Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 28. februar 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

EvropskekomisijeŽan-

KlodJunker boravio je juče

uCrnoj Gori u sklopubal-

kanske turneje, koju su

evropski zvaničnici započe-

li ovenedjelje.

Junker je, obraćajući se u

Skupštini, kazaodanijedošao

u Crnu Goru da drži lekcije,

niti da daje prazna obećanja u

vezi sa datumomučlanjenja u

EU.

– Nijesam došao da dajem

prazna obećanja. Ili da dajem

lekcije. Ja ne mogu da vam

damprecizandatum. To zavi-

si od vas samih. Konačni re-

zultat zavisi od vas i vaših na-

pora – kazao je on, navodeći

da 2025. nije precizan datum

očekivanog prijema.

Junker je kazao da je postav-

ljanje neophodnog zakono-

davnogokvirauspjehzaCrnu

Goru, ali i naglasio da će

Evropska komisija, sada više

nego ikada, pratiti kakosepri-

mjenjujezakonodavstvouna-

šoj zemlji.

On je kazao da žali što u sali

Skupštine Crne Gore nema

poslanika opozicije. Ponovio

je stav Evropske unije da bi

opozicija trebalo da se vrati u

Skupštinu jer je to „hram de-

mokratije“.

– Parlament je mjesto demo-

kratije, ja žalim što u parla-

mentu nema opozicije, nikad

nijesambiopristalicapraznih

stolica. To jemjesto ukrštanja

i sporazumijevanja. Interni

politički dijalog je važan, po-

gotovosadakadastenapredo-

vali ka evropskimintegracija-

ma. Nije trenutak da izgubite

elankojistepokazaliprethod-

nih decenija. Upravo suprot-

no – rekao je Junker dodajući

da je potrebna snaga i vlasti i

opozicije i da se ujedine na

putukaEU.

KVALITETREFORMI

– Ne treba miješati brzinu i

kvalitet reformi, posebno u

pravosuđu, borbi protiv ko-

rupcije i organizovanog kri-

minala i poštovanju nezavi-

snosti medija. Oni su stub

naših vrijednosti i pridajemo

mu veliki značaj – poručio je

Junkeruparlamentugdjenije

bilopredstavnika opozicije.

Dodaje da će trenutak crno-

gorskog pristupanja EU zavi-

siti upravo od tihodgovora.

– U tom smislu postoje neki

nezgodnitrenuci,nekapravo-

sudna pitanja, kada su u pita-

nju afere vezane za pranje

novca, da li je korupcija treti-

rana u nezavisnomokviru, da

li su mediji nezavisni – naveo

jeJunker idodaodasutopita-

nja koja se ne odnose isključi-

vo na Crnu Goru, već i na sve

zemlje kandidate, a ponekad i

na neke koje su već članice

EU.

Na ranije održanoj pres kon-

ferenciji sa premijeromDuš-

komMarkovićem, Junker je

kazao i da naša zemlja na

evropskom putu napreduje

brže od ostalih zemalja Za-

PODGORICA/PRIŠTINA

-

ŠeficakancelarijeEvropske

unijenaKosovuNatalija

Apostolovapozvala je sve

parlamentarnepartijena

Kosovuda glasajuzaSpora-

zumodemarkaciji granice

saCrnomGorom. Ona jePo-

bjedi kazalada jepodrška

ovomporazumuu interesu

svihnaKosovu.

Kosovski parlament rasprav-

ljaće danas o ovom zakonu, a

dvotrećinskapodrška idalje je

upitna, jer poslanici Srpske li-

ste još nijesu odlučili da li će

podržati nacrt zakona o raz-

graničenju.

- EU je pozdravila zajedničku

deklaraciju predsjednika Ko-

sova i CrneGoreodemarkaci-

ji kao značajankorakupravcu

bezviznog režima za Kosovo.

Sobziromnaraspravuuparla-

mentu o Sporazumu o demar-

kaciji, ohrabrujem sve parla-

mentarne grupe i pozivam ih

danađukonsenzus i glasajuza

sporazum, u interesu svih na

Kosovu - rekla je Apostolova

Pobjedi.

Nakon što su albanske politič-

ke partije, osimSamoopredje-

ljenja i Srpske liste, postigle

dogovor, ostale partije su izja-

vile da će glasati za demarka-

ciju.Ali, vladajućoj koaliciji su

potrebna još dva ili tri glasa

kako bi imali dovoljan broj

glasova za ratifikaciju ovog

sporazuma.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

-Ministar od-

brane,mrPredragBošković

sastao seuPentagonu sa

američkimministromodbra-

neDžejmsomMatisom.

Razgovarajući o saradnji dvije

zemlje na planu odbrane, Boš-

ković i Matis su zaključili da su

CrnaGora i Sjedinjene Američ-

ke Države strateški saveznici

koji dijele i baštine zajedničke

demokratske vrijednosti.

Američki državni sekretar za

odbranu je ocijenio da je naša

zemlja ostvarila izvanredan na-

predak u sprovođenju neop-

hodnih društvenih reformi te

da, kao pouzdan saveznik u

okviru Alijanse, daje značajan

doprinos međunarodnommiru

ibezbjednosti.Onjekazaodaće

SAD nastaviti da pružaju snaž-

nu podršku Ministarstvu od-

brane i Vojsci Crne Gore u jača-

nju ukupnih odbrambenih

kapaciteta. Bošković i Matis

potpisalisuSporazumizmeđu

vlada dvije zemlje o bezbjed-

nosnim mjerama za zaštitu

tajnih podataka (GSOIA), koji

trebadaunaprijedi saradnjuu

razmjeni i zaštiti tajnih poda-

taka, upriznavanjudozvolaza

pristuptajnimpodacima,kaoi

s k l apan j u pov j e r l j i v i h

međudržavnihugovora.

Ministar Bošković je svoju

dvodnevnu zvaničnu posjetu

Vašingtonu okončao preda-

vanjem na Institutu za svjet-

sku politiku (Institute of

WorldPolitics–IWP)natemu

„Bezbjednosno - odbrambena

pitanjaregionaZapadnogBal-

kana“, kojem su prisustvovali

istaknuti predstavnici voj-

no-diplomatskog kora.

R. P.

PODGORICA

–Državna iz-

bornakomisija juče je, una-

stavku sjednicepočeteprije

dvije sedmice, akoja jepreki-

nutanakon što jepozlilo

predsjednikuKomisije, veći-

nomglasovaodlučiladapri-

hvati prigovorekoalicije

DPS-a, SD-a i BS, koji seod-

nosena izborni proces uBe-

ranama, teda seponove iz-

bori napetmjestau toj

opštini.

Članovi DIK-a iz opozicije na-

pustilisusjednicunakontogai,

na pres konferenciji, poručili

da je takva odluka „pravno na-

silje“.

Izbori će biti ponovljeni na bi-

račkim mjestima: Mašte, Za-

gorje, Novo naselje 1, Pešca 1 i

Mezgale. Na ovim biračkim

mjestima pravo glasa ima oko

1.700birača.

Rješenje DIK-a o ponavljanju

izbora, kako je objašnjeno, do-

stavljaseOIK-u,azakonskirok

da se ponove izbori je do se-

dam dana od prijema odluke

Komisije.SekretaričlanDIK-a

Velizar Čađenović, međutim,

kaže da se ne treba pozivati na

zakonskerokovejersuonipre-

kršeni kada je prekinuta sjed-

nicaKomisije zbog bolesti nje-

nog predsjednika.

- Rokovi se ne poštuju i ne tre-

ba se više pozivati na zakon.

Sve ostaje otvoreno – rekao je

Čađenović.

On je istakao da je sve bilo

„pravnički čisto“ kada su u pi-

tanju prigovori, te da nije bilo

potrebe za poništenjem rezul-

tata.

- Brutalnomsilomvećine ruku

vlasti, izglasana je odlukada se

ponove izbori. Hoće volju na-

roda u Beranama da preinače.

Mi smo poslije toga napustili

sjednicuireklidatonemaveze

Poruka še ce EU na Kosovu partijama

koje ne podržavaju rati kaciju

Nađitekonsenzus i

glasajtezasporazum

Junker,

Mogerini i

Han danas

na Kosovu

Predsjednik Evropske

komisije Žan-Klod Junker,

u društvu visoke pred-

stavnice EU Federike

Mogerini i komesara

Johanesa Hana, danas će

posjetiti Kosovo.

Junker i delegacija EU će

se sastati sa predsjedni-

komHašimomTačijem,

predsjednikom Skupštine

KadrijemVeseljijem i pre-

mijeromRamušemHara-

dinajem. Evropska trojka

će istog dana održati

sastanak i sa predstav-

nicima civilnog društva,

šefovima misija EU i pred-

stavnicimameđunarodne

zajednice.

Ministar odbrane Predrag Bošković sa šefom

Pentagona DžejmsomMatisom

Poruka predsjednika Evropske komisije Žan-Klod Junkera tokom

Datumprijema

zavisi odCrne

Državna izborna komisija prihvatila prigovore DPS-a, opozicioni članovi

Izbori seponavljajuna

petmjestauBeranama

Prve preliminarne analize

pokazuju da bi koalicija pred-

vođena DPS-omna ponovlje-

nim izborimamogla da osvoji

još jedanmandat, odnosno

apsolutnu vlast. Za to im je

potrebno da osvoje novih

77 glasova a da Demokrate

ostanu na istomnivou ili im

se smanji podrška. Na izbori-

ma održanim4. februara DPS

je osvojila na tih pet biračkih

mjesta 547 glasova, koalicija

Zdravo Berane 535 a Demo-

krate 132. Bečićeva stranka

se, prema nezvaničnim ali

pouzdanim informacijama,

uzda i u podršku koalicije

Zdravo Berane kojima nije

ugroženmandat ako osvoje

najmanje 450 glasova.

N.Z.

DPSmožedoapsolutnevlasti,

Demokrate ,,brane“ jedanmandat

DžejmsMatisiPredragBošković

NatalijaApostolova

OHRABRENJEZACRNUGORU:

Žan- KlodJunker govori uparlamentu

Potpisan

sporazum

sa SAD