Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Utorak, 27. februar 2018.

CrnomGorom

KOLAŠIN

-Nakonkursukoji jeraspisala lokalnaupravazado-

djelutri garsonjere idva jednosobnastana licimaustanjusoci-

jalnihpotreba,

javiose21građanin.To

jenovinarimapotvrdila

VericaAničić, predsjednicakomisijekojatrebada izvrši raspo-

djelu.Premanezvaničniminformacijama, interesovanjebi bilo

znatnoveće, ali jesamo21zahtjev ispuniouslovekoje jekon-

kurs tražio.

Lokalna uprava je građanima u stanju socijalnih potreba, ponudila

garsonjeru od 19 kvadrata uNjemačkoj zgradi na Pazarištu, na pri-

zemlju, stan broj 1. U istoj zgradi je ponuđena garsonjera od 21,27

kvadrata, ulazbroj II, potkorvlje, stanbroj 1.Uzgradi za licasasoci-

jalnimpotrebama uUlici DunjeĐokić, ponuđena je garsonjera od

24,64 kvadrata koja je na drugom spratu obilježena brojemA10.

Ponuđena su i dva jednosobna stana – jedan od 34,20 kvadrata u

baraciuSmaiagićaPoljuidrugiod40kvadratauizbjegličkomnase-

lju.

Koćeod21građanina,bitimeđupetkojićedobititrigarsonjereidva

jednosobna stana, trebalo bi da se zna do 8. marta, kada je rok da

komisija saopšti rezultate. Najavljena jemogućnost da se to učini i

prije roka.

Inače,ovojeprviputdaaktuelnalokalnavlastusvomčetvorogodiš-

njemmandatuorganizujeraspodjelustanova.Trigarsonjerekojese

nude u Njemačkoj zgradi na Pazarištu i stambenoj zgradi u Ulici

Dunje Đokić – u stambenimobjektima za koje je sadašnja lokalna

vlasttvrdiladanemajupotrebnuplanskudokumentacijuidanijesu

napravi načinkatastarski evidentirane.

Dr.D.

ČEKASTANARE:

ZgradauUlici DunjeĐokić

ROŽAJE

-Proglašenjempo-

bjednika ipodjelomnagradau

Rožajama jespuštenazavjesa

na25.međunarodni festival

dječjepjesme ,,Zlatnapahu-

lja“.

Sedmočlani žiri kojim je ruko-

vodila Karin Eidenberger, po-

znata operska diva iz Austrije,

prvu nagradu za interpretaciju

dodijelio je malenoj Anni Ko-

rotki iz Kijeva, koja je otpjevala

stihove ,,Jazz forever“, koje je

sastavio Yu Reshetar. On je

komponovaoimuzikuza tupje-

smu, a aranžman A. Polischuk.

Druganagradazainterpretaciju

pripala je Rumunki Alexandri

Chirtoaci, koja je nastupila sa

pjesmom ,,Ploi“, koju u cjelosti

potpisuje Nely Ciobanu. Treće

mjestojeosvojilaErzaHasolliiz

Prištine sa kompozicijom ,,He-

na“, za koju je muziku, tekst i

aranžmanuradilaDonikeRudi.

Nagradadječjeg žirijapripala je

ŠejliDautovićizRožaja,astruč-

ni je nagradu dodijelio Bugarki

Marii Zanovoj. Na internacio-

nalnoj večeri nastupilo je 13

predstavnika 11 evropskih i ze-

malja iz regiona kao i tri pred-

stavnika naše zemlje koji su na

nacionalnoj večeri festivala na-

građeni za najbolje interpreta-

cije.Urevijalnomdijelu festiva-

la nastupila je operska diva

ElenaGončaruk.

Pobjednicaprve večeri festivala

je Ana Vujošević iz Podgorice

koja je izvela kompozicija „Za-

žmuri“. Njoj je pripala prva na-

grada za interpretaciju, za naj-

bolji aranžman (Aleksandar

Gajić) i kompoziciju (Ana Kle-

pić).

F.KALIĆ

UJEDINILAIHMUZIKA:

Pobjedici internacionalnevečeri

ROŽAJE:

Završen 25. festival dječje pjesme ,,Zlatna pahulja“

Najbolje suAna,

Aleksandra i Erza

Kao i prošle godine

direktor dječjeg festivala

„Zlatni mikrofon“ iz Bleda,

podijelio je pet pozivnica

za direktno učešće na toj

manifestaciji, koja će se

održati od 17. do 22. juna.

Pozivnice su uručene Sari

Koszorusi iz Mađarske,

ukrajinki Anni Korotkini, te

Anđeli Jovović iz Nikšića,

Ani Vujošević iz Podgorice

i Šejli Dautović iz Rožaja.

Pozivnice

za ,,Zlatni

mikrofon“

KOLAŠIN:

Zatvoren konkurs opštine

Zapet stanova

stigla21 prijava

PLUŽINE

–Pivsko seloRu-

dinice je, iz godineugodinu,

sveprivlačnijeonimakoji tu

nijesurođeni, izletnicima,

domaćimi inostranimturi-

stima i avanturistima.

Zahvaljujući Novici Gogiću,

koji je smjelo donio odluku da

izgradi etno-selo „Izlazak“,

pivski kraj, izmeđumagistrale

Nikšić-Plužine iĐatla, postaje

turistički raj. Penzionisani po-

licajac uspio je u turizam da

uspješno „uvede“ poljopri-

vrednog proizvođača.

SAMODOMAĆE

U restoranu Etno-sela „Izla-

zak“, s čijeg prozora se vide

meandar Pivskog jezera i ne-

koliko sela na Pivskoj planini,

služiseisključivodomaćahra-

na, u kućama i kolibamamože

prekonačiti 50-ak turista, ov-

dje se godinama unazad orga-

nizuje i doček Nove godine, a

ljeti traži krevet više.

- Turistički radnici kažu da je

prošla ljetnja sezona bila

uspješna, a ja mogu potvrditi

da se u Pivi, pogotovo tokom

jula i avgusta, tražio krevet vi-

še. Zima je ovdje uobičajena,

imagostiju, alinekaoljeti,ma-

dami sečini dasesituacija i tu,

iz godine u godinu, mijenja.

Sjever Crne Gore, pa i plužin-

ski kraj, sve su popularniji.

Ljudi sve više pribjegavaju

prirodi, njenim ljepotama i

domaćoj hrani. Izlazak se

oslanja na poljoprivrednike iz

ovog kraja, mada smo organi-

zovali i sopstvenu proizvod-

nju. Držimo ovce, koze, krave,

ali ljeti potražnja prevazilazi

naše kapacitete, pa meso, po-

vrće, voće i proizvode od mli-

jeka kupujemo od komšija.

Planirali smo da konkurišemo

zaprojekat IPARD3 ida izgra-

dimoobjekatukomebi sepro-

izvodila tradicionalna hrana

kojukoristimo,atojesuvome-

so, sir, skorup, sokovi, džemo-

vi, čajevi... Naravno, uporedo,

planiramo da povećamo broj

grla na sopstvenoj farmi, ali i

animiramo komšije da krenu

istimputem- pričaGogić.

PODRŠKA

Zadovoljnopričakako sudvo-

jica komšija, koji se ozbiljnije

bave stočarstvom, posljednjih

godina zakrdili. Ipak, sa žalje-

njemkonstatuje da većina lju-

diuPivi,nažalost,poljoprivre-

dom se bavi na primitivan

način, kao i prije nekoliko vje-

kova.

-Nedostatak novca sputava ih

da osavremene proizvodnju,

da se bolje organizuju. Ne ra-

zvija se poljoprivreda „preko

interneta“ i iz kancelarija, već

treba da se obilaze domaćini,

daseoslušnunjihoviproblemi

i da se „kupi“ njihovo zadrža-

vanje na selo - savjetujeNovi-

caGogić.

R. PEROŠEVIĆ

TURISTIČKI RAJ:

Pogled izetno-selanaPivsko jezero

Penzionisani policajac otvorio je objekat s čijeg prozora se vidi meandar

Pivskog jezera i nekoliko sela na Pivskoj planini. Služi isključivo domaću

hranu, u kućama i kolibamamože prekonačiti pedesetak turista. Planira da

konkuriše za sredstva iz IPARD projekta i proširi posao

Putevi u pivskom kraju dobri su ali je problem, kaže Novica

Gogić, voda. Nema je umnogim selima.

- Nemajumnoga sela vode, a to je preduslov za ozbiljnije

bavljenje poljoprivredom. Nema vode u našimRudinicama,

ali ljetos je nije bilo ni u Bezuju, gdje je urađen vodovod.

U etno-selu „Izlazak“ imamo vodu, jer smo kaptirali izvor,

ali to nije dovoljno i moraće se iznalaziti trajno i kvalitetno

rješenje. Mi smo startovali sa 20 kreveta, sad ih imamo 50, a

do ljeta bi trebalo da rekonstruišemo još jednu staru kuću i

da dobijemo dodatnih desetak ležaja. Tržište traži veći broj

kreveta, mi smo spremni, ali lokalna uprava i država treba

da nas podrže, da obezbijede infrastrukturu, da nas pro-

movišu... Pomommišljenju, Vlada bi za ovakve privrednike

trebalo da obezbijedi i poreske olakšice, jer etno-sela teško

mogu opstati u ovakvimuslovima - riječi su Novice Gogića.

Bezvodenemarazvoja

PLUŽINE:

Etno-selo uRudinicama

sve popularnijemeđu turistima

„Izlazak“ kartazapivski raj

NovicaGogić