Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 27. februar 2018.

Društvo

NOVIPAZAR/KOSOVSKA

MITROVICA/PRIŠTINA

-

Desetoropovjerenika četiri

vjerskehumanitarneorga-

nizacije saKosova, izBosne

iHercegovine, Sandžaka i

CrneGore, uutorak20. fe-

bruara, krenulo jeu još jed-

numisiju identifikacije i

pružanjapomoći eventual-

nimpovratnicima sa sirij-

skih i iračkihratišta, koji su

porijeklomiz tihdržava.

Prema saznanjima Pobjede,

svojevrsna potraga za istovjer-

nicima,kojisupreživjelipakao

takozvane ISIL-države, poče-

la je već u srijedu, na samom

izvorištu„nove“balkanskemi-

grantske rute, a plan je da se

neformalnikontrolnipunktovi

uspostave nadomak pet gra-

ničnihprijelazaizmeđuGrčke,

Makedonije i Albanije.

Petključnihtačaka

Riječ je o širim pograničnim

pojasevima Ćafe, kod Struge,

zatim Kapaštice, Tri mosta,

Kakavije i Ćafe e botas. Naši

sagovornici su uvjereni da su

toključne tačkekojeni indivi-

dualno ni kolektivno nemože

zaobići ni jedanmigrant, kako

zbog konfiguracije terena, ta-

koizbogkontinuiranekoordi-

nacije bezbjednosno-policij-

skih službi Grčke i Albanije,

ali i stalnih i ad hok formira-

nih domicilnih i međunarod-

nihhumanitarnih,formalnihi

neformalnihorganizacija.

-Ciljnamjedanasamimulazi-

maizGrčkeuAlbaniju,nakoji-

ma će se koncentrisati više od

90 odsto migranata, učinimo

koliko je moguće i ponudimo

sve vrste pomoći eventualnim

povratnicimasaratišta,kakobi

ih pošteđeli dodatnih patnji i

rizika - kaže novopazarski hu-

manitarac FahredinĆ.

Prema informacijama koje su

dobili odkolega izMakedoni-

je, Grčke i Albanije, pretpo-

stavka jeda jedokraja januara

na punktove u pograničnim

pojasevima stiglo četrdesetak

povratnika, među kojima i tri

porodicesapetoromaloljetne

đece.

Granični Pojasevi

On naglašava da bi svaki po-

kušaj potrage i identifikacije,

vanužihineštoširihpogranič-

nih područja, bio besmislen,

jer se svaka migrantska kolo-

na, sa gotovo svih pet granič-

nih prijelaza, prolazeći alban-

skom teritorijom račva u

nekoliko smjerova, a prema

indikacijama nadležnih u mi-

grantskimslužbama i logistič-

kimbazama, već saprvimpro-

ljećnjim danima, ključni

pravci vodiće prema Crnoj

PODGORICA

– Institut za

javnozdravlje saopštio je ju-

čeda se epidemiološki imi-

krobiološki obrađuju tri

sumnjiva slučajaobolijeva-

njaodmalihboginja, a radi

seo tri odrasleosobe, odko-

jih je jednanevakcinisana

protivmorbila, apreostale

dvije sunepoznatogvakci-

nalnog statusa.

Svisumnjivisuizpreventivnih

razlogaizolovaniihospitalizo-

vani uOpštoj bolnici uKotoru.

Kako je za Pobjedu kazala dr

Ljiljana Knežević iz kotorske

bolnice, kod jednog pacijenta

supotvrđenemaleboginje. Svi

pacijenti, premanjenimriječi-

ma, stabilnog su zdravstvenog

stanja.

lokalnoPrenoŠenje

Iz Instituta ističu da prelimi-

narni podaci ukazuju da je do

inficiranja moglo doći na teri-

toriji Crne Gore odnosno, još

nije isključena mogućnost lo-

kalnog prenošenja virusa.

Ipak, kako kažu iz ove zdrav-

stvene ustanove, registrovani

nivo obolijevanja za sada ne

predstavlja osnovu za progla-

šenje epidemijemorbila.

- Članovi porodica osoba za

koje se sumnja da su oboljele i

njihovi najbliži direktni kon-

takti su identifikovani i upo-

znati o načinu prevencije da-

ljeg širenja obolijevanja i

društveno-odgovornompona-

šanju koje je neophodno spro-

voditi tokom trajanja perioda

inkubacije.Međutim, izolacija

kontakata i njihovopraćenje je

mjera koja ima ograničenu

učinkovitost s obzirom na za-

raznostvirusamorbila,takoda

jeuprkosnjenomsprovođenju

moguće i očekivano da dođe

do daljeg širenja obolijevanja

–naveli su iz Instituta za javno

zdravlje.

Oni podsjećaju da je jedina

specifična i visokoučinkovita

mjera prevencije vakcinacija,

te da se uspješno sprovodi u

svim godištima djece koja su

predviđenazavakcinaciju, ali i

međuodraslimakoji su identi-

fikovanidasenalazepodpove-

ćanimrizikom,kakoodobolje-

vanja, tako i od daljeg širenja

virusamorbila.

koMPlikaCije

Od početka godine infekcija

virusommorbila dokazana je

kod osam pacijenata, od kojih

je sedam bilo nevakcinisano,

dok kod jedne odrasle osobe

ne postoje validni dokazi o

vakcinaciji.

-Premadostupniminformaci-

jama, do sada nije bilo životno

ugroženih pacijenata, a pored

opšteslabostiiimunokompro-

mitovanosti, registrovane su

komplikacije u viduupala plu-

ća i sniženja broja trombocita

– trombocitopenija - kazali su

iz Instituta.

Institut za javno zdravlje pre-

poručio je osobama koje su bi-

le u kontaktu sa oboljelima od

malihboginja,akojepritomne

znaju da li su vakcinisane ili

preležale tu bolest, da telefo-

nomobavijesteizabranogdok-

tora ili epidemiološku službu.

Poručili su tim osobama da

izbjegavajusvedruštvenekon-

takte dok traje zaraznost.

sl.r.

PODGORICA

–Mladi pre-

duzetnicimoći ćedaprijave

projekteod 1.martadokraja

aprila i konkurišuzapro-

gramNagrada zadruštvene

promjene (Social Impact

Award–SIA), koji jepred-

stavljen jučeuErstebanci.

Kakojerečeno,riječjeonajve-

ćem evropskom projektu na

temu društvenog biznisa, po-

svećenogmladima.

Studenti kroz nagradu, putem

koje im se obezbjeđuje počet-

ni kapital, menadžersko zna-

nje i mentorska pomoć, dobi-

jaju priliku da svoje ideje

sproveduudjelo.

- Misija projekta je promocija

društvenog preduzetništva

među mladima. Suština ova-

kvog biznisa jeste poslovanje

kojedonosizaradu,aliistovre-

meno rješava neki oddruštve-

nih problema, biloda je riječo

zapošljavanju ugroženih

društvenih grupa ili rješava-

nju problema lokalnih zajed-

nica - kazao je predstavnik

Regionalnog propulsionog

fonda, koji sprovodi ovaj pro-

gram u Bosni i Hercegovini,

Crnoj Gori i na Kosovu, Men-

sur Pelinković.

Najbolji timovi dobiće men-

torsku podršku, početni kapi-

talod1.500euraiputovanjena

međunarodnisamitkojiseove

godine održava u prijestonici

Gruzije, Tbilisiju.

- Za ovaj programmogu da se

prijave studenti i srednjoškol-

ci, kao i svi pojedinci ili timovi

sačinjeni od članova koji ima-

juod14do30godina. Prijavlji-

vanje će biti moguće od prvog

dana marta do kraja aprila, na

platformi www.socialim-

pactaward.me

-kazaojePelin-

ković.

n.k.

PODGORICA

-Usvajanje

novog zakonaozaštiti od jo-

nizujućihzračenja i radijaci-

onoj i nuklearnoj bezbjedno-

sti planirano je zadrugi

kvartal 2019. godine - saop-

šteno je jučenaokruglom

stoluodržanomuMinistar-

stvuodrživog razvoja i turiz-

ma.

Generalna direktorica Direk-

toratazaživotnusredinuIvana

Vojinović istakla je da je u Cr-

noj Gori, poredZakona o zašti-

ti od jonizujućeg zračenja i ra-

dijacionoj sigurnosti, na snazi

17 međunarodno-pravnih in-

strumenatauoblastinuklearne

odnosnoradiološke sigurnosti.

-Sprovođenjeovihpropisa i iz-

mjenameđunarodnih standar-

da i pravne tekovine Evropske

unije nametnulo je neophod-

nost izrade novog zakona, čije

je utvrđivanje Vlada planirala

za drugi kvartal iduće godine -

navela jeVojinović.

Predstavnica implementacio-

neagencijeENCOOanaVeliku

naglasila je da je projekat jača-

nja nuklearnih regulatornih ti-

jela zemalja regiona veoma

značajan i da ima cilj unapre-

đenje zakona i regulacije obla-

sti radijacione i nuklearne be-

zbjednosti.

Načelnica Direkcije za zaštitu

vazduha i zaštitu od buke u ži-

votnoj sredini, Tamara Đuro-

vić, kazala jeda je izradanovog

zakona, pored usklađivanja sa

unaprijeđenim međunarod-

nimstandardima i direktivama

EU, značajna sa aspekta zaštite

životne sredine, bezbjednosti,

stručnog osposobljavanja ek-

sperata i osoblja regulatornih

tijela, kao i monitoringa i kon-

trole radioaktivnosti.

n. k.

PODGORICA

–Predsjednica

opštineTivat SnežanaMati-

jevićproglašena je zapred-

sjednicukoja je zalaganjemu

najvećojmjeri unaprijedila

položaj romske i egipćanske

populacije.

Ona je nagrađena studijskom

posjetom Briselu u aprilu, sa-

opšteno je izNVOMladi Romi.

Ovu odluku donijela je komisi-

ja koju su činili predstavnici

NVOMladi Romi, ombudsma-

na, Zavoda za zapošljavanje i

Ministarstva ljudskihimanjin-

skihprava.

U obrazloženju se navodi da

opština Tivat prednjači u una-

pređenju položaja romske i

egipćanske populacije na lo-

kalnomnivou u odnosu na op-

štineBar, Berane,HercegNovi,

Podgorica i Nikišić, koje su do-

stavile prijave.

Opština Tivat se, kako je napi-

sano, može pohvaliti bogatim

opsegom aktivnosti usmjere-

nih ka unapređenju položaja

romske i egipćanske populaci-

je, kao što je uručenje ključeva

novih stanova za četiri porodi-

ce izovepopulacije.Navodi se i

da pripadnici romske i egip-

ćanske populacije imaju mo-

gućnost, kao i svi ostali građani

Tivta, da ostvare jednokratnu

novčanu pomoć i naknadu za

novorođenodijete.

j.B.

CrnaGora - prolaz

Povodi:

Kuda vode „nove“ balkanskemigrantske rute

Put zaZapadnuEvropuvodiće i prekoBožaja

Premamapi puta,

sa teritorije Crne

Gore balkanski

migrantski talasi

bi zahvatili dio

Bosne (Sarajevo,

Hadžiće, Tuzlu i,

zbog geografskog

položaja i

konfiguracije

alternativnih

prelaza –

posebno, Veliku

Kladušu), a

zatim i rubne

djelove Hrvatske

i Slovenije

Okrugli sto o zaštiti od jonizujućih zračenja

Narednegodinenovi zakon

NEOPHODANNOVIZAKON:

Sa jučerašnjegokruglog stolauMORT- u

SnežanaMatijević

Akcija nevladine organizacijeMladi Romi

NagradaSnežaniMatijević

Još tri sumnjiva slučaja obolijevanja odmorbila

Nije isključena

,,lokalna zaraza“

Predstavljena Nagrada za društvene promjene

Podrškamladima

za biznis ideje

Institut za javnozdravlje