Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 27. februar 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Saglasnost

Ministarstvaodrživog ra-

zvoja zauvođenjekomunal-

nenaknade čeka 14opština–

Podgorica, Bar, BijeloPolje,

Budva, Danilovgrad,Herceg

Novi, Kolašin,Mojkovac,

Rožaje, Šavnik, Tivat, Ulcinj,

Andrijevica i Žabljak, reče-

no jePobjedi izZajednice

opština.

Onipodsjećajuda jeZakonom

o komunalnim djelatnostima

ova naknadautvrđenakaona-

mjenski prihod opština, a da

su razgovori o njoj vođeni

prošle godine.

OPŠTINE

-Dosada je 14opštinadostavi-

lo prijedlog odluke o komu-

nalnoj naknadi ministarstvu

radi davanja saglasnosti. Zbog

različitih stavova ovog i Mini-

starstva finansija u odnosu na

uvođenje ovog fiskaliteta koji

se koristi za finansiranje za-

jedničke komunalne potroš-

nje, opštine još nijesu dobile

saglasnost. Radi pribavljanja

saglasnosti, rukovodstvo Za-

jednice opština je lani inten-

zivnopregovaralo sapotpred-

sjednikom Vlade i resornim

ministrima za održivi razvoj i

finansije – kažu iz Zajednice

opština i dodaju da su pripre-

mili analizu prihoda i rashoda

lokalnih samouprava.

- Tim dokumentom se daje

pregled uticaja izmjena poje-

dinih zakonskih rješenja na

budžete opština. Istovremeno

se obrazlaže značaj komunal-

nenaknade za finansiranje za-

jedničke komunalne potroš-

nje, koja je nezamjenljiv uslov

života i radagrađana i privred-

nih subjekata u opštinama -

objasnili su iz ove zajednice i

dodalidasupredstavnicivlade

u pregovorima pokazali razu-

mijevanje.Ministarstvoodrži-

vog razvoja i turizma se nije

zvaničnoodredilouodnosuna

prijedloge odluka koje su do-

stavile opštine.

- Očekujemo da će ministar-

stvokonačnoomogućiti opšti-

nama da ubiraju prihod koji

imjezakonomutvrđen-kaza-

li su izZajednice opština.

AMBIJENT

Ranije su izMinistarstva odr-

živog razvoja Pobjedi kazali

da Ministarstvo finansija nije

saglasno sauvođenjemkomu-

nalne naknade, dok se ne izvr-

ši reforma politike u okviru

naknade za komunalno opre-

manje građevinskog zemljišta

i naknade za puteve.

- Prihvatili smo da sačekamo

najavljene reforme kako se ne

bi narušavao poslovni ambi-

jent – objasnili su izMinistar-

stva turizma.

M.P.M.

PODGORICA

- Izperspekti-

veCrneGoreprioritetni su

jadransko-jonski koridori i to

brzaputna saobraćajnica i

gasovod, kao imodernizacija

i širenje željezničke infra-

strukturekaopreduslovza

čvršće ekonomskopoveziva-

nje regiona i kretanje ljudi i

robe, ocijenio je jučepremi-

jerDuškoMarkovićna sami-

tuzapadnobalkanske šestor-

keu sjedištuEvropskebanke

zaobnovu i razvoj uLondo-

nu.

AGENDAPOVEZIVANJA

U saopštenju Vlade se navodi

da je Berlinski proces otpočeo

Agendom povezivanja, odno-

sno iniciranjem zajedničkih

regionalnih infrastrukturnih

projekata, koji supreduslov ja-

čanja ukupne konkurentnosti

regiona. Govoreći o regionu u

kontekstuevropskihintegraci-

ja, premijer je rekao da svaka

država ima svoju dinamiku

približavanja životnog stan-

dardaevropskom.UCrnojGo-

ri je standardmjeren BDP-om

per capita 45 odsto, a u region

30odstoprosjekaEU.

- Zato je važno jačanje eko-

nomske saradnje koja treba da

ojača stabilnost regiona, po-

jednostavi funkcionisanje pri-

vreda i doprinese bržem eko-

nomskom rastu – rekao je

Marković, podsjećajući da je

na prošlogodišnjem samitu

inicirano jačanje ekonomske

integracije kroz donošenje ak-

cionogplanazašest zemaljana

zapadnom Balkanu, zasnova-

nog na pravnom okviru CEF-

TA i sporazumima svake ze-

mlje opridruživanju.

- Primjena ovog akcionog pla-

na znači pojednostavljenje tr-

govinerobomi uslugama, veću

mobilnost radne snage i istra-

živača, intenzivnije privlače-

nje investicija i jačanje digital-

ne ekonomije – rekao je

Marković, koji smatra da u fo-

kusu treba da bude eliminisa-

nje necarinskih barijera kroz

skraćivanje čekanja na granič-

nimprelazima i ujednačavanje

standarda. Premijer je kazao

daCrnaGoraraspolažerazvoj-

nim resursima u oblastima tu-

rizma,energetike,poljoprivre-

de i prerađivačke industrije.

- CrnaGora je članicaNATO-a

i daleko je odmakla u pregovo-

rima za članstvouEU, sa zako-

nodavstvom koje je umnogo-

me usaglašeno sa evropskom.

Mi smo mala, otvorena, medi-

teranska ekonomija, članica

Svjetske trgovinske organiza-

cije, sa konkurentnim pore-

skim stopama, naročito sto-

pom poreza na dobit i na

dohodak od devet i 11 odsto.

Nudimo brojne pogodnosti i

podsticaje investitorima, po-

sebno za ulaganje u sjeverni

region - naveo jeMarković.

REGIONALNAEKONOMIJA

Predsjednik EBRD Suma Ča-

krabartijepodsjetiodatabanka

igravažnuuloguusprovođenju

nekoliko prekograničnih infra-

strukturnih projekata koji će

povećati slobodni protok robe i

konkurentnost.

- Želio bih da promovišem

„mekopovezivanje“uregionu,

PODGORICA

–Resursekoje

jeCentralnabanka stavilana

raspolaganje javnimizvršite-

ljimaupogledu transakcionih

računa trebakoristiti, kakobi

se izbjegaoproblemblokade

uprocesuprinudnihnaplata,

saopšteno je izUdruženjaba-

nakanakon sastanka sa jav-

nimizvršiteljima.

- Time bi se izbjeglo da banke

zaistogizvršnogdužnikaizvr-

šenje sprovedu više puta, što

dovodidoneopravdanenapla-

te preko iznosa naloženog u

postupku prinudne naplate,

bez krivice banaka - navedeno

je u saopštenju.

Udruženje je organizovalo sa-

stanak predstavnika banaka i

komore javnih izvršitelja radi

prevazilaženja uočenih pro-

blema.

Na sastanku je konstatovano

da treba koristiti resurse koje

je CBCG stavila na raspolaga-

nju javnim izvršiteljima u po-

gledu transakcionih računa.

- Time se izbjegavaju proble-

miblokadekodsvihbanakapo

konkretnom dužniku. Banke

angažujuvelike resursepo za-

htjevima izvršitelja, anijesuni

povjerilac ni dužnik, niti u ve-

ćini slučajeva naplaćuju bilo

kakvu naknadu za uslugu -

objasnili suu saopštenju.

U naredbama za blokadu, ka-

ko su objasnili, mora biti defi-

nisanodaliseradioblokadido

konačnenaplate,ilijednokrat-

noj blokadi, namijenjenoj pri-

kupljanjusredstavakojautom

trenutku postoje na računu.

Izmjenama Zakona o izvrše-

nju i obezbjeđenju iz 2015. go-

dine je propisano da izvršenje

na zaradu sprovodi posloda-

vac što je bankama trebalo da

olakša dio posla po rješenjima

o izvršenju.

Banke, kako su objasnili, obič-

no imaju jedan račun koji mo-

že da ima više namjena, pored

prijemazarade, takodapopri-

jemu rješenja o izvršenjumo-

raju da ispitaju namjenu sred-

stava na računu kako bi mogle

da postupe ponjemu.

Pobjeda je krajem protekle

sedmice objavila da NLB blo-

kadu i deblokadu računa na-

plaćuje 15 eura klijentu, a na-

knadu za javne izvršitelje 12

eura, Komercijalna banka

Budva prinudnu naplatu tari-

fira 12 eura. Erste i Prva banka

„po stvarnim troškovima“,

Adikopet do 15 eura, aLovćen

banka sedameura.

M.P.M.

PODGORICA

- Potrošači su

u januarupreuzeli 256,9mi-

lionakilovatsati električne

energije, što je 14odstoma-

njenego lani u istommjese-

cu, saopšteno je izCrnogor-

skog elektrodistributivnog

sistema (CEDIS). Izkompa-

nije jenavedenoda su tokom

januara realizovani investi-

cioni projekti uvrijednosti

od478.000eura.

Najviše električne energije,

skoro 41 odsto, distribuirano

je korisnicima na području

Podgorice, Danilovgrada i Ce-

tinja. Ekipe Sektora za održa-

vanje su intervenisale 1.240

puta,avrijednostradovaizno-

sila je68.000eura.CEDISdis-

tribuiraelektričnuenergijuza

383.000korisnika.

S.P.

PODGORICA

- Evropskabanka zaobnovu i

razvoj obezbijediće zajamod20miliona eura

barskoj kompaniji Port ofAdria, naosnovu

ugovoraokoncesiji od30godinauLuci Bar.

- Preko te luke obavlja se 95 odsto pomorskog

transporta zemlje i njen razvoj je najvažniji za

poboljšanje prekogranične infrastrukture i

većuregionalnuekonomskuintegraciju-navo-

di se u saopštenjuEBRD-a.

Dodaje sedakompanija imazacilj transforma-

ciju svojih terminala u luci Bar u čvorište koje

semože koristiti kao srednja destinacija kami-

ona koji putuju između zapadne Evrope i Tur-

ske.Takođe, kompanijaplaniradapovećaobim

transporta iz Srbije, pošto se obnavlja želje-

znička veza izmeđuBeograda i Bara.

Navodi se da kompaniju kontroliše Global

portsholding, koji sekrozugovoroprivatizaci-

ji obavezao na implementaciju oba socijalna

programa i investicione programe. To, dodaje

EBRD, uključuje sanacijupristaništa i nabavku

lučke opreme, kao što su nove dizalice, indu-

strijski kamioni i druga vozila za rukovanje

kontejnerima, kao i preuređivanje skladišta za

skladištenje hladnjačkihkontejnera.

S.P.

Iako su pregovori vođeni prošle godine, Ministarstvo uređenja

prostora još nije odobrilo naplatu lokalnog prihoda

Komunalnunaknadu

čeka 14opština

Bankari predložili izvršiteljima da ne

traže blokadu svih računa dužnika

Januarski podaci CEDIS-a

Potrošeno

257miliona

kilovatsati

Premijer DuškoMarković na samitu zapadnobalkan

Crnoj Gori s

jadransko-jo

EBRD odobrila kredit barskoj kompaniji

Port ofAdriapozajmila20miliona

USD 1.22990

JPY 131.28000

GBP 0.87940

CHF

1.15050

AUD

1.57200

CAD

1.56140

Kursna lista

DuškoMarković i SumaČakrabarti

Sapanela

Isti dug

naplate

više

puta