Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 27. februar 2018.

Društvo

PODGORICA

–Vijeće

Osnovnog sudauNikšiću

prihvatilo je jučeprigovor

SkupštineCrneGore i uki-

nuloprivremenumjeruovog

sudakojomjenaloženoda se

NikolaVukčević vrati uSa-

vjetRadioTelevizijeCrne

Gore–potvrđeno jePobjedi

iz teustanove.

-Vijeće jedonijelo rješenjeko-

jimse usvaja prigovor tužene -

protivnika obezbjeđenja

(Skupštine), pa se ukida rješe-

nje ovog sudaP. br. 62/18 od 14.

februara 2018. godine, postu-

pak obezbjeđenja obustavlja i

ukidaju sprovedene radnje -

navedeno je u odluci u koju

smo imali uvid.

Istovjetnu odluku donijelo je

prošle sedmice Vijeće Osnov-

nog suda u Podgorici u slučaju

GoranaĐurovića.

Uodluci kojaseodnosi naVuk-

čevića navedeno je da jeVijeće

ocijenilo da su neprihvatljivi

navodi njegovih advokata da

od određivanja privremene

mjerezavisiosnovanosttužbe-

nogzahtjeva, jer je, kakoobjaš-

njavaju, takav pristup pravno

neodrživ.

- Anjegovo prihvatanje bi zna-

čilo prejudiciranje krajnjeg is-

hoda spora i davanje prijedlo-

gu za određivanje privremene

značajaglavnogzahtjeva,štoje

nezakonito - piše u odluci koju

je donijelo Vijeće Osnovnog

suda uNikšiću.

Kako pojašnjavaju, privreme-

nommjeromnemožeseostva-

riti vraćanje Vukčevića na

funkciju do pravosnažnog

PODGORICA

–Tokomja-

nuara inspektori suzabranili

dana crnogorsko tržištedos-

piju tri pošiljkenebezbjedne

hrane za životinje, uukupnoj

količini od44.910kilograma

–navedeno jeu izvještaju

Uprave zabezbjednost hra-

ne, veterinu i fitosanitarne

poslove.

Kako je precizirano, u januaru

su inspektori pronašli 22.800

kilograma stočnog kukuruza

koji sadrži nedozvoljenu koli-

činu alfatoksina Bkoji se ubra-

ja u kancerogene supstance,

kao i mikotoksina koji kod čo-

vjeka mogu da izazovu ozbilj-

ne rizike po zdravlje.

Inspektori su iz ovog razloga

zabranili promet tog, ali i osta-

lih proizvoda koji su sadržali

opasne supstance.

- Zbog utvrđenih neusaglaše-

nosti sa propisanim zahtjevi-

ma zabranjen je uvoz i stavlja-

nje u slobodan promet ili je

uništena i hrana za životinje

(13.360 kilograma) koja sadrži

alfatoksin B, kao i još 8.750 ki-

lograma hrane za životinje

zbog nedozvoljene količine

opasne supstance - pojašnjeno

je u izvještaju.

Ujanuaru jepronađena i jedna

pošiljka svježeg mesa od

12.975,60 kilograma, koja je

zbog neispunjavanja zahtjeva

za označavanje vraćena inois-

poručiocu.

- Fitosanitarni inspektori su u

januaru kontrolisali i uvoz

hrane biljnog porijekla - voće,

povrće, žitarice i ostala hrana

biljnog porijekla koja je podvr-

gnuta jednostavnom procesu

prerademljevenjem,sušenjem

i slično tome, kao i hrane neži-

votinjskog porijekla koja

podliježe pojačanim službe-

nim kontrolama na mjestima

unošenja i hrane za životinje

biljnog porijekla, sjemena i

sadnogmaterijala,sredstavaza

zaštituiishranubilja,kaoibilja

sa aspekta zdravstvene zaštite.

Urađeno je ukupno 1.055

pošiljki (uvoz/izvoz) i to 840

pošiljki na uvozu i 50pošiljki u

provozu. Izdato je rješenje o

zabrani uvoza za tri pošiljke i

jedno rješenje za uništenje

robe - precizirano je u tom

dokumentu.

K.J.

PODGORICA

–Prošle sed-

miceosnovan je američki

donatorski portal indiegogo.

comzapodrškupeticiji za

povraćaj crnogorskihcrkava

imanastiradržavi Crnoj Go-

ri. Donacije seuplaćujukre-

ditnomkarticomnaportal

Indiegogo

:https://igg.me/at/

PeticijaZaVracanjeSvetinja

Kako je saopštio autor elek-

tronske peticije Vesko Karad-

žić, otvorena je stranica za pri-

kupljanje donacija za projekat

građanske akcije pod nazivom

,,Peticija za poništenje svihne-

zakonitih upisa SPC nad crno-

gorskimmanastirima i crkva-

ma i vraćanje u vlasništvo

državi Crnoj Gori“.

- Stranica jenapravljenadapo-

mogne prikupljanju novca ka-

ko bi se finansirala građanska

akcija prikupljanja potpisa ko-

ja je počela elektronskompeti-

cijom 13. januara ove godine i

proširila se u većini crnogor-

skih opština – piše u saopšte-

nju.

Ovomakcijom, kako se dodaje,

rukovodi tijelo pod nazivom

,,Savjet za praćenje građanske

inicijative peticije“ sa članovi-

makoji dolaze iz raznihoblasti

kao što su umjetnost, književ-

nost, sport, novinarstvo, medi-

cina, kibernetika, inženjering.

- Apelujemo na građane Crne

Gore i njenu dijasporu da po-

mognu ovu spontanu i veliku

građansku akciju, Savjet, ope-

rativne odbore i aktiviste koji

rade na terenu na prikupljanju

potpisa– ističeseusaopštenju.

Oni su pozvali donatore da se

za sve informacije obrate na

mejl adresu organizatora ovog

projekta:

[email protected]

.

Sl. R.

PODGORICA

–Profesor

ĐorđijeBlažić, govoreći o

statusuprofesionalnihvoj-

nih lica i vojnihpenzionera

uCrnoj Gori, saopštio jene-

tačne i paušalne tvrdnje, sa-

opšteno je izMinistarstva

odbrane.

Iz tor resora su reagovali na

izjavu i podatke Blažića o, ka-

ko je ocijenio, poražavajućem

statusu pripadnika Vojske Cr-

neGore (VCG).

-Očigledno jedaBlažićprofe-

sionalnavojnalicaivojnepen-

zionere u Crnoj Gori prepo-

znaje kao ciljnu grupu na

predstojećimpredsjedničkim

izborima, što je njegovo pot-

punopravo - navodi seu saop-

Gori.PrekoSkadra,kagranič-

nimpojasevimaSukobiniBo-

žaj.

CrnaGora, kategorični suna-

ši sagovornici, neće biti po-

željna i trajna destinacija mi-

granata, nego samo prolazna

stanica na dugom i mukotr-

pnom putu ka zapadno-

evropskim zemljama poput

Austrije, Njemačke, Švajcar-

ske, Danske, Švedske, Holan-

a stanica

dije, Belgije iNorveške, adjeli-

mično i Italije.

Mapaputa

Prema tojmapiputa, sa teritori-

je Crne Gore balkanski mi-

grantski talasi bi zahvatili dio

Bosne (Sarajevo, Hadžiće, Tu-

zlu i, zboggeografskogpoložaja

i konfiguracije alternativnih

prelaza – posebno, Veliku Kla-

dušu), a zatim i rubne djelove

Hrvatske i Slovenije. Mala je

vjerovatnoća, prema pretpo-

stavkama sagovornika našeg li-

sta, da dođe do značajnijeg

„prelivanja“ migranata prema

Srbiji, odnosno području San-

džaka, pograničnim i central-

nimdjelovimaRepublikeKoso-

vo ili Makedonije. Još je manje

vjerovatnodaza trajnudestina-

cijubude odabranaAlbanija.

No, bez obzira kako će se odvi-

jati ovaj, prema svim iskustvi-

ma iz okruženja, a posebno Sr-

bije i Hrvatske, veoma mučan

proces, i preddržavama„prola-

znim stanicama“ brojna su

iskušenja. Počev od socijalnih,

ekonomskih, humanitarnih,

zaštitno-zdravstvenih i ele-

mentarno ljudskih. Na koncu, i

dvosmjerno bezbjednosnih, s

obziromna moguće frustracije

migrantskihnevoljnikaimogu-

će reakcije nevoljnih „domaći-

na“.

I u tome bi se trebalo podučiti

na primjerima Srbije i Hrvat-

ske.Idobrim,ajošviše-lošim…

R.tOMIĆ

Građani traže vraćanje crkvene imovine

Za podršku peticiji

otvoren američki

donatorski portal

Vijeće Osnovnog suda u Nikšiću prihvatilo prigovor Skupštine

INikolaVukčevićne

moženi privremenou

Savjet Javnog servisa

U odluci koja se odnosi na Vukčevića navedeno je da

je Vijeće ocijenilo da su neprihvatljivi navodi njegovih

advokata da od određivanja privremenemjere zavisi

osnovanost tužbenog zahtjeva, jer je, kako objašnjavaju,

takav pristup pravno neodrživ

okončanja postupka.

- Tužbom se traži da se poništi

odluka o razrješenju, pa je

pravnoneprihvatljivodasepo-

ništaj odluke obezbjeđuje vra-

ćanjemtužiocanamjestočlana

Savjeta, jer bi se na taj način

privremena mjera stavila

ispred samog potraživanja -

zahtjeva tužbe, a ne sa ciljem

obezbjeđenja i time prejudici-

rao krajnji ishod spora - piše u

odluci.

Podsjećaju da mandat članu

Savjeta traje pet godina, pa se,

kako dodaju, vraćanje na mje-

sto člana tog tijela „ne može

odrediti sa trajanjemdopravo-

snažnog okončanja postupka,

nitimimo zakonske procedure

kojomjejasnodefinisanpostu-

pak izbora, jer se članstvouSa-

vjetunemože tretirati kaorad-

nopravni odnos“.

- Određivanje vraćanja na

funkciju na način određen os-

porenim rješenjem bi značilo

da se privremenom mjerom

nezavisno od trajanjamandata

određuje vršenje funkcije do

okončanja sudskog postupka,

odnosnoda sedefiniše trajanje

mandatauodnosunasamotra-

janje parničnog postupka, što

nema zakonskog utemeljenja,

a u krajnjem bi moglo dovesti

do toga da se trajanje mandata

mijenja odlukom suda o pri-

vremenoj mjeri, što je nepri-

hvatljivo - piše udokumentu.

Kakododaju, ako je, kao što je s

Vukčevićem slučaj, član Savje-

ta razriješen, prema zakonu u

rokuod 15dana semoraobjavi-

ti javni poziv za imenovanje

novog člana Savjeta.

- Zakonom je propisana proce-

duraizboranovogčlanaSavjeta

nakon razrješenja člana, pa je

neprihvatljivo stanovište pri-

jedloga za određivanje privre-

mene mjere koje se prihvata i

osporenim rješenjem suda da

sprovođenje procedure izbora

novog člana predstavlja opa-

snost da će se ostvarenje potra-

živanja tužioca osujetiti ili

znatno otežati, jer se radi o

sprovođenju postupka imeno-

vanjanovogčlana,kojijepropi-

san i jasno definisan zakonom

kao obaveza - piše u odluci Vi-

jeća.

K.J.

NikolaVukčević

Osnovni suduNikšiću

Ministarstvo odbrane

Blažić iznosi neistine

Ministarstvo odbrane

nije otpustiloniti

jednog vojnika. Blažić,

doktor pravnihnauka,

morao bi znati razliku

izmeđuotkaza i isteka

ugovora - kazali su iz

Ministarstva

štenju, prenosiMina.

Međutim, kako se dodaje, nije

korektnodaimseobraćaizno-

seći niz neistina, kao i paušal-

nih i populističkihocjena.

- Blažiću bi, i kao pravniku i

kao univerzitetskomprofeso-

ru, istinitost tvrdnji morala

biti iznad sitnog politikant-

skog profiterstva – piše u sa-

opštenju.

Blažić, ističu oni, daje loš pri-

mjer studentima i mlađoj ge-

neraciji, koji su primarna i

konstantna ciljna grupa za

svakog profesora koji drži do

svog integriteta.

- Tvrdi da je Ministarstvo od-

brane otpustilo na desetine

vojnika.Ministarstvoodbrane

nije otpustilo niti jednog voj-

nika. Blažić, doktor pravnih

nauka, morao bi znati razliku

između otkaza i isteka ugovo-

ra - kazali su izMinistarstva.

Navode da jedino što je tačno i

sa čime se Ministarstvo slaže

jeste da socioekonomski sta-

tusprofesionalnihvojnih lica i

penzionerauCrnoj Gori treba

sistemski riješiti.

- Blažić je samo pokazao koli-

ko ne poznaje sistem odbrane

vrijeđajući dostojanstvo sva-

kog časnog pripadnika Vojske

i Ministarstva - zaključili su u

saopštenju.

R. D.

Izvještaj Uprave za bezbjednost hrane za januar

Zabranjen promet

22.800 kilograma

stočnogkukuruza

Hrana zaživotinje – stočni kukuruz

SapotpisivanjapeticijenaCetinju