Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Utorak, 27. februar 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA

– Agrobudžet za

2018. godinu biće predstavljen

danas u Pljevljima. Predstavni-

ci Ministarstva poljoprivrede

i ruralnog razvoja i savjeto-

davnih službi proizvođače će

detaljnije upoznati sa mjera-

ma podrške iz Agrobudžeta,

procedurama prijavljivanja,

prikupljanja dokumentacije i

načinompodnošenja zahtjeva.

Kako je saopšteno iz resornog

ministarstva, posebna pažnja

biće posvećena novimmjera-

ma i novinama u odnosu na

prethodnu godinu.

Prezentacija se održava u zgra-

di opštine, sa početkomu 11

sati.

C. G.

Pljevlja

Danas

predstavljanje

Agrobudžeta

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napa-

janje električnom energijom

u više opština. Zbog toga

potrošači u pojedinimnaselji-

ma po nekoliko sati neće imati

struju.

HERCEGNOVI:

od 8 do 14 sati

Sutorina (kod škole); od 8 do 15

sati Zelenika.

KOtOR:

od 8 do 8:30 sati Tro-

ica, Kavač i Pržice; od 10 do 12

sati Škaljari.

ULCINJ:

od 8 do 15 sati Vladi-

mir prema Paljevićima, Krute,

Kruče, Valdanos i vojska na

Mavrijanu.

CEDIS

Radovi u

tri opštine

HERCEGNOVI

- Zbor gra-

đanaMjesne zajedniceĐe-

novići, nakome jepreksinoć

trebalodabudu izabrani no-

vi članovi savjeta i nadzor-

nogodbora, prekinut jena-

konžučne raspraveoko

predlaganjapojedinihkan-

didata.

Mještani Đenovića iskazali su

veliko interesovanje za izbor

novih organaMjesne zajedni-

ce pa je skupu prisustvovalo

165žiteljatogmjesta.Odpred-

loženih 18 članova trebalo je

izabrati devet, no za neke od

njih, iznesene su primjedbe,

štojeizazvalosvađeiprepirke.

OSPORAVANJE

Aktuelni predsjednikMZĐe-

novići, Miloš Bojanić, osporio

je prijedloge kandidata koji su

prema njegovommišljenju, u

konfliktu interesa, navodeći

da su tužili Mjesnu zajednicu

zbog čeganemogudabuduna

listi.

Naskupujepredloženosedam

kandidata za Nadzorni odbor,

od kojih su javno izabrana tri

člana: Tanja Fanfani, Novica

Ilić i StevoCrnogorčević.

SekretarkaSekretarijataza lo-

kalnu samoupravu Vesna Sa-

mardžić, pokušavala je, u više

navrata, dadiskusijuusmjeriu

mirnije tokove. Kad joj to nije

pošlo za rukomzbog nespora-

zuma i tenzija u diskusijama

prekinula je zbor.

- Ocijenila sam da nijesu bili

mogući uslovi da se zbor pri-

vede kraju. Ovo je presedan,

ovako nešto nije bilo ni u jed-

noj mjesnoj zajednici u kojoj

su do sada izabrani savjeti i

nadzorni odbori. Na osnovu

Odluke o mjesnim zajednica-

ma u ovakvim slučajevima

predsjednik opštine je nadle-

žanda izabere članove Savjeta

i drugih tijela -kazala je Sa-

mardžić.

TUMAČENJE

Ona nije mogla da precizira

što će se dalje dešavati.

-Ne znam sada kako će se ovo

riješiti, da li će ostati članovi

Nadzornog odbora ali će nad-

ležni, prvenstveno, glavni ad-

ministrator dati tumačenje za

daljepostupanje i zaeventual-

Herceg Novi: UĐenovićima prekinut zbor građana, sporni kandidati za savjet i nadzorni odbor

Svađazbog izbora

novihorganaMZ

Aktuelni predsjednikmjesne zajednice Đenovići Miloš Bojanić ocijenio

je da predloženi kandidati nemogu biti na listi jer su, zbog toga što su

tužili mjesnu zajednicu u konfliktu interesa

Ovo je presedan. U

ovakvimslučajevima

predsjednik opštine

je nadležanda iza-

bere članove Savjeta i

drugih tijela – kazala je

Vesna Samardžić

21

mjesna zajednica postoji u

opštini HercegNovi, organi

upravljanja izabrani suu

deset

VELIKOINTERESOVANJE:

SazborauĐenovićima

nuodlukupredsjednikaopšti-

ne štomu za pravo daje zakon

i nova odluka o mjesnim za-

jednicama - objasnila je Sa-

mardžić.

U opštini Herceg Novi ima 21

mjesna zajednica. Novi organi

izabrani su do sada u 10 mje-

snih zajednica: Ubli, Sutorina,

Herceg Novi, Igalo, Baošići,

Kumbor, Mokrine, Podi, Bije-

la, Kamenari.

Ž. K.

KOTOR–Opština je raspi-

salakonkurs zadodjelu

sredstava izbudžetanevla-

dinimorganizacijamau

okviruRegionalnogprogra-

ma lokalnedemokratijena

ZapadnomBalkanu.

Do26.martaNVOsapodručja

Kotora i iz drugihopština koje

imaju saradnju sa kotorskim

civilnim sektorom, mogu da

dostave prijedloge projekata

iz prioritetnih oblasti - zaštita

životne sredine, kulturne ba-

štine i održivog razvoja, borba

protivnasiljaizaštitaiinkluzi-

ja ranjivih grupa, omladinska

politika, te zaštita životinja.

Prema uslovima konkursa,

NVO mogu da računaju na

iznos od 7.000 do 12.000 eura

poprojektu.

- Reload je

trogodišnji regio-

nalni projekat koji finansi-

ra Evropska unija, a imple-

mentira UNDP u zemljama

Zapadnog Balkana – u Crnoj

Gori,Srbiji,BosniiHercegovi-

ni, Makedoniji, Albaniji i Ko-

sovu, čija je realizacija počela

u februaru prošle godine. Cilj

je jačanje partnerstva između

jedinica lokalne samouprave i

nevladinih organizacija. Osim

Kotora, odabrane su još četiri

lokalne uprave u kojima će se

realizovati aktivnosti, i toNik-

šić, Pljevlja, Podgorica i Tivt –

navodi se ukonkursu.

Budući da će tokom trogodiš-

nje realizacije projekta bi-

ti objavljeno više konkursa,

jednoj nevladinoj organizaci-

jimožebiti dodijeljenomaksi-

malano 60.000 eura za spro-

vođenje svih odobrenih

projekata.

Kakosenavodi, 20danaodza-

vršetka konkursa, biće pozna-

tokoji projekti ćedobiti finan-

sijskupodršku.

I.t.

Kotor: Konkurs za podršku civilnomsektoru

Za NVO od 7.000

do 12.000 eura

TIVAT–OmbudsmanuŠuć-

kuBakovićuTivćani su su se

jučenajviše žalili povodom

imovinsko-pravnihodnosa,

zaštitepravana imovinu i

mirnouživanje imovine. Ba-

ković jeuTivtuboraviou

okviruobilježavanja „Dana

zaštitnika ljudskihprava i

sloboda“.

- Bilo je i nekoliko slučajeva

koji su se odnosili na ostvari-

vanje stanarskog prava ranijih

pripadnika oružanih snaga

Jugoslavije, a sada oružanih

snagaCrneGore–kazaojeBa-

ković.

Broj pritužbi iz Tivta, navodi

ombudsman, je porastao.

- Nekoliko godina unazad se

našoj instituciji obraćalo 10do

11Tivćana, auprošloj ih jebilo

18. Ovdje smo bili i prije dvije

godine, pasmomislili da jepo-

trebno da podsjetimo građane

OmbudsmanŠućkoBaković juče razgovaraosaTivćanima, danas jeuKotoru

Najvišežalbi zbog

imovinskihprava

da institucijapostoji i damože

da impomogneuostvarivanju

njihovihprava-kazaojeBako-

vić.

On je objasnio da će sa svojim

saradnicima Dan zaštitnika

obilježiti u svimopštinama jer

žele da građanima približe in-

stitucijuombudsmana.

-Zaštitniku ljudskih prava da-

nas i sjutramoći će da se obra-

te Kotorani. Danas je prijemu

hotelu ,,Kataro“ od 11 do 15 ča-

sova, a 28. februara od 10do 14

časova.

S.K.

Po njegovim riječima, u Crnoj Gori je

tokomprošle godine bilo napretka po

pitanju ostvarivanja i zaštite ljudskih

prava.

-Napredak je posebno vidljiv kada je

u pitanju usklađivanje sa Evropskim

zakonodavstvom i međunarodnim

konvencijama kojima je Crna Gora

kao država pristupila. Kada je u pitanju

primjena zakona javljaju se problemi,

ali su oni postojali i ranijih godina. Neg-

dje je napredak izraženiji, negdje ima

stagnacije, ali se stanje još ne može

ocijeniti kao zadovoljavajuće - kazao je

Baković.

On je naglasio građani nemaju naviku

da traže zaštitu svojih prava i da to čine

u nedovoljnoj mjeri.

Građaninemajunavikudatražezaštitusvojihprava

VIŠEPRITUŽBI:

BakovićuTivtu