Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 28. februar 2018.

Hronika

PODGORICA

-Nepoznata

osobauutorakujutrooko4

satabacila jeeksplozivna lo-

kal ,,Čokolada“uUlici Stanka

DragojevićaucentruPodgo-

rice, odkojegsuoštećenavra-

taobjekta.Ulokalujebioču-

var, alinasrećunije

povrijeđen.

Istražitelji su izuzeli snimke na

kojimasevidinapadač,naosno-

vu kojeg će pokušati da utvrde

identitet.

PremasaznanjimaPobjede,vla-

sniklokala,,Čokolada“jeJelena

Đurović, a ne šef Interpola De-

jan Đurović, kako su to objavili

pojedini portali juče.

Kako nam je potvrđeno u vrhu

policije, ovo nije prvi put da se

plasiraju dezinformacije na ra-

čunšefa Interpola.

- Poznato nam je ko i kako ,,do-

tura“ dezinformacije i spinuje,

znamo da su te osobe izUprave

policije,dasuusprezisapojedi-

nimmedijima,idatoradezarad

ličnih interesa, ali ćemo tome

stati na put – poručili su iz vrha

policije napominjući ,,da će se

tome stati naput”.

POVEZANOST

Isti izvor kazao je da imaju in-

formacije o povezanosti odre-

đenih osoba izmedija sa člano-

vima,,škaljarskogklana“kojima

jeuinteresudasenekezapočete

istrageopstruiraju ili nedovedu

do kraja, naročito o ljudima

unutar policije koji su na njiho-

vom platnom spisku. Zato je i

cilj,kaženašizvor,dasepojedini

ljudi iz Uprave policije i Inter-

pola targetiraju kroz objave u

medijima i tako onemoguće u

radu.

- To su i bili osnovni motivi ne-

davnih pokušaja diskreditacije

Đurovića – kazali su izmenad-

žmentapolicije.

DaĐurović i njegove kolege ni-

jesuvlasnicilokala,potvrdilajei

izvršna direktorica kompanije

Sorg, uokvirukojeposlujekafić

,,Čokolada“JelenaĐurović.

Onajeupozorilapojedinemedi-

je da ne atakuju na njenog bra-

ta,načelnikaNCBInterpolaDe-

jana Đurovića i njegove kolege

jeroninemajuvezesaovimnoć-

nimklubom.

Portal Vijesti objavio je da je ek-

splozijamoždaupozorenje,,vla-

snicimaizInterpola“,aĐurović

je istakla da je njena porodica

kao vlasnik poslovnog prostora

ujedno i suvlasnik tog kluba, ali

da njen brat nema nikakve veze

sa tim.

- Nadam se, uvaženi potpisnici

novinskogteksta,daneočekuje-

te da, zato što moj brat obavlja

ovu funkciju u Upravi policije,

da ja i moja porodica nemamo

pravo na svoj život i pravo da se

bavimo preduzetništvom u

skladu sa zakonima ove države,

a da to ne bude zloupotrijeblje-

no na ovaj način kako ste u tek-

stu naveli, čak i u ovoj situaciji

kada je na štetu moje porodice

počinjeno ovo krivično djelo -

kazala jeĐurović.

DOKUMENT

Premanjenimriječima,izdoku-

mentacije u Centralnom regi-

stru privrednih subjekata lako

semožeutvrditidajenjenamaj-

ka Nataša Đurović suvlasnik

pravnoglicaiujednovlasnikne-

pokretnosti - kuće u kojoj se

ugostiteljski objekat „Čokola-

da“nalazi.

- Navedena nepokretnost je u

vlasništvu moje majke više od

50 godina, kao nasljedstvo od

njenihroditelja, što je takođe la-

koprovjeritiuUpravizanekret-

nine. Jedina vezamoga brata sa

,,Čokoladom,, je činjenica da je

Dejan Đurović - načelnik NCB

Interpolamojbrat,idajesinNa-

taše Đurović - suvlasnika prav-

noglicaikućeuStankaDragoje-

vića broj 8. Nikakve druge veze

saugostiteljskimobjektom ‘Čo-

kolada’ moj brat, niti njegove

kolege Dejan Boljević i Darko

Radusinović nemaju, niti su

imali - objasnila jeĐurović.

Iznačinanakojijeteksttenden-

cioznonapisan,dodajeona,ubi-

jeđenajedaseradiosmišljenom

atakunanjenogbrata.

- Ubijeđena samda je ovo smi-

šljeni atak namog brata lično, s

ciljem njegove diskreditacije

kao ličnosti i kao rukovodioca

značajne organizacione jedini-

ceuUpravi policije i diskredita-

cije njegovih kolega koji se u

tekstupominju.Zatovasjošjed-

nommolimdanezloupotreblja-

vate činjenice i događaje koji su

sedesili kaopovoddapišetene-

istineomombratu, većdazadr-

žite objektivan pristup i date

šansu nadležnim organima da

riješe ovo krivično djelo, u šta

duboko vjerujemda će biti rije-

šeno i počinioci otkriveni i ade-

kvatno kažnjeni - zaključila je

Đurović u regovanju dostavlje-

nommedijima.

A.G.

PODGORICA:

Eksplozivna naprava bačena na lokal ,,Čokolada“ , zbogmedijskihmanipulacija reagovala vlasnica

Napadač

snimljen,

napotezu

policija

Nepokretnost je u vlasništvumojemajke više od 50 godina, kao nasljedstvo od njenih roditelja,

a jedina vezamoga brata sa ,,Čokoladom“ je činjenica da je načelnik NCB Interpola Dejan

Đurovićmoj brat i da je sinNataše Đurović - suvlasnika kuće u Stanka Dragojevića broj 8.

Nikakve druge veze sa objektom ,,Čokolada“ moj brat, niti njegove kolege Dejan Boljević i Darko

Radusinović nemaju, niti su imali - objasnila je u reagovanju Jelena Đurović, vlasnica lokala

PODGORICA

- Specijalno

državno tužilaštvopodiglo

jeoptužnicuprotivVasaUli-

ća, uhapšenogkrajemavgu-

staprošle godineuPodgorici

zbog sumnjeda jeorganizo-

vaokriminalnugrupukoja

sebavilameđunarodnim

švercomdroge, potvrđeno je

Pobjedi izVišeg suda.

Kako je Pobjedi saopštila sa-

vjetnica za odnose s javnošću

u Višem sudu Aida Muzuro-

vić, za 15danaćebiti zakazano

ročište radi kontrole opravda-

nosti i zakonitosti optužnice.

Prema navodima optužnice,

Ulić se tereti za neovlašćeno

držanje, proizvodnju i stavlja-

njeupromet opojnihdrogana

organizovannačin.

Ulić je uhapšen u avgustu

prošle godine. On je na saslu-

šanju pred specijalnom tuži-

teljkom Mirom Samardžić

negiraoda je biona čelunarko

kartela koji je prethodnih go-

dina iz drugih zemalja u Au-

straliju prokrijumčario 60 ki-

lograma ekstazija (MDMA).

Tvrdiojedapoštenoživiidase

bavi vinogradarstvom.

Sadrugestrane, svjetskimedi-

ji tada su pisali da je Ulić bio

pod budnim okom policijskih

službi širom svjeta više od 20

godina,upravozbogšvercave-

ćih količina heroina, kokaina,

metamfetamina i kanabisa.

Crnogorskapolicija tada je sa-

opštila da je Ulić već nekoliko

godina bio pod nadzoromOd-

sjeka za borbu protiv droge

UpravepolicijeCrneGore, Sa-

vezne policije Australije, Ko-

misije za kriminal Australije i

australijske Carine i to od

2013. godine.

Saradnja australijske i crno-

gorske policije rezultirala je

hapšenjemčetiričlanaovekri-

minalne organizacije koji su u

Australiji pravosnažno osuđe-

ni na izdržavanje zatvorske

kazne i to: F. K. na 17 godina, R.

Lj. na 25 godina, D. P. na 17 i D.

M. na 14 godina zatvora.

Ulićevo ime povezivano je i sa

švercomoružjaipranjemnov-

ca, a za centre operacija ozna-

čene su jošŠpanija,Holandija,

Srbija i CrnaGora.

U novembru 2004. godine

Ulić je optužen za učešće u

švercu 160 kilograma ekstazi-

ja, koji je stigao u Australiju iz

Belgije skriven u kontejneru

sa namještajem. Procijenjena

vrijednost zapljene je bila 50

miliona australijskihdolara.

M.L.

Optužnica zaVasa

Ulića stiglauViši sud

Specijalno tužilaštvo okončalo istragu protiv okrivljenog za organizovanje kriminalne grupe

VasoUlić

PODGORICA

-M.V. (30) iz

Kolašinauhapšenje iprotiv

njegaćebitipodnijetaprijava

zbogsumnjeda jepočiniokri-

vičnodjeloneovlašćenaproi-

zvodnja, držanje i stavljanjeu

prometopojnihdroga.

Kako je saopštilaUprava polici-

je, osumnjičeni je kontrolisan

25. februara kada je bio u taksi

vozilu „dacia sandero“ kolašin-

skih registarskih oznaka, na su-

vozačevommjestu.

- Prilikom izlaska iz vozila on je

odbacio zamotuljak u nepo-

srednojblizinivozila.Uodbače-

nomzamotuljkupolicija je pro-

našla četiri pvc kesice u kojima

se nalazila praškasta materija

svijetlo braon boje za koju se

sumnjadajeopojnadrogahero-

in- saopštili su izpolicije.

Droga je upućena u Forenzički

centar radi vještačenja.

M.V. je priveden tužiocu u Vi-

šemdržavnomtužilaštvukoji je

nakon saslušanja odlučio da se

brani sa slobode i da se protiv

njegapodnesekrivičnaprijava.

M.L.

PODGORICA

-Policija jeu

Pljevljimarasvijetlilarazboj-

ništvo i razbojničkukrađa i

uhapsila jeS. J. (20),K.D. (35)

iT.L. (35) iztoggrada.

Kakosusaopštiliizpolicije,sum-

nja se da je S. J. 14. januara oko

21.15 časova došao maskiran u

kladionicu ,,Volkano“uUliciVo-

lođinojiodzaposleneN.T.prije-

teći nožem zahtijevao da mu

predapazar.

-N.T.jeodbiladamupredapazar

i on je tada ukrao njen mobilni

telefon nakon čega je pobjegao -

kazali su izpolicije.

OsumnjičeniK.D. iT. L. su, kako

se sumnja, 20. februaraoko 11.45

časova, po dogovoru opljačkali

sugrađanina. Policija je saopštila

dasuosumnjičeniimalisaznanja

da se u porodičnoj kući Z. Č. na-

lazi veća suma novca, te da je on

teškogzdravstvenogstanjaidaje

sam.

- Kada je Z..Č. spavao, kroz ot-

ključana ulazna vrata ušli su u

objekat i izvršili premetačinu

stvari i ukrali 200 dolara, jedan

manji metalni kofer vjerujući da

seunjemunalazivećasumanov-

ca -pišeusaopštenju.

Nakon toga, kako su naveli,

osumnjičeni su sišli u prizemni

diokućekakobi pobjegli.

-KadaihjeprimijetioZ.Č.kojise

umeđuvremenuprobudio, K. D.

ga jeudariostisnutompesnicom

u lice, kako bi on i T. L. ukradene

stvari zadržali za sebe. Potomsu

pobjegliiukradenepredmetesa-

krili na livadi u blizini jedne

osnovne škole - kazali su iz poli-

cije.

M.L.

KOTOR

- M. K. (42) izKoto-

ra sletio jeunoći izmeđupo-

nedjeljka i utorkavozilom

,,mercedes“, naputuRisan–

Kotor, niz liticuumore i tom

prilikomzadobio teškepo-

vrede, pišeCdM.

Kako prenosi ovaj portal, nez-

goda sedogodilaublizinimje-

sta Bajova kula, a vozaču su u

pomoć pritekli pripadnici ko-

torske Službe zaštite i spaša-

vanja i Hitna pomoć koji su ga

splavomdoveli do obale.

Vozačjeuspiodaizađeizvozi-

la koje je u završilo u moru, a

zadobio je teške tjelesne po-

vrede i transportovan je u ko-

torskuOpštubolnicu.

C.H.

Iz taksijabacio

zamotuljakheroina

Krivična prijava protiv Kolašinca zbog šverca droge

Sletioumore, prošao

sa teškimpovredama

Nezgoda na putu Risan – Kotor

U Pljevljima rasvijetljeno razbojništvo i krađa

Ukrali kofermisleći da jeunjemunovac

Akcija spašavanja