Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 28. februar 2018.

CrnomGorom

BAR

Klizištekoje sekrajem

januara aktiviralonadijelu

magistraleBar - Petrovac

(na lokalitetuRatac, Zeleni

pojas) gdje jeu toku izgrad-

njaposlovnogobjekta - ho-

telabiće adekvatno sanira-

no, kazao jevlasnik firme

„Rašketić“ koja izvodi rado-

veEminRašketić.

On je dodao da je stigao proje-

katzarekonstrukcijuputakoji

je uradio prof. dr Zvonko To-

manović, vodeći stručnjak u

toj oblasti.

- Odmah smo počeli pripre-

mne radove, a dinamika će za-

visiti od vremenskih uslova.

Ovih dana, zbog obilnih pada-

vinamoramo biti vrlo oprezni

kako ne bismo prouzrokovali

novo klizanje tla. Planirana je

izgradnja potpornog zida i sa-

nacija puta - kazao je Rašketić

zaPobjedu.

Govoreći o režimu pod kojim

senatojdioniciJadranskema-

gistrale odvija saobraćaj, on je

kategoričan da „novihmome-

natanema, većda je stanje isto

kao i prvog dana kada je došlo

dopokretanja klizišta“.

- Saobraćaj se odvija naizmje-

ničnim propuštanjem vozila

jednom saobraćajnom tra-

kom, uzsvupropisanusignali-

zaciju. Nema potrebe ni za ka-

kvom pan i kom - i s t i če

Rašketić.

Nakon što je krajem januara

došlo do klizanja terena, glav-

ni inspektor za puteve Ednan

Abdiće je izdao rješenje kojim

se ,,Skaj development“ iz Nik-

šićakao investitor i ,,Rašketić“

iz Bara kao izvođač radova na

izgradnji poslovnog objekta -

hotela na lokalitetuRatac, Ze-

leni pojas, obavezuju da od-

mah obustave sve radove na

iskopu temeljne konstrukcije

planiranog objekta, jer nasta-

vak radova može ugroziti sta-

bilnost trupa puta.

Osim toga, investitoru i izvo-

đaču radova naloženo je da

urade projekat zaštite trupa

magistralnog puta i nakon

odobrenja Direkcije za sao-

braćajzapočnunjegovutrajnu

sanaciji. Potrebno je i da pri-

vremeno isključe dio desne

saobraćajne trake na kojoj su

se pojavile deformacije, a sao-

braćaj regulišu propisnom

vertikalnom i svjetlosnom sa-

obraćajnom signalizacijom i

permanentno prate stanje na

kolovozuputa.

Investitor, predviđeno je rje-

šenjem, trebadauradi i proje-

kat zaštite temeljne jame i

susjednih objekata (magi-

stralnog puta) i dostavi ga in-

spekciji za državne puteve i

Direkcijizasaobraćajnauvid.

Nakon obrušavanja dijela pu-

ta, izvođač radova „Rašketić“

je dostavio na uvid rješenje

Ministarstvaodrživog razvoja

i turizma, kojim je investitoru

umaju2017.godineizdatagra-

đevinska dozvola za objekat -

hotel.

Izvođač je na uvid dostavio i

glavni projekat konstrukcije.

V.K.V.

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

BUDVA:

od 9 do 15 sati dio

naselja Dubovica kod trafosta-

nice ,,Dubovica“.

Herceg Novi: od 8 do 18 sati

Đenovići – zbog ugradnje

novih brojila.

KOTOR:

od 10 do 13 sati

Dobrota (oko TS „Peani“).

NIKŠIĆ:

od 10 do 15 sati Gra-

hovo, Spila, Zagora, Okolišta,

Grahovac, Zaslap, Nudo, Zakur-

ljaj, Prisoje, Podkraj, Katunjani,

Tospude, Trešnjevo, Osječeni-

ca, Rojevići i Gornje Polje.

PLJEVLJA:

od 11 do 12 sati

Sportski centar Ada i hidrofor

„Breznica-Vodice“.

ULCINJ:

od 8 do 15 sati Krute

Vladimirske prema Paljevićima.

I.T.

CEDIS

DioNikšića

pet sati

bez struje

KOTOR

U četvrtak i petak

održaće se obuka ,,Upravljanje

projektnim ciklusom“ za kotor-

ske i nevladine organizacije iz

drugih opština koje sarađuju sa

njima, koje žele da se prijave na

konkurs za dodjelu budžetskih

sredstava za realizaciju svojih

projekata u okviru trogodišnjeg

projekta Regionalnog programa

lokalne demokratije na Zapad-

nomBalkanu, za koji je otvoren

konkurs do 26. marta.

U četvrtak u devet sati u Palati

Bizanti prvo će biti održan info

dan gdje će se nevladine orga-

nizacije upoznati o uslovima

konkursa, a nakon toga će biti

održana obuka koja će trajati i

sjutradan.

NVOmogu da dostave prijed-

loge projekata iz prioritetnih

oblasti - zaštita životne sredine,

kulturne baštine i održivog

razvoja, borba protiv nasilja i

zaštita i inkluzija ranjivih grupa,

omladinska politika te zaštita

životinja i, prema uslovima

konkursa, mogu da računaju na

iznos od 7.000 do 12.000 eura

po projektu.

- Reload je trogodišnji regionalni

projekat koji inansira Evropska

unija, a implementira UNDP u

zemljama Zapadnog Balkana – u

Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Herce-

govini, Makedoniji, Albaniji i na

Kosovu, čija je realizacija počela

u februaru prošle godine. Cilj

je jačanje partnerstva između

jedinica lokalne samouprave i

nevladinih organizacija. Osim

Kotora, odabrane su još četiri

lokalne uprave u kojima će se

realizovati aktivnosti, i to Nikšić,

Pljevlja, Podgorica i Tivat – navo-

di se u konkursu.

Kako će tokom trogodišnje rea-

lizacije projekta biti objav-

Zgradaopštine

Kotor

Obučiće

NVO

dapišu

projekte

BAR:

Vlasnik rme ,,Rašketić“ o klizištu u zoni Zelenog pojasa

Potporni zidgradiće

kadprestane snijeg

VREMENSKEPRILIKEUSPORILE

RADOVE:

Mjestogdje sepokrenuloklizište

Počeli smo

pripremne

radove, a

dinamika zavisi

od vremenskih

uslova. Zbog

obilnih

padavina

moramo biti

vrlo oprezni

kako ne bismo

prouzrokovali

novo klizanje

tla. Planirana

je izgradnja

potpornog zida

i sanacija puta

- kazao je Emin

Rašketić

ULCINJ

Hotel „Otrant“

vrata ćeotvoriti početkom

aprila, šta znači da ćebiti

otvorenzadanopštine i u

perioduDejvis kupa i Fed

kupakojeorganizujeTeni-

ski klub „Bellevue“. To je sa-

opštenonakon sastanka

predsjednikaopštineNazifa

Cungua sapredstavnicima

kompanijeArgos, vlasnika

hotela „Otrant“ koji senala-

zi naVelikoj plaži.

- Na sastanku je diskutovano

o mnogim pitanjima značaj-

nim za adekvatno odvijanje

turističke sezone, smatrajući

veoma značajnim adekvatno

funkcionisanje ovog kom-

pleksa. Diskutovano je i o sa-

radnji hotela sa sportskim

klubovima koji organizuju

sportske manifestacije i tur-

nire u narednomperiodu. Na

sastanku je bilo više riječi i o

drugim pitanjima značajnim

za hotel, o javnoj rasvjeti,

održavanju zelenihpovršina,

trotoara i drugihprostorana-

mijenjenih pješacima, funk-

cionisanjukolektoraiostalim

bitnim za to naselje tokom

trajanja turističke sezone –

navedeno je u saopštenju.

C.G.

HERCEGNOVI

Odlukomna-

stavničkogvijećauOŠ ,,Dašo

Pavičić“Osmimart bićene-

radni dan. Po riječimadirek-

tora školeBranislavaKrečko-

vićana taj načinpokušaćeda

suzbiju ,,pogrešnu i većdubo-

koukorijenjenunavikuda

učenici donosepokloneučite-

ljicama i nastavnicama“.

- Najljepši poklon koji nastavni

kadarmože dobiti jeste da dije-

te vrijedno i marljivo radi i po-

kazuje dobre rezultate. Zbog

ove odluke prethodna subota u

OŠ „Dašo Pavičić“ bila je radna.

Nastavnice se ne osjećaju pri-

jatnozbogvelikekoličine cvije-

ća i poklona koje tog dana nose

iz škole. Nastavničko vijeće

smatra da to šalje ružnu sliku i

koddjecestvarapogrešnunavi-

ku – kazao je direktor škole na

Toploj.Krečkovićnavodi i dasu

uškolisvjesnidasetradicijapo-

klanjanja učiteljicama i nastav-

nicama ne može iskorijeniti

preko noći, ali da na ovaj način

žele da ukažuna lošupraksu.

- Savjet roditelja sa kojim ima-

mo odličnu saradnju takođe je

podržao odluku, te se nadamo

daćevremenomuspjeti dapro-

mijene navike koje su učenici

imalidosada–kazaojeKrečko-

vić.

Ž.K.

PROTIVLOŠIHNAVIKA:

OŠ „DašoPavičić“

HERCEGNOVI:

Odluka nastavničkog vijeća OŠ „Dašo Pavičić“

Osmimart neradni dan

dađaci nekupujupoklone

ULCINJ:

Cungu ugostio predstavnike rme Argos

,,Otrant“ ćegoste

primiti uaprilu

BIĆESPREMNIZATENISKI

TURNIR:

Jučeuopštini Ulcinj