Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 28. februar 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

VladeCrneGoreDuško

Markovićučestvovao jeu

Londonunaprijemukoji je

predsjednicaVladeUjedi-

njenogKraljevstvaVelike

Britanije i Sjeverne Irske

TerezaMej priredila za lide-

reZapadnobalkanske še-

storkepovodomodržavanja

Investicionog samitaEBRD

zaZapadni Balkan.

Premijerka Mej je istakla da

Ujedinjeno Kraljevstvo dijeli

zajedničku viziju za buduć-

nost regiona utemeljenu na

evropskimvrijednostimaikoji

doprinosi bezbjednosti Evro-

pe. Ona je rekla da će samit u

Londonu, u okviruBerlinskog

procesa, imati ambicioznu

agendu usmjerenu na jačanje

ekonomske stabilnosti regio-

na i promocije saradnje u po-

gledu političkih i bezbjedno-

snih izazova sa kojima se

region suočava.

U razgovoru sa premijerkom

Mej, premijer Marković je

prenio zahvalnost za podršku

Ujedinjenog Kraljevstva Cr-

noj Gori tokom našeg pristu-

panja NATO-u, kao i na uku-

pnojbilateralnojpodršcinašoj

zemlji i istakao značaj daljeg

unapređenja saradnje, poseb-

nona polju ekonomije.

R. P.

CETINJE

–FunkcionerDPS-

aAleksandarKašćelan iza-

bran je jučena sjednici prije-

stoničkogparlamenta za

novoggradonačelnikaCeti-

nja. ZaKašćelana je glasalo

17odbornika: svi odbornici

DPS-a i odbornikSD-a Ivan

Gazivoda. Time jeujedno

stavljena tačkana tromje-

sečnu saguouspostavljanju

nove lokalnevlasti naCeti-

nju. Izostali suodbornici

opozicije i odbornikSocijal-

demokratadr Ivan Ivanović.

NovipredsjednikopštineCeti-

nja položio je nakon toga za-

kletvu. Obraćajući se odborni-

cima u Skupštini prijestonice,

on je kazao da nova gradska

vlast polazi sa dobre osnove i

da na tu dužnost stupa sa na-

mjeromdaodgovornopristupi

rješavanju ključnih izazova u

funkcionisanju grada.

- S neizmjernimponosom, ka-

zaću vamda ovaj izbor za me-

ne predstavlja posebnu čast.

Svjestan sam i velike odgovor-

nosti uloge gradonačelnika

Cetinja, kojedanas prihvatam.

Znamda je ispredmene izazo-

van mandat, da ćemo morati

da radimo mnogo više da bi

građanke i građani Cetinja bili

zadovoljniji – kazao je Kašće-

lan.

Naglasio je da će nastojati da u

narednom mandatu nastavi

započeto i da je siguran da će,

ulažući u nove projekte, ova

gradska vlast - uz tijesnu sa-

radnjusadržavom-raditineu-

morno i savjesno, opravdati

očekivanja građana.

- Bićemo istinski servis građa-

na, ali i privrednika i investito-

ra bez kojih, siguran sam, ne-

ma razvoja ni boljitka Cetinja

- poručio jeKašćelan.

Kašćelan je trebalo da bude

imenovan na mjesto gradona-

čelnika u ponedjeljak, ali zbog

nedolaskadvaodbornikaSD-a

sjednicanijeodržana,anovaje

zakazana za utorak.

Aleksandar Kašćelan na funk-

ciji gradonačelnika nasljeđuje

Aleksandra Bogdanovića, koji

je na čelu grada bio od kraja

2010. do 2017.

Prije nove dužnosti, Kašćelan

je tokom dužeg vremenskog

razdoblja bio direktor kompa-

nije„Montenegrobonus“,abio

je i odbornik Demokratske

partije socijalista u gradskom

parlamentu.

Jučerašnjoj sjednici nijesu

prisustvovali odbornici Gra-

đanskog pokreta Ura, Demo-

kratske Crne Gore, Socijalde-

mokratskepartijeiStaregarde

Liberalnog saveza Crne Gore,

ali ni odbornik Socijaldemo-

krata dr Ivan Ivanović, koji se

– prema tvrdnjama iz te parti-

je - nalazi na službenomputu.

Na pitanje novinara zašto od-

bornici SD-anijesuuponedje-

ljak obezbijedili kvorum ve-

ćem koalicionom partneru,

odbornikSD-adrIvanGazivo-

da je, bez detaljnijeg pojašnja-

vanja, kazao da su postojale

,,dodatne konsultacije i da su

sestvorilepretpostavkezarea-

lizaciju koalicionog sporazu-

ma na državnom nivou, a koji

se tičeCetinja”.

Kako je predsjednica Skupšti-

neMaja Ćetković tokom sjed-

nice kazala da je Kašćelan

kandidat za gradonačelnika

koalicije DPS – SD, Gazivoda

je ispravio i naglasioda je „Ka-

šćelan kandidat DPS-a, a da

SD daje podršku toj kandida-

turi“.

-Podržali smogradonačelnika

i želimomupunouspjehaura-

du - kazao jeGazivoda.

J.ĐUKANOVIĆ

PODGORICA

–Odnosi Crne

Gore i Bosne iHercegovine

suprijateljski, sadržajni i pu-

ni pozitivnihefekata za gra-

đane, ocijenili suministri

vanjskihposlovadvijezemlje

SrđanDarmanović i IvanCr-

nadaknakon jučerašnjeg sa-

stankauPodgorici.

Crna Gora, kako je naveoDar-

manović na zajedničkoj kon-

ferenciji za medije sa bosan-

skim kolegom, podržava

cjelovitost i integritet BiH.

Darmanović je poručio i da

potpisivanje ugovora o držav-

noj granici između Crne Gore

i BiHmože poslužiti kao pri-

mjer kako treba rješavati gra-

nična pitanja.

-OnoštosuCrnaGoraiBiHna-

pravili kada jeupitanjugranica

zaista jeste najbolji primjer ka-

ko i te najosjetljivije stvari mo-

gu da se riješe kada postoje

snažna politička volja i preda-

nost da dođe do dogovora – sa-

glasio seCrnadak.

Š .Đ.Ć.

oravka u Podgorici

EU

ore

padnog Balkana zahvaljujući

reformama koje sprovodi, ali

seodatumučlanstvauEvrop-

skojunijinemožejošgovoriti.

– Strategija za Zapadni Bal-

kan treba da se shvati kao

ohrabrenje za nastavak refor-

mi. Čini mi se da ste u Crnoj

Gori dosta uradili. Strategija

pokazujedaimamočvrstuvo-

lju da damo evropsku per-

spektivucijelomregionu–re-

kao je Junker. On je dodao da

2025. godina, koja se pominje

u Strategiji, nije datum kojim

se obećava nešto.

- To je samo perspektiva ka

kojoj treba ići brzimkorakom

- poručio je Junker i dodao da

neke reforme nijesu intenziv-

no primjenjivane kao što bi

trebalo.

RIJeŠItI sPOROVe

Na pitanje kako vidi uloguCr-

neGoreuregionuukontekstu

evropskih integracija, Junker

je naglasio da će na osnovu is-

punjavanja kriterijuma svake

zemlje regiona znati kojimri-

tmomće postajati članice EU.

On je naglasio da svi teritori-

jalni sporovi između zemalja

Balkana moraju da budu rije-

šeni prije učlanjenja uEU.

- Crna Gora je u tom smislu

model za ostale zemlje i u

okviru Zapadnog Blakana

može služiti kao primjer, mo-

že biti model regionu – kazao

je Junker.

Premijer DuškoMarković re-

kao je da dolaskom u Crnu

Goru Junker jača poruke koje

su poslate u Strategiji za Za-

padni Balkan, od kojih je naj-

važnija da će Zapadni Balkan

biti dio EU. Važno je, dodaje

on, da je politika proširenja

živa i da se partnerski radi na

spremnosti država koje žele

da se pridružeEU.

–Dobro jedaseprviputgovo-

ri o vremenskom okviru i da-

tumu proširenja za koji mi u

CrnojGori znamoda je realan

jermožemodaidemodinami-

komkojom smo zacrtali – ka-

zao je Marković. On je pono-

vio da Crna Gora ispunjava

svoje obaveze i da će Vlada

biti posvećena evropskoj

agendi, stabilizaciji i rastu

ekonomije.

Predsjednik Skupštine Ivan

Brajović kazao je da je Crna

Gora lider integracionih pro-

cesa u regionu i da je za drža-

vu od izuzetnog značaja što

StrategijazaZapadni Balkana

potvrđuje princip regate.

- Poštovanje individualnihre-

zultata vidimo kao jedini pra-

vičniprincip, kojipodrazumi-

jeva da država postaje članica

Unije kada ispuni sve kriteri-

jume - rekao jeBrajović.

Bez PItANJADF-A

Brajović jekazaoda jeplanirao

da pitanja Junkeru postave

predstavnici svih klubova u

parlamentu,alidajeiztimaEK

saopštenoda tonije izvodljivo.

-Sobziromnanoveokolnosti,

razumijemda poslanički klu-

bovi nijesu mogli da se orga-

nizuju. Drugi su pokazali stav

o promijenjenoj agendi, dok

treći već duže ne ispunjavaju

ni jednuodsvojihposlaničkih

obaveza - rekao je Brajović. S

obzirom na to da DF nije pri-

sustvovaosjednici,pitanjejeu

ime DPS postavio poslanik

NikolaRakočević.

IzDF-a jesaopštenoda jeJun-

ker odlučio da omogući zain-

teresovanimpartijama da po-

stave pitanja na sjednici

parlamenta na kojoj će se

obratitiposlanicima,tedaihje

o tome obavijestio predsjed-

nik Skupštine IvanBrajović.

- Poziv je stigao nakon naše

konferencije za novinare, ali

mi ipak nećemo doći jer niko

nemože da se igra saDF-om-

kazali su iz tog političkog sa-

veza.Ranijesusveopozicione

partije najavile da neće prisu-

stvovati sjednici parlamenta.

J.ĐURIŠIĆ

Junker je kazao

da žali što u

sali Skupštine

Crne Gore

nema poslanika

opozicije i istakao

da nikad ,,nije

bio pristalica

praznih stolica“.

Ponovio je stav

Evropske unije

da bi opozicija

trebalo da se

vrati u Skupštinu

jer je to „hram

demokratije“

Nemaodgovornosti

VladeuslučajuPejović

Odgovarajući na pitanje da li to što je bivši ministar evropskih

poslova Aleksandar Andrija Pejović u konfliktu interesa može

da utiče na crnogorski put ka EU, Junker je kazao da takva

odluka nema nikakvog uticaja na put zemlje ka članstvu u EU.

- Utvrđen je konflikt interesa. Mislimda je bolje da reaguje

kada se utvrdi konflikt interesa, jer ima nekih koji u toj situaciji

ne bi ništa uradili - rekao je Junker.

Na pitanje na koji način će Vlada odgovarati jer se Pejović

našao u konfliktu interesa, premijer Duško Marković je kazao

da konflikt interesa nije rezultat namjere, već pogrešnog

tumačenja zakona. On je pozvao nevladin sektor da pomo-

gne u kreiranju javnih politika i da se ne bavi politikom.

Marković je kazao da Vlada poštuje odluku ASK-a.

– Ovdje nema odgovornosti za Vladu. Vlada samo pokazuje

da je sposobna da primjenjuje zakone i poštuje sve institucije.

Poštuje odluku ASK-a i sada je na meni da to pitanje riješim i

organizaciono i kadrovski. Odgovornosti Vlade nema – jasan

je Marković.

apustili sjednicu

sa pravom, ni samoralom– re-

kao je Čađenović. Milisav Ćo-

rić, član DIK-a iz SNP-a kaže

da je imaloelemenatadasepo-

nove izbori na samo jednom

mjestu – br. 27 jer timpovjere-

nika za glasanje putem pisma

nije ponio izvod iz biračkog

spiska prilikom glasanja pu-

tempisma.

-GlasačkommašinomDPS,SD

i BS usvojeni su prigovori bez

ikakve argumentacije, pukim

dizanjemruku i pokazivanjem

nadmoći glasačke mašinerije.

Pravnimnasiljemposlije15da-

na odlučujemo o prigovorima,

aističusvirokoviitrebaobjavi-

ti rezultate –kazao jeĆorić.

On je kazao da ubuduće člano-

vi DIK-a iz opozicije neće uče-

stvovati u glasanju jer, kako je

rekao, nećedabudu„saučesni-

ci u brutalnom kršenju izbor-

nih propisa“, ali će dolaziti i

ukazivati na to kršenje. Nosi-

laclistekoalicije„ZdravoBera-

ne“ Dragoslav Šćekić kazao je,

na konferenciji za novinare, da

je odluka DIK-a kruna svih

pravnih nasilja i posljedica ha-

otičnog političkog stanja u ko-

jem se nalazi država Crna Go-

ra.

I.K.

Premijer Marković se u Londonu sastao sa premijerkomTerezomMej

Podrška zaCrnuGoru

Skupština prijestonice izabrala gradonačelnika, na sjednicu

došao jedan odbornik Socijaldemokrata

Kašćelan: Bićemo

servis svihgrađana

Podržali smo gradonačelnika i

želimomu puno uspjeha u radu,

kazao je Ivan Gazivoda iz SD-a

PODGORICA

-Demokrat-

skaCrnaGoraocijenila je ju-

čeda „spavači“uredovima

opozicijepokušavaju sprije-

čiti da sedođedo jedinstve-

nogpredsjedničkogkandi-

dataopozicije. Iz te stranke

su saopštili danije tačname-

dijska informacijadaBečić

višenepodržavakandidatu-

ruMilkeTadić-Mijović.

- Nekorektno je u ovakvom

kontekstu provlačiti ime uva-

žene gospođe Tadić-Mijović,

koja se nikome nije nametala,

niti jebilošta tražila, već je, ka-

ko je kolega Abazović već jav-

no rekao, iskazala spremnost

dauslučajupodrške isključivo

Nove optužbe u opoziciji nakon neuspjelih pregovora

I Bečić vidi ,,spavače“ u

opozicionim redovima

cjelokupne opozicije prihvati

razgovore o kandidaturi. Sve

mimo toga su najobičnije spe-

kulacije i podmetanja kojane-

maju dodira sa istinom, a koja

suplasiranasaciljemdasepo-

kušananijeti štetagospođiTa-

dić-Mijović i Demokratama.

Vjerujemo da su „spavači“ u

opoziciji ubjedljiva manjina i

da će ipak na kraju Crna Gora

dobiti jedinstvenog nestra-

načkog kandidata opozicije -

navodi se u saopštenjuDemo-

krata.

Tvrdnje Demokrata o „spava-

čima“ vlasti unutar opozicije

došle su svega par dana nakon

što je i lider GP Ura Dritan

Abazović kazao da ,,spavači u

građanskoj opoziciji preko

medijapokušavajurazbiti pri-

ču o jedinstvenom predsjed-

ničkomkandidatu“.

Iz Demokrata je saopšteno da

je svima jasnoda sepojedinim

strankamažurikakobi štopri-

je razbili i ovaj pokušaj opozi-

cionog objedinjavanja, makar

na ovoj temi.

N. z.

Ministar vanjskih poslova

BiHu posjeti Podgorici

Primjer kako

treba rješavati

granična pitanja

TerezaMej i

DuškoMarković

Berane

AleksandarKašćelan