Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 27. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Ministar-

stvopoljoprivredeobjavilo

je jučeprvi javni pozivzado-

djelupodrškeuokvirupro-

grama IPARDII, čijomreali-

zacijomćeunaredne četiri

godineupoljoprivredubiti

investirano87miliona eura.

Potpredsjednik Vlade i mini-

star poljoprivrede Milutin Si-

movićkazaojedajejavnipoziv

raspisanzaMjeru1 - Investici-

jeu fizički kapital gazdinstava.

- Realizacijom IPARD-a u na-

redne četiri godine u našu po-

ljoprivredu će biti investirano

87 miliona eura, od čega 39

miliona iz evropskih fondova,

12 miliona iz nacionalnog

budžeta i 36 miliona učešća

proizvođača-rekaojeSimović

na konferenciji za novinare,

održanoj na gazdinstvu poljo-

privrednika Vasa Ujkića, u

mjestuKućeRakićauTuzima.

Korisnici mogu biti svi građa-

ni i preduzeća koja se bave

proizvodnjommlijeka, mesa,

jaja, voćarstvom, povrtar-

stvom, ratarstvom, uzgojem

gljiva i pečuraka, ljekovitog i

aromatičnog bilja, vinogra-

darstvom, maslinarstvom,

pčelarstvom, ribarstvom.

Predmet investicije može biti

izgradnja ili rekonstrukcija

objekata, nabavka opreme,

mehanizacije, uređenje infra-

strukturenagazdinstvu, podi-

zanje voćnjaka, vinograda,

maslinjaka, zaštićenihprosto-

ra, investicije u sisteme za ko-

rišćenje obnovljivih izvora

energije, nabavka košnica i iz-

gradnja ribnjaka.

Podržaće se investicije od

10.000 eura do 500.000 eura.

Podrška iznosi do 60 odsto

prihvatljivihtroškova, aakose

radi o mladom farmeru ispod

40godina65odsto, dokzaone

koji realizuju investicije upla-

ninskom području iznad 600

metara nadmorske visine po-

drška iznosi 70odsto.

- Javni poziv je otvoren do 15.

maja i većodnarednesedmice

krećemo u promociju poziva

neposrednonaterenu.Uskoro

ćemo objaviti i drugi javni po-

ziv iz velikog IPARD-a, koji će

bitinamijenjenprerađivačima

-rekaojeSimović,kojijeocije-

nio da crnogorska poljopri-

vreda neće biti ista prije i po-

slije realizacije velikog

IPARD-a.

- Veliki IPARD je velika odgo-

vornostproizvođača,stručnih

službi i brojnih institucija na

državnom i lokalnom nivou.

Zbog toga danas i naši evrop-

ski partneri, predstavnici op-

ština, šestministarstava, četiri

nadležne uprave i agencije i

Investiciono-razvojni fond

zajednopredstavljajuprvijav-

ni poziv - naveo je Simović i

dodao da je vlada zadužila te

institucije da prioritet daju

predmetima i izdavanjudoku-

mentacije, na osnovu koje se

ostvaruje pravo na podršku iz

IPARD-a.

Predstavnik Delegacije EU u

Podgorici Herman Špic je

podsjetio da je od prethodnih

programa IPARD lajk 1 i

IPARD lajk 2, sa budžetomod

osam miliona eura, koristi

imalo450farmerai50kompa-

nija. On je kazao da će nared-

na IPARD mjera, koja se tiče

prerade hrane i plasiranja po-

ljoprivrednih i proizvoda ri-

barstva, biti lansirana uskoro.

- Danas smo došli do ključnog

trenutka, ali imamo još mnogo

posla kako bismo omogućili

poljoprivredi da ima koristi od

IPARD-a i da se poboljšaju

uslovi za ljudekoji živeurural-

nim područjima - ocijenio je

Špic, koji tvrdi da IPARD ima

potencijal da transformiše sek-

tor poljoprivredeCrneGore.

- IPARD progam namijenjen

je farmerima i ruralnimzajed-

nicama i pomažeministarstvu

da se pripremi za kompletan

set zajedničke poljoprivredne

politike za onaj trenutak kada

CrnaGorapostanedržava čla-

nica EU, tako da je ovo dobra

prilika i test spremnosti koji

pokazuje da Crna Gora može

odgovorno upravljati novcem

poreskih obveznika EU - za-

ključio je Špic.

S.P.

PODGORICA

-Agencija za elektronskekomunikacije i po-

štanskudjelatnost (EKIP) unaprijedila je svojuplatformu

zamjerenjekvaliteta širokopojasne internet konekcije.

- Mjerna platforma je dostupna na adresi http://izmjeribrzinu.

ekip.me

i bazirana jenanajnovijemproizvodukompanijeOokla

- Speedtest Custom- navodi se u saopštenjuEKIP-a.

Testni server je, kako su objasnili, povezan na tačku razmjene

internetsaobraćajauCrnojGori(MIXP).Korisnicimoguizmje-

riti brzinu slanja i preuzimanja podataka, kao i kašnjenje i vari-

jacijukašnjenja.Mjerenje semožeobaviti putemračunara,mo-

bilnog telefona ili tableta, samo je potrebno da je instaliran veb

pretraživač. Rezultati mjerenja se mogu sačuvati. Iz EKIP-a su

kazalidapomoćutihmjerenjakorisnicimoguprovjeriti kvalitet

uslugepristupa internetukoju impružaoperator i da li je izmje-

reni kvalitet u skladu sa ugovorenimuslovima.

S.P.

PODGORICA

- Aukcijadržavnihzapisavrijednih32,5mili-

ona eurabićeodržanadanas uCentralnoj banci.

Rokdospijeća zapisa je 182dana, odnosno 29. avgust.

Na prvoj ovogodišnjoj aukciji prodati su državni zapisi vrijedni

41,5miliona, a na drugoj 45,1milion.

M.P.M.

PODGORICA

-Vrijednost

otkupa i prodajeproizvoda

poljoprivrede, šumarstva i

ribarstvaučetvrtomkvarta-

luprošle godine iznosila je

7,9miliona eura, pokazuju

podaciMonstata.

Odtogasenaotkupizsopstve-

ne proizvodnje poslovnih su-

bjekata odnosi 1,8miliona eu-

ra ili 23,6 odsto, dok je

vrijednost otkupa od indivi-

dualnih poljoprivrednih proi-

zvođača iznosila 6,1 milion ili

76,4odsto.

-Vrijednost otkupa i prodajeu

odnosu na isti kvartal 2016.

godinebilježi rastod3,5odsto,

od čega je zabilježen pad vri-

jednosti prodaje iz sopstvene

proizvodnje poslovnih subje-

kata za 7,5 odsto i rast vrijed-

nosti otkupa poljoprivrednih

proizvoda od individualnih

proizvođačaza7,4odsto- rekli

su izMonstata.

Navodi se da vrijednost otku-

pa i prodajeproizvodazaperi-

od januar - decembar 2017.

godine u odnosu na isti po-

smatrani period 2016. godine

bilježi rast od9,2 odsto.

U strukturi vrijednosti otku-

pa, stoka čini 26 odsto, sirovo

kravlje mlijeko 23 odsto, svje-

žepovrće14,1odsto, svježevo-

će 10,7 odsto, kokošija jaja 10,4

odsto, ostali proizvodi 7,6 od-

sto, svježa riba5,9odsto, indu-

strijskobilje 1,4, žita0,5odsto i

prerađevine voća i grožđa 0,4

odsto.

S.P.

ke šestorke u Londonu

prioritetni

ski koridori

čijijeključnielementstvaranje

jedinstvenog investicionog

prostora, harmonizacija zako-

nodavstava,uklanjanjenetarif-

nih barijera, poboljšanje du-

binskihihorizontalnihvezana

tržištu kapitala, digitalizaciju,

jačanje regionalne poslovne

klime i olakšavanje stranih in-

vesticija, što će doprinijeti ra-

zvoju regionalne ekonomije,

što je prihvaćeno na samitu u

Trstu - naglasio je predsjednik

EBRD. Na panelu su učestvo-

vali premijeri Srbije, Kosova,

Albanije, Makedonije, Ana Br-

nabić, Ramuš Haradinaj, Edi

Rama i Zoran Zaev, te predsje-

davajući Savjeta ministara

BiHDenis Zvizdić.

M.P.M.

Potpisali

memorandum

Premijer Marković i predsjednik EBRD

Čakrabarti potpisali sumemorandumo

razumijevanju, koji je osnova za primje-

nu Inicijative investicione klime i uprav-

ljanja. Cilj je, kako se navodi, bolji razvoj

privatnog sektora, promocija dobrog

upravljanja, jačanje konkurencije, una-

pređenje dijaloga javnog i privatnog

sektora. Potpisnici su se saglasili da je

memorandumosnova za produbljivanje saradnje Crne Gore i EBRD

i dalju valorizaciju razvojnih potencijala naše zemlje. Marković je

kazao da je EBRD partner u važnim infrastrukturnimprojektima, dok

je Čakrabarti ocijenio da je Crna Gora za vrijeme njegovog mandata u

EBRD napravila nevjerovatan napredak u regionalnoj saradnji.

Sekulić:

CrnaGora

postaje

energetsko

čvorište

Ministarka ekonomije

Dragica Sekulić je na

panelu „Održivi ener-

getski model regiona“

saopštila da Crna Gora

energetski razvoj gradi

na korišćenju obnovljivih

izvora uz tržišne principe.

Naglasila je da, dopri-

noseći izgradnji trans-

balkanskog koridora,

uporedo sa realizacijom

podmorskog energet-

skog kabla do Italije i

Jonsko-jadranskog gaso-

voda, Crna Gora pokazu-

je odlučnost da se razvija

kao energetsko čvorište.

- Ali ne sa ciljemda bude

drugačija, već da bude

dobar primjer saradnje i

povezivanja. Prve rezul-

tate ćemo imati do kraja

ove godine, kada očeku-

jemo početak probnog

rada podmorskog kabla,

najveće elektroenerget-

ske konekcije u regionu

- kazala je Sekulić.

S.P.

Podaci Monstata za četvrti kvartal 2017.

Vrijednost otkupa7,9miliona

Objavljen prvi javni poziv za dodjelu sredstava velikog IPARD-a

Začetiri godine

87milionaeura

IPARD II obuhvata 39miliona iz EU, 12miliona iz

državnog budžeta, a 36miliona je učešće proizvođača.

Podrška iznosi do 60 odsto troškova, za farmeremlađe

od 40 godina 65 odsto, a za planinsko područje 70 odsto

VasoUjkić izvozi uSAD

Poljoprivrednik Vaso Ujkić na 17 hektara

uzgaja 90.000 čokota vinove loze, na 70

hektara smilje, pelin i matičnjak, na 25 hek-

tara pšenicu, posjeduje i 300 stabala masli-

na i 3.600 sadnica pitomog i divljeg nara.

Ujkićevo gazdinstvo obuhvata i farmu od

200 ovaca, kao i farmu svinja i kokošaka.

- Krajemprošle godine izvezli smo 11.000

laša domaće lozove rakije u SAD, a u

narednomperiodu ćemo izve-

sti još 100.000 laša rakije i

60.000 laša vina - naveo je

Ujkić i dodao da će konkurisa-

ti za sredstva IPARD-a, koja će,

između ostalog, iskoristiti za

osavremenjavanje vinarije.

Kontrola usluga telekomunikacionih operatora

Unaprijedili mjerenje

kvaliteta interneta

Danas aukcija zapisa

Brza

saobraćajnica

i gasovod kao i

modernizacija

i širenje

željezničke

infrastrukture

su preduslov

za čvršće

ekonomsko

povezivanje

regiona i

kretanje ljudi i

robe, ocijenio

premijer