Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 27. februar 2018.

Politika

Dragan Koprivica podsjeća

da birač potpisommože

podržati samo jednu pred-

sjedničku kandidaturu ili

izbornu listu.

Podsjećajući na najsvježiji

primjer - parlamentarne

izbore 2016. godine, Kopri-

vica kaže da su pojedine

partije predale DIK-u veći

broj potpisa od traženog,

ali da Komisija,

kako je naveo,

nije provje-

ravala sve

potpise, već samo one do

potrebnog broja za utvrđiva-

nje liste.

- Državna izborna komisija je

provjeravala da li su građani

koji su dali potpise upisani

u birački spisak i je li neko

potpisompodržao više od

jedne izborne liste. Ona nije

imala mehanizme za provjeru

autentičnosti potpisa – kaže

Koprivica.

Prema njegovim riječima, DIK

je u procesu kontrole utvrdio

oko 57.000 ispravnih potpisa,

kao i više od tri hiljade duplih

potpisa, zbog čega je zauzeo

načelni stav da će pokrenuti

prekršajne postupke protiv

građana koji su potpisom

podržali više od jedne liste.

- Brojni članovi DIK i posma-

trači su, u procesu provjere

potpisa, izrazili sumnju da

su pojedine liste zloupotri-

jebile lične podatke birača i

falsi ikovale njihove potpise.

Nevladine organizacije su

predlagale da služba DIK

unese u bazu sve potpise

i omogući građanima da

putem zaštićene veb apli-

kacije provjere da li je neki

subjekat zloupotrijebio njiho-

ve podatke. Pojedini članovi

DIK predlagali su da se svi

potpisi podrške predaju nad-

ležnom tužilaštvu, koje ima

kapaciteta da provjeri vjero-

dostojnost potpisa i utvrdi

da li je u radnjama političkih

subjekata bilo elemenata

krivičnog djela neovlašćeno

prikupljanje i korišćenje

ličnih podataka – podsjeća

Koprivica.

Kakoseprovjeravajupotpisi

PRIŠTINA/VELIKA/POD

GORICA

-Nakonkonsenzusa

izmeđulideratakozvanihve-

likihparlamentarnihpartijai

stranaka,postignutogusubo-

tu,24.februara,verifikacija

bečkogSporazumaodemar-

kaciji,odnosnorazgraničenju,

ukolikobilokojiposlanikDe-

mokratskogsavezaKosovane

„posluša“nalogecentrale,

moglabifaktičkidasenađeu

rukamadevetoroposlanika

Srpskeliste,kojidosadanije-

suprisustvovalinijednomza-

sijedanjuSkupštineKosova

nakojemjetrebalodasera-

spravljaotojtemi.

Jasno je: u tomslučaju bez nji-

hovihglasova, neophodna dvo-

trećinska većina (80odukupno

120 poslanika) nije dostižna, a

da li ćena sjednici zakazanoj za

srijedudoći do promjene dosa-

dašnjih stavova, zavisiće domi-

nantnooddirektivakojeseoče-

kujusa jedineneupitne, asvima

dobro poznate - beogradske

adrese.

BLOKADEIOKUPACIJE

Istovremeno, prema Pobjedi-

nim izvorima iz Prištine, tvrdo

opoziciono jezgro koje čini naj-

veći dio pokreta Samoopredje-

ljenjeAljbinaKurtija,pripremi-

lo je nove, agresivne metode

parlamentarne opstrukcije, od-

nosnoblokadekojabitrebaloda

počne„okupacijom“stolapred-

sjedavajućih i skupštinske go-

vornice. Nakon toga, najvjero-

vatnije u četvrtak, protestni

skupoviorganizovaniuPećiijoš

nekimmetohijskimmjestima,

proširilibisenaPrištinu,odakle

bitrebalodakrenei„maršzaod-

branu cjelovitosti teritorija Re-

publikeKosovo“.

PoredSamoopredjeljenja i dije-

lavanparlamentarnihstranakai

partija, u cijelu organizaciju

uključene su iNVOratnihvete-

rana, Rinia islame (islamska

omladina) i dio formalnih i ne-

formalnih studentskih i sred-

njoškolskihudruženja. Planira-

no je da sve aktivnosti budu

kontinuirane, a da prvi ciklus

masovnih protesta i marševa

trajepetdana.

SLOJEVITATUMAČENJA

Sdrugestranegranicesetakođe

najavljujuskupovineslaganjasa

sadržinom Izjave povodom

Sporazuma o demarkaciji, koju

su poslije posjete premijera

DuškaMarkovića Prištini, pot-

pisali u Podgorici predsjednici

dvije države - Filip Vujanović i

HašimTači.

Nedavno jeuMjesnoj zajednici

Velikavećbilookupljanjaprilič-

no koloritnih, a slojevitih poli-

tičkihtumačenjaistorijsko-geo-

grafskog nasljeđa ovog dijela

balkanskihprostora.

Počelo seodDečanskehrisovu-

lje, iz sredine XIV vijeka, da bi

se,uz„preskok“odoko50godi-

na (Kosovski boj, 1389), pa još i

vladavineOtomanske imperije

u trajanju od oko pet vjekova,

ekspresno stiglodoBalkanskih

ratova, nakonkojih jenavodno i

definitivnoutvrđenoda je „Bje-

luhavazdabilavelička, a istorij-

ski verifikovana granica naKo-

tlovima“.

ČAKORJE„NAŠ…“

Pojednostavljeno rečeno - cijeli

Čakor je bio i ostao, nezavisno

od društveno- državnih uređe-

nja i granica tadašnjih kneževi-

na, knjaževina, kraljevina i re-

publika, sve do bivšeg Ustava

bivše SFRJ iz 1974. godine, dio

teritorijeCrneGore. Velički pr-

vaci suuvjereni da jesvakodru-

gačije „razgraničenje sa tako-

zvanom državom Kosovom

neprihvatljivo i usprotivićemu

seuzkorišćenje svihdemokrat-

skihsredstava…“

Daimiimamosasvimrespekta-

bilnekapacitetezastvaranje„fr-

ke“ ponašemmodelu, svjedoče

i nagovještaji Demokratskog

fronta, čiji su lideri potvrdili da

bi se već u srijedu, ili četvrtak,

mogli veomaaktivnouključiti u

kampanjujavnekompromitaci-

jesvihdosadašnjihmeđudržav-

nih dogovora, odnosno Spora-

zuma podržanog ( i ) od

Evropske unije i njenih zvanič-

nika,jošuavgustu2015.godine.

Ako je suditi po prethodnim

iskustvima iz Podgorice, nije

teško procijeniti kakvoj bismo

„frci“moglisvjedočiti…

R. TOMIĆ

PODGORICA

–Ukolikobi

nekoodpredsjedničkihkan-

didatasjutrapredaokandida-

turuDržavnoj izbornoj komi-

siji, onanebi bilaustanjuda

se izjasni onjojuzakonskom

roku–rekao jezaPobjedu

DraganKoprivica, izvršnidi-

rektorCentrazademokrat-

skutranziciju. SekretarDIK

VelizarČađenovićkažezanaš

listda je„ovakvoponašanjeu

Komisiji ispodnivoa“, tedabi,

uslučajupredajekandidatu-

re, „većina izvlastimoralada

reaguje“.

Državna izborna komisija pre-

kinula je, zbogbolesti predsjed-

nika, sjednicu koja je počela 13.

februara, u momentu kada je

trebalo da odluči o prigovorima

DPS-a vezanimza izbore u Be-

ranama. Do sada nije predlože-

no ko će zamijeniti pred-

sjednika i nastaviti

predsjedavanje sjedni-

com, pa je radovog tijela

blokiran gotovo dvije

sedmice.

Potencijalni kan-

didati za pred-

sjednika Crne Gore moraju da

prikupe najmanje 7.932 potpisa

podrške,arokzapredajukandi-

dature je26.mart. PremaZako-

nu o izboru predsjednika, kan-

didaturu može predložiti

politička stranka ili grupa gra-

đana, naosnovupotpisanajma-

nje 1,5 odsto ukupno upisanih

birača, koji se računaju prema

podacima sa izborakoji supret-

hodili odluci o raspisivanju iz-

bora. Državna izborna komisija

obavezna je da odluči o kandi-

daturiurokuod48satiodnjene

predaje.

Čađenovićkažedaje„neozbiljno

kakosevećinaponašauDIK-u“.

- Da neko od kandidata prikupi

potpise, većina u Komisiji koja

je iz vlasti morala bi da reaguje.

Zašto sad ne mora, to ne znam.

Očekivao sammakar korektnu

saradnju, odnosno da mi neko

od njih javi kao sekretaru o če-

mu se radi i kakav je plan. Ali

mene niko ne zove i nemam in-

formaciju o tome, a zakonski

nijesam u prilici da ja sazivam

sjednicu–kažeČađenović.

On je rekao da se u početku na-

daodaćesenovonastalasituaci-

ja riješiti.

- Nadao sam se u početku da će

se naći rješenje. Imao samkon-

takt sa kolegama iz pozicije pr-

vih dana, ali više nijesam. Da je

obrnuta situacija, ja bih svoje

kolegepozvaoidaobihiminfor-

maciju kako dalje. Ćutanje sa

ljudske strane nije u redu, ali

ipak se nadamda ćemo na neki

načintokomovesedmicepočeti

dafunkcionišemo–rekaojeČa-

đenović.

I.K.

PODGORICA

-Predsjednik

Evropskekomisije ŽanKlod

Junkerobratićesedanaspo-

slanicimaSkupštineCrneGo-

reuVelikoj sali. IzSkupštine

jesaopštenoda jepozivzapri-

sustvoupućennajvišimdr-

žavnimfunkcionerima, pred-

stavnicimaVladeCrneGore,

kao i rezidentnimambasado-

rimaEUuCrnojGori.

PredsjednikGrađanskogpokre-

ta URA Dritan Abazović poru-

čio je da će poslanici iz redova

tog pokreta bojkotovati parla-

ment i danas, tokom posjete

predsjednika Evropske komisi-

jeCrnojGori.

-Nećemoprisustvovatiradune-

legitimnog parlamenta koji je

formiran na antievropskimna-

čelima. Uvažavamo gospodina

Junkerairadujenasnjegovapo-

sjeta, ali naš nedolazak na sjed-

nicunijeusmjerenprotivnjega,

štaviše taj čin je odbrana onoga

štosuevropsketekovineionoga

što gospodin Junker predstav-

lja. Tek kada vlast pokažemini-

mum razumijevanja za takve

tekovine, možemo pričati o po-

vratku u parlament, rekao je

Abazović tokomsastanka sa še-

fom delegacije EU u Podgorici

AivomOravom.

IzDemokratskog fronta, koji se

vratiouparlament,jučesukaza-

li da će odluku o tome da li će

prisustvovati sjednici donijeti

danas.

-Danasćemoodlučiti,imajućiu

viduprotokol kojimnije dozvo-

ljeno obraćanje Junkeru, saop-

šteno jePobjedi izDF.

EUjepovodomposjeteJunkera

regionu, prve u njegovomman-

datupredsjednikaEvropskeko-

misije, poručeno da će cilj nje-

govihrazgovorasaliderimasvih

šestzapadnobalkanskihpartne-

ra biti predstavljanje nove Stra-

tegije proširenja i obnovljene

dinamike i interesa EU za regi-

on.

– Osnovna poruka posjete biće

suštinaStrategijeod6.februara,

koja predstavlja sveobuhvatni

pristupZapadnomBalkanu, i to

ne samo u smislu velike politič-

ke i šire geopolitičke važnosti

regionazaEvropu,većinaglaša-

va šest odvojenihoblasti koje će

biti kičma tog novog pristupa –

izjavio je portparol Evropske

komisijeMargaritisŠinas.

J.ĐURIŠIĆ

POVODI:

Namarginama Sporazuma o razgraničenju između Crne Gore i Kosova

Imi naše

za frku

imamo…

Da, osimKosova i mi u Crnoj Gori imamo sasvim respektabilne kapacitete za stvaranje

„frke“ po našemmodelu, svjedoče i nagovještaji Demokratskog fronta čiji su lideri potvrdili

da bi se već u srijedu, ili četvrtak, mogli veoma aktivno uključiti u kampanju javne

kompromitacije Sporazuma podržanog (i) od Evropske unije još u avgustu 2015. godine

Predsjednik Evropske komisije danas u

Podgorici, govoriće poslanicima u Skupštini

DF razmišljada li

ćedoći, ,,građani“

bojkotuju i Junkera

Državna izborna komisija još nema rješenje kako da nastavi sjednicu

Akonekosadapredakandidaturu,

DIKnebimogaodaodluči onjoj

ŽanKlodJunker

Dragan

Koprivica

SuzavacuparlamentuKosova

Protest građanaVelike