Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 27. februar 2018.

Politika

CETINJE

– Prijestonica još

nijedobilanovoggradona-

čelnika. Naime, sjednica

SkupštineCetinja, nakojoj je

trebalodabude izabran

predsjednikopštine, jučeni-

jeodržana zbognedostatka

kvoruma. Na zasijedanju lo-

kalnogparlamentapojavili

su se samoodbornici Demo-

kratskepartije socijalista,

njih 16, doku sali nijebilo

dvojiceodbornikaSocijalde-

mokrata, iako je sanjima

DPS sklopiokoalicioni savez,

a taj sporazumkao i izbor

AleksandraKašćelana, po-

tvrdiloPredsjedništvoSD-a.

Odbornici opozicije ranije su

najavili da zasijedanjima pri-

jestoničkog parlamenta neće

prisustvovati sve dok se

Upravni sudne izjasnionjiho-

voj tužbi, zbog, kako su kazali,

„nezakonitog izbora pred-

sjednika Skupštine“.

Predsjednica Skupštine prije-

stoniceMaja Ćetković je kon-

statovaladanepostojikvorum

za održavanje sjednice i naja-

vila nastavak za danas u 10 ča-

sova.

KVORUM

- Nije bilo kvoruma i zato je

sjednica odložena, kratko je

kazala Ćetković predstavnici-

ma medija. Ona je saopštila i

da odbornici Socijaldemokra-

ta nijesu najavili službi Skup-

štine odsustvo sa današnje

sjednice.

Zašto dr Ivan Gazivoda i dr

Ivan Ivanović, odbornici SD-a

koji prema sporazumu potpi-

sanom 27. januara sa DPS-om

vrše koalicionu vlast na Ceti-

nju, nijesu došli na sjednicu,

nijesmo uspjeli da saznamo.

Postupakovedvojiceodborni-

ka najblaže rečeno je nejasan,

pogotovo kada se zna da je

Predsjedništvo Socijaldemo-

krata podržalo kandidaturu

AleksandraKašćelanaizDPS-

a za gradonačelnika.

Međutim,premanezvaničnim

saznanjima Portala Analitika,

tačka sporenja koalicionih

partnera je funkcija direktora

cetinjske bolnice. SD se zalaže

danatufunkcijudovedenjiho-

vog funkcionera Ivana Ivano-

vića, dok DPS po svaku cijenu

želi da zadrži aktuelnu direk-

torku dr Sonju Radojičić. Pre-

ma nezvaničnim saznanjima

našeg lista, jučerašnje odsu-

stvo odbornika SD-a nije bilo

po volji centrale stranke, koja

nije željela da komentariše

najnovija dešvanja.

Prema koalicionom sporazu-

mu, mjesto gradonačelnika

pripada Demokratskoj partiji

socijalista, dok SD pripada

mjesto zamjenika. Te funkcije

po koalicionomsporazumu se

određuju konsenzusom, dok

izbor direktora Bolnice ,,Da-

niloPrvi“ nije dio sporazuma.

Na lokalnimizborimanaCeti-

nju, održanim 26. novembra,

DPSjeosvojila16mandata,što

nijebilodovoljnozasamostal-

no vršenje vlasti, pa su ušli u

koaliciju sa SD-om koji ima

dva mandata. Opoziciji je pri-

palo ukupno 15 mandata (De-

mokrate i URApo pet, SDP tri

i Stara garda liberaladva). Pri-

jestonički parlament ima 33

odbornika.

ČEKANJE

Tokom iščekivanja da na zasi-

jedanjestignuodborniciSD-a,

i dok suu skupštinskoj sali već

bili prisutni odbornici DPS,

ispred sale stigli su odbornici

Demokrata.

Pola sata prije najavljenog po-

četka sjednice Skupštine pri-

jestonice pres konferenciju

održali su odbornici GP Ura i

najavili da neće prisustvovati

sjednicama. Oni su takođe

iznijeli niz tvrdnji o neregu-

larnosti izbora predsjednice

Skupštine prijestonice, kao i

samog sazivanja nastavka

konstitutivne. Iz Ure su tako-

đepozvalikandidatazagrado-

načelnika Aleksandra Kašće-

lana da još jednomrazmisli da

li će se prihvatiti te funkcije,

„na koju ga dovode batinaši“.

Po Zakonu o lokalnoj samou-

pravi, gradonačelnikprijesto-

nice mora biti izabran danas

jer u protivnom, na prijedlog

Vlade ili trećine odbornika

Skupština donosi odluku o

skraćenjumandata.

J.Đ.

PODGORICA

-Kandidat

Demokratskepartije socija-

lista zapredsjednikadržave

bićepoznat navrijeme, po-

ručio je funkcioner te stran-

keMilutinSimović, dodaju-

ći dane čekajuopozicijuda

bi saopštili imekandidata,

nego seodgovornoodnose

prema tompitanju.

-Nečekamonikoga. Štose tiče

DPS-a, kandidat ćebiti poznat

na vrijeme. Tunema nikakvog

čekanja, nego odgovornog od-

nosa naše partije prema tom

važnom pitanju - kazao je Si-

movićnakonferenciji zanovi-

nare povodom objavljivanja

javnog poziva za korišćenje

sredstava izIPARDprograma.

On je, odgovarajući na pitanja

novinara, kazao da je sve u za-

konom definisanim granica-

ma i u skladu sa terminima

koji podrazumijevaju predla-

ganje kandidata za predsjed-

nika.

-Najvažnijeucijelojtojpričije

da će predsjednički kandidat

DPS-abitibudućipredsjednik

CrneGore-istakaojeSimović.

Upitanda li jeon jedanodmo-

gućih kandidata, on je rekao

da je svoj stav o tome saopštio

nekolikoputa.

- Kazao samda je interes i po-

treba Crne Gore i svih njenih

građana da budući predsjed-

nikCrneGorebudeliderDPS-

a Milo Đukanović. To je inte-

res i potreba očuvanja svih

dostignutih tekovina i vrijed-

nosti savremene Crne Gore,

interes i potrebaCrneGore da

sačuva svojustabilnost i sigur-

nost - naveo je Simović.

On je ocijenio da jeCrnoj Gori

potrebno „jedno takvo snažno

liderstvo“.

- I ne samoCrnoj Gori, nego je

takvo snažno liderstvo Crne

Gore i njenog predsjednika

potrebno i regionu i šire - do-

dao je Simović.

S.P.

PODGORICA

–ČlanPred-

sjedništvaDemokratskog

frontaMilanKneževićupu-

tio je jučeOsnovnomsuduu

Podgorici zahtjevzaodlaga-

nje izvršenja četvoromje-

sečne zatvorskekaznedo

okončanjapredsjedničkih i

lokalnih izbora.

Kaorazlogzaodlaganjekazne,

koju je sudu uputio Kneževi-

ćev advokat, navode se zdrav-

stveni problemi nastali usljed

povrede ramena, ali i radne

obaveze vezane za predstoje-

će izbore uCrnoj Gori.

- Dana 22. 12. 2017. godineMi-

lan Knežević je povrijedio li-

jevo rame na radnommjestu.

Ljekar specijalista or-

toped postavio mu

j e d i j a g n o z u

„Luxatio AHS

sin“ i ordinirao

odgovarajuću

terapiju. Nakon

toga, imao je

periodične kon-

trolne preglede na

nedjelju dana, kada mu je iz-

među ostalog propisana i fizi-

kalna terapija ambulantno –

navedeno je u zahtjevu.

Dodaje se i kako jeKnežević,

nakon odrađene magnetne

rezonance, 20. februara

ove godine upućen na re-

habilitaciju sa dijagno-

zom „Luxatio articuli hu-

meposcapularis“.

Uzahtjevusenavodiikakose,

osim zdravstvenih razloga,

odlaganje kazne

traži i zbog za-

vršetka zapo-

četih politič-

kih aktivnosti

v e z a n i h z a

predsto j eće

predsjedničke

ilokalneizbore.

- P r e k i d om

ovih započetih

aktivnosti došlo

bi do direktnog

miješanja pavo-

sudnih instituci-

ja u političke

procese koji su

pred nama, a

istovremeno bi se nanijela ve-

lika šteta našem opozicionom

savezu kroz favorizovanje po-

litičkog subjekta iz vlasti. Na-

ravno, osim političke, preki-

dom navedenih aktivnosti

posljedično bi nastala i znatna

materijalna šteta za cijeli koa-

licioni savez Demokratski

front – zaključuje se u zahtje-

vu.

Podsjećamo,Kneževićjepra-

vosnažno osuđen na četiri

mjesecazatvorazbognapada

na službeno lice u vršenju

službenedužnosti17.oktobra

2015. godine, tokomprotesta

Fronta. Njega je podgorički

Osnovni sud prvobitno osu-

dio na sedammjeseci zatvo-

ra, ali je tu kaznuViši sud ka-

snije preinačio na četiri

mjeseca.

Ukoliko sud ne prihvati za-

htjev za odlaganje, Knežević

će, prema pozivu za odsluže-

nje kazne, 5. marta morati da

se javi naprijavnicuZavoda za

izvršenje krivičnih sankcija u

Spužu.

Đ.Ć.

PODGORICA

- Glavni odbor

Demosa zatražio je juče od

poslanice Anke Vukićević, koja

je podnijela ostavku na članstvo

u toj partiji, da vrati mandat

Demosu.

Vukićević je podnijela ostavku

nezadovoljna politikom stran-

ke i najavila da će nastaviti da

djeluje kao nezavisna poslanica.

GO Demosa, konstatujući greš-

ke u prebrzom konstituisanju

stranke i otvaranjumogućnosti

za ulazak pojedinaca različitih

pro ila i sa različitimmotivima,

zatražio je od Vukićević da vrati

mandat iz više razloga.

- U prvom redu zbog činjenice

da je Vukićevićeva daleko više

dobila od Demosa nego što je

doprinijela stranci, ne uspijeva-

jući čak ni da u statusu posla-

nice formira opštinski odbor u

Nikšiću, navodi se u saopštenju

Demosa. Na sjednici GO, kako je

saopšteno iz Demosa, iskazana

je čvrsta privrženost poštovanju

bazičnih postulata stranke, kao

građanske.

R.P.

Cetinje ni nakon tri mjeseca nije dobilo novog gradonačelnika,

odbornici SD-amimo znanja centrale nijesu došli na glasanje

IzborKašćelana

i daljenačekanju

Po Zakonu o lokalnoj samoupravi gradonačelnik prijestonice

mora biti izabran danas, jer u protivnom, na prijedlog Vlade ili

trećine odbornika Skupština donosi odluku o skraćenjumandata

Simović: Interes

građana jeda

predsjednikbude

MiloĐukanović

Član Predsjedništva DPS-a tvrdi da ne čekaju

opoziciju da bi se izjasnili o kandidatu

Milan Knežević tražio odlaganje izvršenja četvoromjesečne zatvorske kazne

Poziva senapovredu

ramena i radneobaveze

Kao razlog za odlaganje

kazne, u zahtjevu

koji je sudu uputio

Kneževićev advokat,

navode se zdravstveni

problemi nastali usljed

povrede ramena, ali i

radne obaveze vezane

za predstojeće izbore

u Crnoj Gori

Zahtjevdonijelo

PredsjedništvoDF-a

Odluku da Milan Knežević uputi zahtjev za odlaganje

izvršenja zatvorske kazne donijelo je kompletno Predsjed-

ništvo Demokratskog fronta, saopšteno je juče iz tog poli-

tičkog saveza.

- Razlozi sadržani u zahtjevu za odlaganje izvršenja kazne,

osim što su utemeljeni u svojimnavodima, pokazuju da će

DF, kao što je i najavio, iskoristiti sve zakonske mehanizme

koji nam stoje na raspolaganju kako bi dali mogućnost

pravosudnim institucijama da se izdignu iznad političkog

uticaja i stvaranja nepotrebne atmosfere nestabilnosti u

susret predsjedničkim i lokalnim izborima – navedeno je u

saopštenju Fronta.

Dodaje se i da će o daljimpotezima javnost informisati

nakon što od Osnovnog suda dobiju rješenje u vezi sa

zahtjevom koji im je poslat.

Glavni odbor Lekićeve

partije pokušava da

konsoliduje redove

Demos traži

da poslanica

Vukićević

vrati mandat

MilanKnežević

MilutinSimović

Cetinjski parlament