Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 28. februar 2018.

CrnomGorom

MOJKOVAC

– Četiri dana

mojkovački kraj jeu ,,debe-

lom“ temperaturnomminu-

su, u jutarnjimsatima i do

minus 15 stepeni Celzijuso-

vih. Prekodana jenešto to-

plije, okominus šest-sedam

stepeni. Snijega imavišeod

20 santimetaraugradu, dok

jeubrdima, na seoskimpo-

dručjima znatnoviši. I po-

red togparčeta „sibirske“

zime, sve gradskeulice i

glavni seoski putevi supro-

hodni za saobraćaj. Ekipe

Komunalnogpreduzeća

„Gradac“ suneprekidnona

terenu. Putari čakne iduku-

ćama.

Direktor komunalnog predu-

zeća Predrag Smolović kaže

da su ozbiljno shvatili najavu

ledenog talasa.

-Radimopraktičnoneprekid-

no, i danju i noću. Ekipa puta-

ra zaista ne ide kući, stalno je

na dežurstvu i interveniše po

potrebi. Mehanizacije imamo

dovoljno. Gradske ulice su

prohodne i redovno se, kako

snijeg pada, čiste. Imamo do-

voljno i soli i rizle. Strme ulice

se redovno posipaju tommje-

šavinom, kao i putevi kojima

se prevoze đaci. Prohodni su i

svi seoski putevi. Pojedini

pravci, recimodo Slatine i Šti-

tarice, čistese triputadnevno.

Inače, za održavanje većine

seoskihputevaangažovana je,

pougovoru, privatnamehani-

zacija - rekao je Smolović.

Onjedodaodanakolovozima,

i pored svih napora da se što

bolje očiste, zbog niskih tem-

peratura i slabih ali neprekid-

nihpadavina, imapomalosni-

jegaanapojedinimdionicama

i leda. Zbog toga vozači, na-

glašava Smolović, moraju biti

oprezni i prilagoditi vožnju

uslovima na putu.

R.Ć.

ČISTEULICE:

DetaljizMojkovca

,,Gradac“ radi 24 sata

CETINJE

– Oko 50 centimetara snijega, koliko je juče izmjereno

u prijestinici, nije stvorilo probleme u saobraćaju. Menadžment

Komualnog preduzeća je svumehanizaciju stavio u pogon, pa su

ulice čiste i prohodne. Jedini problem, kažu, stvaraju im automo-

bili parkirani na kolovozu, pa snjegočistači otežano prolaze.

Iz saobraćajne policije apelovali su na vozače da vožnju prilagode

uslovima na putu, kao i da ne parkiraju vozila na kolovozu.

J.Đ.

Parkiranavozila

otežavajučišćenje

CETINJE

HERCEGNOVI

–Snijeg je juče zabijelio i hercegnovskurivi-

jeru, kao i poluostrvoLuštica. Ugradu, gdje jepadala susnje-

žica, bijeli pokrivačnije se zadržavao.

U hercegnovskom zaleđu svi putevi su prohodni. Na pravcu

prema Dugonji gdje je gradska deponija, snijeg je visine oko 20

cm, prema Kruševicama i Vrbanju je oko pet centimetara snije-

ga. Zato se vozači upozoravajuna opreznu vožnju.

Radnici Komunalno-stambenog preduzeća koji su na terenu,

upozoravajudanaputevima ima leda i da jeuvišenavrataduvao

jaksjevernivjetaristvaraomećavu.PutpremaTrebinjuodržava

mehanizacija preduzeća „Fortismont“.

Ž.K.

HERCEGNOVI

Rivijeraobijelilanakratko

MOJKOVAC

KOLAŠIN

-Mećava seupo-

nedjeljakvečepoigravala sa

dvadeset i neštocentimeta-

ra suvog snijega. Zabijelilo

drveće, žmiri gradska ra-

svjeta, ambijent višenago-

vještava zimsku idilunego

dolazakzvijeri izSibira.

- Ovo je pravi Kolašin - korača

i priča Luka Vlahović. Zastaje

sa urednom kapom i odjećom

zamećavu i kao damu je stalo

da bude saslušan „na ovu te-

mu“.

- Ovakav je Kolašin bio nekad

danima, ali tada nije bilo me-

teo alarma. Malo prave zime i

da jebilovišeovakvihdana, ne

bi se ovoliko prehlade i virusa

nagomilalo. Iz Turističke or-

ganizacijeovotrebadasnime i

da pokazuju na turističkim

sajmovima kao pravi Kolašin -

ispričao je udahuVlahović.

Prvog dana „ledenog talasa“

jutro je donijelo minus stepe-

ni, ali je tokom dana otoplilo.

Juče su seminusi prilično pri-

makli „nuli“, stao je i vjetar

dok se snijeg „drži“ na oko tri-

desetak centimetara. Komu-

nalci „odrađuju“ svoj posao,

ali snijega premalo da bi se

gradske ulice učinile nepro-

hodnim. Sad – vozači i pješaci

uvijek misle da se snijeg bolje

može očistiti. Ni sa sela nema

informacija da je ima blokira-

nihputeva i područja....

- Ovo su idealni dani za pravu

šetnju snijegom, priča Sveto-

zarTrebješanin i pokazujeka-

ko se dobro obukao da odgo-

vori „ledenomtalasu“...

-Čuosamdasuuopštiniodržali

sastanak povodom„ledenog ta-

lasa“, da su i iz Podgorice došli

daihpodučekakodaseodupre-

mometeo nevolji. Mislimda bi

trebalozbognekihdrugihstvari

dasastančeidadolazeizPodgo-

rice, a ovakve zime neka ostave

nama. Umijemo mi sa njima -

objasniTrebješanin.

Dr.D.

Iz Turističke

organizacije treba

da snime ovakav

grad i da ga pokazuju

kaopropagandni

materijal - predlaže

LukaVlahović

,,Zvijer iz Sibira“ bez učinka umaloj varoši

Zimska idila

uKolašinu

Kolašin

BAR

-Žiteljipojedinihdjelo-

vabarskogzaleđasuzbogsni-

ježnihpadavinaneuobičeje-

nihzatopodručje jučebili

praktičnoodsječeni.

PredsjednikMZMrkojevićiĆa-

zim Rašketić kaže da je snijeg

napadaoiutomkraju,pasesao-

braćaj juče otežano odvijao u

selima.

Regionalni put Virpazar –

Ostros - Vladimir bio je nepro-

hodan, anijesemoglostići ni do

Šestana.

EtemLiković izMjesne kance-

larijeOstros saopštio je da je vi-

sina snijega u Bobovištu oko 15

cm, dok je u Ostrosu i Arbnešu

napadalopolametra.SelaBobo-

vište, Blaca iRunjebila suneko-

liko sati bez struje. Napajanje

električnomenergijomnorma-

lizovanojeoko15časova.Uovoj

MZnadaju se da će ekipeCrna-

goraputa u toku dana očistiti

regionalni put do togmjesta.

Škola u Ostrosu dva dana nije

radila.

Predsjednik MZ Crmnica Đu-

roMarkovićkažedasusvilokal-

ni putevi u tomkrajuzavijani.

-USotonićimajepalo25cmsni-

jega, dok ga mnogo više ima u

Podgoru, Gluhom Dolu i Li-

mljanima. ImamoobećanjeKo-

munalnog preduzeća da će u

tokudanaočistitisnijegsaceste,

nakon čega će putevi u crmnič-

kimselima ponovo biti prohod-

ni –kazao jeMarković.

V.K.V.

BAR:

Djelovi zaleđa usljed nevremena odsječeni

OTEŽANODOSELA:

DetaljizMrkojevića

Nemože sedo

Ostrosa, Crmnice

ŽABLJAK:

113 cm

KOLAŠIN:

30

CETINJE:

25

ŠAVNIK:

21

ROŽAJE:

16

ANDRIJEVICA:

16

PLAV:

13

ULCINJ:

12

BERANE:

10

B.POLJE:

10

PLUŽINE:

6

NIKŠIĆ:

6

BAR:

5

PLJEVLJA:

4

PODGORICA:

4

(Izvor: Zavod za

hidrometeorologiju

i seizmologiju)

Regionalni put Virpazar – Ostros

- Vladimir bio je neprohodan, a

nije semoglo stići ni do Šestana

Ulcinj

Visina

snijega