Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Utorak, 27. februar 2018.

Hronika Podgorice

Danas će biti umjereno do

potpuno oblačno, povremeno

sa snijegom, tokom dana i su-

snježicom. Duvaće uglavnom

slab do umjeren vjetar pro-

mjenljivog smjera. Jutarnja

temperaturavazduhaoko-3, a

najvišadnevnadočetiristepe-

na.

H.P.

Hladno, do

4 stepena

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

DVORACPETROVIĆA

Otvaranje izložbe radova Maje

Šofranac „Imuno-sistem“ u 20

sati

GALERIJA „CENTAR“

Izložba skulptura Saše Stanišića

CRNOGORSKONARODNO

POZORIŠTE

Dejan Dukovski: Mamumu j.... ko

je prvi počeo?

Režija: Luka Kortina

Velika scena u 20 časova

KIC „BUDOTOMOVIĆ“

Izložba slika „Varijacije“ Todora

Živaljevića Veličkog i Anđelke

Ljumović

Hol KIC-a

JUMUZEJI I GALERIJE /

MODERNAGALERIJA

Izložba Slobodana Boba

Slovinića „Izbor iz retrospektive“

(1960 2018)

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412 412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

M kabl

18000

Telemach

(020)446 666

Total TV

(020)446 666

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro kol centar (turistički servis)

00801300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656 166

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

244 170

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

Komisija za raspodjelu sred-

stavanevladinimorganiza-

cijama glavnoggrada raspi-

sala je javni konkurs za

raspodjelu sredstavanami-

jenjenimNVOsa sjedištemu

Podgorici, čiji suprojekti od

posebnog značaja za grad.

Ukupan iznos sredstava

predviđenihbudžetomza

ovunamjenuu2018. godini

iznosi 40.000,00eura, akao

prioritetne suocijenjene

oblasti socijalne i dječje za-

štite, kulture, zaštite životne

sredine i ostvarivanjeprava

lica sa invaliditetom.

Kako se precizira u dokumen-

tu, projekat semože finansira-

ti najviše do 20% (8.000,00

eura)ukupnihsredstavapred-

viđenih budžetom glavnog

grada za finansiranje projeka-

ta nevladinihorganizacija.

- Sredstva za finansiranje pro-

jekta nevladine organizacije

dodjeljuju se u procentu koji

ne može da bude manji od

80% iznosa predviđenog

budžetom projekta. Nevladi-

na organizacija čiji je projekat

finansiran iz budžeta Glavnog

grada u prethodnoj godini

dužnajedapodneseizvještajo

realizaciji tog projekta sa de-

taljnimopisomfazarealizacije

Raspisan javni konkurs za raspodjelu sredstava namijenjenih NVO

Izbudžetadijele

40.000eura

Unija srednjoškolaca Crne

Gore odabrala je najbolje pro-

jekte pristigle na konkurs za

dodjelu finansijskih sredstava

prikupljenih tokompilot pro-

jekta ,,Akcioni dan“, održanog

u aprilu prošle godine. Teme

su bile prevencija vršnjačkog

nasilja, podsticanje preduzet-

ništva i unapređenje zdravlja

mladih.

Kako je za Pobjedu rekao ge-

neralni sekretar Unije sred-

njoškolaca Jovan Bojović, pri-

javljeno je 16 projekata, od

kojih je šest dobilo finansijsku

podršku.

- Najviše bodova imao je pro-

jekat Stručnemedicinke škole

iz Podgorice „Prevencija kari-

jesa kod djece do 12 godina“.

Mladi medicinari, uz pomoć

doktora,planirajudazaučeni-

ke petog, šestog i sedmog ra-

zreda organizuju predavanja i

radionice u sedam osnovnih

škola u Podgorici. Drugi na-

građeni projekat je „Help is

whelth“ učenika SMŠ „Ivan

GoranKovačić“ izHercegNo-

vog, kojim će promovisati

zdravu ishranu, seksualno i

mentalno zdravlje, kao i akti-

van načina života. Na trećem

mjestu je projekat podgorič-

kihgimnazijalaca„Gbizz“po-

svećen razvoju preduzetniš-

tva, a zatim projekat učenika

SSŠ „Vaso Aligrudić“ o vrš-

njačkomnasilju „Zasto ćutiš“.

Na petommjestu je ideja uče-

nika SSŠ saCetinja „Prevenci-

ja, ane intervencija“posvećen

unapređenju zdravlja mladih.

Posljednji projekat koji ćemo

finansijski podržati je ,,Dan

bez telefona“, odnosno plan

učenika SMŠ „17. septembar“

sa Žabljaka da umreže mlade

Unija srednjoškolaca dodjeljuje novac prikupljen tokomAkcionog dana

Podržaće šest projekata

iz durmitorskog kraja – rekao

jeBojović.

Projekti srednjoškolaca dobili

su između 300 i 400 eura za

realizaciju planiranih aktiv-

nosti.Novacjesakupljenproš-

le godine tokompilot projekta

,,Akcionidan“, kadasuučenici

podgoričkih srednjihg škola

bili radno angažovani kod po-

slodavaca u skladu sa svojim

obrazovnimprogramima.

- U prvom Akcionom danu

učestvovalo je oko 230 učeni-

ka kod 36 poslodavaca, privat-

nih i državnih instutucija.

Dnevnice od deset eura, koje

su zaradili tog dana, usmjere-

ne su u budžet za finasiranje

projekata učeničkih parlame-

nata. Učenici su na taj način

stekli praktična znanja, a i za-

radili za svoje ideje – rekao je

Bojović.

On je najavio da su već počele

pripreme za drugi Akcioni

dan, koji ćebiti održanumaju,

i touPodgorici,BijelomPoljui

Baru.

I. Če.

Triler ,,Jezero tajni“

danas je na reper-

toaru bioskopa

Sinepleks u 20:30 i

22:30 sati. Biograf-

ska drama ,,Staljino-

va smrt“ biće prika-

zana u 20:45 i 22:45,

komedija ,,Noćne

igre“ u 16, 18, 20 i

22:15 sati, a

dokumentarac ,,Mir-

sada“ u 19:15 sati.

Akcioni ilm ,,Pod

prijetnjom“ biće

prikazan u 18:45

sati, ratna drama

,,12 hrabrih“ u 16:30,

3D avantura ,,Crni

panter“ u 14:45,

17:15, 19:30 i 22 sata,

a erotska drama

,,Pedeset nijansi:

Oslobođeni“ na

programu je u 17:30,

19:45 i 21:45 sati. Ani-

mirani ,,Pećinci“ na

repertoaru je u 15:15

i 17 sati, a „Koko“ u

15:30.

H. P.

Zbog ranije planiranih ra-

dovanamreži, danasćeod

osamdo15satibeznapaja-

nja električnom energi-

jom biti Vučica, od devet

do deset Balkanska, Sav-

ska i dio Orjenske ulice, a

od 11 do 12 dio Gornje Go-

rice,DonjaGorica,Farma-

ci i hotel ,,Verde“.

H. P.

Isključenje

struje

,,Jezero tajni“

u Sinepleksu

i obrazloženjem eventualnih

odstupanja, finansijski izvje-

štajidokazeoutroškusredsta-

va – saopšteno je iz Glavnog

grada.

Kako bi projekat bio vredno-

van,moraimatinazivkojiuka-

zuje na njegovu sadržinu,

oblast na koju se odnosi, na-

ziv strateškog, programskog

ili planskog akta glavog grada

kojimjeprojekat utvrđen i na-

ziv samog projekta utvrđenog

timaktom.

- Cilj mora biti realan i vre-

menski određen, utvrđena

ciljnagrupa,detaljanopispro-

jekta po segementima sa spe-

cificiranim projektnim aktiv-

no s t ima ; rok , mj e s t o i

dinamika realizacije; budžet

projekta po pojedinimpozici-

jama i ukupno sa administra-

tivnimtroškovimakoji nemo-

gu biti veći od tri odsto

ukupnog budžeta projekta;

jasno izražene indikatore

kvantitativno ili kvalitativno;

načinpraćenjarealizacijepro-

jekta; precizan terminski plan

aktivnosti, kao i podatke o od-

govornom licu za realizaciju

projekta – precizirano je u sa-

opštenjuGlavnog grada.

Zahtjevi i projekat, sa potreb-

nomdokumentacijompodno-

se se zaključno sa 28. martom

2018. godine.

I.Kr

.

Zgrada Glavnoggrada

D. MALIDŽAN