar, a isto toliko više u odnosu na prošlogodišnji pro-

sjek. Prosječna bruto zarada iznosila je 767 eura.

Statističari su kazali da je realna zarada pala 1,2 odsto, jer su

cijene porasle za jedan procenat na mjesečnomnivou.

S. P.

Samostalni sindikat radnika KAP-a dobio saglasnost

Spor oko provizije za vjetroelektranuMožura

Španjolku

će saslušati

prekoSkajpa

ZoranMilošević

IBM

Potrošačkakorpa

Sindikalacup

sindikalnuzgr